Gmina Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na  zadanie inwestycyjne pn.:„Zakup kontenera morskiego do msc. Przytuły Stare” gmina Rzekuń.

IPZ_271_2_21_2023.pdf

nasza "Illina
URZĄD GMINY W RZEKUNIU
Rzekuń, dnia 30 maja 2023
FPZ.271.2.21.2023
ZAPYTANIE OFERTOWE
l. Zamawiający Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń zaprasza do złożenia Ofert na
dostawę w ramach zadania inwestycyjnego pn.:„ Zakup kontenera morskiego do msc.
Przytuły Stare” gmina Rzekuń.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wiaty w skład którego wchodzi:
• przygotowanie terenu pod usytuowanie,
• dostawa kontenera morskiego, długość do 6m, używany, sprawny technicznie
• masę ziemną pozyskaną podczas wykonywania utwardzenia należy wykorzystać do
wyrównania terenu przyląłego terenu zielonego, a jej nadwyżkę odwieźć na teren Zakładu
Ot:ăłgi Gminy, ul. Kolonia 18, 07-411 Rzekuń,
• uporządkowanie terenu po wykonanych pracach,
• wywiezienie i utylizacja odpadów podczas wykonywania prac.
3. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zotM)wiązany również do:
• uzgodnienia z Zamawiającym propozycji użytych materiałów,
• współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia
oraz przyjętych rozwiązań i wykorzystania materiałów, będących w dyspozycji
Zamawiającego ,
• ponoszenie wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia,
• przedstawienia do akceptacji przed przystąpieniem do robót kart technicznych, aprobat
technicznych, certyfikatów, świadectw dopuszczalności na wbudowane urządzenia i materiały
budowlane,
• dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji zamówienia na własny
koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia,
• zaleca się wykonanie wizji lokalnej w terenie realizacji zamówienia celem właściwego
oszacowania wartości.
4. Klauzula informacvina w zwjazku z RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
adres; ul. Kościuszki 33
07411 Rzekuń
telefon; 29761 7301
29 761 73 02
faks: 296432093
Strona
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

osobown,'ch i w sprawie swołx)dnego przepły,vu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO", informuję, Ze:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rzekuń z siedzibą w urzędzie
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
Gminy Rzekuń pod adresem:
teł: (029) 761-73-01,
administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej
„ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, przechowywania cały czas trwania umowy;
otmviązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpc*rednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie podejmowane
w zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 ROLI);
posiada Pani/Pan:
na art. 15 RODO prawo dostępu do danych osokmvych Pani/Pana
dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.)
na art. 18 prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 ROtX)
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)
prawo do skargi do Prezesa Urzędu Danych gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osokmvych;
prawo do przenoszenia danych osobovwch, o którym mowa w art. 20 RODO;
na art. 21 ROCK) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. I lit. c
RODO.
5. Termin realizacji zamówienia: 01.08.2023 r.
6. Okres gwarancji: 36
7. i termin złożenia oferty:
Urząd Gminy w Rzekuniu,
ul. Kościuszki 33,
07-411 Rzekuń,
do 05.06.2023 r. godz. 10.00
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem:
„Zakup kontenera morskiego do msc. Przytuły Stare".
8. Termin otwarcia Ofert 05.06.2023 r. godz. 10.05.
9. Warunki płatności: po protokolarnym odbiorze końcowym robót, w ciągu 30 dni
przelewem na konto.
I O. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Monika pawłowska (29) 6432077
11. Opis sposobu obliczenia ceny:
Cena oferty jest ceną ryczałtową uwzględniającą wszystkie zobowiązania, musi być
podana w PLN cyfrowo i słownie, z podatku VAT.
Cena ryczałtowa oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty
i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z przedmiotu zamówienia, w
tym m. in. pcxiatek VAT, upusty, rabaty.
W cenę (koszt) zadania należy uwzględnić zakres określony w zapytaniu. Otrzymaną w
ten cenę Wykonawca może powiększyć o inne elementy niezbędne wyko-
nawcy do zrealizowania przedmiotu zamówienia (np. zauważone podczas wizji lokalnej)
oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy. Otrzymaną w ten sposób cenę Wykonawca w formularzu
ofertowym.
Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT).
Cena brutto oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych
polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Tomasz Majewski
 • Czas wytworzenia: 22-06-23 15:02
 • Czas udostępnienia: 22-06-23 15:02

Historia zmian

4344 Modyfikacja Zakup kontenera morskiego do msc. Przytuły Stare z 22-06-2023 15:02:57 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
 3. Pola dodatkowe
2448 Dodanie Zakup kontenera morskiego do msc. Przytuły Stare z 15-06-2023 13:54:58 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2