Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na: Budowa ścieżek edukacyjnych w msc. Daniszewo gm. Rzekuń.


Treść zapytania: FPZ.271.45.2022.pdf

nasza gmina
Fpz.271.1.45.2022
URZĄD GMINY W RZEKUNIU
Rzekuń, dn. 13.07.2022 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
l. Zamawiający Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń zaprasza do złożenia ofert
na: „Budowę ścieżki edukacyjnej w msc. Daniszewo gm. Rzekuń”.
2. przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji edukacyjnych w miejscowości Rzekuń
w gminie Rzekuń.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
i montażu ścieżki edukacyjnej o łącznej długości min. 23,8 mb
w miejscowości Daniszewo w gm. Rzekuń na działce ozn. Nr geod. 169 oraz
organizacji Pikniku edukacyjnego dla dzieci, młodzieży oraz seniorów z Gminy
b.
Rzekuń (min. 100 osób), podczas którego należy zorganizować konkursy o tematyce
ekologicznej, loterię fantową, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych, poczęstunek oraz ognisko.
Zapewnienie atrakcji w postaci dmuchanych zjeżdżalni (min. przez 3 godz.) oraz obsługi
muzycznej w postaci DJ-a. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji pikniku przedłoży
Zamawiającemu szczegółowy scenariusz.
Opis urządzenia
Gra edukacyjna Labirynt Natury
Odmiana urządzenia
Ryby słono i słodkowodne
Ilość
Gra edukacyjna Puzzle z księgą wiedzy Sandacz, Sum / Karp, Płoć
Gra edukacyjna Seria poznawcza -
n ka
Gra edukacyjna Sprawność (5 kostek)
Gra edukacyjna Światowid (3 kostki)
Gra edukacyjna Światowid (3 kostki)
Gra edukacyjna Światowid (3 kostki)
Gra edukacyjna Vademecum wiedzy
Ryby słodkowodne
Ichtiolog
Płazy, gady i ryby
Mieszkańcy jeziora
Ryby słodkowodne
poznajemy ryby
Szczegółowe wytyczne i opis ścieżki edukacyjnej zawiera załącznik nr 1 — Budowa ścieżki
edukacyjnej w msc. Daniszewo gmina Rzekuń.
3. Zamawiający wymaga 60 miesięcznego okresu gwarancji na dostarczone i zamontowane
ście2ki edukacyjne.
Zadanie jest współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie w ramach programu: „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej".
4. Warunki udziału w postępowaniu:
Warunkiem udziału w postępowaniu, jest spełnienie kryteriów dotyczących zdoln"ci technicznej
lub zawodowej — w celu potwierdzenia warunku Wykonawca powinien wykazać, ż:
a) Wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przynajmniej dwie
ekologiczne na kwotę min. 70 000,00 zł brutto kaZda, przez
instalacje edukacyjno -
zamontowanie urządzeń edukacyjnych z elementami obrotowymi wykonanymi z użyciem litych
blach aluminiowych, z grafikami lub fotografiami wykonanymi metodą IJV bezpośrednio na
aluminiowe konstrukcyjne elementów obrotovwch, z nadrukiem zabezpieczonym
lakierem utwardzonym, wraz z ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
29761 7301
29761 7302
faks: 296432093
internetowa: I
e-mail :

czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie i zgodnie z
Wymaganiami technicznymi Zamawiającego, przy czym dowodami, o których mowa są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi
były wykonywane. — załącznik nr 4,
b) Zamawiający wymaga, by ze względu na edukacyjny charakter ścieżki, Wykonawca zapewnił
nadzór merytoryczny nad realizacją zamówienia poprzez autoryzację wszystkich tekstów oraz
grafik przez z wyższym wykształceniem, posiadającą tytuł doktora nauk (przyrodniczych,
biologicznych — z uwzględnieniem hydrobiologii i ichtiologii ze względu na taki przedmiar
merytoryczny ścieżki), celem zachowania poprawnych i rzetelnych treści zawartych
w oferowanych urządzeniach, adekwatnych do tematyki wodnej. Dowodami na spełnienie tego
warunku będą świadectwa kwalifikacji potwierdzające wykształcenie osoby merytorycznie
nadzorującej niniejsze zadanie (np. dyplom) wraz z jej oświadczeniem, potwierdzającym
gotowość do wykonania nadzoru merytorycznego na potrzeby niniejszego postępowania.
Załącznik nr 5
5. Klauzula informacyjna w związku z RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
a.
b.
c.
d.
e.
Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Urząd Gminy w Rzekuniu, adres: ul.
Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w
sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit, b)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy;
Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w
związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu
ochrony danych osotw.wch);
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
lub organizacji międzynarodowej;
Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
a. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym umowa została wykonana, chyba że nieztĘdny będzie dłuższy
okres przetwarzania np. z uwagi na roszczeń.
b. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
c. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakže niezbędne do zawarcia umowy.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane
osobowe.
6. Termin wykonania umowy do dnia 31.08.2022 r. Za datę wykonania zamówienia uznaje się
datę zł02enia zgłoszenia zakończenia robót.
7. Miejsce i termin złożenia oferty:
urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
pokój 103
do 13-07.2022 r. godz. 10:00.
Ofertę należy złožyd w zamkniętej kopercie z opisem
Daniszewo gm. Rzekuń”.”.
8. Termin otwarcia ofert 18.07.2022 r. godz. 10:15.
„Budowa ścieżki edukacyjnej w msc.

9. Warunki płatności: zakończeniu robót i przedłożeniu faktury, w ciągu 30 dni roboczych,
przelewem na konto.
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Paulina Pietrzak tel. 29 643 20 77
10. Sposób przygotowania oferty:
ofertę naležy sporządzić w formie pisemnej, w języku według danych:
Zał. nr 1
Zał. nr 4
zał. Nr 6
a.
b.
c.
d.
e.
g.
h.
nazwa Wykonawcy,
adres Wykonawcy,
NIP/Regon,
nr rachunku bankowego,
wartość wykonania przedmiotu zamówienia:
Cena winna być podana za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. 2, 3, 4
niniejszego zapytania ofertowego:
a) cena netto
b) podatek VAT .
c) cena brutto..
okres gwarancji: 36 miesięcy,
termin realizacji zamówienia,
..zł (słownie...
...zł (słownie...
...zł (słownie...
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODOI) wobec osób fizycznych, Od których dane Osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.
(W przypadku gdy nie przekazuje danych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
Stosowania obowiązku informacyjnego, Stosownie do art. 13 4 lub art. 14 5 RODO oświadczenia
wykonawca nie składa - usuniecie
0
rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2015,679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzametn danych osobowych i w sprawie swobodnego przepówu taklGh danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46,'WE (ogólne rozpołządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016, str. l). "
Załączniki:
- Tr'TYCZNE I OPIS URZĄDZEŃ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Zał. nr 2 — Wzór umowy
Zał. nr 3 — Prawa autorskie
— Wykaz co najmniej dwóch instalacji edukacyjno — ekologicznych
Wykaz osób do realizacji zamówienia
Zał. nr 5—
— Projekt zagospodarowania terenu
z up. Wójta iny
mgr inż. arch. Ewa Kuk ri T
il
Kierownik Refdralu

Załączniki:

Za____cznik_nr_1.pdf

OPIS URZĄDZEN EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Daniszewo, gmina Rzekuń
Budowa ścieżki edukacyjnej w msc. Daniszewo gmina Rzekuń
Projekt i elementy zadania:
Wymagania techniczno — jakościowe dla urządzeń ścieżki edukacyjnej,
Opis konstrukcji i funkcjonalności urządzeń ścieżki,
Przebieg trasy ścieżki osadzony w terenie — Rysunek, zał. nr 6.
Strona 1 z 8

