Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na :"Doposażenie placu zabaw w msc. Susk Nowy, Susk Stary, Zabiele gm.Rzekuń"

Zapytanie_ofertowe_nr_FPZ.271.2.17.2024.pdf

nasza gmina
URZĄD GMINY W RZEKUNIU
Rzekuń, dnia 20.03.2024 r.
FPZ.271.217.2024
ZAPYTANIE OFERTOWE
l. Zamawiający Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń zaprasza do złożenia Ofert
w ramach zadania Doposażenie placu zabaw w msc. Susk Nowy, Susk Stary, Zabiele,
gm. Rzekuń"
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaž zjazdu linowego tzw. tyrolki długości min.
22 m do trzech miejscowości : Susk Stary dz.nr 131 , Susk Nowy dz.nr 292 Zabiele dz. nr
101/4 gmina Rzekuń oraz trampoliny naziemnej do msc Zabiele. Dostarczenie kart
technicznych oraz specyfikacji urządzeń i wyposażenia.
Szczegółowa lokalizacje do uzgodnienia z Zamawiającym.
3. Wvmaqania materiałowo-techniczne:
3.1.Tyrolka
Parametry:
• Długość zjazdu min. 22 m
• Wysokość urządzenia: ok 330 cm
• Maksymalna wysokość upadkowa: do 100 cm
• Konstrukcja nogi — 80x80
• Górne belki 100xłoo
• Podest — profile 40x40 + płyta HDPE
Urzadzenie zqodne z norma PN-EN 1176
a) montowane urządzenie, stanowiące przedmiot zapytania musi być fabrycznie nowe, wolne
od wad fizycznych i prawnych, wykonane z metalu,
b) montowane urządzenie, stanowiąc przedmiot zapytania musi posiadać dopuszczenie do
stosowania w kontakcie z dziećmi,
c) materiały, substancje, śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane
przy produkcji i montażu urządzenia mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia,
d) urządzenie powinno być przeznaczone do instalacji i użytkowania w warunkach
zewnętrznych,
e) elementy stalowe mają być ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo, farbami
przeznaczonymi do użytku zewnętrznego, zapewniającymi odporność na warunki
atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne i promienie UV,
f) urządzenie należy mocować na betonovwm fundamencie umieszczonym minimum 30 cm
pod powierzchnią gruntu. Fundamenty betonowe lub żelbetowe (zgodnie z technologią
wskazaną przez producenta),
g) urządzenie powinno być wykonane w oparciu o obowiązujące normy oraz potwierdzone
aktualnym certyfikatem,
h) wszystkie elementy muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i ergonomii oraz wymagania
określone w przepisach BHP oraz pozostałych przepisach prawa,
adres: ul. Kościuszki 33
07411
29761
29 761 7302
faks: 296432093
Stma internetowa:
e—mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

i) w celu zredukowania siły zderzeń urządzenia wolno opadające winny posiadać ograniczniki,
które uniernožliwią nadmierne wychylenie elementów wahających się powyżej 50 stopni, co
ma na celu zapobiegać niebezpiecznym uderzeniom,
j) urządzenie musi być wyposažone w instrukcję korzystania z urządzenia, kartę techniczną i
konseMacji oraz tabliczkę znamionową,
l) po zakończonych pracach Wykonawca winien uporządkować teren i zutylizować wszelkie
wytworzone odpady,
ł) śruby metryczne nierdzewne powinny być zasłonięte zaślepkami. Nakrętki kołpakowe
zabezpieczające przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe bezobsługowe
zamknięte.
3.2 Trampolina - Wielosezonowa, wodoodporna
Parametry

Rozmiar — średnica (ze słupkami) 490 cm
Rodzaj siatki: wewnętrzna
Wysokość od podłoża trampoliny: min35 cm
Wysokość siatki: min 185 cm
Wysokość całkowita: min270 cm
ilość nóg: 6 podwójne (kształt U)
ilość słupków: min 12 szt.
Średnica profili: min 25mm
ilość sprężyn min. 108 szt. (hartowane)
wszystkie elementy stelaża galwanizowane wewnątrz i na zewnątrz
drabinka metalowa, 2 stopniowa
Szycie maty: co najmniej 6-krotne szycie na całym obwodzie
Osłona sprężyn: pianka i wodoodporne PVC/PE
Wejście: Zamykane na suwak błyskawiczny oraz klamry zatrzaskowe
grzadzenie zqodne z norma PN-EN 1176
4. W ramach zamówienia Wvkonawca bedzje zobowiązany również do:
a) uzgodnienia z Zamawiającym lokalizacji urządzenia,
b) przedstawienia do akceptacji przed przystąpieniem do robót kart technicznych, aprobat
technicznych, certyfikatów, świadectw dopuszczalności na wbudowane urządzenia i materiały
budowlane,
c) dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji zamówienia na
własny koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia,
d) odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych punktów geodezyjnych na własny koszt.
5. Montaż urzadzenia, strefy bezpieczeństwa
Podczas montażu urządzenia należy zachować odpowiednie strefy bezpieczeństwa wokół
urządzeń. W strefie bezpieczeństwa nie może znaJdować się żaden element, zgodnie z
obowiązującymi normami.
6. Klauzula informacvina w związku z RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
1) Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Urząd Gminy w Rzekuniu,
adres: ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować
w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty
elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane

