Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na: ,,Wykonanie dokumentacji na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gm. Rzekuń."

Do Wykonawców: Do_Wykonawc__w.pdf

nasza gmina
URZAD GMINY W RZEKUNIU
08.09.2022
DO Wykonawców
Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego znak FPZ.271.1.65.2022 z dnia 06.09.2m
na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:
„wykonanie dokumentacji na poprawę efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej w gm. Rzekuń."
Pytania:
Opis przedmiotu zamówienia nie pozwala na oszacnwanie ceny za usługę adekwatnej do
nakładu pracy. Czy Zamawiający może podać parametry budynków określające ich wielkość
(najlepiej powierzchnię netto) oraz czy posiada dokumentację budowlaną (projekty,
inwentaryzacje) z rzutami kondygnacji z wymiarami i z przekrojami?
Ježeli takiej nie ma, to audytor musi sam sporządzić inwentaryzację na potrzeby obliczeń
cieplnych a to zwiększa nakład pracy.
ODPOWIEDZI:
W odpowiedzi na zadane pytania wyjaśniam, Ze zgodnie z treścią Zapytania Zamawiający
udostępnieni materiały w jego posiadaniu niezbędne do realizacji przedmiotu
zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego
oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu Oceny
opłacalności przedsięwzięcia termomodemizacyjnego. Zgodnie z Rozdz. 3 S 5 ust 3) ww.
Rozporządzenia w skład audytu energetycznego budynku wchodzi: inwentaryzacja
techniczno-budowlana budynku.
Z up. Wójta
mgr inż. arch Ewa Ku Iii k
Kierownik Referatu Ro
adres: ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
telefon:
29761 7301
29 647 20 77
fiks:
29 643 20 93
s www
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Treść zapytania: FPZ.271.1.65.2022.pdf

nasza gmina
URZĄD GMINY W RZEKUNIU
Rzekuń, dnia 6 września 2022 r.
FPZ.271.1.65.2022
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń zaprasza do złożenia
ofert na wykonanie dokumentacji na poprawę efektywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej w gm. Rzekuń.
2. Przedmiot zamówienia.
2.1. Przedmiotem zamówienia opracowanie audytów energetycznych dla budynków
użyteczności publicznej Rzekuniu tj.:
Szkoła Podstawowa w Ołdakach, Ołdaki 8A, 07-411 Rzekuń;
Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie, Dzbenin 6A,
07-410 Dzbenin;
Szkoła Podstawowa w Rzekuniu, ul. Szkolna 1, 07-411 Rzekuń;
Budynek remizo - świetlicy w Rozworach, Rozwory 38, 07-411 Rzekuń;
Szkoła Podstawowa w Drwęczy, Drwęcz 44 07-411 Rzekuń;
Budynek Urzędu Gminy w Rzekuniu, ul. K"ciuszki 33, 07-411 Rzekuń.
2.2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje wykonanie:
W zakresie audytu energetycznąo należy wykonać:
opracm•vanie audytu energetycznego uzasadniającego potrzebę, zakres i opłacalność
przeprowadzenia działań termomodernizacyjnych,
audyt energetyczny naležy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu
energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a tak2e algorytmu
oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (DZ. U. z 2009 r., nr 43, poz.
346 ze zm.),
opracowanie audytu powinno zawierać między innymi określenie zakresu oraz
parametrów technicznych i ekonomicznych przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ze
wskazaniem rozwiązań optymalnych, w dwóch wariantach rożniących się zakresem robót
i kosztem ze wskazaniem korzystniejszego,
audyt należy wykonać po 2 egzemplarze dla każdego obiektu w wersji papierowej
oraz po 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku cyfrowym dla każdego obiektu.
2.3, Obowiązki stron;

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
rzetelna i terminową realizacja przedmiotu zamówienia,
z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz
przyjętych rozwiązań i wykorzystania materiałów, będących w Zamawiającąo,
ponoszenie wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,
Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej i zebranie niezbędnych
informacji do sporządzenia Oferty,
wykonanie własnych pomiarów i obserwacji izolacyjności termicznej przegród.
Do podstawowych obowiązków Zamawiaiaceqo należeć będzie:
z Wykonawcą w zakresie związanym z wykonaniem przedmiotu
zamówienia,
uzgadnianie proponowanych rozwiązań,
udostępnienie materiałów będących w posiadaniu niezbędnych do realizacji
przedmiotu zamówienia.
2.4. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczącm
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub znjadują się na liście
rekomendowanych lub autoryzowanych audytorów,
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami do wykonywania zamówienia.
2.5. Klauzura informacyjna w związku z
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia 0 Ochronie Danych (RODO)
informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Urząd Gminy w Rzekuniu, adres:
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w
sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty
elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy;
4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na
2

przepisów prawa, a także na rzecz IX)dmi0tów, z którymi administrator zawarł umowę w
związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną,
oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zlecB1iobiorcą świadczącym usługę z zakresu
cx:hrony danych
5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
administratora.
zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane (N)bowe będą przechowywane przez 10 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy
przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń.
2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) Podanie danych osobovwch jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe
3. Termin realizacji zamówienia: 04.11.2022 r.
4. Okres gwarancji: 36 m-cy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
5. Miejsce i termin złożenia oferty.
Urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
do 12.09.2022 r. godz. 10:00,
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Wykonanie audytów
energetycznych w gm. Rzekuń"
6. Termin otwarcia ofert 12.09.2022 r. godz. 10:15.
7. Warunki płatności: Po przedłożeniu faktury/rachunku, 30 dni roboczych, przelewem
na konto bankowe.
8. Osoba upoważniona do kontaktu z
Paulina Pietrzak (029) 643 20 77.
8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku
polskim, według danych:
3


 • Czas wytworzenia: 09-12-23 15:41
 • Czas udostępnienia: 09-12-23 15:41

Historia zmian

2639 Dodanie Wykonanie dokumentacji na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gm. Rzekuń. z 19-06-2023 09:36:39 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2