OPIS URZĄDZEN EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Daniszewo, gmina Rzekuń
1_2_
1_3_
1_4_
1_5_
1_7_
2_1_
2_2_
2_3_
2_4_
2_5_
Generalne Wyłnagania Techniczne dla urządzeń edukacji 3
Konstrukcja elementów obrotowych urządzeń (kostki i
Tarcica... _
Nadruk na elementach
Nadruk na tablicach informacyjnych i edukacyjnych. _
Opieka merytoryczna. _
Opis Urządzeń Edukacyjnych _ .. _
Labirynt Natury Typ „
Puzzle z księgą
Seria Poznawcza -
Swiatowid (3 kostki).
Wademekum. _
Strona 2 z 8

OPIS URZĄDZEN EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Daniszewo, gmina Rzekuń
1.
Generalne Wymagania Techniczne dla urządzeń edukacji ekologicznej
1.1. Konstrukcja elementów obrotowych urządzeń (kostki i płytki):
c.
nie dopuszcza się w elementach obrotowych urządzeń (tj. kostkach i płytkach) użw:ia sklejki
drewnianej lub spienionego PCV,
elementy obrotowe wykonane powinny być z tworzywa ślizgowego HDPE i litej blachy
aluminiowej o obłych krawędziach,
Wszystkie krawędzie elementów obrotowych powinny być bezpieczne. Połączenia blach
aluminicwvch powinny być dodatkowo zabezpieczone litymi, obłymi kształtownikami
aluminicwvmi,
Nie powinno być widocznych śrub montażowych
1.2. Tarcica
a. Z uwagi na skuteczność impregnacji, do produkcji elementów konstrukcji z desek zaleca się
używanie tarcicy o wilgotności około 18%,
1.3. Nadruk na elementach obrotowych
a nie dopuszcza się w elementach obrotowych urządzeń stosowania nadruku na folie, naklejaną
następnie na ścianki konstrukcji,
Nadruk grafik lub fotografii powinien być wykonywany metodą LIV, bezpośrednio na
aluminiowe powierzchnie konstrukcyjne elementów obrotow,'ch,
c. Nadruk powinien być zabezpieczony lakierem utwardzonym.
1.4. Nadruk na tablicach informacyjnych i edukacyjnych
c.
Nie dopuszcza się stosowania urządzeniach nadruku na folię naklejane następnie na
zastosowane materiały konstrukcyjne np.: PCV, ph,'t,' kompczvtcwe typu plabond, dibond,
alubond.
Nadruk powinien być wykonywany metodą LIV bezpośrednio na zastosowane materiały
konstrukcyjne,
Nadruk powinien być zabezpieczony lakierem utwardzonym lub lakierem LIV z dodatkową
powłoką laminatu samoprzylepnego. Nie dopuszcza się stosowania wyłącznie laminatów
samoprzylepnych zamiast zabezpieczenia lakierem.
1.5. Opieka merytoryczna.
a. Wymagany rzetelny nadzór naukowo,' nad opisami merytorycznymi wszystkich urządzeń
edukacyjnych wykonanie ich przez osobę z wyższym wykształceniem, posiadającą stopień
naukow,' — min. doktor nauk przyrodniczych„
b. Wymóg nadzoru naukowego będzie potwierdzeniem poprawności i
rzetelności realizacji
zadania, przy zachowaniu fachowości merytorycznej, za którą odpowiedzialność ponosi
Wykon a wca
1.6. Normy.
a. Wszystkie elementy ruchome muszą posiadać obłe krawędzie i być wykonane w taki sposób, by
uniemożliwić zakleszczenie oraz zapewnić bezpieczne użytkowanie w odniesieniu do normy:
PN-EN 1176-1:2009
PN-EN 16630:2015
1.7. Tolerancje.
a. Wymiary elementów pomocy edukacyjnych są podane jako przykładowe za wyjątkiem
wymiarów oznaczonw:h jako maksymalne
lub minimalne. Dopuszczalna jest tolerancja
'"miarów pc•danych jako przykładowe w granicy 4/-
Strona 3 z 8

