Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

Załączniki:

 • ogloszenie.pdf
  OGŁOSZENIE
  Wartość zamówienia — pouyžej 14CO EURO: odwołarłie nie przysługuje.
  Rodzaj zamówienia - dostau,-y
  Data zamieszczenia zamówiema w Biuletynie Zamówień Publicznych: 31 _01 _ 2008r_
  Zamawiający:
  Gmina Rzekuń 07-411 Rzekuń uLKościuszki 33
  tel. 029 7617301 fax 029 7617302
  e-mail:
  Osoba upoważniona do kontaktów : Krzysztof Parzychowski
  Urząd Gminy Rzekuń ul_Kościuszki 33 07-411 Rzekuń:pokój nr 5: w godz. od 8_00
  e-mail _
  Adres , pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia:
  Specyfikacja istotnych wanmkÓw zamówienia będzie zamieszczona na stronie intemetowej Gminy
  Rzekuń //x,v-urw p
  Adres na który należy składać oferty
  Urząd Gminy Rzekuń ul_Kościuszki 33 07-411 Rzekuń sekretanat gminy.
  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  Zakup ciężkiego ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży
  Pożarnej w Borawem_
  Główny przedmiot (CPVD
  Nie dopuszcza się składania ofert częścio•wych
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
  Nie zamierza się zawłeraĆ umowy ramowej
  Termin wykonania zamówienia: 15.06.2008 r
  W mogą brać udział Łvykonawcy : którzy
  -posiadają uprawnienia do uykonania zamówienia:
  -posiadają niezbędną Miedzę i dośxviadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i kadrowym
  -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej urykonanie zamówienia:
  -nie podlegają •vvykluczeniu z o udzielenie zamóvvienia:
  Kryteria oceny ofert:
  Cena-m
  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 5 -sekretariat do dnia
  08.02.200Sr do godz. 11:45.
  Tennin ofertą - 30 dni ostatecznego terminu składania ofefi,
  N ie zamierza się ustanaxviać dynamicznego systemu zakuăw:
  Nie przewiduje Się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
  Otwarcie ofen nastąpi w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 18 w dniu 08.02.2008r o godz.
  1200
  Wójt Gminy
  inż. Bogusław Tyszka

 • siwz.pdf
  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  Przedmiot zamóxvienł a :
  „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego przeznaczonego dla Ochotniczej
  Straży Pożarnej w Borawem
  I. Zamawiający
  GMINA RZEKUŃ
  UIKOŚCIUSZKI 33
  07-411 RZEKUŃ
  Strona WM'AV
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Godziny urzędowania: 07 _ 15-15.15
  II. Tryb udzielenia zamówienia
  Posted)owanłe o udzielenie zamówiema publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
  meogranłczon ego
  Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa
  zamówi eń publicznych.
  Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówiema:
  1) Ustau•a z dnia 29 stycznia 2004 r _ Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2006r_ Nr
  164: poz. 1163 ze zm.)
  2) Rozporządzeme Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawłe rodzajów
  dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy: oraz form: w jakich te
  dokumenty mogą być składane (Dz U. Nr 87: poz. 605),
  3) Rozporządzeme Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie Średmego
  kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania u•artości
  zamówień publicznych (Dz. U _ Nr 87, poz. 610 z dnia 24 maja 2006
  III. Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśmczego
  uterenowionego wg wymogów norm PN-EN 1846-2 i PN-EN-1846-3.
  Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 34144210-3 wozy strażackie.
  Samochód musi być fabrycznie noury: dopuszcza się rok produkcji 2007 lub 2008.

  WYMAGANIA DLA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŠNICZEGO
  LP.
  1.
  1.1
  1.2.
  1.3.
  1.4.
  1.5.
  1.6.
  1.7.
  UTERENOMONEGO
  Podwozie z kab
  Pojazd musi spełnłaĆ
  uymaganła polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań
  dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą o mchu
  drogowym. "
  - uymaganła na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
  Administracji z dnia 20 czenvca 2007 r w sprawie ury•kazu wyrobów służących do
  zapewnienłu bezpieczeństxva publicznego lub ochrome zdrowia i życia lub mienia: a także
  zasad wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U _ z 2007 r.: Nr 143
  poz. 1002).
  - norm PN-EN 1846-2, PN-EN 1846-3.
  - opracowania szczegółowe dla samochodów ratowniczo-gaśniczych KG
  psp - CNBOP - czerwiec 2002 punkt V „WYMAGANIA DLA CIĘZKIEGO
  SAMOCHODU GAŚNICZEGO (załoga 1+5, zbiornik wody 5000 dmY)"
  Wszystkie dokumenty wymagane prawnie należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w
  dniu odbioru samochodu.
  -samochód fab cznie no
  , rok rod •i20071ub200S.
  Bilans masowy pojazdu
  uszczalna różnica w obci -ustron lewe- i
  me moze
  oc Ć 3 0/0.
  Pojazd musi być •vvyposažony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze: akustyczne i
  Świetlne (stroboskopowe lub LED): urządzenie akustyczne powinno umożliwiać
  dawanie komunikatów słown Ch.
  Pojazd musi być dodatkowo wyposażony w:
  - Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie (stroboskopowe lub LED) z
  przodu pojazdu;
  , falę Świetlną”: oraz min. 1 lampa sygnalizacyjna niebieska (stroboskopowa lub
  LED) na Ścianłe tylnej zabudovv-y:
  - Dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca
  kierowcy.
  Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem osłonami wykonanymi ze stali
  nierdzewn
  Podwozłe samochodu z silnikiem o zapłonie sarnoczynnym z turbodoładoxvaniem:
  spehliającym urymogi Eur04_ Silnik nie wymagający stosowania dodatkowych substancji
  mocznik Ad-B1ue
  - maksymalna urysokoŚĆ całkoxvita (Maksymalnie 3300 mm)
  - maks. wysokość górnej krawędzł najuyžszej półkl w położeniu roboczym (po
  •,vysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflad (Maksymalnie 1800 mm)
  do uyžej położonego sprzętu ułatwiony przez zainstalowanie wysuwnych lub
  odchylanych podestów roboczych.
  Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem
  er onomłl.
  Napęd obu osi 4x4: skrzynia biegów mechaniczna: uyposažona w bieg pełzający do
  holowania bardzo CI -ch ładunków n
  arlła z rowu
  o-azdÓw
  2

