Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na dostawę i montaż zjazdu linowego tzw.tyrolki w msc. Przytuły Stare w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Zakup tyrolki."

Treść zapytania: Zapytanie_ofertowe_FPZ.271.1.68.2022.pdf

n
FPZ.271.1.68.2022
URZĄD GMINY W RZEKUNIU
Rzekuń, dnia 09.09.2022 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Ząmąyj@ŔęLGmina Rzekuń ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń zaprasza do złoženia ofert
na: „Zakup i montaż zjazdu linowego tzw. tyrolki w msc. Przytuły Stare, gm. Rzekuń”.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zjazdu linowego tzw. tyrolki długości min.
22 m w miejscowości Przytuły Stare dz. nr 223/6 gmina Rzekuń. Dostarczenie karty
technicznej oraz specyfikacji urządzenia i wyposażenia. Szczegółowa lokalizacja do
uzgodnienia z Zamawiającym.
3. Wymagania materiałowo-techniczne:
a) montowane urządzenie, przedmiot zapytania musi być fabrycznie nowe, wolne
od wad fizycznych i prawnych,
b) montowane urządzenie, stanowiąc zapytania musi posiadać dopuszczenie do
stosowania w kontakcie z dziećmi,
c) materiały, substancje, Śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane
przy produkcji i montażu urządzenia mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia,
d) urządzenie powinno być przeznaczone do instalacji i użytkowania w warunkach
zewnętrznych,
e) elementy stalowe mają być ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo, farbami
przeznaczonymi do użytku zewnętrznego, zapewniającymi cmorność na warunki
atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne i promienie LIV,
f) urządzenie należy mocować na betonowym fundamencie umieszczonym minimum 30 cm
pod powierzchnią gruntu. Fundamenty betonowe lub z technologią
wskazaną przez producenta),
g) elementy drewniane należy środkami przeznaczonymi do użytku
zewnętrznego, zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne, uszkodzenia
mechaniczne i promienie I.JV,
h) urządzenie powinno być wykonane w oparciu o obowiązujące normy oraz potwierdzone
aktualnym certyfikatem,
i) wszystkie elementy muszą spełniać wymogi i ergonomii oraz wymagania
określone w przepisach BHP oraz pozostałych przepisach prawa,
j) w celu zredukowania siły zderzeń urządzenia wolno opadające winny posiadać ograniczniki,
które uniemożliwią nadmierne wychylenie elementów wahających się powyżej 50 stopni, co
ma na celu zapobiegać niebezpiecznym uderzeniom,
k) urządzenie musi być wyposażone w instrukcję korzystania z urządzenia, kartę techniczną i
konserwacji oraz tabliczkę znamionową,
l) po zakończonych pracach Wykonawca winien uporządkować teren i zutylizować wszelkie
wytworzone odpady,
ł) Śruby metryczne nierdzewne powinny być zasłonięte zaślepkami. Nakrętki kołpakowe
zatm)ieczajqce przd odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe
zamknięte.
4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany również do:
a) uzgodnienia z Zamawiającym lokalizacji urządzenia w formie graficznej,
b) przedstawienia do akceptacji przed przystąpieniem do robót kart technicznych, aprobat
technicznych, certyfikatów, świadectw dopuszczalnc*ci na wbudowane urządzenia i materiały
budowlane,
adres: ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
telefon: 29761 7301
29 761 7302
faks: 296432093
Strona in temetowa: pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

c) dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji zamówienia na
własny koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia,
d) odtworzenia uszkcrizonych lub zniszczonych punktów geodezyjnych na własny koszt.
5. Montaż urzadzenia, strefy bezpieczeństwa
Podczas monta2u urządzenia należy zachować odpowiednie strefy wokół
urządzeń. W strefie nie może znajdować się żaden element, zgodnie z
obowiązującymi normami.
6. Klauzula informacvina w związku z RODO.
Z Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
že:
1. Administratorem danych osobowych Wykonawców biorących udział w
0 udzielenie zamówienia publicznego jest Urząd Gminy w Rzekuniu, adres: ul. Kościuszki
33, 07-411 Rzekuń;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym się kontaktować w
sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pc*rednictwem poczty
elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3. Administrator będzie przetwarzał państwa dane osobowe na FM)dstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (Pzp)
w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także pcrimiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z
realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną,
oprogramowania, zewnętrznym audytorem). Odbiorcami danych będą także osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18
oraz art. 74 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (Pzp);
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo
w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. ze
środków Unii Europejskiej) przez wskazany w wytycznych w zak€e
kwalifikowalności wydatków.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy czym:
l.a w przypadku obowiązków wynikających z art. 15 ust. 1-3 RODO zamawiający ma
prawo 2ądaĆ od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji
mających na '*lu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
l.b skorzystanie z prawa do sprostowania lub nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie
m02e naruszać integralności protokołu oraz jego załączników:
l.c prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. Prawo do ograniczenia
przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowy,vania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej i prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje danych
określa ustawa Pzp
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane
cM)bowe
7. Termin realizacji zamówienia: 21.10.2022 r.
8. Okres awarancii: 60 miesięcy