Za____cznik_nr_2___wz__r_umowy.pdf

./2022
_2022
zawarta w dniu
UMOWA
FPZ272_2.
. r. w Rzekuniu pomiędzy:
1. Gminą Rzekuń z siedzibą w Urzędzie Gminy w Rzekuniu, przy ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń,
NIP 758-214-17-29, REGON 550667959, zwaną w treści Limo" „Zamawiającym"
reprezentowaną przez
• Bartosz Pcxlolak — Wójt Gminy Rzekuń,
przy kontrasygnacie:
• Monika Teresa Michalska — Skarbnik Gminy Rzekuń,
REGON
. zwanym w treści umowy „Wykonawcą"
reprezentowanym przez
zawarta w rezultacie zapytania ofertowego na. „Budowa ścieżki edukacyjnej w msc. Daniszewo
gm. Rzekuń” zgodnie z zarządzeniem nr 136/2020 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 31 grudnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych do kwoty 130_000 zł (netto).
Sł.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji edukacyjnych w miejscowości Rzekuń w gminie
Rzekuń.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) dostaw.y i montažu ściežki edukacyjnej o łącznej długości min
w miejscowości Daniszewo w gm. Rzekuń na działce ozn Nr geod 169 oraz
238 mb
b) organizacji Pikniku edukacyjnego dla dzieci, młłx:lziežy oraz seniorów z Gminy Rzekuń (min.
osób), podczas którego naležy zorganizować konkursy o tematyce ekoluicznej, loterię fantową, gry i
zabałôô' dla dzieci i dorosłych, poczęstunek oraz ognisko. Zammienie atrakOi w postaci dmuchanych
zježdžalni (min przez 3 głx:lz.) oraz obsługi muzycznej w DJ-a_ Wykonawca przed
przystąpieniem do realizacji pikniku przedłoży Zamawiającemu szczegółow,y scenariusz.
O is urz enia
Gra edu
na Labi nt Natu
Gra eduka -na Puzzle z ksi wi
Gra edukacyjna Seria Poznawcza -
Odmiana u
słono i słcrikowodne
Sandacz Sum / Ka Płoć
słăkowodne
Ichtiolo
Mieszkań •ezłora
słăkowodne
Ilość
z
nka
Gra eduka
Gra eduka
Gra eduka
Gra edu
na S
ość 5 kostek
na Swiatowid 3 kostki
• na Swatowid 3 kostki
• na Swatowid 3 kostki

Gra edu
na Vademecum Wied
pozn
Szczegółowe wytyczne i opis ściežek edukacyjnych zawiera załącznik nr 1 — I OPIS
URZĄDZEŃ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ.
2 Zamawiający wymaga miesięcznego okresu gwarancji na dostarczone i zamontowane ściežki
edukacyjne.
3. Inne informacje:
a) Wszystkie montowane urządzenia, które stanowią przedmiot zapytania muszą być fabłycznie
nowe, wolne wad fizycznych i prawnych,
b) Urządzenia być przeznaczone do instalacji i užytkowania w warunkach zewnętrznych;
c) Wszystkie elementy muszą spełniać wymogi i ergonomii oraz wymagania
określone w przepisach BHP oraz pozostałych przepisach prawa;
d) Po zakończonych pracach Wykonawca winien uporządkować teren i zutylizować wszelkie
vwtworzone
4 Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy:
41. Osoba odpowiedzialna ze strony Wykonawcy:
42 Osoba odpowiedzialna ze strony Zamawiającego: Paulina Pietrzak teł. 29 643 20 77
Termin wykonania
1. Termin "konania przedmiotu umowy do dnia 31.08.2022 r.
2 Za datę wykonania zamówienia uznaje się datę złożenia zgłoszenia zakończenia realizacji
przedmiotu umowy
3 Zamawiający przekaže Wykonawcy teren budovvy w terminie 7 dni daty podpisania umowy.
Zamawiającego
1. Odebranie przedmiotu Umowy sprawdzeniu jego naležytego "konania;
2 Terminowa zapłata wynagrcKlzenia za "konane i odebrane prace.
Obowiązki Wykonawcy
1. W ramach zamówienia Wykonawca będzie do:
a) przedstawienia do akceptacji przed przystąpieniem do Ojt wizualizacji młocy edukacyjnych;
b) dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji zamówienia na własny
koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia,
c) odtworzenia uszkcKlzonych lub zniszczonych punktów gecrlezyjnych na własny koszt.
d) przedstawienia do akceptacji scenariusza piknika edukacyjnego oraz współpraca
Zamawiającym przy jego realizacji.
2 Montażu edukacyjnych naležy "konać zgodnie z obowiązującym prawem i normami.
2
z

