Ogłoszenie o zamówieniu: Zagospodarowanie, odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzekuń od stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023

Zawiadomienie o wyborze ofert: zawiadomienie_o_wyborze.pdf

Rzekuń, dn. 14.12.2022 r.
FPZ271.1.19.2022
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
1. Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późń. zm.). informuje o wyborze oferty
najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym na usługi pn. „Zagospodarowanie, odbiór
i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzekuń od stycznia 2023 r. do 31 grudnia
2023
2. Do wyznaczonego terminu wpłynęła 1 oferta.
3. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonej i niepodlegającej odrzuceniu Oferty
na podstawie kryterium określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Wybrano następującego oferenta: Konsorcjum firm:
RDF Sp. z o.o. — lider konsorcjum 07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5; MPK PURE HOME Sp.
z o.o. — członek konsorcjum 07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5; MPK Sp. z o.o. — członek
konsorcjurn 07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5 który spełnił wszystkie warunki udziału
w postępowania, a oferta Odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Oferta Otrzymała maksymalną ilość punktów — 1 OO.
Firma (nazwa) oraz adres
L.p.
Wykonawcy
Konsorcjum firm:
RDF Sp. z o.o. — lider konsorcjum
07-401 Ostrołęka, ul. 5
Kryterium cena
wraz z przyznaną
punktacją:
Kryterium:
zaoferowany udział:
Zaoferowany
Łączna
punktacja
MPK PURE HOME sp. z cxo. - członek
Cena
konsorcjum
60 pkt
07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5
MPK Sp. z o.o. — członek konsorcjum 07-
401 Ostrołęka, ul. 5
1
60,00 Pkt
udział
40 pkt
40,00 pkt 100,00 Pkt
rngr Bartosz Podolak


Informacja z otwarcia ofert: Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

nasza gmina
FPZ.271.1.19.2022
URZĄD GMINY W RZEKUNIU
Rzekuń, dn. 24.11„2022 r.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Zamawiający: Gmina Rzekuń, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września
2019 r. - prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późń. zm.)
przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu 0 udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie pcxjstawowym na podstawie art. 275
pkt. 2 ustawy Pzp na zadanie pn.: „Zagospodarowanie odbiór i transport odpadów
komunalnych z terenu Gminy Rzekuń od stycznia 2023 r. do końca grudnia 2023 r."
Wykaz złożonych ofert:
Nr
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres Wykonawcy
Konsorcjum firm:
. — lider konsorcjum
RDF sp. z o.o
07-401 Ostrołęka, uL Kołobrzeska 5
MPK PURE HOME sp. z o.o. - członek konsorcjum
07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5
MPK Sp. z o.o. — członek konsorcjum
07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5
Cena brutto
2 520 591,30 zł
mgr Ba osz Podolak
ul. K 33
07-411 Rzek Lm
29761 73
29761 73 02
faks:
29 643 20
strona Wat
e-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Informacja o kwocie: informacja_z_o_kwocie.pdf

Rzekuń dnia 24.11.2022 r.
FPZ.271.1.19.2022
Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym na zadanie pn: „Zagospodarowanie odbiór i transport (Mpadów
komunalnych z terenu Gminy Rzekuń od stycznia 2023 r. do końca grudnia 2023 r. "
Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm) informuję, że Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zamówienia kwotę 2 378 000,00 zł brutto.
mą r Ba
Podolak


Zmiana treści sWZ: SWZ___ZMIANA.pdf

nasza
SPECYFIKACJA
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej SWZ
Zamawiający:
Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07_411 Rzekuń
Zaprasza do złożenia oferty w o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego przekraczającej progi unijne o jakich stanowi art. 3 ustavry z dnia 11 września
pn.
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (DzlJ z 2022. poz. 1710 z póżn_ zm.),
zwanej dalej „Pzp" na usługi
„ Zagospodarowanie, odbiór i transport odpadów komunalnych
z terenu Gminy Rzekuh od stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r."
Numer całoszenia (DZ. U. UE): 2022-002895
Identyfikator postępowania miniPortal: 7fb4a8ee-eCm-4322-a268-6861c2b8a51e
Rzekuń 21.11.2022 r.

l. Nazwa oraz adres Zamawia'
GMINA RZEKUŃ
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
Tel.: (29) 643 20 77
faks: (29) 643 20 93
Adres e-mail: ug@rzekump./
adres skrytki ePUP: 120741wfcyh/skrytka
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne
wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:
Godziny urzędowania:
pn, śr, cz, 7:45 do 15:45
wt, od 7:45 do 16:45
pt, 7:45 do 13:00
Znak .tępowania: FPZ.271.1.19.2022
II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ
oraz inne dokumenty zamówień bezpośrednio związane z postępowania
o udzielenie zamówienia.
2
3
4
5.
6.
T
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym,
a wykonawcami się przy užyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniporta[uzp.gov_pl/, ePUAPu dostępnego pcri adresem:
https•„'/epuap.gov.pl/wps/portal
oraz elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zmiany i "jaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia udostępniania na stronie internetowej Urzędu
Gminy w Rzekuniu: https•//'.Ą0.vw rzekun pl/zamowienia-puhliene/ przetargi html (zwanej
dalej „stroną internetowa").
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postęł:mvaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP_ Wykonawca .iadający konto na ePUAP ma dostęp do
następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, "cofania oferty lub wniosku" oraz
„Formularz do komunikacji"
Wymagania techniczne i organizacyjne "syłania i dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich užyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
Formularz złoženia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i „Formularz do komunikacji", "nosi
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAR
Zamawiający przekazuje link do .tępowania oraz ID postępowania. Dane postęł:mvanie
možna wyszukać równiež na Liście vvszystkich postęl:mvafi w miniPortalu, klikając wcześniej
opcję „Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
UWAGA:
W celu prawidłowego złoženia oferty czy wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
"konawcy powinni się 32 znakami identyfikatora z miniPortalu.
2

