Zawiadomienie o unieważnieniu:Zawiadomienie_o_uniewa__nieniu_post__powania.pdf

Rzekuń dnia 12.122022 r.
FPZ.271.1.25.2022
Zawiadomienie o unieważnieniu
Działając na art. 255 pkt 1 oraz art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm), zwanej dalej w skrócie „pzp",
Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania na " Zakup i dostawę autobusu"
Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 1, ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z
zm.) zwana dalej ustawą Pzp.
- Zgodnie z art. 255 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:
1) nie zł020no żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty"
Uzasadnienie unieważnienia faktvczne:
Dnia 09.12.2022 roku o godzinie 10:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na wlw przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego terminu nie wpłynęła do
Zamawiającego żadna oferta.
Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych. Zgodnie z pwyžszym, powodem unieważnienia postępowania jest brak wymaganej
przepisami ustawy liczby ważnych ofert, a tym samym obiektywny brak możliw"ci wyboru przez
Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.
mgr
rt0SZ Podolak


Informacja o kwocie: informacja_o_kwocie.pdf

FPZ.271.1.25.2022
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na zadanie pn: „ Zakup i dostawa autobusu'
Rzekuń dn. 09.122022 r.
Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
W
trybie
Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia II września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U z 2022 poz. 1710 z późn. zm) informuję, że Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zamówienia kwotę zł brutto.
Bartosz Podolak


Ogłoszenie o zamówieniu: ZAKUP I DOSTAWA AUTOBUSU:

Ogłoszenie o zamówieniu: Og__oszenie_o_zam__wieniu.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa autobusu
MAWIAJ
1.1.) Rola zamawiającego
pt*tępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rzekuń
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON
1.5) Adres zamawiającego
1.5.10 Ulica: Kościuszki 33
1.5.2.) Miejscowość: Rzekuń
1.5.3.) Kod pocztowy: 07411
1.5.4.) Województwo:
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: •m•nv.rzekun.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
EKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1 Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup i dostawa autobusu
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba73f50a-71a4-l I ed-abdb-a69c1593877c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471702/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01 19:31
2.8.) Zamówienie umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postepowań w BZP: 2022/azp OC049832,'07/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań
1.2.2 Zakup i dostawa autobusu
2.11 O udzielenie zamówienia ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na art. 275 pkt 2 ustawy

EKCJA III - UDOS PNIANIE DOKUMEN
ZAM
ENIA I KOMUNIKACJA
3.1 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o Środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami adres strony internetowej: https:flminiportal_uzp.gov_pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywasię przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp_gov.pl\, ePUAPu dostępnego pod
adresem:https•..qepuap.gov.pl\wps/portal) oraz pwzty elektron cznej.2. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na
epuAp,Wykonawca posiadający konto na ePUAR ma dostęp do następujących formularzy:.Formularz
do złożenia, zmiany,wycofania oferty lub Mliosku" oraz do „Formularza do komunikacji". 3.Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i cxlbierania dokumentów elektronicznych elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej ( epuAP Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz aoženia, zmiany, wycofania Oferty lub wniosku"i
„Formularza do komunikacji" wynosi 150 Mg,5, Za datę przekazania oferty, wniosków,
zawiadomień,dokumentów elektronicznych. oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się date ich przekazania na ePUAP, 6. Zamawiający
przekazuje link do postepowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ Dane
postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję Dla Wykonawców" lub ze strony
głównej z zakładki Postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia Ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich być sporządzane dokumenty składane w
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust, I Ogólnego Rozporządzenia o
Ochronie Danych (RODO) informujemy. że:
I ) Administratorem danych osobowych Wykonawcó'.•,' biorących udział w postepowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego jest urząd Gminy w Rzekuniu, adres: ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z któryrn mogę się kontaktować w sprawach
przetwarzania moich danych osobo"ch za pośrednictwem pcczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na 'W'stawie art 6 ust. 1 lit. c RODO w
zw. z ustawą z dnia I I września 2019 — Prawo zamówień publicznych (Pzp) w celu związanym z
prowadzonym o udzielenie zamó,vienia publicznego;
4) Dane osobowe mogą być udostșpnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów
prawa, a także pcK3miotom, z którymi Administrator zawan umowę w związku z realizacją usług na
rzecz Administratora (np. kanc,elaria prawną. dostawcą oprogramowania. zewnętrznym audytorem).
Odbiorcami danych będą także osoby lub którvn udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo
zamówień publicznFh (Pzp);
5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osotmoych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
6) Mają Państwo prawo uzyskać kopie swoich danych osobowych w siedzibie Administratora,
Dodatkowo zgrxjnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy. że:
I ) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie PZP albo w przypadku
zamówień realizowanych w ramach projektów (np. wsgWfinansowanych ze Środków Unii
przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności Wydatków.
2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych. przy
czym: a. w przypadku obowiązków wynikającyn-;h z art. 15 ust, 1-3 RODO zamawiający ma prawo żądać od osoby, której dane
dotyczą wskazania dodatkowych informacji mający* na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwa,' lub daty zakończonego postępowania 0 udzielenie zamówienia; b. skorzystanie z prawa do
sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień urnowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgc:dnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz załączników;