3 Wykonawca chwili rozpoczęcia robót do czasu przekazania Zamawiającemu ponosi całkowitą
odpowiedzialność za roboty oraz wszelkie szkody i straty, które W)wodował w czasie realizacji robót
lub przy usuwaniu usterek, ponosi cywilną za szkody i następstwa
nieszczęślivrych wypadków oraz ponosi ryzyko likwidacji skutków zdarzeń losovvych zaistniałych na
terenie budowy
4 Stosowane do budowo' materiały powinny podlegać kwalifikacji i kontroli jakości stosownie do
obowiązujących przepisów, posiadać świadectwa jakości i certyfikaty, odpowiadać wymogom
przedstawionym w załącznikach do niniejszej umowy pod względem gwarantującym jakość. Na
każde žądanie Zamawiającego materiały te muą być poddane konkretnym badaniom w miejscu
produkcji, na placu budo" lub tez w określonych przez Zamawiającego miejscach.
5 Ježeli Zamawiający zarządzi badania, które nie były przewidziane w projekcie — umowie, zaś
Uniki tych badań "każą, Ze materiały bądź wykonawstwo są niezgcrlne z umową — koszty tych
zleconych badań Wykonawcę. Ježeli wyniki badań wykažą, Ze materiały bądź
"konawłstwo są zgcxlne z umową — koszty badań obciąžają Zamawiającego.
6 Wykonawca mosi odgmviedzialność za bezpieczeństwo na budowie oraz oznakowanie robót
i utrudnień związanych z wykonywanymi robotami w obrębie placu budo" daty przejęcia terenu
budowy do daty końcowego odbioru.
T Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
łącznie z kosztami utylizacji;
8 Jako wytwarzający odpady
z następujących ustaw:
do przestrzegania przepisów prawnych wynikających
1) Ustawy z dnia 27.042001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz IJ_ z 2021 r. 1973 ze zm.),
2) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o (tj. Dz U. z 2022 r. 699 ze zm.),
3) Powołane przepisy prawne Wykonawca się stosować z uwzględnieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie
9. Ponoszenia pełnej za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę I
dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody w trakcie trwania robót na terenie
przyjętym Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami.
10. Ponoszenia pełnej za stosowanie i wszelkich działań
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z "konaniem przedmiotu umowy;
11. Ponoszenia pełnej za szkody oraz następstwa nieszczęśli\vych wypadków
pracowników i osób trzecich, w związku z prowadzonymi robotami, w tym takže ruchem
pojazdów;
12 instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub w trakcie "konwvania
13 Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów
sąsiadujących zajętych lub užytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkcrizonych w Uniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów
3