W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi w formularz ID
z Platformy e-Zamówienia, oferta taka nie będzie widoczna na liście złožonych ofert i nie będzie
możliwości na jej odszyfrowanie.
III. T b udzielania zamówienia
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Niniejsze .tęwwanie prowadzone jest w tłybie przetargu nieograniczonego (art 129 ust. 1
pkt 1 ustavvy Pzp.) na Ustawny z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U z 2012 poz 1710 ze zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp, oraz aktów
wykonawczych wydanych na jej
Niniejsze zamówienie jest zamówieniem klasycznym w rozumieniu aft. 7 pkt 33) usta." Pzp_
Wartość zamówienia przekracza progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy Pzp. Szacunkowa
wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w Obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości
w złotych Wlot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro
stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych lub kursów (M.P. z 2021
r., 11)
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie dopuszcza_składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje złoženia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie dzieli zamówienia i nie dopuszcza składania ofert częściowych,
zamówienie jest niepodzielne na części ze względów technicznych, organizacyjnych i tworzy
nierozerwalną całość.
Zamawiający nie zastrzega možliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
Wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp, tj mających status zakładu pracy chronionej,
s':ńłdzłelnie scțalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem
działalności ich organizacyjnie jednostek, które realizowały zamówienie,
jest i integracja osób społecznie marginalizowanych.
Wymagania w zakresie zatrudnienia ma podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których
mowa w art. 95 Ust 1 Pzp zostały określone w projektowanych .tanowieniach umowy,
stanowiących załącznik nr 10 do SWZ
10. Zamawia]ący nie określa dodatkovvych wymagań związanych z zatrudnianiem osób,
o których mowa w art. 96 ust 2 pkt 2 Pzp.
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w Języku polskim w związku z tym
wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp składane w trakcie postępowania między
zamawiającym, a vvykonawcą muszą być sporządzone w języku
12 Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zastosowaniem procedury', o której mowa w art 139
Ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona badania i ofert, a następnie dokona
kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została w zakresie
braku podstavvy "kluczenia oraz spełniania warunków udziału w .tępowaniu_
13 W zakresie nieuregulowanym niniejsza SWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie lub
wcześniej obowiązujących przepisów.
IV. Opis przedmiotu zamówienia
INFORMACJE OGÓLNE:
1. Użyte w Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie:
a) Zamawiający — Gmina Rzekuń.
b) SWZ — Warunków Zamówienia.
c) Postępowanie — .tępowanie prowadzone przez Zamawiającego na pcristawie Pzp.
d) Zamówienie — naležy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został
w sposób szczegółowy opisany w SWZ.
e) Odpady — stałe komunalne.
f) Odpady resztkowe — rozumie się przez to niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
3


Wyjaśnienie treści SWZ: Wyjasnienie_tre__ci_SWZ__Do_Wykonawc__w.pdf

.șve
nasza gmina
Fpz.271.1.19.2022
URZĄD GMINY W RZEKUNIU
Rzekuń, 21.112022 r.
Do Wykonawców
dotyczy: przetargu na: Zagospodarowanie. odbiór i transport Qdpgdów
Grn•n Rzekuń s nia
WYJAŚNIENIE
tr"ci SWZ
Gmina Rzekuń działając zgodnie z art. 135 ust. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) wyjaśnia treść
srH»'fikacji warunków zamówienia na Zagospodarowanie, i transport odpadów
komunalnych z terenu Gminy Rzekuń od stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r"
Pytanie 1.
Zamawiający w SWZ rozdział VII punkt 2 podpunkt 2 b) wskazuje, że Wykonawca musi
posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania
wydane przez właściwy organ zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) w zakresie rcxizajów objętych niniejszym
postęwwaniem.
Czy Zamawiający uzna w/w warunek za jeżeli instalacja Wykonawcy w swojej
decyzji posiada kody: 20 03 Ol- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 02 Ol- Bioodpady
15 01 01, 20 01 01 - papier, tektura
15 01 02- Tworzywa sztuczne, metale
15 01 05- opakowania wielomateriałowe
15 01 06- Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07, 2001 02 — Szkło
20 01 08- Odpady kuchenne
20 01 39- Tworzywa sztuczne
20 01 40 — Metałe
20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny (popiół) 20 03 07-
Meble i inne odpady wielogabarytowe
Natomiast odpady zużytego sprzętu elektronicznego, elektrycznąo oraz om będzie
zagospcxiarowywał na
podstawie umów zawartych z instalacjami, które srealizują się w zagospodarowaniu WIW
odpadów? Pragniemy zaznaczyć, iż odpady
zuiytego sprzętu elektronicznego i
a&cs: ul. Kościuszki 33
07-411
teleon: 296432000
faks;
29 643 20 93
Strona interrwtowa: pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

