Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na roboty budowlane w ramach zadania pn.: "Modernizacja pomieszczeń sanitarnych OSP Rozwory"

Treść zapytania: FPZ.271.2.29.2023_II.pdf

URZĄD GMINY W RZEKUNIU
nasza
Rzekuń, dnia 20.07.2023r.
Fpz.271.2.29.2023
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający Gmina Rzekuń z siedzibą w Urzędzie Gminy przy ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie modernizacji pomieszczeń sanitarnych
w budynku OSP Rozwory w ramach zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych OSP
Rozwory "
Zadanie realizowane będzie w ramach przyznanej pomocy finansowej ze środków województwa
mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE osp-2023
1.1 Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. :„ Modernizacja pomieszczeń sanitarnych
w budynku OSP Rozwory."
2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1. Lokalizacja obiektu: Rozwory 38, 07-411 Rzekuń
2.2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje roboty pomieszczeniach sanitarnych
w budynku OSP w Rozwory:
planowanych prac obejmuje wykonanie modernizacji pomieszczeń sanitarnych
poprzez powiększenie powierzchni użytkowej, wykorzystując część pomieszczenia przyległej
kuchni. Ściana łazienki od kuchni zostanie wyburzona i wybudowana na nowo tak aby
pomieszczenia sanitarne spełniały wymogi określone w warunkach Ścianka działowa
między toaletami również zostanie wyburzona i wybudowana no nowo celem poszerzenia
pomieszczeń. Zaplanowano prace rozbiórkowe istniejącego pomieszczenia bez odzysku (stan
materiałów uniemožliwia ich powtórne wbudowanie). Planuje się równłeż wykonanie nown,'ch
okładzin ściennych i podłogowych w celu zabezpieczenia przed wilgocią. Instalacja elektryczna z
uwagi na planowane powiększenie pomieszczeń musi zostać rozprowadzona na nowo dotyczy to
zarówno punków świetlnych jak i włączników. Oprawy oświetleniowe zostaną wymienione na nowe
energooszczędne. Instalacja sanitarna również wymaga ponownego rozprowadzenia z uwagi na
zaplanowane zmiany w pomieszczeniach — nowe umywalki usytuowane w innych miejscach.
Miski ustępowe i umywalki zostaną wymienione na nowe. Drzwi z uwagi na powiększenie otworów
zostaną wstawione nowe.
prace rozbiórkowe:
- wyburzenie Ścian w łazience oraz oddzielająca łazienkę od kuchni
- rozbiórka okładzin ściennych
- rozbiórka okładzin podłogowych
- demontaż ościeżnic i drzwi
- demontaż sanitariatów i białego montażu
prace przygotowawcze:
- wyrównanie podłogi betonem/ wylewka samopoziomująca
- zabudowa płyt g-k rur kanalizacji sanitarnej ze stelażem podtynkov,rym
- wykonie ścian z płyt G-K na stelażu stalowym — malowanie śćian farbą hydrofobową
prace budowlane:
- przebudowa instalacji elektrycznej
- przebudowa instalacji sanitarnej wod-kan
- i montaż misek ustępowych podwieszanych na stelażach podtynkowych, biały montaż
- wykonanie instalacji wspomagania wentylacji grawitacyjnej