Zal._nr_3_____Prawa_autorskie.docx

………………, ………………….. ............................................. (pieczęć adresowa Wykonawcy) Nazwa, adres, NIP Telefon, e-mail Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
OŚWIADCZENIE
Składając ofertę na ,,Budowę ścieżki edukacyjnej w msc. Daniszewo gm. Rzekuń”.w miejscowości Rzekuń w gminie Rzekuń, oświadczam/my, że treści zarówno merytoryczne jak i graficzne na tablicach i w konstrukcjach edukacyjnych oraz wzory elementów interaktywnych są własnością wykonawcy (Produkty autorskie firmy, objęte sankcjami prawnymi w sposób, który nie narusza praw majątkowych osób trzecich. Wykonawca wykaże w sposób jednoznaczny, że jest wyłącznym dysponentem utworów stanowiących przedmiot zapytania i okaże się właściwymi dokumentami świadczącymi o powyższej zgodności prawnej).
Ponadto wszystkie fotografie, teksty oraz pozostałe elementy graficzne umieszczone na tablicach oraz w konstrukcjach mogą być rzetelnie udokumentowane pod względem ich pochodzenia ze wskazaniem szczegółowego źródła pochodzenia np. autora oraz charakteru ich nabycia (umowa licencyjna z określeniem pola eksploatacji, bez wglądu do strony finansowej), celem weryfikacji. Produkt nabyty przez Zamawiającego jest pozbawiony wad prawnych i wolny od roszczeń osób trzecich. ……………………………, dnia …………. 2022 r. ……………………………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Zal._nr_4_____Wykaz_instalacji_edukacyjno_____ekologicznych.odt

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
FPZ.271.2.45.2022
Wykaz co najmniej dwóch instalacji edukacyjno – ekologiczne na kwotę min. 70 000,00 zł brutto każda, przez zamontowanie urządzeń edukacyjnych z elementami obrotowymi wykonanymi z użyciem litych blach aluminiowych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie.
Lp.
Nazwa Odbiorcy
(nazwa+adres)
miejsce wykonania
Wartość brutto
zadania (w zł)
Zakres prac projektowych
Data wykonania (dd/mm/rr-dd/mm/rr)
UWAGI
1 - w załączeniu dowody – referencje, poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane.
…………... dn..........................… ...................................................................
/podpis i pieczęć Wykonawcy/

Zal._nr_5___Wykaz_osob_do_realizacji_zamowienia.docx

............................................. (pieczęć adresowa Wykonawcy) Nazwa, adres, NIP Telefon, e-mail Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
WYKAZ OSÓB
którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyćw wykonywaniu zamówienia
Imię i nazwisko
Zakres wykonywanych czynności
Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, uprawnienia i data ich uzyskania
Podstawa dysponowania osobą
Miejscowość …………………………… dnia …………. 2021 r. ……………………………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Za____cznik_nr_6.pdf

k
kl
103.78
5
6
2
3
169
4
8
7
c
Projekt
Zawartość mapy
agospodarowania Terenu
Legenda:
Zakres opracowania
ABC
Sciežka zaczyna się w p. A i kończy się w p.
Długość ściežki 23,80 mb
Temat: Budowa ścieżki edukacyjnej w msc Daniszewo
gmina Rzekuń
Inwestor Gmina Rzekuń LIL Kościuszki 33,
07-411 Rzekuń
Adres obiektu: Daniszewo, Działka Nr 169
Treść rys.: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
wymiarowanie urządzeń
Opracował:
Zaprojektował:
Nr uprawm bud.
Nr uprawm bud.
Podpis:
Podpis:
Nr. rysunku:
Skala
1: 150
Data
02_2022
Rewizja:
Faza:
ZTE
Branża
budowlana • Czas wytworzenia: 28-02-24 16:07
 • Czas udostępnienia: 28-02-24 16:07

Historia zmian

2621 Dodanie Budowa ścieżek edukacyjnych w msc. Daniszewo gm. Rzekuń. z 19-06-2023 09:36:39 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2