  1.8.
  1.9
  1.10.
  1.11.
  1.12.
  1.13.
  1.14.
  1.15.
  1.16.
  1.17.
  skrzynia rozdzielcza z reduktorem do jazdy w terenie.
  Możliwość blokady mechanizmów różnicowych:
  - międzyosiowego
  - osi tylnej,
  - osi przedniej
  Po-ed czekołana osi edni - na In osi odw'•ne.
  Masowy wskaźnik mocy - określony dla masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo
  śnic - MMRmin_ 13 kW/1000k
  Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca do silnika: w układzie
  młejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), wykonana przez producenta
  podwozia: kabina wyposażona w :
  indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,
  •wy-,vietrznik dachowy,
  niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy
  Łvyłączonym silniku:
  reflektor ręczny (szperacz) do oświetlania numerów budynków:
  reflektor pogorzeliskovvy zainstalowany na zewnątrz kabiny po prawej stronie.
  podest z zasilaniem do ładowarek radiotelefonów przenośnych, latarek itd. z
  Łvyprowadzonym niezależnym zasilaniem 12 V min. 10 A, z układem
  zabezpieczającym: automatycznie odłączającym zasilarłie ładowarek przy napięcm
  na zaciskach akumulatora poniżej 22,5 V: wraz z układem pomiarowym
  wskazującym aktualne napięcie na zaciskach akumulatora.
  or lub uch do
  a w In
  i kabin
  Fotele •,vyposažone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa-
  siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym: odpornym na rozdarcie i Ścieranie:
  - wszystkie fotele Łvyposažone w zagłówki.
  - fotel dla kierowcy z regulacją wysokości: odległości i pochylenia oparcia.
  - w oparciach ławki tylnej mocowania jednobutloqych aparatów oddechowych
  (konstrukcja mocowań musi spełniać wymagania CNBOP):
  - lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane sferyczne zgodnie z
  EC 2003/97
  Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24 V z biegunem ujemnym na masie.
  - moc altematora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na
  energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.
  rzetwornica na i cia 24V / 12 V
  Instalacja uryposažona w główny u-yłącznik prądu: odłączający wszystkie odbiorniki z
  tkiem
  o zasilania.
  Pojazd musi być vv-yposažony w gniazdo (z •,vtyczką) do ładowania akumulatorów ze
  Źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie z sygnalizacja podłączenia ładowania
  w kabinie kiero
  lub z ze samo roz zalne - kom let_
  W kabinie kierowcy musi być zamontowany radiotelefon, częstotliwość M--IF 146-174
  MHz, moc 1-25 W: min. 250 kanałoqry i odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz z
  doda
  ośnikiem i mikrofonem w zedziale
  Pojazd musi być Ayposažony w sygnalizację Świetlną i dźwiękową włączonego biegu
  o. D szcza
  Światło cofania ako s
  Minimaln ześwit odwozia 280 mm.
  Możliwość
  anła wznłesłeń mm. 250
  Świet
  3

 • ogloszenie_o_wyborze_oferty.pdf
  Rzekuń, 25.02.2008r.
  zp Nr 1 / 2008
  Ogłoszenie o wyborze oferty
  W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym zgodnie z art. 39
  ustawy Prawo Zamówień Publicznych w tybie przetargu nieograniczonego na
  wykonanie „Zakup cięžkiego samochodu ratowniczo — gaśniczego dla Ochotniczej
  Stražy Požarnej" zawiadamia, Ze jedyną wažną Ofelią złožyło Przedsiębiorstwo
  Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak 43 — 384 Jaworze ul. Podgórska 506,
  za cenę brutto: 699.780, zł słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy
  siedemset osiemdziesiąt 00/100zł_
  Oferta ta została uznana za korzystną.

 • Czas wytworzenia: 09-12-23 16:19
 • Czas udostępnienia: 09-12-23 16:19

Historia zmian

2093 Dodanie Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borawem z 15-06-2023 13:54:10 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2