Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac budowlanych i wykończeniowych w budynku OSP Kamianka w ramach zadania: ,,Remont pomieszczeń w OSP Kamianka" oraz "Modernizacja holu w OSP Kamianka w gm. Rzekuń"

Treść zapytania: FPZ.271.1.73.2022.pdf

URZĄD GMINY W RZEKUNIU
Rzekuń, dnia 21.09.2022r.
FPZ.271.1.73.2022
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający Gmina Rzekuń z siedzibą w Urzędzie Gminy przy ul. Kościuszki 33, 07-411
Rzekuń zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac budowlanych i wykończeniowych
w budynku OSP Kamianka w ramach zadań pn.: „Remont pomieszczeń w OSP Kamianka"
oraz „Modernizacja holu w OSP Kamianka w gm. Rzekuń". Zadanie realizowane będzie
w ramach przyznanej pomocy finansowej ze środków województwa mazowieckiego w ramach
zadania „MAZOWIECKIE STRAZNICE OSP-2022" oraz środków powiatu ostrołęckiego
w ramach zadania „STRAZNICE osp-2022".
1.1 Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń oraz modernizacja holu
wejściowego w budynku OSP Kamianka.
2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1. Lokalizacja obiektu: Budynek OSP Kamianka 47, 07-411 Rzekuń
2.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje roboty w pomieszczeniach holu wejściowego,
korytarza wraz z klatką schodową w budynku OSP w Kamiance:
1) Hol wejściowy o powierzchni około 55 m2:
Prace rozbiórkowe:
- oczyszczenie ścian, usunięcie starych powłok malarskich,
- demontaž lamp oświetleniowych,
prace przygotowawcze:
- uzupełnienie i szpachlowanie ubytków tynkarskich,
- usunięcie ewentualnych kolizji,
- minimum dwukrotne gruntowanie ścian,
- wykonanie podkonstrukcji sufitu podwieszonego
prace budowlane:
- zabudowy płytą g-k sufitu,
- wykonanie sufitu podwieszanego z płyt kasetonowych,
prace wykończeniowe:
- montaż istniejących lamp oświetleniowych,
- minimum dwukrotne malowanie ścian matową farbą lateksową,
- utylizacja.
2) Korytarz wraz ze schodami o powierzchni około 65m2:
prace rozbiórkowe:
- demontaż ościeżnic i drzwi - 3 szt.,
- rozbiórka okładziny podłogowej,
- usunięcie starych powłok malarskich, oczyszczenie, odtłuszczenie ścian,
- usunięcie starego obarierowania schodów, oraz innych elementów stalowych,
prace przygotowawcze:
- wyrównanie posadzki,
- uzupełnienie i szpachlowanie ubytków tynkarskich,
- minimum dwukrotne gruntowanie ścian,
- powiększenie otworów drzwiowych,
prace budowlane:
- przygotowanie otworu drzwiowego pod montaż drzwi, zabezpieczenie narożników ścian,
adres: ul.KoEuszki 33
07-411 Rzekuń
faks: 29 643 20 93 strona mternetowa: wvm.rzekun.pl
telefon: 29761 7301
2g 761 7302
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

