Gmina Rzekuń zaprasza do składania ofert na "Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Rzekuń”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, pakowaniem, załadunkiem, transportem i unieszkodliwianiem na składowisku odpadów niebezpiecznych, wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rzekuń.

Zapytanie_ofertowe.pdf

Umowa_na_azbest_z_wykonawc_____2023.pdf

U MOWA . .../2023
Nr FPZ.272.2.......2023
Niniejsza umowa została zawarta w dniu ...................2023 r. w Rzekuniu pomiędzy:
Gminą Rzekuń z siedzibą w Rzekuniu, przy ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń,
NIP 758-214-17-29, REGON 550667959, zwaną w treści umowy „Zamawiającym"
przez:
Bartosza Podolaka — Wójta Gminy Rzekuń,
przy kontrasygnacie:
Moniki Teresy Michalskiej — Skarbnika Gminy Rzekuń,
reprezentowaną
NIP „
„ REGON .
zwany w treści umown,' „Wykonawcą
w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na „Usuwanie wyrobów azbestowych
gminy Rzekuń" znak FPZ.271.2.26.2023 została zawarta umowa o następującej treści:
Sł.
Przedmiot umowy
terenu
1. Przedmiotem umowy jest Świadczenie usług w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest, z terenu Gminy Rzekuń w roku 2023, w ramach którego Wykonawca
realizować będzie na zlecenie Gminy Rzekuń:
a) demontaż, odbiór, załadunek, transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów
niebezpiecznych, wnłrobÓw zawierających azbest z budynków objętych programem usuwania
azbestu, wskazanych przez Zamawiającego, na podstawie wniosków składanych przez właścicieli
posesji, i/lub
b) odbiór, załadunek, transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych
wnłrobÓw zawierających azbest, już uprzednio zdemontowanych i zalegających na terenie posesji
objętych programem usuwania azbestu, wskazanych przez Zamawiającego, na podstawie
wniosków składanych przez właścicieli posesji.
2. Prace związane z usuwaniem vo,'robów zawierających azbest, winny być '."konywane zgodnie
z zasadami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wnłrobÓw zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., nr 71, poz. 649 ze zm.) oraz Rozporządzeniu

Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa
higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wnłrobÓw zawierających azbest oraz programu
szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. nr 216, poz. 1824),
w szczególności zaś w sposób uniemożliwiający emisję włókien azbestowych do Środowiska
i minimalizujący pylenie poprzez:
1) nawilżenie wodą demontowanych materiałów azbestowych i utrzymywanie ich w stanie
wilgotnym przez cały okres realizacji robót;
2) demontaż całych vo,'robów;
3) stosowanie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych wyposażonych w miejscowe odsysacze
powietrza z filtrem;
4) '."konwuanie robót z zachowaniem zasad BHP;
5) monitorowanie na bieżąco stanu powietrza w celu uniknięcia przekroczeń
dopuszczalnych stężeń pyłu;
6) codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wnłrobÓw w sposób uniemożliwiający
ich pylenie i dostęp osób trzecich.
3. Wywóz wytworzonych w vo,'niku realizacji umown,' odpadów zawierających azbest winien
następować na składowisko odpadów niebezpiecznych, celem unieszkodliwienia.
4. W celu prawicHowego rozliczenia usługi, odpady zawierające azbest przeznaczone do wnłwozu na
składowisko, o którym mowa w pkt. 1, będą ważone kontrolnie na terenie posesji, z której
pochodzą. W tym celu Wykonawca winien posiadać odpowiedni atestowany sprzęt służący do
ważenia odpadów w terenie. Pomiar wagi odnotowywany będzie w karcie przekazania odpadu
podpisany przez właściciela posesji. Pomiar ten weryfikowany będzie z pomiarem wagi wpisanym
do karty przekazania odpadu przeprowadzonym na składowisku odpadów niebezpiecznych. Karty
stanowić będą, podstawę do dokumentu rozliczeniowego. Brak jakiejkolwiek karty przekazania
odpadów będzie podstawą do odmowa,' zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w 5 niniejszej
u mowy.
5. Łączna waga odpadów odebranych z terenu Gminy Rzekuń powinna zgadzać się z wagą odpadów
przekazanych na składowisko odpadów.
6. Zakres przedmiotu umowy nie podlega zmianie z zastrzeżeniem zaistnienia okoliczności, które
w momencie zawarcia niniejszej umowy nie są znane Stronom i których nie można było wcześniej
przewidzieć, powodujących zmniejszenie lub zwiększenie zakresu robót wskazanych

