Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert w ramach zadania: "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń"

Treść zapytania: FPZ.271.1.58.2022.pdf

nasza gmina
Fpz.271.1.58.2022
URZĄD GMINY W RZEKUNIU
17.08.2022 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na:
„Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń”.
Przedmiot zamówienia.
l. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie mieszanki żwirowej na bieżące
utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń w 2022 r.
Zakres zadania obejmuje dostawę, załadunek, rozplantowanie, mieszanki żwirowej oraz transport
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, znajdującego się na terenie gminy Rzekuń.
Przewidywana wielkość zamówienia to około 1000,00 m' mieszanki żwirowej. Parametry
mieszanki żwirowej określone zostały w załączniku — szczegółowa specyfikacia techniczna.
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania pierwszej dostawy dostarczy Zamawiającemu
laboratoryjne badanie mieszanki żwirowej do akceptacji Zamawiającemu (w razie wątpliwości co
do jakości mieszanki Żwirowej, Zamawiający może zlecić powtórne badania kontrolne dostarczonej
mieszanki żwirowej, na koszt Wykonawcy.) Podstawą do wystawienia faktury będą protokół
odbioru kruszywa, podpisane przez uprawnionego pracownika Urzędu Gminy Rzekuń, który
każdorazowo będzie stwierdzał ilość, jakość i rodzaj kruszy.va w wykonanych dostawach.
II. Wykonawca zapewni wykonanie usługi polegającej na dostawie mieszanki żwirowej na bieżące
utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń w 2022 r. w terminie nie dłuższym niż 3 dni
od daty zgłoszenia zamó•vvienia w godzinach pracy Urzędu Gminy w Rzekuniu tj. pn, Śr, cz, od 7.
45 do 15. 45 7. 45 do 17.00 , pt 7.45 do 13.00.
III. Zamawiający zastrzega sobie možliwość zmniejszenia ilości zakupu usługi polegającej na
dostawie mieszanki żwirowej na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń
w 2022 r.
IV. Wykonawca oświadcza, Ze nie będzie wnosił roszczeń względem Zamawiającego z tytułu
zmniejszenia ilości mieszanki żwirowej.
Klauzula informacyina w związku Z RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Rzekuń adres: ul. Kościuszki
33, 07-411 Rzekuń;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej:
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co
wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w
związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu
ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobovvych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,
1z3

nasza głnina
URZĄD GMINY W RZEKUNIU
tj. z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r.
w prawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazpwania materiałów
archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
8) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9) w przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obligatoryjne, w pozostałych
przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania
danych będzie odmowa załatwienia sprawy przez administratora;
10) administrator nie podejmuie decyzji w sppșób zautomatvzowany w oparciu o Państwa dane
osobowe.
4. Termin realizacji zamówienia:
do 30.11.2022r.
5. Okres gwarancji - brak
6. Miejsce i termin złożenia oferty.
Urząd gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
pokój 103
do 24.08.2022 r. do godz. 10.00
Ofertę należy złožyć w zamkniętej kopercie z opisem
„Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Rzekuń ".
7. Termin otwarcia ofert:
Urząd gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
pokój 103
do 24.08.2022r. do godz. 10.15
8. Warunki płatności: po przedłożeniu faktury, 14 dni roboczych, przelewem na konto.
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Paulina Pietrzak (029) 643 20 77
10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim,
według danych:
1) nazwa wykonawcy,
2) adres wykonawcy,
3) NIP/Regon,
4) nr rachunku bankowego,
5) wartość przedmiotu zamówienia należy
Oferuję wykonanie usługi polegającej na dostawie mieszanki żwirowej wraz z transportem
przygotowaniem podłoża oraz jej wbudowanie poprzez rozplantowanie na miejsce wskazane
przez Zamawiającego na terenie gminy Rzekuń:
1 m' mieszanki żwirowej za cenę:
Netto
VAT.
Brutto.....
..zł. (słownie..
. ....zł.
...Zł. (słownie.
. zł)
2. Wartość zamówienia: (cena brutto Irn3 mieszanki żwirowej, tj.
. zł brutto).
6) termin realizacji zamówienia,
7) okres gwarancji.- brak
2z3

nasza gmina
URZĄD GMINY W RZEKUNIU
8) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOI)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa - usunięcie treści
oświadczenia np, przez iego wykreślenie).
(irozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016079 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyvvy 95/46ME (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. urz. UEL 119 z 04.052016, str.
z up. Wójt
mgr inż. arch. Ewe ukl s
Kiewłmik Referetu
'.•.orek
3z3


Załącznik: Zalacznik.pdf

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBÓT
Do zastosowania przy zlecaniu wykonania nowych nawierzchni
żwirowych i kruszyw łamanych oraz remontów istniejących nawierzchni żwirowych
dróg gminnych

SST - 05.01.03a
Nawierzchnia żwirowa

SPIS TREŚCI
11. 3. SPRZĘT.....................................................................................................„.......„„..... 3
IV. 5. WYKONANIE „4
V. 6. KONTROLA JAKOSCI 5
VI.. OBMIAR
VII. 8. ODBIOR ROBOT.......................................................................................„„.......„„.
VIII. g. PODSTAWA
IX. 10. PRZEPISY 8
OST
SST
1. WSTĘP
NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA 1 SKRÓTY
- ogólna specyfikacja techniczna
szczegółowa specyfikacja
techniczna
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem mniejszej szczegółowej słkcyflkacji technicznej (SST) są urymaganła dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z •vvykony,vaniem nowej nawierzchni fivirowej na drogach
gminnych oraz związanych z wykonywaniem remontów cząstkowych istniejących nawierzchni
žwirouych na drogach gminnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Nimejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi podstawę do sporządzenia części
technicznej istotnych wanunkÓw zamówienia publicznego na u-ykonanie nowej nawierzchni żwirowej
dróg lub na Arykonanie prac remontovv-ych na istniejących nawierzchniach žwiroqych :ujętych w
dokumentacji projektowej i opisanych szczegółowo co do rodzaju i ilości usługi w przedmiarze robót
lub określona co do ilości i rodzaju •wy•kony-vvanej usługi przez Zamawiającego w materiałach
przetargowych ( w SIWZ)_


 • Czas wytworzenia: 02-12-23 22:46
 • Czas udostępnienia: 02-12-23 22:46

Historia zmian

2631 Dodanie Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Rzekuń z 19-06-2023 09:36:39 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2