Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie usługi: „Prace pielęgnacyjne drzewostanu w zabytkowym parku w Przytułach Starych wraz z usunięciem drzew”.

Treść zapytania FPZ.271.2.5.2024_Zapytanie_ofertowe.pdf

Wzór formularza oferty Wzor_formularza_oferty.pdf

Załącznik Nr I dc zapytania nr FPZ_271.2.5.2024
z dnia 14_02.2024
Pełna nazwa Wykonawcy:
Adres :
e_mail .
. „Telefon: NIP
FORM ULARZ OFERTY
Do zapytania cenowego znak FPZ.271.2.5.2024, na wykonanie usługi pn.
„Prace pielęgnacyjne drzewostanu w zabytkowym parku w Przytułach Starych
wraz z usunięciem drzew"
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe znak FPZ.271.2.5.2024 na usługi: Prace pielęgnacyjne
drzewostanu w zabytkowym parku w Przytułach Starych wraz z usunięciem drzew
oferuję realizację zamówienia za następującą cenę:
Lp
Część zamówienia
Zabiegi pielęgnacyjne rosnącego
w parku drzewostanu
(II 3 3.1. a) zapytania ofertowego)
Prace wyenkowe w drzewostanie
obejmujące łącznie wycinkę 16
d rzew
II 3 3.1. bza ania ofert
Usunięcie karp -
zasypanie
powstałych wyrw w ziemi
i posianie trawny
nia oferto
II 3 g.l.c za
Cena netto
stawka VAT
Cena brutto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie i w zakresie wskazanym
w zapytaniu ofertowym.
Oferta zawiera całość kosztów realizacji zadania z wszystkimi składnikami niezbędnymi do jego
należytego wojkonania.
Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowłenła.
Znane mi są przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, będę ich przestrzegał oraz,
że zapoznam z nimi osoby wykonujące prace w zakresie przedmiotu zamówienia.
Posiadam wszelkie wymagane prawem zezwolenia niezbędne do prowadzenia działalności
w zakresie wskazanym w ofercie.
Zapoznałem się ze specyfikacją i opisem prac będących przedmiotem zamówienia.
Zapoznałem się z lokalizacją oraz warunkami terenowymi wykonywania prac.
W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą — zobowiązuję się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

9. Oferta zawiera/nie zawiera informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu uczciwej konkurencji.
10.Ze strony Wykonawcy realizacje zamówienia koordynować będzie:
...„e — mail... ..................„...
11. uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
12. Przestanki wykluczenia:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art.
7 ust. 9 ustawn,' z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.), nie figuruję w wykazach określonych w
Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających
w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz.LJE.L
2006 Nr 134, str. 1) i Rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie
środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną,
suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.Urz.UE.L 2014 Nr 78, str. 6), ani też
nie jestem wpisana/y na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobovwch i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2015, str. 1) wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. {W przypadku gdy wykonawca
nie przekazuje danych osobowych innych niž bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub ort. 14 ust. 5
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (zalecane jest usunięcie treści oświadczenia np.
przez jego wykreślenie)).
13. Zapoznałem się z klauzulą informacyjną.
14. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
...dn. —
( podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)


Mapa z zaznaczonymi drzewami do pielęgnacji i usunięcia Mapa_z_zaznaczonymi_drzewami_do_pielegnacji_i_usuniecia.pdf

