Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na dostawę i montaż zjazdu linowego tzw. tyrolki w msc. Przytuły Stare w ramach zadania inwestycyjnego: "Zakup tyrolki."

Treść zapytania: zapytanie_ofertowe_zakup_montaz_zjazdu_linowego.pdf

nasza gmina
URZĄD GMINY W RZEKUNIU
Rzekuń, dnia 07.10.2022 r.
FPZ271.1.79.2022
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiaiacy Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń zaprasza do złożenia
ofert na: „Zakup i montaż zjazdu linowego tzw. tyrolki w msc. Przytuły Stare, gm.
Rzekuń”.
2. przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zjazdu linowego tzw. tyrolki długości min.
22 m w miejscowości Przytuły Stare dz. nr 223/6 gmina Rzekuń. karty
technicznej oraz specyfikacji urządzenia i wyposażenia. Szczegółowa lokalizacja do
uzgodnienia z Zamawiającym.
3. Wymagania materiałowo-techniczne:
a) montowane urządzenie, stanowiące przedmiot zapytania musi być fabrycznie nowe, wolne
od wad fizycznych i prawnych, wykonane z metalu,
b) montowane urządzenie, stanowiąc przedmiot zapytania musi dopuszczenie do
stosowania w kontakcie z dziećmi,
c) materiały, substancje, śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające
wykorzystane przy produkcji i montażu urządzenia mają posiadać wymagane atesty i
dopuszczenia,
d) urządzenie powinno być przeznaczone do instalacji i użytkowania w warunkach
zewnętrznych,
e) elementy stalowe mają być ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo, farbami
przeznaczonymi do użytku zewnętrznego, zapewniającymi odporność na warunki
atmosferyczne, uszkodzenia mechaniczne i promienie IJV,
f) urządzenie należy mocować na betonowym fundamencie umieszczonym minimum 30 cm
pod powierzchnią gruntu. Fundamenty lub želbetowe z technologią
wskazaną przez producenta),
g) urządzenie powinno być wykonane w oparciu o obowiązujące normy oraz potwierdzone
aktualnym certyfikatem,
h) wszystkie elementy muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i ergonomii oraz wymagania
określone w przepisach BHP oraz pozostałych przepisach prawa,
i) w zredukowania siły zderzeń urządzenia wolno opadające winny posiadać
ograniczniki, które uniemożliwią nadmierne wychylenie elementów wahających się powyżej
50 stopni, co ma na celu zapobiegać niebezpiecznym uderzeniom,
j) urządzenie musi być wyposażone w instrukcję korzystania z urządzenia, kartę techniczną i
konserwacji oraz tabliczkę znamionową,
adres: ul. "ciuszki 33
07411 Rzekuń
telefon: 29 761 73 01
29761 7302
raks; 296432093
Strona

l) po zakończonych pracach Wykonawca winien uporządkować teren i zutylizować wszelkie
"tworzone odpady,
ł) śruby metryczne nierdzewne powinny być zasłonięte zaślepkami. Nakrętki kołpakowe
zabezpieczające przed odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe bezobsługowe
zamknięte.
4. W ramach zamówienia Wykonawca bęgzie zobowiązany również do:
a) uzgodnienia z Zamawiającym lokalizacji urządzenia,
b) przedstawienia do akceptacji przed przystąpieniem do robót kart technicznych, aprobat
technicznych, świadectw dopuszczalności na wbudowane urządzenia i
materiały budowlane,
c) dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji zamówienia na
własny koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia,
d) odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych punktów geodezyjnych na własny koszt.
5. Montaż urządzenia. strefv bezpieczeństwa
Podczas montażu urządzenia należy zachować odpowiednie strefy bezpieczeństwa wokół
urządzeń. W strefie bezpieczeństwa nie może znajdować się żaden element, zgodnie z
otmviązującymi normami.
Klauzula informacyjna w związku Z RODO.
Z Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)
informujemy, że:
Administratorem danych osobowych Wykonawców biorących udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego jest Urząd Gminy w Rzekuniu, adres: ul. Kościuszki 33,
07-411 Rzekuń;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w
sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (Pzp)w
celu związanym z pro•vvadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
4. Dane osobowe mogą byd udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na
przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z
realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania,
zewnętrznym audytorem). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (Pzp);
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo
w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze
środków unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy czym:
l.aw przypadku otmviązków wynikających z art. 15 ust. 1-3 RODO zamawiający ma prawo
żądać od osoby, której dane dotyczą wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia;
l.bskorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą pstanowień umowy
w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
l.cprawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. Prawo do ograniczenia
przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,

w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej w celu praw innej
osoby fizycznej i prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego unii
EurcŔskiej lub państwa członkowskiego.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia
postępowaniem 0 udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania danych
określa ustawa Pzp. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w
oparciu o Państwa dane osobowe.
7. Termin realizacji zamówienia: 31.10.2022 r.
e. O&ręs gwarancji: 60 miesięcy
9. Mięișce i termin złożenia oferty:
Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, pokój 103,
do 12.10.ZQ22 r. godz. 10.00
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Zakup i montaż zjazdu linowego tzw.
tyrolki w msc. Przytuły Stare, gm. Rzekuń" lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z
dopiskiem w tytule „Zakup i montaż zjazdu linowego tzw. tyrolki w msc. Przytuły Stare, gm.
Rzekuń
10. Termin otwarcia ofert r. godz. 10.15.
11. Warunki płatności: po protokolarnym odbiorze w terminie 30 dni roboczych, od
dostarczenia Zamawiającemu faktury/rachunku przelewem na konto. Podstawą do złoženia
faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczo-cribiorczy.
32. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Anna Kowalska (029) 643 20 77
13. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę naležy zložyć w zamkniętei kopercie, w formie pisemnej, w języku polskim, lub na
adres e-mail: akowalska@rzekunnet według danych:
1) nazwa i wykonawcy,
2) NIP/Regon,
3) nr rachunku bankowego,
4) wartość wykonania przedmiotu zamówienia za:
- cenę netto (słownie złotych),
- pcxiatek VAT (słownie złotych),
- brutto (słownie złotych),
5) termin realizacji zamówienia,
6) udzielenie gwarancji.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODOI) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się 0 udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu. (W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż
bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa - usunięcie treści Oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
(lrozporzqdzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119z 04.05.2016, str.
mgr inż. arch. Ewa
inwestyqi.i
Kierownik Referatu Ronm Inwesfrcj • Czas wytworzenia: 15-07-24 00:22
 • Czas udostępnienia: 15-07-24 00:22

Historia zmian

2647 Dodanie Dostawa i montaż zjazdu linowego tzw. tyrolki z 19-06-2023 09:36:39 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2