Gmina Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na zadanie inwestycyjne pn.: „Urządzenie i doposażenie placów zabaw w msc. Dzbenin, Susk Nowy, Tobolice” gmina Rzekuń.

Treść zapytania: FPZ.271.2.25.2023.pdf

URZĄD GMINY W RZEKUNIU
nasza qłnilła
Rzekuń, dnia 09.06.2023 r.
FPZ. 271.2.25.2023
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający: Gmina Rzekuń z sidzibą ul. Kościuszki 33, 07 - 411 Rzekuń zaprasza do złożenia oferty
na: „Urządzenie i doposażenie placów zabaw w msc. Dzbenin, Susk Nowy, Tobolice".
2. zamówienia:
2.1. Urządzenie i dołx)sażenie 3 placów zabaw w mSC. Susk Nowy i Tobolice .
2.2. I_Jrz4dzcnia i doposażenie dostarczone przez Wykonawcę powinno być wykonane w oparciu o
obowiązujące normy oraz potwierdzone aktualnym certyfikatem
2.3. W koszt zakupu przedmiotu zamówienia należy wliczyć dostawę oraz montaż na adresy 3 placów
zabaw w msc : Dzbenin, Susk Nowy, Tobolice
- montaż trampoliny ziemnej, wiek: Od 3 do 15 lat, skoku - 150xl 50, maksymalne
obciążenie jednostkowe: Statyczne - 120 kg w msc. Susk Nowy
- montaż huśtawki bocianie gniazdo ze stelażem, z siedziskiem 1200x875mm w msc.
- montaż huśtawki bocianie gniazdo ze stelażem, z siedziskiem 1200x875mm w msc. TotX)lice
2.4. Wymagania Zamawiającego:
- Wykonawca przed realizacją zamówienia jest przedstawić do uzgodnienia z
Zamawiającym przez niego rozwiązanie w formie uproszczonej dokumentacji
uwzględniającej założenia Zamawiającego dla urządzenia i doposażenia placów zabaw,
- Wykonawca znbowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych
uzgodnień i zgodnie z prawem budowlanym i aktualnymi przepisami,
- Wykonawca wykona przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego uproszczoną dokumentację
powykonawczą,
- wszystkie montowane winny posiadać (wyrządzone w języku polskim jeżeli dostępne)
certyfikaty i deklaracje zgodności z Polskimi Normami, które zostaną przekazane Zamawiającemu przed
podpisaniem protokołu odbioru końcowego,
- które stanowią przedmiot zapytania muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i
prawny ,

- Wszystkie montowane urządzenia, które stanowią przedmiot zapytania muszą dopuszczenie do
stosowania w kontakcie z
- Materiały, substancje, Śruby i inne połączenia oraz elementy 7Abezpiecz_ające wykorzystane przy
produkcji i montażu urządzeń mają —daĆ wymagane i
- Urządzenia powinny być przeznaczone do instalacji i użytkowania w warunkach zewnętrznych;
- Elementy stalowe mają być malowane proszkowo, farbami przeznaczonymi do użytku zewnętrznego,
zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne oraz uszkcĂ17cnia mechaniczne;
- Urządzenia należy mcu:owaĆ na betonowym fundamencie umieszczonym minimum 30 cm pod
gruntu. Fundamenty betonowe lub żelbetowe (zgodnie z technologią wskazaną przez
producenta);
- Urządzenia powinny być wykonane w oparciu o obowiązujące normy oraz potwierdzone aktualnym
certyfi katem;
- Wszystkie elementy muszą wymogi bezpieczeństwa i ergonomii oraz wymagania określone w
przepisach BHP oraz pozostałych przepisach prawa;
- W celu siły zderzeń urządzenia wolno opadające winny posiadać ograniczniki, które
uniemożliwią nadmierne wychylenie elementów wahających się powyżej 50 stopni, co ma na celu
zapobiegać niebezpiă:znym uderzeniom;
- Każde musi być wypsažone w instrukcję korzystania z urządzenia, kartę techniczną i
konserwacji oraz tabliczkę znamionową;
- Po zakończ)nych pracach Wykonawca winien uporządkować teren i zutylizować wszelkie wytworzone
odpady;
- Śruby metryczne nierdzewne, zasłonięte zaślepkami. Nakrętki kołpakowe zabezpieczające przed
odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe bezobsługowe zamknięte.
- Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonany zakres prac i urządzenia. Bieg
terminu gwarancji rozpoczyna się dnia pMlpisania protokołu odbioru przedmiotu Umowy przez obie
strony umowy.
2.5. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizii lokalnej stanu istniejącego, w zakresie niezbędnym dla
wykonania przedmiotu zamówienia oraz określenia zakresu prac i wyceny kosztów oraz robocizny.
Urządzenia należy dobrać do powierzchni użytkowej obiektów.
3. infonnąęyjna w związku z RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
3.1. Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Urząd Gminy w Rzekuniu, adres:
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;
3.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach
przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3.3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane na podstawie art. 6 ust. I lit. b) RODO, tj.
przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub
do pcxijęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, umowy;

I. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa,
a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz
administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zmvnętrznym audytorem,
zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
2. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
3. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
D(Xlatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
l. Państwa dane osăwe przechowywane przez okres 10 lat końca roku kalendarzowego,
w którym umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi
na dochodzenie roszczeń.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu przetwarzania, prawo do przeniesienia
danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
4. Administrator nie pgxiejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osăwe.
4. Prace należy wykonać w terminie do dnia 31 lipca roku.
5. Miejsce i termin złożenia oferty.
Urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
Biuro w Urzędzie Gminy w Rzekuniu do dnia 16.06.2023r. do godz. 10:00: lub przesłać drogą
mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej k0Frcie z opisem: „Urządzenie i placów zabaw w
msc. Dzbenin, Susk Nowy, Tobolice".
6. Termin otwarcia oferty 16.06.2023r. gędz 10:15.
7. Warunki płatności: przedłożeniu faktury w ciągu 30 dni roboczych.
8. Osoba upważniona do kontaktu z wykonawcami:
Monika pawłowska 29 643 20 77.
9. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w ąmkgiËtej kopercie, w formie pisemnej, w języku polskim, wdług danych•
I ) nazwa wykonawcy


 • Czas wytworzenia: 13-06-24 06:41
 • Czas udostępnienia: 13-06-24 06:41

Historia zmian

2655 Dodanie Urządzenie i doposażenie placów zabaw w msc. Dzbenin, Susk Nowy, Tobolice z 19-06-2023 09:36:39 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2