Wzór umowy Wzor_umowy.pdf

Załącznik Nr 3 do zapytania nr FPZ.271.2.5.2024
z dnia 14.022024 r.
gpz.272.2.14.2024
UMOWA NR 14/2024
Zawarta w dniu w Rzekuniu pomiędzy:
Gminą Rzekuń, NIP 758-214-17-29, REGON 550667959
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
reprezentowanym przez:
Bartosza Podolaka — Wójta Gminy Rzekuń,
przy kontrasygnacie:
Moniki Teresy Michalskiej — Skarbnika Gminy Rzekuń,
zwanym w treści umowy „Zamawiającym" a:
zwanym w treści umowy „Wykonawcą
Razem zwanych w treści umowy „Stronami
PRZEDMIOT
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Przedmiot Umowni" pn.:
„Prace pielęgnacyjne drzewostanu w zabytkowym parku w Przytułach Starych
z usunięciem drzew”
szczegółowo opisany w poniżej wnłszczególnionych załącznikach do Umowy, stanowiących jej
integralną część:
a) Ofercie Wykonawcy z dnia
b) Opisie Przedmiotu Zamówienia
2. Umowa zostanie wykonana zgodnie z:
a)
Programem prac konserwatorskich” wraz z opinią dendrologiczną w zakresie
wraz
oceny
aktualnego stanu zdrowotnego drzew z uwzględnieniem zabiegów pielęgnacyjno
zabezpieczających w zabytkown,'m parku dworskim
wpisanym do rejestru zabytków
województwa mazowieckiego nr A-513 (ewidencja parku nr 57), znajdującym się na działce
nr 58/2 i 59 we wsi Przytuły Stare;
b) Decyzją MWKZ nr 166/23 dotyczącą pozwolenia na roboty konserwatorskie;
c) Decyzją MWKZ nr167/23 dotyczącą wydania zezwolenia na wycinkę drzew.
PODSTAWA PRAWNA
Niniejsza umowa, znak sprawy: FPZ.272.2.14.2024 na prace pielęgnacyjne drzewostanu
w zabytkown,łm parku w Przytułach Starych na działkach nr ewid. 58/2 i 59 wraz
z usunięciem drzew zawarta zostaje na podstawie przeprowadzonego postępowania znak:
FPZ.271.2.5.2024 z dnia 14.02.2024 r.
1.
2.
Przeprowadzenie wycinki drzew i krzewów musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336
ze zm.) i ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 840, ze zm.)
Stosownie do zapisów art. 87a ust. 2-5 ustawn,' z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.) prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do

usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie
rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:
b)
c)
usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa.
W odniesieniu do prac pielęgnacyjnych (konserwatorskich) przy drzewostanie, należy zaznaczyć,
3.
że zgodnie z art. 375 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840, ze zm.) „pracami konserwatorskimi oraz
pracami restauratorskimi, prowadzonymi przy zabytkach będących parkami wpisanymi do
rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisana do rejestru kieruje osoba, która
ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje
zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, oraz która
po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych
studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brał udział w pracach konserwatorskich lub
pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub
była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury. ”
WYNAGRODZENIE
Wysokość wnŕnagrodzenia za wykonanie „Przedmiotu Umowni', o którym mowa w S 1 ust. 1,
1.
Strony ustalają na kwotę o,'czałtową zł
słownie:
w tym: VAT (....%) kwota:.........................................słownie:...........................................
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtown,' i nie podlega podwyższeniu
2.
z jakiegokolwiek tytułu, za wyjątkiem zmiany ustawowej stawki podatku VAT, tzn. obejmuje
wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych Opisem Przedmiotu Zamówienia w tym
ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu
Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na
koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowa,' nie
może być podstawą do żądania zmiany wnŕnagrodzenia Ojczałtowego określonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury VAT, po zakończeniu robót, potwierdzonym
3.
ostatecznym protokołem odbioru robót podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli
Stron.
Zapłata vĄnagrodzenia Wykonawcy nastąpi, z zastrzeżeniem ust. 3 przelewem na rachunek
4.
bankowy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od doręczenia Zamawiającemu prawicHowo
wystawionej faktury wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami, o których mowa w ust. 3.
W przeciwnym wypadku 30 - dniowe}' termin płatności zaczyna swój bieg od dnia dostarczenia
poprawnej faktury i poprawnych dokumentów.
Dane do wystawienia faktury/rachunku:
5.
• Nabw.'ca: Gmina Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, NIP 758-214-17-29
• Odbiorca: Urząd Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń.
Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem
6.
mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment.
Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wMącznie przy płatnościach
7.
bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia zapłaty dla czynnych podatników
VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie '."korzystwuany do zapłaty za czynności
2