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
tego postepowania. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej w celu ochrony praw innej osoby fizycznej i prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego unii Europejskiej lub pahstwa członkowskiego,
3) PcK3anie danych osobowych jest dobrowolne. jednakże niezbedne do przeprowadzenia postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp_ Administrator nie podejmuje decyzji w sposób
zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe
EKCJA IV - PRZEDMIOT
IENIA
4.1 Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1. I Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.12) Numer referencyjny: FPZ271.1.252022
Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące sie do przedmiotu zamówienia:
422.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
l. przedmiotem zamówienia jest zakup i nowego autobusu do publicznego transportu zbiorowego.
2. Warunki ogólne:
a) przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla
pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r, prawo 0 ruchu drogowym ((t.j, DZ. U, z 2T21 r., 450 z póżn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej
ustav".
b) pojazd wolny od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób i pcdmiotów trzecich (leasing, zastaw).
c) pojazd musi byt sprawny technicznie, kompletny, wolny od wad - gotowy do pracyo
d) Powinien posiadać aktualne badania techniczne wpisane do dowodu rejestracyjnego oraz aktualne obowiązkowe
ubezpieczenie OC.
e) Pojazd zarejestrowany poza Polski powinien posiadać komplet dokumentów wraz
z tłumaczeniami przewidzianymi przepisami prawa, uprawniającymi do zakupu i rejestracji samochodu w Polsce.
f) Sprzedający byd wlaScicielem pojazdu lub miet pisemne prawo do dysponowania nim
g) pojazd nie może stanowić zabezpieczenia bankowego lub prawa własności osób trzecich. Elementy wchodzące w skład
przedmiotu zamówienia w dniu składania Ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub
sprzedaży,
h) Wykonawca we własnym zakresie dostarczy pojazd do wskazanego przez Zamawiająmo.
i) Zamawiający wymaga, aby miejsce serwisowania autobusu odbw,'ało się w odległości możliwie najmniejszej od siedziby
Zamawiającego.
4.2.60 Główny kod cpv: 34121 - Autobusy transportu publicznego
428.) Zamówienie opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni
4.2.11 Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny Ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakt*ciowe
Kryterium I
4.3.50 Nazwa kryterium: Cena
4.3.60 Waga: 60
Kryterium 2


SWZ: SWZ___Autobus.pdf

nasza
SPECYFIKACJA
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej SWZ
Zamawiający:
Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
podstawowym z fakultatwnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów
unijnych o jakich stanowi art 3 ustawny z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz_u 2022. poz. 1710 z późm zm.), zwanej dalej „Pzp" na dostawę
pn. , Zakup i dostawa autobusu”
Numer ogłoszenia (BZP): 2022/BZP 00471702/01
Identyfikator postępowania miniPortal: Ifacba23-683c-4cdf-bd06-07bebd7680f7
Rzekuń 01.12.2022 r.

l. Nazwa oraz adres Zamawiającego
GMINA RZEKUŃ
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
Tel.: (29) 643 20 77
faks: (29) 643 20 93
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
adres skrytki ePUP: 120741wfcyh/skrytka Elektroniczna skrzvnka podawcza ePUAP
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne
wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://miniportal.uzmqov.pl/,
Godziny urzędowania:
pn, śr, cz, od 7:45 do 15:45
wt, od 7:45 do 16:45
pt, od 7:45 do 13:00
Znak postępowania: FPZ.271.1.25.2022
II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i "jaśnienia treści SWZ
oraz inne dokumenty zamówień bezpośrednio związane z postępowania
o udzielenie zamówienia.
2
3
4.
5
6.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym,
a wykonawcami odbywa się przy užyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.qov_pl/. ePUAPu dostępnego pod adresem: https//epuap.qov.pl/wps/portal
oraz poczty elektronicznej: ppietrzak@rzekumnet
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniania na stronie internetowej Urzędu
Gminy w Rzekuniu: https://wvm_rzekun.pl/zamowienia-publiczne/ przetarqi.html (zwanej dalej
stroną internetowa").
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePLlAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
następujących formularzy: „Formularz do złoženia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz
„Formularz do komunikacji" _
Wymagania techniczne i organizacyjne "syłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich užyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniP01tal oraz Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i „Formularz do komunikacjiM, "nosi
150 MB
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP.
2