- dostawa i montaż drzwi z podcięciem wentylacyjnym wraz z regulowaną
prace wykończeniowe:
- dostawa i ułoženie płytek ściennych o wymiarach 598 x 298mm (półmat) układane poziomo w
kolorze białym i grey oraz 298 x 250 mm w kolorze drewnopodobnym do ustalenia z Inwestorem
w trakcie realizacji
- dostawa i ułożenie płytek podłogowych gres szkliwiony półmat o wymiarach 580 x 580mm w
kolorze drewnopodobnym (wzór jodła )oraz o wym. 448x448 mm w kolorze gry
- dostawa i montaž lamp oświetleniowych energooszczędnych i kinkietów ściennych led
- dostawa i montaż drzwi bezprzylgowe w kolorze jasnoszarym 2szt i 1 szt. W kolorze czarnym z
ościeżnicą regulowaną
- dostawa i montaż okna z obróbką
- szpachlowanie, naprawa ubytków, gruntowanie i malowanie ścian
- dostawa i montaż umywalek (kompozytowa 128X38 wraz z bateriami i syfonami)
- dostawa i montaż luster wmontowanych w płytkę 0 wymiarach ok .120 x 150 cm (należy sprawdzić
przed zamówieniem
- utylizacja
Zakup i dostarczenie wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu
niniejszego zamówienia Są po stronie Wykonawcy.
Płytki ścienne i podłogowe wymagane w gatunku I .Stopień ścieralności 4
Podane wartości liczbowe służą jedynie pomocniczo do szacowania oferty.
2.3. Obowiązki stron:
W ramach zamówienia Wykonawca bedzie zobowiązany również do:
• udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na 36 miesięcy licząc od dnia
końcowego odbioru robót;
• przedstawienia Zamawiającemu do przd przystąpieniem do robót
prormłowanych materiałów;
• poniesienia za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia;
• dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji zamówienia na
własny koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia;
• wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno — budowlanymi,
wytycznymi Zamawiającego z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę,
zaakceptowanych przez Zamawiającego.
• przeprowadzenia wizji lokalnej i zebranie informacji do oferty.
3 Klauzula informacvina w związku z ROLMD.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
3.1. Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Urząd Gminy w Rzekuniu, adres:
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;
3.2. Administrator wyznaczył InsEAtora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w
sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3.3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przd zawarciem
umowy;
1. Dane osokmve mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z
realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania,
zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych
osobowych);
2 Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub

organizacji międzynarodowej;
3. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe tĘdą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłužszy okres
przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przeniesienia danych oraz prawo do skargi do organu nadzorczego;
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane
osobowe.
4. Prace należy wykonać w terminie do dnia 30 222dziernika 2023 roku.
5. Miejsce i termin złożenia oferty:
Urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
Biuro podawcze w Urzędzie Gminy w Rzekuniu do dnia 28.07.2023r. do godz. 10:00; lub przesłać
drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ofertę należy złožyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych
w budynku OSP Rozwory.”
6. Termin otwarcia oferty 28.07.202Șr, gędz 10:15
7. Warunki płatności: po przedłożeniu faktury w ciągu 30 dni roboczych.
8. Osoba uFwważniona do kontaktu z wykonawcami:
Aneta Kordel 29 643 20 77.
9. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy zł02yć w zamkniętej kopercie. w formie pisemnej, w języku polskim, wăług danych:
1) nazwa wykonawcy
2) adres wykonawcy
3) NIP/REGON
4) nr rachunku bankowego .
5) wartość wykonania przedmiotu zamówienia:
a) cena netto...
b) VAT .
c) cena brutto.
..zł (słownie......
. zł (słownie............
...Zł (słownie..
6) Oświadczenie, Ze Wykonawcz stosowne uprawnienia do
arch Ewa Ku skaȚworek
7) gwarancyjny na zakupiony Sprzęt.
terał,u
10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w 4 RODOO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Dokumentacja: Projekt.zip

 

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Aneta Kordel
 • Wprowadził(a): Paweł Mierzejewski
 • Czas wytworzenia: 21-07-23 09:16
 • Czas udostępnienia: 21-07-23 09:16

Historia zmian

4892 Modyfikacja Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku OSP Rozwory z 25-07-2023 10:48:15 dokonane przez Paweł Mierzejewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
4891 Modyfikacja Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku OSP Rozwory z 25-07-2023 10:48:09 dokonane przez Paweł Mierzejewski
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
4890 Modyfikacja Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku OSP Rozwory z 25-07-2023 10:38:41 dokonane przez Paweł Mierzejewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
4889 Modyfikacja Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku OSP Rozwory z 25-07-2023 10:38:40 dokonane przez Paweł Mierzejewski
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
4844 Modyfikacja Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku OSP Rozwory z 21-07-2023 09:28:39 dokonane przez Paweł Mierzejewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
4843 Modyfikacja Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku OSP Rozwory z 21-07-2023 09:28:38 dokonane przez Paweł Mierzejewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Pola dodatkowe
4842 Modyfikacja Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku OSP Rozwory z 21-07-2023 09:28:15 dokonane przez Paweł Mierzejewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
4841 Dodanie Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku OSP Rozwory z 21-07-2023 09:27:47 dokonane przez Paweł Mierzejewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2