8.
9.
10.
Wykonawca zobowiązuje się vrykonaĆ Przedmiot Umowy do 31 marca 2024 r.
1. Rozpoczęcie robót od dnia podpisania umowy.
2. Zakończenie robót zatwierdzone protokołem końcowym odbioru robót— 31.03.2024 r.
NADZOR NAD REALIZACJĄ UMOWY
1. Do dokonania odbioru '."konanych prac ze strony Zamawiającego upoważnieni zostali:
Imię i nazwisko ..............................................., t
lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także
za Świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%.
Wykonawca oświadcza, że v."raża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego płatności
w systemie podzielonej płatności.
Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a
ustavry z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 ze zm.)
prowadzony jest rachunek VAT.
Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia należnością rachunku Zamawiającego.
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Imię i nazwisko .
, e_mail: „
2. Ze strony Wykonawcy osobą kierującą pracami stanowiącymi Przedmiot Umowy będzie:
, e_mail: „
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1.
2.
3.
Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie określonym w 4,
b) dokonanie terminowego odbioru robót — do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości
do odbioru,
c) zapłata wynagrodzenia w terminie i na warunkach określonych w Umowie.
W przypadku nie ww.'iązania się Zamawiającego z postanowień, o których mowa w ust. 1 lit. a),
tj. w przypadku gdy Zamawiający opóźnia się z przekazaniem terenu robót Wykonawcy
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego
przesunięcia terminu zakończenia robót o czas wynikający z opóźnienia.
Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości vvykonania robót.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1.
2.
3.
3
Wykonawca będzie vrykonywaf przedmiot umown,' z uwzględnieniem wszelkich voŕmogÓw
prawa, dotyczących w szczególności bezpieczeństwa pożarowego, ochrony Środowiska
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Posiadania na terenie robót odpowiedniego stałego nadzoru technicznego oraz pracowników
posiadających wymagane kwalifikacje do właściwego i terminowego wykonania robót.
Przejęcia i zabezpieczenia terenu robót oraz przygotowania Przedmiotu Umowy łącznie
z wykonaniem robót pomocniczych koniecznych dla realizacji robót podstawownłch.

Termin składania ofert:  21 luty 2024, godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 21 luty 2024, godz. 10:15

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 14-02-24 09:52
 • Czas udostępnienia: 14-02-24 09:52

Historia zmian

9756 Modyfikacja Prace pielęgnacyjne drzewostanu w zabytkowym parku w Przytułach Starych wraz z usunięciem drzew z 21-02-2024 14:41:50 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9755 Modyfikacja Prace pielęgnacyjne drzewostanu w zabytkowym parku w Przytułach Starych wraz z usunięciem drzew z 21-02-2024 14:23:32 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9754 Modyfikacja Prace pielęgnacyjne drzewostanu w zabytkowym parku w Przytułach Starych wraz z usunięciem drzew z 21-02-2024 14:23:25 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Stan
 2. Data modyfikacji
 3. Data zakończenia publikacji
9753 Modyfikacja Prace pielęgnacyjne drzewostanu w zabytkowym parku w Przytułach Starych wraz z usunięciem drzew z 21-02-2024 14:22:53 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Stan
9752 Modyfikacja Prace pielęgnacyjne drzewostanu w zabytkowym parku w Przytułach Starych wraz z usunięciem drzew z 21-02-2024 14:22:50 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Stan
9751 Modyfikacja Prace pielęgnacyjne drzewostanu w zabytkowym parku w Przytułach Starych wraz z usunięciem drzew z 21-02-2024 14:22:20 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Stan
9726 Dodanie Prace pielęgnacyjne drzewostanu w zabytkowym parku w Przytułach Starych wraz z usunięciem drzew z 14-02-2024 10:03:36 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Data zakończenia publikacji
 13. Dostęp
 14. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2