T
Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania. Dane postępowanie možna
wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla
Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
UWAGA:
W celu prawidłowego złoženia oferty czy wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
vvykonawcy powinni się posługiwać 32 znakami identyfikatora z miniPortalLL
W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi w formularz ID
z Platformy e-Zamówienia, oferta taka nie będzie widoczna na liście złożonych ofert i nie będzie
możliwości na jej odszyfrowanie
III. Tryb udzielania zamówienia
. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami,
o któłym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. LI. z 2022 r. poz 1710
z późrL zm.), nvaną dalej ustawą „Pzp" oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia,
zwaną dalej „SWE
2.
Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich
mowa w aft 3 ustawy pzp.
3.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantovwch
5.
Zamawiający nie przewiduje złoženia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
6.
Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
7.
Zamawiający nie dzieli zamówienia na dwie części i nie dopuszcza składania ofen częściowych.
8.
Zamawiający nie zastrzega možliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia "łącznie przez
Wykonawców, o których mowa w alt 94 Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej,
spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem
działalności ich "odrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie,
jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych _
9.
Szczegółowe "magania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy art. 95 ust 1 Pzp zostały określone w projektowanych postanowieniach
umovvy, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ
10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób,
o których mowa w art 96 ust 2 pkt 2 Pzp.
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim w związku z tym wszelkie
pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym, a
wykonawcą muszą być sporządzone w języku polskim.
12 W zakresie nieuregulowanym niniejsza SWZ, zastosowanie mają przepisy ustal." Prawo
zamówień publicznych oraz obowiązujące akty Ukonawcze "dane na jej podstawie lub
wcześniej obowiązujących przepisów.
IV. Informacja czy zmawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością
prowadzenia negocjacji.
1. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negogagł.
1) Zamawiający nie korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 ustał"ô' Pzp.
2) W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku zamawiający
poinformuje równocześnie v,'szystkich "konawców, którzy złožyli oferty, o "konawcach:
a) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w každym kryterium oceny
ofert i łącznej punktacji,
b) których oferty zostały odrzucone, - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3