elektrycznego, a także opony są w specjalistycznych
organizacjach odzysku, instalacjach posiadających specjalistyczne decyzje na
przetworzenie tego typu odpadów.
Pytanie 2
Zamawiający w SVVZ rozdział VIII punkt 6 umieścił zapis: Wykonawca nie pcxilega
wykluczeniu w Okolicznościach okr"lonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 p.z.p, jeżeli
udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2
p.z.p.
Biorąc pod uwagę, iż Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę z art. 108 ust. 1 pkt
1, 2, 5 i 6 p.z.p oraz z art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7. Zwracamy się z prośbą o modyfikacji
rozdziału VIII punkt 6 SWZ i uwzględnienie w nim: art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, S i 6 p.z.p., i
art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7.
Pytanie 3
Zamawiający w Formularzu ofertowym, w punkcie 6 wskazuje, że Wykonawca udzieli
gwarancji na wykonane przez siebie usługi na okres: 16 miesięcy.
Prosimy o dostosowanie zapisów punktu 6 do obecnego zamówienia i okresu trwania
kontraktu czyli 12 miesięcy.
Pytanie 4.
Zamawiający w Formularzu ofertowym, w punkcie 11 w Uwaga: się do
Zamówienie jest na usługę.
Prosimy o dostosowanie zapisów Formularza ofertowego do prowadzonego
Pytanie 5.
Zamawiający w rozdział VII, punkt 2, podpunkt 4 wskazuje Wykonawcy pojazdy
jakie musi
posiadać Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, Ze wykonawca spełnia
warunek w powyższym zakresie, jezen wykaże, ie obok wymagań, o których mowa w
art. 9d u.u.c.p.g. dysponuje:
a) posiada przynajmniej jeden samochód dostawczy o masie całkowitej do 3500 kg
lub jeden małogabarytowy pojazd do odbierania odpadów komunalnych 0 masie
całkowitej do 3500 kg z przeznaczeniem do odbioru z nieruchomości
zamieszkałych na terenach o utrudnionym dojeździe,
b) przynajmniej dwa samochody (nie mniej jednak niż ilość do należytego
wykonw.'ania zlecenia) z funkcją kompaktującą (jeden do odbioru odpadów
selektywnie zbieranych i jeden do odbioru odpadów resztkowych), o których mowa w
art. 9d u.u.c.p.g. wyposażone w wideorejestratory,
c) Pojazdami spełniającymi wymagania określone w art. 68b pkt 3) lit. d) w zw. z art.
68a ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach
alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. 110 z późn. zm.) Zamawiający wymaga, by
udział pojazdów napędzanych paliwem alternatywnym w całkowitej liczbie pojazdów
przeznaczonych do realizacji przedmiotowego zamówienia wynosił co najmniej 1%, z
strona 2 z 4

zastrzeżeniem, że wymogu tego nie stosuje się do Wykonawcy, który zgodnie z zasadą
określoną w art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach
alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1:tO z późn. zm.), przedmiotowe zamówienie
realizować będzie w c*owitej liczbie pojazdów, w stosunku do której wielkość udziału
napędzanych paliwem alternatwunym będzie poniżej 0,5.
Powyższe zapisy SWZ nie są tożsame z załącznikiem nr 11 do SWZ. Prosimy
o ujednolicenie treści dokumentów (załącznika nr 11) do treści SWZ.
pytanie 6
Zamawiający w załączniku nr 10 S 3. Wynagrodzenie i warunki płatn"ci zamieścił zapis:
a) rzeczywista wartość wynagrodzenia ustalona będzie na podstawie:
- ilcxzynu faktycznej ilości odebranych i zagospdoarowanych IX)szczególnych — frakcji
odpadów i ustalonych dla nich cen opisanych w tabeli nr 1,
- udziału o którym mowa w S 5 ust 4•
* niepotrzebne skreślić
Czy biorąc pod uwagę powyższe zapisy Wykonawca, może skreślić jeden z dwóch zapisów
wymienionych w podpunkcie a)?
Podobny niezrozumiały zapis jest w podpunkcie c):
c) w przypadku nieosiągnięcia za dany miesiąc udziału, o którym mowa w S 5 ust. 4,
Wykonawca pomniejsza kwotę, o której mowa w lit. b) o kwotę obliczoną na podstawie
kalkulacji, o której mowa w pkt. 4 załącznika nr 2 do SWT - zgodnie ze wzorem w pkt. 1
załącznika nr 13 do SWZ•.
• niepotrzebne skreślić
Rozumiem, że tutaj Wykonawca, może skreślić:
o której mowa w pkt. 4 załącznika nr 2 do SWZ* lub zgodnie ze wzorem w pkt. 1 załącznika
nr 13 do SWZ•.
Prosimy 0 dostosowanie zapisów treści umowy do zapisów z SWZ.
na które udziela się następującej odpowiedzi:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Oferent przedłoży umowę bądź umowy
zawarte z podmiotami współpracuiacymi_ posiadaiacvmi zezwolenia na przetwarzanie
odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia.
Ad 2.
Zamawiający dokonał modyfikacji zapisu SWZ.
Ad 3.
Zamawiający dostosował zapisy formularza ofertowego do treści SWZ.
Ad 4.
Zamawiający dostosował zapisy formularza ofertowego do treści S\.MZ.
strona 3 z 4