9. Mieisce j termin złożenia oferty:
Urząd Gminy w Rzekuniu,
ul. Kościuszki 33,
07-411 Rzekuń,
pokój 103
do 16.09.2022 r. godz. 10.00
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem:
„Zakup i montaż zjazdu linowego tzw. tyrolki w msc. Przytuły Stare, gm. Rzekuń”.
10. Termin otwarcia ofert 16.09.2022 r. godz. 10.15.
11. Warunki płatności: po protokolarnym odbiorze w terminie 30 dni roboczych,
dostarczenia Zamawiającemu faktury/rachunku przelewem na konto. Podstawą do złożenia
faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczo -odbiorczy.
12 Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Anna Kowalska (029) 643 20 77
13. Sposób przvqotowania ofertv:
Ofertę należy zł02yd w zamkniętej kocHcie, w formie pisemnej, w języku polskim, według
danych:
1) nazwa wykonawcy,
2) adres wykonawcy,
3) NIP/Regon,
4) nr rachunku bankowego,
5) wartość wykonania przedmiotu zamówienia za:
- cenę netto, (słownie złotych),
- podatek VAT, (słownie złotych),
- cenę brutto, (słownie złotych),
6) termin realizacji zamówienia,
7) udzielenie gwarancji.
Oświadczam, Ze wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOI)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
(W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio
jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie
do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
treści oświadczenia no. przez ieqo ukreślenie).
z up. Wójta ni'
mgr ini arct1ëwaK lihs a
Kierownik Referatu Ron'.
orek
(Jrozporzqdzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osóbfizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia 95/46/WE (ogólne rozporzq±enie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
Str l). ”

Do Wykonawców: Do_Wykonawc__w.pdf

URZĄD GMINY W RZEKUNIU
15.09.2022 r.
Do wszystkich uczestników
postępowania (Wykonawców)
Dotyczy: Zapytania ofertowego znak FPZ.271.1.68.2022 z dnia 09.09.2022 r. na
wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:
„Zakup i montaż zjazdu linowego tzw. tyrolki w msc. Przytuły Stare, gm.
Rzekuń.”
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które stają się wiążące przy
interpretacji zapisów Zapytania ofertowego:
Pytanie 1. Proszę określić konstrukcję urządzenia, czy ma być metalowe czy
drewniane oraz elementów wykończeniowych czy mają być ze sklejki czy płyty HDPE?
Odpowiedź:
Konstrukcja urządzenia ma być wykonana z metalu, a elementy wykończeniowe
z płyty HDPE.
Pytanie 2. Czy można złożyć ofertę pocztą elektroniczną?
Odpowiedź:
Zamawiający przewiduje złożenie ofert tylko w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy
w Rzekuniu.
adres: ul.
07-411 Rzekuń
telefon•
29 761 73 01
29 647 20 77
faks:
z up. Wójta mi
mgr inż. arch. Ewa 'k'ii ka
Kierownik Refe;atu
29 643 20 93
'Orek

Zmiana treści zapytania: Zmiana_tre__ci_zapytania_ofertowego.pdf

URZĄD GMINY W RZEKUNIU
Rzekuń, dn. 15.09.2022 r.
FPZ.271.1.68.2022
ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWGO
znak FPz.271.1.68.2022 z dnia 09.09.2022r. na wykonanie zadania
inwestycyjnego pn.:
„Zakup i montaż zjazdu linowego tzw. tyrolki w msc. Przytuły Stare, gm.
Rzekuń.”
Zamawiający zmienia treść zapytania ofertowego zamówienia w następującym
zakresie:
W punkcie 2. Przedmiot zamówienia — jest dostawa i montaż zjazdu linowego tzw.
tyrolki długości min. 22 m w miejscowości Przytuły Stare dz. nr 223/6 gmina Rzekuń.
Dostarczenie karty technicznej oraz specyfikacji urządzenia i wyposażenia.
Szczegółowa lokalizacja do uzgodnienia z zamawiającym.
Zmienia się na:
2. Przedmiot zamówienia — dostawa i montaż zjazdu linowego tzw. tyrolki
długości min. 22 m o konstrukcji metalowej, elementy wykończeniowe z płyty
HDPE, w miejscowości Przytuły Stare dz. nr 223/6 gmina Rzekuń. Dostarczenie karty
technicznej oraz specyfikacji urządzenia i wyposażenia. Szczegółowa lokalizacja do
uzgodnienia z zamawiającym.
W punkcie 9. Mieisce i termin złożenia ofertv:
Do 16.09.2022 r. godz. 10:00
Zmienia się na:
9. Miejsce i termin złożenia ofertv:
Do 23.09.2022 r. godz. 10:00
Pozostała treść zamówienia pozostaie bez zmian.
z up. Wójta min
mgr inż. a:ch. Ewa K klifi
Kierownik Referatu Ro 'u
adres; ul. KościusAi33
07-411 Rzekuń
telefon:
29 761 73 01
29761 13 02
faks:
296432093
interne
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 • Czas wytworzenia: 02-12-23 22:25
 • Czas udostępnienia: 02-12-23 22:25

Historia zmian

2641 Dodanie Dostawa i montaż zjazdu linowego tzw. tyrolki z 19-06-2023 09:36:39 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2