Edyt. zał: Edyt._za__..docx

Załącznik nr 1 do SWZ FPZ. 271.1.25.2022 pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
1. Dane wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy…....................................................................................................……......
Adres….....................................................………………………………………...........…….......… Numer REGON:......................……................... Numer NIP .......................…….......…….......... e-mail:...............................….....…, tel:............…..............…................, fax.......….…..……........ adres skrzynki ePUAP Wykonawcy:…………………………………………..…..……………….…..
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na:
„Zakup i dostawa autobusu”
Oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia,
za cenę:
Cena netto: …..................................................................zł
Słownie złotych....................................................…...............
VAT: …... % …...................................................................zł
Cena brutto: …................................................….................zł
Słownie złotych....................................................................
3. W terminie: Termin realizacji: do 21 dni od dnia zawarcia umowy. Termin rozpoczęcia robót od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.
4. Udzielimy gwarancji i rękojmi na wykonywane przez siebie roboty na okres: …………………. (wyrażony w liczbie miesięcy)
5. Warunki płatności: zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi po zrealizowaniu zadania w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokolarny odbiór robót ww. zakresów rzeczowych robót.
6. Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 5% umowy w formie:.................................................. 7. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą oferta na czas wskazany w SWZ.
8. Oświadczam, że akceptuję warunki SWZ i nie wnoszę do nich uwag.
9. Akceptuję projektowane postanowienia umowy i zobowiązuję się do podpisania umowy zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
10. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcy (wypełnić jeżeli dotyczy): zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcy niebędących podmiotem na którego zasoby powołuje się Wykonawca 1) Część zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy...........................................................
2) Nazwa (firm, imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi) podwykonawców,...............................................…. zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcy na którego zasoby powołuję/powołujemy się w niniejszym postępowaniu, tj.
1) Część zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy...........................................................
2) Nazwa (firm, imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi) podwykonawców,.................................................…
Uwaga: W przypadku braku wskazania robót których wykonanie będzie powierzone podwykonawcom, przyjmuje się, że całość zamówienia zostanie zrealizowana siłami własnymi wykonawcy.
12. Informuję (emy), że posiadam (y) status (wstawić x we właściwe pole)
1) mikroprzedsiębiorstwa □
2) małego przedsiębiorstwa □
3) średniego przedsiębiorstwa □
13. Informuję (emy), że: (wstawić x we właściwe pole)
1) wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego □
2) wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowegow odniesieniu do następujących towarów i/lub usług □
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
3) wartość (netto) towarów i/lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to …………………………………………………………………………………………………………………….
4) Niewypełnienie oferty w zakresie pkt 13 oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego.
14. Oświadczam, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencjii zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
15. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej.
Nazwisko i imię …………………………………………………………
Stanowisko ………………………………………………………………
Telefon………………………. Fax…………………………………….
Zakres
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
16. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
17. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
…………………………………………………………………………….……………………………………...
18. Inne informacje wykonawcy:…………………………………………………
19. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa- usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
(1rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/69 z dnia 2 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
…………………,dn. ………………………. ………………………………….. /podpis i pieczęć Wykonawcy/ Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
Załącznik nr 2 do SWZ FPZ. 271.1.25.2022
Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
OŚWIADCZENIE
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)
składają: Wykonawcy / Podwykonawcy /
Inny podmiot, na którego zasobach powołuje się Wykonawca*
DOTYCZĄCE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniachw zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na ukrainę oraz służących Ochronie Bezpieczeństwa Narodowego Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa autobusu”
(nazwa postępowania),
prowadzonego przez Gminę Rzekuń(oznaczenie Zamawiającego),
oświadczam, co następuje:
I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawyz dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Oświadczam, że dokumenty, o których mowa w pkt 2 n/n oświadczenia można uzyskać ze strony …………………………………………………… (wpisać adres bezpłatnej stronę internetowej) lub sąw posiadaniu Zamawiającego …………………………….. (wpisać gdzie – jeżeli dotyczy) i są aktualne w niniejszym postępowaniu.
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.………………….ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, zew związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………...
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodnez prawdą oraz zostały przedstawione w pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu tych informacji.
___________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) / (podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)
*wypełnia i składa odpowiednio
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Załącznik nr 3 do SWZ FPZ. 271.1.25.2022
Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
FORMULARZ SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ (opcjonalnie)
(nazwa podmiotu oddającego potencjał)
ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 118 ust. 4 ustawy Pzp)
Działając na zasadzie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oświadczam, iż zobowiązuję się do oddania swoich zasobów w zakresie
…………………………………………………………………………………………………………………………..
(określenie zasobu* – zdolności technicznej lub zawodowej )
do dyspozycji Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa Wykonawcy)
na potrzeby realizacji zamówienia pn.:
„Zakup i dostawa autobusu”
Oświadczam, iż:
udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………………….
sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………………………..……….. zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………………………………….
zrealizuję / nie zrealizuję* dostwę, których wskazane zdolności dotyczą:
………………………………………………………………………………………………………………………...
__________________ dnia __ __ _____ roku _______________________________ (podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)
*podać właściwe
UWAGA:
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, które określają w szczególności:
a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostwę lub usługi, których wykazane zdolności dotyczą.
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Załącznik nr 4 do SWZ FPZ. 271.1.25.2022
Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
OŚWIADCZENIE PODMIOTU TRZECIEGO
składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „ustawa Pzp”)
uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniachw zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących Ochronie Bezpieczeństwa Narodowego W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Zakup i dostawa autobusu” prowadzonego przez Gminę Rzekuń oświadczam/-y, że reprezentowany przeze mnie/przez nas podmiot, udostępniający Wykonawcy zasób w postaci
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………...., nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp; nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp; nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji warunków zamówieniaw zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na te zasoby.
Miejscowość ....................................... dnia ........................ 2022 r. ................................................................................... (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego)
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Załącznik nr 5 do SWZ FPZ. 271.1.25.2022 …………………… dn. ……………
WYKAZ DOSTAW
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Zakup i dostawa autobusu, jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w SWZ oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję wykonał następujące dostawy: Lp.
Przedmiot i ilość zrealizowanych dostaw
Wartość
w PLN (brutto)
Czas realizacji dostaw
(miesiąc, rok)
Podmiot na rzecz którego dostawy zostały wykonane (nazwa, adres)
początek
koniec
1
2
3
4
5
Należy załączyć dowody dotyczące dostaw, określające czy dostawy zostały wykonane należycie.
Nazwa Wykonawcy:
........................................................
.........................................................
Załącznik nr 6 do SWZ FPZ. 271.1.25.2022
Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-410 Ostrołęka
Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielnie zamówienia
Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówienia publicznych ( tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.)- dalej: ustawa Pzp
„Zakup i dostawa autobusu” Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest ,, prowadzonego przez Gminę Rzekuń działając jako pełnomocnik podmiotów, w imieniu których składane jest oświadczam, że:
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………………………… Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………………………
Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne:
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą. ……………………………………………………. (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

 • Czas wytworzenia: 16-07-24 05:20
 • Czas udostępnienia: 16-07-24 05:20

Historia zmian

2436 Dodanie ZAKUP I DOSTAWA AUTOBUSU z 15-06-2023 13:54:58 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2