Treść ogłoszenia:Og__oszenie_o_zam__wieniu.pdf

1/4
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
DyreȚwa 2014/24/UE
Sekcja l: Instytucja zamawiająca
IQ)
[3)
1.5)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Rzekuń
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON
Adres pocztowy: Kościuszki 33
Miejscowość: Rzekuń
Kod NUTS: PL924 Ostrolęcki
Kod pocztowy: 07-411
Pańsbwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paulina Pietrzak
E-mail: ppietrzak@rzekun_net
Tel.: +48 296432077
Adresy internetowe:
Główny adres:
Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod
adresem: httpsłnwvw.rzekumpl/zamowienia-publiczne/przetargi_html
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: https://miniportal uzp.gov_pb'
Adres pocztowy: uL Kościuszki 33
Miejscowość: Rzekuń
Kod NUTS: PL924 Ostrolęcki
Kod pocztowy: 07-411
Pańsb.wo: Polska
E-mail: ug@rzekun_net
Adresy internetowe:
Główny adres: https:/hw.w.rzekun_pb'zamowienia-publiczne,'przetargi html
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal_uzp.govpl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyzej
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalne] lub lokalnej
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcia II: Przedmiot
II _ 1) Wielkość lub zakres zamówienia
II 1) Nazwa:

i z Gminy 2023 r. do 31 gmdnia 2023 r "
Numer referencyjny:
Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
Rodzaj zamówienia
Usługi
Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Mbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
(odpadów zmieszanych oraz odpadów zebrany:h w sposób selektywny) z terenu gminy Rzekuń z
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Przedmiot zamówienia nie obejmuje nieruchomości
niezamieszkahych. Odpady komunalne Mebrane mieszkańców gminy Rzekuń będą przekazywane do
wskazanej w ofercie przez instalacji.
Szacu n kowa całkowita wartość
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
Opis
Dodatkowy kod lub kody CPV
90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
Miejsce Świadczenia usług
Kod NUTS: PL924 ostrolęckl
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy RZekuń
Opis zamówienia:
b) Szacunkowa ilość do odebrania od właścicieli nieruchomości objęta przedmiotem zamówienia
Rodzaj Mpadu Ilość odpadów [Mg] Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 1 565,1450 Mg
Bioodpady 368,4120 Mg Metale i sztuczne 317 ,0860 Mg Szk'0 2079776 Mg Papier 61,3830
Mg Popiół 260,8575 Mg Meble inne odpady wielkogabarytowe 116,2480 Mg Zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny 18,4320 Mg Opony 50 Mg Ilości odpadów przedstawione powyżej stanowią jedynie podstawę
do obliczenia ceny ofertowe], należy je traktować szacunkowo, ponieważ mogą ulec zmianie stosowne do
rzeczywistej Ilości odpadów odebranych przez Wykanawcș Wartość "nagrodzenia ustalana będzie na
podstaw e taktycznie odebranych ilości odpadów, zgadnie z zaoferowaną przez Wykonawcę ceną za 1 Mg
odebranych i zagospodarowanych odpadów każde] z trakcji.
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określane poniże]
Kryterium jakości - Nazwa: Zaoferowany udział / Waga: 40
Cena - Waga: 60
Szacunkowa wartość
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
Informacje o opcjach
Opcje: nie

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu,'programu finansowanego ze środków unii Europejskiej: nie
Informacje dodatkowe
Sekcia III: Informacje o charakterze prawnym. ekonomicznym. finansowym i technicznym
111.1)
111.1.1)
111.1.2)
111.1.3)
111.2)
111.2.2)
Warunki udziału
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz krótki opis warunków:
a) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami (rejestr BDO) zgodnie z wymaganiami ustaw.ry z dnia 14 grudnia 2012 r. o Mpadach (Dzid. z 2022
r., paz 69g ze zm ); b) wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania
odpadów, wydane przez właściwy organ zgodnie z art 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2021 r. o odpadach (tj.
DzLl. z 2022 r. paz 69g ze zm ) w zakresie rMzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria Qalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria Qalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Warunki dotyczące zamówienia
Warunki realizacji umowy:
Wszystkie warunki dotyczące realizacji umowy zostały zawarte w załączniku nr 10 do SWZ — projektowane
postanowienia umowyt
Sekcia IV: Procedura
IV.I_I)
IV.1_3)
IV.1_8)
IV. 2)
IV.2_2)
IV.2_3)
IV.2_6)
IV.2_7)
Opis
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
Informacje administracyjne
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/11/2022
Czas lokalny: 10:00
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować wazność do: 18/0212023
Warunki otwarcia ofert
Data: 21/11/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce
minłportal
Informacje o osobach upowaznłonych i procedurze otwarcia:


