Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na " Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń"

Treść zapytania: FPZ.271.2.34.2023.pdf

nasza gmina
FPZ.271.2.34.2023
URZĄD GMINY W RZEKUNIU
Rzekuń dnia 25.07.2023r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na:
„Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń".
Przedmiot zamówienia.
l. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie mieszanki żwirowej na
bieżące utrzymanie gminnych na terenie Gminy Rzekuń w 2023 r.
Zakres zadania obejmuję dostawę, rozładunek, przygotowanie podłoża poprzez wyrównanie i
wyprofilowanie, rozplantowanie mieszanki żwirowej oraz transport w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego, znajdującego się na terenie gminy Rzekuń. Przewidywana wielkość
zamówienia to około 700,11) m' żwirowej.
Parametrv mieszanki Zwirowei określone zostały w załączniku — szczeqółowa srE•cyfjkacją
techniczna.
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania pierwszej dostawy dostarczy
Zamawiającemu laboratoryjne badanie mieszanki żwirowej do akceptacji Zamawiającemu (w
razie wątpliwości co do jakości mieszanki żwirowej, Zamawiający może zlecić powtórne
badania kontrolne dostarczonej mieszanki żwirowej, na koszt Wykonawcy.) Pcxistawą do
wystawienia faktury protokół odbioru kruszywa, podpisane przez uprawnionego
pracownika Urzędu Gminy Rzekuń, który każdorazowo stwierdzał ilość, jakość i rodzaj
kruszywa w wykonanych dostawach.
II. Wykonawcz zapewni wykonanie usługi polegającej na dostawie żwirowej na
bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń w 2023 r. w terminie nie
dłuższym niž 3 dni od daty zgłoszenia zamówienia w godzinach pracy Urzędu Gminy w
Rzekuniu tj. pn, Śr, cz, 7.45 do 15.45 7.45 do 17.00 , pt 7.45 do 13.00.
III. Zamawiający sobie możliwość zmniejszenia ilości zakupu usługi polegającej na
dostawie mieszanki żwirowej na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń
w 2023 r.
IV. Wykonawca "wiadcza, że nie Łk•dzie wnosił względem Zamawiającego z tytułu
zmniejszenia ilości mieszanki żwirowej.
Klauzula informacyjna w zwiazku z RODO,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Rzekuń adres: ul.
Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;
2) administrator wyznaczył InsFAtora Ochrony Danych, z którym rrmą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pošrdnictwem
1z3

nasza gmina
poczty elektronicznej:
URZĄD GMINY W RZEKUNIU
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO, tj. w wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co
wynika z ustał." z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz usta" z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w
związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem, świadczącym usługę z zakresu
ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego
lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w sidzibie administratora.
Dodatkowo zgcxinie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
7) państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,
tj. z ustavvy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października
2015
w prawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów
archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
8) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego;
9) w przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obligatoryjne, w pozostałych
przypadkach podanie danych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją
niegndania danych będzie odmowa załatwienia sprawy przez administratora;
10) administrator nie podeimuie decvzji w sposób zautomatvzowanv w oparciu o Państwa dane
osobowe
4. Termin realizacji zamówienia:
do 29.09.2023r.
5. Okres gwarancji - brak
6. Miejsce i termin złożenia oferty.
Urząd gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
pokój 103
do 01.08.2023 r. do qodz. 10.00
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem
„Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Rzekuń
lub na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w tytule „Bieżące utrzymanie dróg
gminnych na terenie gminy Rzekuń "
7. Termin otwarcia ofert:
2z3

8. Warunki płatności: po przedłożeniu faktury, 14 dni robcx:zych, przelewem na konto.
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcmni:
Paweł Mierzejewski (029) 643 20 77
10. Sposób przygotowania Oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku
polskim, według danych:
1) nazwa wykonawcy,
2) wykonawcy,
3) NIP/Regon,
4) nr rachunku bankowego,
5) wartość zamówienia należy
Oferuję wykonanie usługi polegającej na dostawie mieszanki żwirowej wraz z
transportem przygotowaniem podłoża oraz jej wbudowanie poprzez rozplantowanie na
miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Rzekuń:
1 ma mieszanki żwirowej za cenę:
„...zł.
nasza gmina
Urząd gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
pokój 103
do 01.08.2023r. do qodz. 10.15
Netto .............................zł. (słownie......
VAT................%
Brutto............................
URZĄD GMINY W RZEKUNIU
.zł. (słownie..........
. zł)
2. Wartość zamówienia: (cmna brutto lm' mieszanki żwirowej, tj.
.. zł brutto).
6) termin realizacji zamówienia,
7) okres gwarancji.- brak
8) Oświadczam, że wypełniłem informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODOI) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.
(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio
jego dotyczących lub zachodzi "łączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie
do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa - usunięcie
treści oświadczenia np. przez jego wvkreślenie).
inż. Paweł
podinspektor ds.
Zamówień p
Kierownika Refe
ry technicznej
h • Zastępca
i Inwestycji
(Irozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2 7 KW tnia 2016 w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
Oraz uchylenia Orektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. I). "
3z3

Załącznik do zapytania: Zalacznik.pdf

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBÓT
Do zastosowania przy zlecaniu wykonania nowych nawierzchni
żwirowych i kruszyw łamanych oraz remontów istniejących nawierzchni żwirowych
dróg gminnych

SST - 05.01.03a
Nawierzchnia żwirowa

SPIS TREŚCI
11. 3. SPRZĘT.....................................................................................................„.......„„..... 3
IV. 5. WYKONANIE „4
V. 6. KONTROLA JAKOSCI 5
VI.. OBMIAR
VII. 8. ODBIOR ROBOT.......................................................................................„„.......„„.
VIII. g. PODSTAWA
IX. 10. PRZEPISY 8
OST
SST
1. WSTĘP
NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA 1 SKRÓTY
- ogólna specyfikacja techniczna
szczegółowa specyfikacja
techniczna
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są urymaganła dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z •vvykony,vaniem nowej nawierzchni fivirowej na drogach
gminnych oraz związanych z wykonywaniem remontów cząstkowych istniejących nawierzchni
žwirouych na drogach gminnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Nimejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi podstawę do sporządzenia części
technicznej istotnych wanunkÓw zamówienia publicznego na u-ykonanie nowej nawierzchni żwirowej
dróg lub na Arykonanie prac remontovv-ych na istniejących nawierzchniach žwiroqych :ujętych w
dokumentacji projektowej i opisanych szczegółowo co do rodzaju i ilości usługi w przedmiarze robót
lub określona co do ilości i rodzaju •wy•kony-vvanej usługi przez Zamawiającego w materiałach
przetargowych ( w SIWZ)_

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Paweł Mierzejewski
 • Wprowadził(a): Paweł Mierzejewski
 • Czas wytworzenia: 25-07-23 16:43
 • Czas udostępnienia: 25-07-23 16:43

Historia zmian

4900 Modyfikacja Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń z 25-07-2023 16:48:21 dokonane przez Paweł Mierzejewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
4899 Modyfikacja Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń z 25-07-2023 16:48:18 dokonane przez Paweł Mierzejewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
4898 Dodanie Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń z 25-07-2023 16:48:05 dokonane przez Paweł Mierzejewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2