Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na roboty budowlane w ramach zadania pn.: "Modernizacja pomieszczeń sanitarnych OSP Rozwory"

Treść zapytania: FPZ.271.2.29.2023_III.pdf

nasza "111ina
FPZ.271.2.29.2023
URZĄD GMINY W RZEKUNIU
Rzekuń, dnia 07.08.2023r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający Gmina Rzekuń z siedzibą w Urzędzie Gminy przy ul. Kościuszki 33, 07-411
Rzekuń zaprasza do złożenia oferty na wykonanie modernizacji pomieszczeń sanitarnych
w budynku OSP Rozwory w ramach zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych OSP
Rozwory "
Zadanie realizowane będzie w ramach przyznanej pomocy finansowej ze środków województwa
mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAZNICE osp-2023
1.1 Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. : „ Modernizacja pomieszczeń
sanitarnych w budynku OSP Rozwory."
2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1. Lokalizacja obiektu: Rozwory 38, 07-411 Rzekuń
2.2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje roboty pomieszczeniach sanitarnych
w budynku OSP w Rozwory:
Zakres planowanych prac obejmuje wykonanie modernizacji pomieszczeń sanitarnych
poprzez powiększenie powierzchni użytkowej, wykorzystując część pomieszczenia przyległej
kuchni. Ściana oddzielająca łazienki od kuchni zostanie wyburzona i wybudowana na nowo tak
aby pomieszczenia sanitarne spełniały wymogi określone w warunkach technicznych. Ścianka
działowa między toaletami również zostanie wyburzona i wybudowana no nowo celem
poszerzenia pomieszczeń. Zaplanowano prace rozbiórkowe istniejącego pomieszczenia bez
odzysku (stan materiałów uniemożliwia ich powtórne wbudowanie). Planuje się również
wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych w celu zabezpieczenia przed wilgocią.
Instalacja elektryczna z uwagi na planowane powiększenie pomieszczeń musi zostać
rozprowadzona na nowo dotyczy to zarówno punków świetlnych jak i włączników. Oprawy
oświetleniowe zostaną wymienione na nowe energooszczędne. Instalacja sanitarna również
wymaga ponownego rozprowadzenia z uwagi na zaplanowane zmiany w pomieszczeniach —
nowe umywalki będą usytuowane w innych miejscach. Miski ustępowe i umywalki zostaną
wymienione na nowe. Drzwi z uwagi na powiększenie otworów zostaną wstawione nowe.
prace rozbiórkowe:
- wyburzenie części ścian
- rozbiórka okładzin ściennych i podłogowych
- demontaż ościeżnic i drzwi
- demontaż sanitariatów i białego montażu
prace przygotowawcze:
- wyrównanie ścian i podłogi
- wybudowanie ścian
prace budowlane:
- przebudowa instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie
- przebudowa instalacji sanitarnej wod-kan w niezbędnym zakresie
- dostawa i montaż misek ustępowych podwieszanych na stelażach podtynkowych,
- biały montaż,
- dostawa i montaż drzwi z podcięciem wentylacyjnym wraz z ościeżnicą,
- malowanie ścian,

prace wykończeniowe:
- dostawa i ułożenie płytek ściennych 0 wymiarach 600 x 300mm (półmat) układane poziomo w
kolorze białym i szarym oraz 300 x 250 mm w kolorze drewnopodobnym do ustalenia z
Inwestorem w trakcie realizacji
- dostawa i ułożenie płytek podłogowych gres w w kolorze drewnopodobnym (wzór jodła) oraz w
kolorze gry
- dostawa i montaż lamp oświetleniowych energooszczędnych i kinkietów ściennych led
- dostawa i montaż drzwi w kolorze jasnoszarym 2szti 1 szt. w kolorze czarnym z ościeżnicą
- dostawa i montaż Okna z obróbką
- szpachlowanie, naprawa ubytków, gruntowanie i malowanie ścian
- dostawa i montaż umwłalek wraz z bateriami i syfonami
- dostawa i montaż luster wmontowanych w płytkę o wymiarach Ok .120 x 150 cm (należy
sprawdzić przed zamówieniem
- utylizacja
Zakup i dostarczenie wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu
niniejszego zamówienia Są po stronie Wykonawcy.
Podane wartości liczbowe służą jedynie pomocniczo do szacowania Oferty.
2.3. Obowiązki stron:
W ramach zamówienia Wvkonawca bedzie zobowiązany również do:
• udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesięcy licząc od dnia
końcowego odbioru robót;
• przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji przed przystąpieniem do robót
proponowanych materiałów;
• poniesienia odpowiedzialności za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia;
• dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji zamówienia na
własny koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia;
• wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno
budowlanymi, vwtycznymi Zamawiającego z materiałów dostarczonych przez
Wykonawcę, zaakceptowanych przez Zamawiającego.
• przeprowadzenia wizji lokalnej i zebranie niezbędnych informacji do sporządzenia oferty.
3. Klauzula informacvina w zwiazku z RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
3.1 . Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Urząd Gminy w Rzekuniu, adres: ul.
Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;
3.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w
sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3.3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, lub do podjęcia działań na Zadanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy;
1. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z
realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania,
zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych
osobowych);
2. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
3. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat Od końca roku
kalendarzowego, w którym umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres
przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane
osobowe.
4. Prace należy wykonać w terminie do dnia 30 października 2023 roku.
5. Miejsce i termin złożenia oferty:
Urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
Biuro podawcze w Urzędzie Gminy w Rzekuniu do dnia 14.08.2023r. do godz. 10:00; lub przesłać
drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych
w budynku OSP Rozwory.”
6. Termin otwarcia Oferty 14.08.2023r. 10:15.
7. Warunki płatności: po przedłożeniu faktury w ciągu 30 dni roboczych.
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Aneta Kordel 29 643 20 77.
9. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy złožyć w zamkniętei kopercie, w formie pisemnej, w języku polskim, według danych:
1) nazwa wykonawcy
2) adres wykonawcy
3) NIP/REGON
4) nr rachunku bankowego
5) wartość wykonania przedmiotu zamówienia:
a) cena netto....
b) podatek VAT
c) cena brutto.
...zł (słownie.......
. zł (słownie.
...zł (słownie.... ..... ..
6) Oświadczenie, że Wykonawca posiada stosowne uprawnienia do wykonania zamówienia.
7) okres gwarancyjny na zakupiony sprzęt.
10. Oświadczam, Ze wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODOI) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się 0 udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.
( W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4
lub art. 14 ust5 RODO treść oświadczenia wykonawca nie składa — usuniecie treści oświadczenia np.
przez jego wvkteślenie)_
"rozporządzenie padamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony
fizycznych w związku z przetvvarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
uchylenia dyrektywy 95/46.'W'E (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
Kierwmik Referatu
ek
ty4

Dokumentacja: dokumentacja.zip

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Monika Pawłowska
 • Wprowadził(a): Paweł Mierzejewski
 • Czas wytworzenia: 08-08-23 08:22
 • Czas udostępnienia: 08-08-23 08:22

Historia zmian

8237 Modyfikacja Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku OSP Rozwory z 08-08-2023 08:24:59 dokonane przez Paweł Mierzejewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8236 Modyfikacja Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku OSP Rozwory z 08-08-2023 08:24:57 dokonane przez Paweł Mierzejewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2