SWZ:{SWZ.pdf

nasza
SPECYFIKACJA
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej SWZ
Zamawiający:
Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07_411 Rzekuń
Zaprasza do złożenia oferty w o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego przekraczającej progi unijne o jakich stanowi art. 3 ustavry z dnia 11 września
pn.
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (DzlJ z 2022. poz. 1710 z póżn_ zm.),
zwanej dalej „Pzp" na usługi
„ Zagospodarowanie, odbiór i transport odpadów komunalnych
z terenu Gminy Rzekuh od stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r."
Numer całoszenia (DZ. U. UE): 2022-002895
Identyfikator postępowania miniPortal: 7fb4a8ee-eCm-4322-a268-6861c2b8a51e
Rzekuń 14.10.2022 r.

l. Nazwa oraz adres Zamawia'
GMINA RZEKUŃ
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
Tel.: (29) 643 20 77
faks: (29) 643 20 93
Adres e-mail: ug@rzekump./
adres skrytki ePUP: 120741wfcyh/skrytka
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne
wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:
Godziny urzędowania:
pn, śr, cz, 7:45 do 15:45
wt, od 7:45 do 16:45
pt, 7:45 do 13:00
Znak .tępowania: FPZ.271.1.19.2022
II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ
oraz inne dokumenty zamówień bezpośrednio związane z postępowania
o udzielenie zamówienia.
2
3
4
5.
6.
T
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym,
a wykonawcami się przy užyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniporta[uzp.gov_pl/, ePUAPu dostępnego pcri adresem:
https•„'/epuap.gov.pl/wps/portal
oraz elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zmiany i "jaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia udostępniania na stronie internetowej Urzędu
Gminy w Rzekuniu: https•//'.Ą0.vw rzekun pl/zamowienia-puhliene/ przetargi html (zwanej
dalej „stroną internetowa").
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postęł:mvaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP_ Wykonawca .iadający konto na ePUAP ma dostęp do
następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, "cofania oferty lub wniosku" oraz
„Formularz do komunikacji"
Wymagania techniczne i organizacyjne "syłania i dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich užyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
Formularz złoženia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i „Formularz do komunikacji", "nosi
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAR
Zamawiający przekazuje link do .tępowania oraz ID postępowania. Dane postęł:mvanie
možna wyszukać równiež na Liście vvszystkich postęl:mvafi w miniPortalu, klikając wcześniej
opcję „Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
UWAGA:
W celu prawidłowego złoženia oferty czy wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
"konawcy powinni się 32 znakami identyfikatora z miniPortalu.
2

W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi w formularz ID
z Platformy e-Zamówienia, oferta taka nie będzie widoczna na liście złožonych ofert i nie będzie
możliwości na jej odszyfrowanie.
III. T b udzielania zamówienia
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Niniejsze .tęwwanie prowadzone jest w tłybie przetargu nieograniczonego (art 129 ust. 1
pkt 1 ustavvy Pzp.) na Ustawny z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U z 2012 poz 1710 ze zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp, oraz aktów
wykonawczych wydanych na jej
Niniejsze zamówienie jest zamówieniem klasycznym w rozumieniu aft. 7 pkt 33) usta." Pzp_
Wartość zamówienia przekracza progi unijne w rozumieniu art. 3 ustawy Pzp. Szacunkowa
wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w Obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości
w złotych Wlot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro
stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych lub kursów (M.P. z 2021
r., 11)
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie dopuszcza_składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje złoženia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie dzieli zamówienia i nie dopuszcza składania ofert częściowych,
zamówienie jest niepodzielne na części ze względów technicznych, organizacyjnych i tworzy
nierozerwalną całość.
Zamawiający nie zastrzega možliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
Wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp, tj mających status zakładu pracy chronionej,
s':ńłdzłelnie scțalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem
działalności ich organizacyjnie jednostek, które realizowały zamówienie,
jest i integracja osób społecznie marginalizowanych.
Wymagania w zakresie zatrudnienia ma podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których
mowa w art. 95 Ust 1 Pzp zostały określone w projektowanych .tanowieniach umowy,
stanowiących załącznik nr 10 do SWZ
10. Zamawia]ący nie określa dodatkovvych wymagań związanych z zatrudnianiem osób,
o których mowa w art. 96 ust 2 pkt 2 Pzp.
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w Języku polskim w związku z tym
wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp składane w trakcie postępowania między
zamawiającym, a vvykonawcą muszą być sporządzone w języku
12 Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zastosowaniem procedury', o której mowa w art 139
Ustawy Pzp. Zamawiający najpierw dokona badania i ofert, a następnie dokona
kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została w zakresie
braku podstavvy "kluczenia oraz spełniania warunków udziału w .tępowaniu_
13 W zakresie nieuregulowanym niniejsza SWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie lub
wcześniej obowiązujących przepisów.
IV. Opis przedmiotu zamówienia
INFORMACJE OGÓLNE:
1. Użyte w Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie:
a) Zamawiający — Gmina Rzekuń.
b) SWZ — Warunków Zamówienia.
c) Postępowanie — .tępowanie prowadzone przez Zamawiającego na pcristawie Pzp.
d) Zamówienie — naležy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został
w sposób szczegółowy opisany w SWZ.
e) Odpady — stałe komunalne.
f) Odpady resztkowe — rozumie się przez to niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
3

f}

Załączniki:

Za____cznik_nr_2_do_SWZ.pdf

Załącznik nr 2 do SWZ
Opis przedmiotu zamówienia
Rozdział I
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń
1. Informacje związane z przedmiotem zamówienia:
a) powierzchnia gminy Rzekuń wynosi: 13 089 ha
b) liczba mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Rzekuń na dzień 04 07 2022 r. zgodnie
z danymi z Ewidencji Ludności •wynosi: 11 118;
c) dane na deklaracji o uysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- liczba gospodarstw na terenie gminy Rzekuń (stan na dzień 04.07 _ 2022 r.) - 3381;
- liczba osób zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń (stan na dzień 08.06 2022 r.) - 10 041
nazwy sołectw wraz z liczbą gospodarstw oraz liczbą osób zamieszkałych w poszczególnych
sołecfivach (stan na dzień 04.07.2022 r. na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za
odpadami komunalnymł
2
3
4
5
6
7
9
10
11
Miej scowoŚĆ
Borawe
Czarnoxviec
Daniszewo
Drwęcz
Dzbenin
G oworki
Kami arlka
Korczakl
Laskowiec
Ł a•wy
Nowa Wieś Wschodnia
Liczba osób zamieszkałych
778
585
169
217
1358
136
241
172
1112
984
242
Liczba gospodarstw
253
192
57
64
454
47
82
56
387
327
77

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Ołdaki
Przytuły Nowe
Przytuły Stare
Rozwory
Susk No•vvy•
Susk Stary
Teodorowo
Tobolice
Zabiele
112
87
246
189
2220
249
238
178
515
231
34
23
90
53
730
84
67
61
183
60
1.1 Z terenu gminy Rzekuń: w ostatnich latach odebrano następujące ilości frakcji
odpadów komunalny ch:
ROK 2020
KOD ODPADU
20 03 01
1501 01
1501 06
15 01 07
17 01 07
20 03 07
20 01 02
20 01 36
RODZAJ ODPADU
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Opakowania z papieru i tektury
Zmieszane odpady opakowaniowe
Opakowania ze szkła
ILOŚĆ o,rg]
2 362,0900
55,9400
212,7800
144,72CH3
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego: 10,64CH3
materiałów ceramicznych i elementów •wy•posaženia inne niż
urymienione w 17 01 06
Odpady wielkogabałytowe
Szkło
38,0600
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 26, ICO
w20 01 21:20 01 23 i20 01 35

20 01 39
20 02 01
20 02 03
20 03 99
ROK 2021
KOD ODPADU
20 03 01
1501 01
15 01 02
1501 04
15 01 06
1501 07
20 01
20 03 07
20 01 36
20 02 01
Tworzywa sztuczne
Odpady ulegające biodegradacji
Inne odpady nieulegające biodegradacji
Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
RODZAJ ODPADU
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania z metali
Zmieszane odpady opakowaniowe
Opakowania ze szkła
18,1000
203,8400
45,3000
ILOŚĆ o,rg]
1739,05
10,3900
9,8300
201, 9200
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 11:6200
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
Odpady wielkogabałytowe
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż uymienione 11:8200
w20 01 20 01 23 i20 01 35
Odpady ulegające biodegradacji
Powyższe dane stanowią informacje pomocnicze: które mogą pomóc w ustaleniu wafioŚci
zamówienia, jednakże nie są dla Wykonawcy włąžące i nie mogą być roszczeń z tego
2. RMlzaje, ilości, częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń

Za____cznik_nr_3_do_SWZ.zip

Za__acznik_nr_10___wz__r_umowy.pdf

Załącznik nr 10 do SWZ
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOW
zawarta w dniu
UMOWA
Nr FPZ.272
.2022 r. w Rzekuniu pomiędzy
12022
2022
1. Gminą Rzekuń z siedzibą w Rzekuniu, przy ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń,
NIP 758-214-17-29, REGON 550667959, zwaną w treści umowy „Zamawiającym" reprezentowaną
przez
Bartosz Pcxlolak — Wójt Gminy Rzekuń,
przy kontrasygnacie:
Monika Teresa Michalska — Skarbnik Gminy Rzekuń,
2.
ewidencji
przez
działalności
z siedzibą w
gospcriarczej KRS w
REGON
ul.
pod
wpisanym do
numerem
reprezentowanym
zwaną dalej „Wykonawcą" ,
Sł.
Przedmiot umowy i podstawa zawarcia umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do "konania zadanie pn.: Zagospodarowanie,
i transport komunalnych z terenu Gminy Rzekuń od stycznia 2023 r. do 31 grudnia
2023", zwane dalej „przedmiotem umowy". W ramach zadania Wykonawca zapewnia
transport i zago*Klarowanie odpadów komunalnych (cxdpadów zmieszanych oraz odpadów
zebranych w sposób selektywny) z terenu gminy Rzekuń z nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy. Odpady komunalne mieszkańców gminy Rzekuń będą przekazywane do
wskazanej Wykonawcę instalacji.
2 P(rlstawę zawarcia umowy stanowi Unik .tępowania
zamówienia publicznego,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niž 214 000 euro dla usług
zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz U. z 2022 r.,
1710 ze zm.).
3 Szczegół0V'" zakres prac i opis usług będących przedmiotem umovvy zawarty jest w załączniku
nr 2 do SWZ - opisie przedmiotu zamówienia oraz w dziale IV Warunków
Zamówienia.
4. Integralnymi składnikami niniejszej umovvy są:
1) formularz ofertowy Wykonawcy;