w harmonogramie.
7. Ilość wnłrobÓw zawierających azbest może ulec zmianie, gdyż zakres roEt został dokonany na
podstawie wniosków, deklaracji mieszkańców Gminy, zamierzających usunąć wyroby zawierające
azbest ze swoich posesji. Obmiar zakresu robót był dokonany w oparciu o szacunkov.ny•.
8. Wykonawca zapewnia, że posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i zezwolenia do
'."konywania prac stanowiących przedmiot umowry oraz, że gwarantuje stałość stawki wskazanej
w ofercie do czasu zakończenia zadania.
Termin
Realizacja niniejszego zamówienia obejmować będzie okres od dnia podpisania niniejszej umowy,
aż do zakończenia realizacji usług wskazanych w Sl ust. 1 lit. a i b niniejszej umowry, lecz nie później
niż do dnia 29.09.2023 r.
Zobowiązania Wykonawcy
1. W ramach umowy zostaną wn/konane wszystkie czynności od demontażu wnŕrobÓw
zawierających azbest do ich unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych, oraz
prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r„ poz. 699 ze zm.), z zastosowaniem wzorów dokumentów
określonej w niniejszej ustawie.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także odszkodowawczą za zniszczenia
własności prywatnej i osób prawnych spowodowane działaniem własnym lub nieopatrznym
związanym z realizacją niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia terminu demontażu i/lub odbioru odpadów
zawierających azbest z mieszkańcami wskazanymi w S 4 pkt 3 i przedłożenia Zamawiającemu
harmonogramu pracy do 5 dni przed przystąpieniem do robót.
4. Wyroby zawierające azbest przekazane na składowisko odpadów będą pochodzić tylko z terenu
Gminy Rzekuń.
5. Wykonawca vrykona co najmniej 10 zdjęć podczas vo,'konywania na różnym etapie, czytelnych
dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania. Dokumentacja
fotograficzna zostanie przekazana Zamawiającemu na płycie CD wraz z fakturą wskazaną
w S 5 pkt 7.

UMOWA_powierzenia_danych.pdf

U MOWA 12023
Nr FPZ.272.2....„..2023
POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Niniejsza umowa została zawarta w Rzekuniu w dniu „
„ 2023 r. roku pomiędzy:
Gminę Rzekuń z siedzibą w Rzekuniu, przy ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń,
NIP 758-214-17-29, REGON 550667959 zwaną dalej „Administratorem",
reprezentowaną przez:
Bartosza Podolaka — Wójta Gminy Rzekuń,
NIP ....................„ REGON .
Przetwarzającym
reprezentowaną przez:
zwany w treści umowny'
Podmiotem
Administrator i Podmiot Przetwarzający będą dalej zwani łącznie „Stronami", a każdy z osobna
„Stroną".
Zważwvszy, że:
1.
2.
Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
spraw-e ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego
dalej „RODO", wskazanych w załączniku nr 1 do umown„•.
Administrator zamierza powierzyć Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie danych
osobowych, a Podmiot Przetwarzający zamierza przyjąć powierzone mu dane osobowe do
przetwarzania w imieniu Administratora, zgodnie z umową oraz z przepisami regulującymi
przetwarzanie danych osobowych, wiążącymi Podmiot Przetwarzający i Administratora.
Strony postanowiły, co następuje:
Przedmiot umowy
1. Administrator powierza Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych
w imieniu Administratora, na zasadach określonych w Umowie oraz we właściwych przepisach
regulujących przetwarzanie danych osobowych, w szczególności w RODO.
2. Rodzaj danych osobowych, kategorie osób, których dotyczą dane osobowe, jak również
przedmiot, czas trwania, charakter i cel przetwarzania danych osobowovch są wskazane
w załączniku nr 1 do umowy.

