Informacja jest archiwalna. Jej ważność wygasła 2024-07-03 07:34:50

Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia oferty na: Remonty obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rzekuń

Treść zapytania: Zapytanie_ofertowe_-_FPZ.271.2.37.2024.pdf

nasza gmina
Fpz.271.2.37.2024
URZĄD GMINY W RZEKUNIU
Rzekuń, dnia 27.06.2024 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający Gmina Rzekuń z siedzibą w Urzędzie Gminy przy ul. Kościuszki 33, 07-411
Rzekuń zaprasza do złożenia oferty na usunięcie wad i usterek w budynku Złobka
Samorządowego w Rzekuniu w ramach zadania pn „Remonty obiektów użyteczności
publicznej w Gminie Rzekuń”
1.1 Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usunięcie następujących wad i usterek:
1) Zawilgocenie ścian w salach dla dzieci na połączeniu ściany zewnętrznej z dachem
w rezultacie którego nastąpiło odpadanie tynku i farby.
2) Liczne pęknięcia na ścianach i sufitach w większości pomieszczeń i sal.
3) Odspojenie (pęknięcie spoin) pomiędzy podłogą z gresu i cokołem w pomieszczeniu
socjalnym.
4) Bardzo duża szczelina pomiędzy skrzydłem drzwiowym a progiem powodująca
nieszczelność drzwi wejściowych do obiektu.
Brak mocowania zawiasu skrzydła drzwi wejściowych.
5)
6) Liczne duże szczeliny na połączeniu sufitów gipsowo - karatonowych z belkami
drewnianymi.
7) Nieodpowiednie zamontowane osadniki dolne rynien spustowych, na skutek czego
grunt
i kamień przy fundamentach osiadł.
8) Liczne zapadliska opaski z kostki betonowej wokół obiektu.
9) Liczne wypaczenia desek elewacyjnych.
10) Częściowo oderwana krata wentylacyjna na fragmencie elewacji szczytowej obiektu.
UWAGA: Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej gdyż oględziny miejsca realizacji
zamówienia dostarczą wykonawcom informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania
oferty i skalkulowania jej ceny.
2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1. Lokalizacja obiektu: ul. Nowa 12, 07-411 Rzekuń
2.2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje roboty:
szpachlowanie i gładzenie ścian, sufitów z uwzględnieniem dwukrotnego malowania;
uzupełnić izolację termiczną w miejscach mostków termicznych;
regulacja stolarki drzwiowej, wymiana uszkodzonych elementów;
uzupełnienie i uszczelnienie pękniętych spoin;
regulacja rynien i osadników; uzupełnienie kruszywa:
usunięcie zapadlisk z kostki betonowej;
poprawa montażu kraty wentylacyjnej;
wymiana uszkodzonych i wypaczonych desek elewacyjnych.
wraz z dostawą materiałów niezbędnych do ich wykonania.
adres: ul.Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
telefon: 29761 7301
29761 7302
faks: 29 643 20 93 strona internetowa:
e-mail:
www.rzekun.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.3. Obowiązki stron:
W ramach zamówienia Wvkonawca będzie zobowiazanv również do:
• udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesięcy licząc od dnia
końcowego odbioru robót;
przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji przed przystąpieniem do robót
proponowanych materiałów oraz technologii usunięcia istniejących wad i usterek;
poniesienia odpowiedzialności za jako", zgodność z warunkami technicznymi i
jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia;
dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji zamówienia na
własny koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia;
wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno
budowlanymi, wytycznymi Zamawiającego z materiałów dostarczonych przez
Wykonawcę, zaakceptowanych przez Zamawiającego.
przeprowadzenia wizji lokalnej i zebranie niezbędnych informacji do sporządzenia oferty.
3. Klauzula informaęyina w związku z RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Rzekuń adres: ul. Kościuszki
33, 07-411 Rzekuń;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: ug@geKgLPli
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO, tj. w celu wypełnienia obowi ku prawnego ciążącego na administratorze, co
wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmłnnym oraz
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w
związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu
ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,
tj. z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r.
w prawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów
archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
8) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9) w przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obligatoryjne, w pozostałych
przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją
niepodania danych będzie odmowa załatwienia sprawy przez administratora;
10) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane
osobowe.
4. Termin realizacji zamówienia: do 31 lipca 2024 r.

5. Okres gwarancji i rękojmi: 36 m-cy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
6. Miejsce i termin złożenia Oferty.
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do 02.07.2024 r. qqdz. 16:00.
Ofertę należy złożyć na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w Temacie wiadomości wpisując:
Oferta na *emonty obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rzekuń"”
7. Termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
pok. 103
02.07.2024 r. godz. 16:15.
8. Warunki płatności: Po przedłożeniu faktury/rachunku, 30 dni roboczych, przelewem na konto
bankowe.
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paweł Mierzejewski - tel.: 29 643 20 77
10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim,
według danych:
1 nazwa wykonawcy,
2 adres wykonawcy,
3 NIP/Regon,
4 nr rachunku bankowego,
5 wartość wykonania przedmiotu zamówienia za:
Dotyczy: Zapytania ofertowego nr FPZ.271.2.37.2024 z dnia 26.06.2024 r. na wykonanie zadania
publicznego pn.: „Remonty obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rzekuń”
1 cena netto
2 podatek VAT
3 cena brutto..
. ..zł (słownie.
._zł (słownie... ..
...zł (słownie...
4 termin realizacji zamówienia... ... ...
5 okres gwarancji.
podpis
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ub ania si o udzielenie zamówienia bliczn o w nłnie•sz m ost
anłu_
(W przypadku, gdy 'vykona•vca pnekazuje danych osob0UCh innych ni2 bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi "Mączenie
stosowania obowiązku 'Normacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia "konawca nie swada
Oświadczenie np.
rozporządzenË parlamentu i Rady (UE) z dnia 27 Kwietnia 2016 r. W sprawie osób nzycznycb w
związku z przetwarzaniem danych osobonych i w sprawie sșvobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekt"ô' 95/4âA4E
(ogólne o ochronie danych) (Dz. urz. UE L 119 Z 04052016,
z up. ójta Gminy
trzak
Inspektor zam ieri publicznych
k R ratu ROZWOiu

Termin złożenia oferty: do 02.07.2024 r. godz. 16:00.

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Paulina Pietrzak
 • Wprowadził(a): Paulina Pietrzak
 • Czas wytworzenia: 27-06-24 09:33
 • Czas udostępnienia: 27-06-24 09:33
 • Ważność do: 03-07-24 09:34

Historia zmian

12451 Modyfikacja Remonty obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rzekuń z 27-06-2024 09:35:16 dokonane przez Paulina Pietrzak
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12450 Dodanie Remonty obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rzekuń z 27-06-2024 09:35:05 dokonane przez Paulina Pietrzak
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2