2) specyfikacja Warunków Zamówienia i ewentualne wyjaśnienia Zamawiającego do SWZ;
3) uchwała nr XLII/312/2021 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzekuń
4) uchwała nr XXV/ 183/2020 z dnia 23 czemca 2020 r. Rady Gminy Rzekuń w sprawie s.obu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odpadów komunalnych w"aścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez Wiłaściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
komunalnymi
5) uchwała nr XLII/313/2021 Rady Gminy Rzekuń z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmiany
uchwały nr XXV/ 183/2020 Rady Gminy w Rzekuniu w sprawie sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie komunalnych od w"aścicieli nieruchomości zamieszkałych
na terenie gminy Rzekuń i zagospodarowania tych w zamian za uiszczoną przez
w"aściciela nieruchomości opłatę za komunalnymi
Ppedmint 7amówienja nie ohejmuie nieruchnmoŔcj nimamies7kałyrh
5 Zgodnie z art. 13 ust 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
že:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Urząd Gminy w Rzekuniu, adres: ul.
Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;
2) Administrator vwznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować
w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem VMM:zty elektronicznej:
3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na VMrlstawie art 6 ust 1 lit b)
RODO, tj. przetwarzanie jest w celu "konania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do VMrljęcia działań na žądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy;
4) Dane osobowe muą być udostępnione innym uprawnionym pm-niotorn, na podstawie
przepisów prawa, a takže na rzecz pcKlmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z
realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania,
zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych
osobowych);
5) Administrator nie zamierza przekazywać Państvva danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
D"atkowo zgodnie z art. 13 ust 2 RODO informujemy, že:
2
Państwa dane będą przechowywane przez okres 10 lat końca roku
kalendarzowego, w którym umowa została wykonana, chyba Ze nieztĘdny będzie dłužszy
okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub

ograniczenia przăvarzania, a takže prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego;
3 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakže do zawarcia umovvy_
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane
osobowe.
Termin wykonania zamówienia
1. Umowa wchcxlzi w życie z dniem 1 stycznia 2023
2 Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy tj do 31 grudnia 2023 r.
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Wartość szacunkowa niniejszej umowy Unosi
zł brutto
(słownie:
i została określona jako iloczyn szacunkowej ilości
komunalnych i cen jednostkowrych zgodnie ze złożoną ofertą wykonawcy z dnia
2 pcKlstawa ustalenia "nagrodzenia cxdbioru i zagospodarowania komunalnych,
o których mowa w załączniku nr 2 do SWZ stanowią stawki za i zagospMrlarowanie IMg
.zczególnych frakcji cripadów komunalnych, wynoszące:
Tabela nr 1
Frakcja odpadów
niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne
Bioodpady
papier
Metale i M'orzwła
sztuczne
popiół
Meble i inne odpady
wielkogabarytowe
Zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny
Cena netto za Mbiór i
zagospMarowanie IMg
słownie:
VAT %
Cena brutto za odbiór i
zagospodarowanie
IMg [zn

Za____cznik_nr_12_do_SWZ.pdf

Załączniknr 12 doswz
Wytyczne dotyczące sporządzenia harmonogramu:
1. Nie dopuszcza się, aby w danej miejsco•A0ści, w tym samym terminie: tj. dniu, dby,vał się
dbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod odpadu- 20 03 01) z frakcją
odpadów selektywnie zbieranych: tj. z bioodpadami: papierem: szkłem, popiołem: metalami i
tworzywami sztucznymi.
2. Dopuszcza się: aby jednego dnia, odbierane były frakcje odpadów selektywnie zbieranych: np.
frakcji szkła i papieru.
3. Odbiór dpadów o kodzie 16 01 03 tj. zužyȚch opon odbywać będzie się raz w roku: podczas
jednego z dwóch odbiorów odpadów wielkogabarytowych.
4. Odpady wielkogabarytowe oraz odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
dbierane są dwa razy do roku — raz w ciągu jednego Zastrzega się: aby odpady zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbierane były w dniu poprzedzającym dbiór odpadów
wielkog
5. Odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi odbiorami poszczególnych frakcji: w poszczególnych
miejscowościach nie mogą być:
a) dla niemchomości w zabudowie j ednorodzinnej
- krótsze niż 11 dni bez odbioru oraz dłuższe niž 15 dni bez odbioru w okresie kwietnia do
paździemika dla frakcji niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
- krótsze niž 15 dni bez odbioru oraz dłuższe niż 20 dni odbioru w okresie od listopada do
marca dla frakcji niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
- krótsze niż 11 dni bez odbioru oraz dłuższe niž 15 dni bez odbioru w okresie kwietnia do
paździemika dla frakcji bioodpadów:
- krótsze niž 25 dni bez odbioru oraz dłuższe niż 31 dni odbioru w okresie od listopada do
marca dla frakcji bioodpadów
- krótsze niž 25 dni bez odbioru oraz dłuższe niż 31 dni odbioru w okresie od listopada do
marca dla frakcji metale i sztuczne:
- krótsze niž 41 dni bez odbioru oraz dłuższe niż 65 dni bez odbioru dla frakcji papieru i frakcji

