Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na Usługę badania próbek odpadów paleniskowych oraz dostawę narzędzi do poboru próbek.

Treść zapytania: FPZ.271.1.59.2022.pdf

nasza gmina
FPZ.271.1.59.2022
URZĄD GMINY W RZEKUNIU
Rzekuń, dnia 19.08.2022
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na
usługi badania próbek odpadów paleniskowych oraz dostawę narzędzi do poboru próbek.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) świadczenie usług w zakresie badania próbek z odpadów paleniskowych przez
Akredytowane Laboratorium w okresie do 01 11.2022 r.;
2) dostawę 15 sztuk naczyń do poboru próbek popiołu ze stali nierdzewnej z pokrywką
(wielokrotnego użytku);
3) dostawę 100 szt. plomb;
3. Szczegółowe warunki zamówienia:
1) wykonane ekspertyzy w postaci analizy sitowej, akredytowanych badań oraz wszelkich badan
dodatkowych musi jednoznacznie określić czy stwierdzono termiczne przekształcanie
odpadów/ śmieci;
2) termin wykonania badań i wydania ekspertyz wraz z określeniem czy doszło do termicznego
przekształcania substancji niedozwolonych w postaci śmieci/odpadów do 14 dni roboczych od
dnia dostarczenia próbki;
3) przedłożenie Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej, prezentującej skład badanego
materiału ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych odpadów w formie elektronicznej
a w przypadku stwierdzenją_termicznego przekształcania (spalania) niedozwolonych
substancji (odpadów/ śmieci) w piecu z którego została pobrana dana próbka do analiz,
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ocenę/ekspertyzę w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej oraz 1 egzemplarz oceny/ekspertyzy w wersji elektronicznej (pliki pdf), który
zostanie przesłany na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego;
4) wykonawca wykona wszelkie prace określone w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi
normami, wymogami prawnymi, przepisami: BHP, przeciwpożarowymi i ochrony środowiska.
5) Wykonawca zapewni bezstronność oraz wysoką jakość świadczonych usług;
6) VWkonawca na własny koszt odeśle naczynia do poboru próbek na adres Zamawiającego.
7) Wykonawca wykona badanie każdej próbki przesłanej przez Zamawiającego w okresie
trwania umowy
4. Inne informacje
Przedmiot zamówienia jest dofinansowany ze środków zewnętrznych w ramach „Mazowsze dla
Czystego Powietrza 2022"
W przypadku nie dotrzymania terminu realizacji, o którym mowa w ust. 6 niniejszego
zapytania i ewentualnej utraty ww. pozyskanych Środków zewnętrznych przez
Zamawiającego, Zamawiający będzie dochodził zadośćuczynienia z tytułu utraconych
korzyści.
adres: ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
telefon: 29761 7301
29 761 73 02
faks: 29 643 20 93 strona internetowa: www.rzekun.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Klagrzula informacyina w związku z ROQO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, Ze:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Rzekuń adres: ul. Kościuszki
33, 07-411 Rzekuń;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej:
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co
wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 14
r. Kodeks postępowania administracyjnego;
czerwca 1960
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w
związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu
ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej;
3) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,
tj. z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowry'm zasobie archiwalnym i archiwach oraz
w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r.
w prawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów
archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
8) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9) w przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obligatoryjne, w pozostałych
przypadkach podanie danych osobovwch ma charakter dobrowolny. Konsekwencją
niepodania danych będzie odmowa załatwienia sprawy przez administratora;
10) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane
osobowe.
6. Termin realizacji zamówienia:
w zakresie dostawy narzędzi do przechowywania i poboru próbek: w terminie 14 dni
roboczych Od podpisania umowy.
w zakresie wykonania ekspertyz: 01.11.2022 r.
7. Miejsce i termin złożenia oferty:
urząd Gminy w Rzekuniu,
ul. Kościuszki 33,
07-411 Rzekuń,
pokój 103
do 25.08.2022 r, godZ, 10,00
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem:
Zapytanie ofertowe na usługi badania próbek odpadów paleniskowych oraz dostawę
narzędzi do poboru próbek.
8. Termin otwarcia Ofert godz. 10.15.
9. Warunki płatności: po zakończeniu robót i protokolamym odbiorze prac, w ciągu 30 dni
roboczych, przelewem na konto.

10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Paulina Pietrzak (029) 643-20-77
11. Opis sposobu obliczenia ceny:
1) Cena oferty jest ceną ryczałtową uwzględniającą wszystkie zobowiązania, musi być
podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.
2) Cena ryczałtowa oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty
i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w
tym m, in. podatek VAT, upusty, rabaty.
3) W cenę (koszt) zadania należy uwzględnić zakres określony w zapytaniu. Otrzymaną
w ten sposób cenę Wykonawca moze powiększyć o inne elementy niezbędne według
wykonawcy do zrealizowania przedmiotu zamówienia (np. zauważone podczas wizji lokalnej)
oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy. Otrzymaną w ten sposób cenę Wykonawca poda w formularzu
ofertowym.
4) Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT).
5) Cena brutto oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich
w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
12. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w formie pisemnej, w języku polskim, według danych:
1) nazwa wykonawcy,
2) adres wykonawcy,
3) NIP/Regon,
4) nr rachunku bankowego,
5) wartość wykonania przedmiotu zamówienia za:
• cenę netto, (słownie złotych),
podatek VAT, (słownie złotych),
• cenę brutto, (słownie złotych)
6) termin realizacji zamówienia,
7) Okres udzielanej gwarancji.
8) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODOO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.
13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa - usunię@e treści
oświadczenia na przez iego wy8rg$.lĘnie).
Crozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). "
z up.W a
mgr inż arch. Ku lińs
Kierownik Refera
worek


 • Czas wytworzenia: 28-02-24 16:39
 • Czas udostępnienia: 28-02-24 16:39

Historia zmian

2632 Dodanie Usługa badania próbek odpadów paleniskowych oraz dostawę narzędzi do poboru próbek z 19-06-2023 09:36:39 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2