dotyczą, przed zawarciem umowy;
4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom,
na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator
zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią
prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą
świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym umowa została wykonana, chyba Że niezbędny będzie
dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń
2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego.
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy.
4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu
o Państwa dane osobowe.
7. Termin realizacji zamówienia: 30 maja 20241
8. Okres qwarancii: 60 miesięcy
sce i termin z
ofe
urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, pokój 103,
do 26.03.2024 r. qodz. 10.00
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Zakup i montaż zjazdu linowego tzw.
Tyrolki do msc. Susk Nowy, Susk Stary, Zabiele, oraz trampoliny naziemnej gm. Rzekuń"
lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w tytule: „Zakup i montaż zjazdu
linowego tzw. Tyrolki w msc. Susk Nowy, Susk Stary, Zabiele, oraz trampoliny naziemnej gm.
10. Termin otwarcia ofert 26.03.2024 r. godz. 10.15.
11. Warunki płatności: po protokolarnym odbiorze w terminie 30 dni roboczych, od
dostarczenia Zamawiającemu faktury/rachunku przelewem na konto. Podstawą do złożenia
faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy.
12. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Aneta Kordel 29 643 20 77
13. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w zamknietei kopercie, w formie pisemnej, w języku polskim, lub na adres
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. według danych:
1) nazwa i adres wykonawcy,
2) NIP/Regon,
3) nr rachunku bankowego,
4) wartość wykonania przedmiotu zamówienia za:
- cenę netto (słownie złotych),
- podatek VAT (słownie złotych),
- cenę brutto (słownie złotych),
5) termin realizacji zamówienia,

pytania_i_odpowiedzi.pdf

nasza
URZĄD GMINY W RZEKUNIU
21.03.2024 r.
DO wszystkich Wykonawców
Dotyczy: Zapytania Ofertowego znak FPZ.271.2.17.2024 z dnia 20.03.2024 r. w ramach
zadania inwestycyjnego Doposażenie placu zabaw w msc. Susk Nowy, Susk Stary,
Zabiele, gm. Rzekuń”
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które stają się wiążące przy interpretacji
zapisów Zapytania ofertowego:
Pytanie 1
Jesteśmy wieloletnim producentem placów zabaw, nasze urządzenia posiadają DEKLARA-
CJĘ ZGODNOŚCI mówiącą o tym że zostały wykonane zgodnie z obowiązującą normą PN-
EN 1176-1:2017-12.
Czy na tej podstawie możemy przystąpić do zadania na doposażenie placu zabaw w msc.
Susk Nowy, Susk Stary, Zabiele?
Odpowiedź:
Tak
Pytanie 2.
Jakie są wymagania materiałowo techniczne odnośnie trampoliny naziemnej dla msc Zabiele?
Odpowiedź:
Wymagania zostały określone w zapytaniu ofertowym, które zostało uzupełnione o brakującą
stronę.
adres; Kościuszki 33
Rzekuń
29761 73 01
29 6-4'20 77
faks:
inż Pa
po i
ds. infr
Zastępca Kier
29 643 20 93
ki
pektor
icznej .
eferatu I n westycji
strona internetowa:
e-mail;


 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Aneta Kordel
 • Wprowadził(a): Aneta Kordel
 • Czas wytworzenia: 20-03-24 11:48
 • Czas udostępnienia: 20-03-24 11:48

Historia zmian

10046 Modyfikacja Doposażenie placu zabaw w msc. Susk Nowy, Susk Stary, Zabiele gm.Rzekuń z 21-03-2024 11:53:33 dokonane przez Aneta Kordel
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10045 Modyfikacja Doposażenie placu zabaw w msc. Susk Nowy, Susk Stary, Zabiele gm.Rzekuń z 21-03-2024 11:53:31 dokonane przez Aneta Kordel
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
10043 Modyfikacja Doposażenie placu zabaw w msc. Susk Nowy, Susk Stary, Zabiele gm.Rzekuń z 21-03-2024 11:18:01 dokonane przez Aneta Kordel
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10042 Modyfikacja Doposażenie placu zabaw w msc. Susk Nowy, Susk Stary, Zabiele gm.Rzekuń z 21-03-2024 11:17:59 dokonane przez Aneta Kordel
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
10031 Modyfikacja Doposażenie placu zabaw w msc. Susk Nowy, Susk Stary, Zabiele gm.Rzekuń z 20-03-2024 11:53:45 dokonane przez Aneta Kordel
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10030 Dodanie Doposażenie placu zabaw w msc. Susk Nowy, Susk Stary, Zabiele gm.Rzekuń z 20-03-2024 11:53:42 dokonane przez Aneta Kordel
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2