- krótsze niž 25 dni bez odbioru oraz dłuższe niż 31 dni odbioru w okresie od listopada do
marca dla frakcji popiołu,
- krótsze niž 41 dni odbioru oraz dłuższe niž 65 dni bez w okresie od kwietnia do
paźdzłemika dla frakcj i popiołu:
krótsze niż 122 dni bez odbioru oraz dłuższe niž 220 dni bez odbioru dla frakcji odpadów
wielkogabałytovvych i zużytego sprzętu elektłycznego i elektronicznego.
b) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej
- krótsze niž 5 dni bez dbionł oraz dłuższe niż 8 dni bez w okresie od kwietnia do
paździemika dla frakcji niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
- krótsze niž 15 dni bez odbioru oraz dłuższe niż 20 dni odbioru w okresie od listopada do
marca dla frakcji niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
- krótsze niž 5 dni bez dbionł oraz dłuższe niż 8 dni bez w okresie od kwietnia do
paździemika dla frakcji bioodpadów:
- krótsze niž 15 dni bez odbioru oraz dłuższe niż 20 dni odbioru w okresie od listopada do
marca dla frakcji bioodpadów,
krótsze niž 25 dni bez odbioru oraz dłuższe niż 31 dni bez odbioru w okresie od listopada do
marca dla frakcji metale i sztuczne:
- krótsze niž 41 dni bez odbioru oraz dłuższe niż 65 dni bez odbioru dla frakcji papieru i frakcji
krótsze niż 122 dni bez odbioru oraz dłuższe niž 220 dni bez odbioru dla frakcji odpadów
wielkogabałytovvych i zużytego sprzętu elektłycznego i elektronicznego.
6. Przy ustalaniu pierwszych odbiorów dpadów: Wykonawca bierze pod uwagę okresy
wymienione w pkt 5 oraz ostatnie terminy odbiorów frakcji objętych wcześniejszymi
zamówieniami. Zamawiający po podpisamu umowy- przekaże Wykonawcy
harmonogramy odbioru odpadów w poprzednim okresie.
7. Ilość dbiorów frakcji odpadów od wszystkich właścicieli niemchomości na terenie gminy
Rzekuń w poszczególnych miesiącach i okresach w trakcie trwania zamówienia:

a) zabudowa j ednordzinna
Metale i
01,23
16
07,23
b) zabudowa wielorodzinna
Metale i
cap
01,23
30
07,23
Popiół
Popiół
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
dotyczy
Zużyty Zużyte
Zużyty Zużyte

zalacznik_nr_13_protokol.pdf

z dnia
Załącznik nr 13 do SWZ
MIESIECZNY PROTOKOL WYKONANIA USŁUG
z realizacji usługi polegającej na odbiorze i
zagospodarowaniu odpadów komunalnych od uhścicieli niemchomości zamieszkałych na terenie
gminy Rzekuń za okres
1 Usługa, o której mowa w załączniku nr 2 do SIWZ rozdział I
Tabela ]
.p_ Frakcja
c 200301
gab
Tabela nr 2
Kody
IMg [zł1 — zgodnie
bmtto odbiór i
odebr anych odp
z III i
o ktizej
pkt 44
miEiąc
[N] tntto z III
kol.y 1 i kol=y z
ko 1 nuto z z 3 2
z ŻLiez
zgodLie z 2 do I pkt 4. o myk= p.iejm
w którego do której z ofuty
e L i dc o 2 do S uZ rozdzizl I pkt 4 Yię i
udziału tj Upr tc II O
2 Uwagi do xvykonywanej usługi (ze strony Wykonawcy) _

3. Wnioski:
(Podpis Wykonawcy)
- miesięczne raporty potwierdzające odebraną i zagospodarowaną masę odpadów przedstawioną w tabeli nr I:
kalkulacja udziału i kwoty pomniejszającej cenę brutto za wykoname zadania (załączniku nr 2 do SWZ rozdział
I), o których mm.va w załączniku nr 2 do SIWZ rozdział pkt. 4*
*j eżeh • Czas wytworzenia: 03-12-23 05:32
 • Czas udostępnienia: 03-12-23 05:32

Historia zmian

2430 Dodanie Zagospodarowanie, odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzekuń od stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 z 15-06-2023 13:54:58 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2