3.
Strony zobowiązują się wykonywać zobow•ązania wynikające z umowo,' z najwyższą starannością,
w celu prawidłowego zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego interesów Stron
oraz osób, których dane osobowe dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Oświadczenie Podmiotu Przetwarzającego
Podmiot Przetwarzający oświadcza, że:
b)
wdrožyf środki techniczne i organizacyjne gwarantujące przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób zapewniający ochronę praw osób, których
dotyczą dane osobowe; oraz
dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą oraz odpowiednio wyszkolonym personelem,
umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych w zakresie i w celu określonych
w umowie.
Przetwarzanie danych osobowych
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający może
następować wyłącznie w przypadkach wynikających z Umowy lub na podstawie odrębnych zleceń
Administratora, wyrażonych w formie dokumentowej (papierowej lub cyfrowej, w tym za
pośrednictwem poczty elektronicznej).
2. Podmiot Przetwarzający ma prawo przetwarzać dane osobowe, jeżeli obowiązek taki nakłada na
niego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot
Przetwarzający. W takim przypadku Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany poinformować
Administratora o stosującym się do niego obowiązku prawnym co najmniej na 24 godziny przed
rozpoczęciem przetwarzania, chyba że wiążące go przepisy zabraniają mu udzielania takiej
informacji, z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający jest ograniczone do celu
i zakresu wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.
4. Podmiot Przetwarzający prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, zawierający
informacje wymagane przez obowiązujące przepisy, chyba że zgodnie z obowiązującymi
przepisami nie ma obowiązku prowadzenia takiego rejestru.
5. Podmiot Przetwarzający prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania
dokonywanych w imieniu Administratora zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO, chyba że zgodnie
z obowiązującymi przepisami nie ma obowiązku prowadzenia takiego rejestru.
6. Wszelkie zlecane przez Administratora operacje przetwarzania danych osobowych Podmiot
Przetwarzający wykonuje niezwłocznie, w szczególności jeśli chodzi o usunięcie danych
osobowych na żądanie osoby, której dotyczą.
7. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania danych osobowych, Podmiot Przetwarzający ma
obowiązek współdziałania z Administratorem w celu wywiązania się z obowiązku odpowiadania na
żądania osoby, której dane osobowe dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych
w obowiązujących przepisach, wdrażając odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.
8. Podmiot Przetwarzający zapewni, że osoby, które będą zaangażowane w czynności przetwarzania
danych osobovwch w ramach jego organizacji:

a) otrzymają pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
b) będą zaznajomione z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych
(z uwzględnieniem ich ewentualnych zmian) oraz z odpowiedzialnością za ich
nieprzestrzeganie;
c) będą dokonywały czynności przetwarzania danych osobowych wyłącznie na polecenie
Administratora, z zastrzeżeniem ust. 2; oraz
d) zobowiążą się do bezterminowego zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz
stosowanych przez Podmiot Przetwarzający sposobów ich zabezpieczenia, o ile taki
obowiązek nie wynika dla nich z odpowiednich przepisów.
9. Podmiot Przetwarzający prowadzi ewidencję udzielonych upoważnień do przetwarzania danych
osobowych, o których mowa w ust. 8 lit. a).
Dalsze powierzenia przetwarzania
1. Podmiot Przetwarzający ma prawo korzystać z podwykonawców przy przetwarzaniu danych
osobowych (dalsze powierzenie przetwarzania), pod warunkiem, że przed powierzeniem
podwykonawcy przetwarzania danych osobowych:
a) uzyska na to zgodę Administratora, wyrażoną w formie dokumentowej (papierowej lub
cyfrowej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej);
b) zawrze z podwykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na
warunkach nie gorszych niż warunki umowy;
c) upewni się, że podwykonawca zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało
wymogom obowiązujących przepisów.
2. Jeżeli podwykonawca nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych
osobowych, Podmiot Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za
wojpefnienie obowiązków podvwkonawcy.
3. Wykaz podvwkonawców, z których Podmiot Przetwarzający korzysta w dniu zawarcia umowy, i co
1.
2.
3.
do których Administrator wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych,
stanowi załącznik nr 2 do umowy.
Bezpieczeństwo danych osobowych
Podmiot Przetwarzający stosuje środki techniczne i organizacyjne, odpowiednie do zagrożeń oraz
charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania danych osobowych, zapewniające
bezpieczeństwo danych osobowych, w szczególności przed ich przypadkowovm lub niezgodnym
z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym
dostępem.
Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się stale monitorować stan stosowanych zabezpieczeń
danych osobowych oraz występujących zagrożeń bezpieczeństwa, i w razie potrzeby aktualizuje
stosowane środki techniczne i organizacyjne, tak, żeby zapewnić najwyższy osiągalny poziom
ochrony danych osobowych.
Podmiot Przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania danych osobowovch oraz
dostępne mu informacje, ma obowiązek współdziałania z Administratorem w wywiązaniu się z
obowiązków określonych w art. 32—36 RODO.


 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Tomasz Majewski
 • Czas wytworzenia: 26-06-23 15:28
 • Czas udostępnienia: 26-06-23 15:28

Historia zmian

4465 Modyfikacja Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Rzekuń z 26-06-2023 15:30:58 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Alias
 2. Kategoria
 3. Data modyfikacji
 4. Pola dodatkowe
2450 Dodanie Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Rzekuń z 15-06-2023 13:54:58 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2