prace wykończeniowe:
- dostawa i ułożenie płytek gresowych w kolorze jasnoszarym gat. I (korytarz i schody),
- montaż istniejących lamp oświetleniowych,
- minimum dwukrotne malowanie ścian matową farbą lateksową,
- montaż drzwi płytowych bezprzylgowych w kolorze antracyt wraz z ościeżnicami
regulowanymi ,
- dostawa i montaż nowoczesnej balustrady stalowej w kolorze czarnym o wys. 1, lm,
- utylizacja.
Zakup i dostarczenie wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu
niniejszego zamówienia są po stronie Wykonawcy. Płytki podłogowe wymagane
w gatunku l. Podane wartości liczbowe służą jedynie pomocniczo do szacowania
oferty.
2.3. Obowiązki stron:
W ramach zamówienia Wvkonawca bedzie zobowiązany również do:
• udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesięcy licząc od dnia
końcowego odbioru robót;
przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji przed przystąpieniem do robót
proponowanych materiałów;
• poniesienia odpowiedzialności za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia;
• dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji zamówienia na
własny koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia;
• wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno — budowlanymi,
wytycznymi Zamawiającego z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę,
zaakceptowanych przez Zamawiającego.
• przeprowadzenia wizji lokalnej i zebranie niezbędnych informacji do sporządzenia oferty.
3. Klauzula informacvina w zwiazku z RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
1) administratorem Państwa danych osobowych jestWójt Gminy Rzekuń adres: ul. Kościuszki
33, 07-411 Rzekuń;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co
wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w
związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu
ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,
tj. z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r.
w prawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazyvvania materiałów
archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
8) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9) w przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obligatoryjne, w pozostałych
przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją
niepodania danych będzie odmowa załatwienia sprawy przez administratora;
10) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe
4. Termin realizacji zamówienia: 25.11.2022 r.
5. Okres gwarancji i rękojmi: 36 m-cy Od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
6. Miejsce i termin złożenia oferty.
Urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
do 30.09.2022 r. godz. 10:00.
Ofertę należy złožyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Remont pomieszczeń w OSP
Kamianka, oraz modernizacja holu w OSP Kamianka w gm. Rzekuń”
7. Termin otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
pok. 103
30.09.2022 r. godz. 10:15.
8. Warunki płatności: Po przedłożeniu faktury/rachunku, 30 dni roboczych, przelewem na konto
bankowe.
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Ewa Kuklińska-Tworek - teł. 296432077
10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku
polskim, według danych:
1 nazwa wykonawcy,
2 adres wykonawcy,
3 NIP/Regon,
4 nr rachunku bankowego,
5 wartość konania rzedmiotu zamówienia za:
Dotyczy: Zapytania ofertowego nr FPZ.271.1.73.2022 z dnia 21.09.2022 r. na wykonie
zadania publicznego pn.. „Remont pomieszczeń w OSP Kamianka" oraz „Modernizacja
holu w OSP Kamianka w gm. Rzekuń"
1 cena netto
2 podatek VAT
3 cena brutto.
4 termin realizacji zamówienia.
5 okres gwarancji...
...zł (słownie....
. „zł (słownie..
..zł (słownie. .
Podpis
Oświadczam, że wypełniłem Obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOn wobec osób
fizycznych Od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia bliczn w ninie
owaniu.
(W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje dany* osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
ivyhączenŕe stosowania obowiązku informacyłnego, stosownie do art. 13 ust 4 lub art 14 ust. 5 RODO tłuści oświacEzenia
wykonawca nie składa - usunięcie tmścj oświadczenia nn. wzez wvRreŚlenie)
rozporzedzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z vzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Orek5nvy
9Y4â'WE rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.052016,
z up_ Wójta G
;nž. arch. Ewa Kukli sk
Gerovmik Referatu i

Załącznik nr. 1: Kamianka_OSP_korytarz_rzut.pdf

drzwi •
0110'
I hydra
1.9
&zwi
pionowa
I_IOSA
57
drzwi
1.1
iti\i•••••.
65 100
1 534
+ 15000
do
posad*" - g
deski z
+ ISO,OO
STUDIO ARCHITEKTURY
proje
a 111
1 n7NAr.7EŃ•

Załącznik nr. 2: korytarz_OSP_Kamianka.pdf

ściany malowanie farbą
sum podwieszămy
z 20*20.
STUDIO ARCHITEKTURY
DOROTA DŁUGOŁ A
OSTROŁĘKA
UL, W, Skierkowskiego I
tel 604 208
e•moil:
RAL
Ściany malowanie farba
RAL 7012
1035
s-2
s-1
suEt
RAL 1015
RAL
RAL
suEt
ściany malowanie farbą
ściany rrăwanie Lateksową


 • Czas wytworzenia: 03-12-23 06:03
 • Czas udostępnienia: 03-12-23 06:03

Historia zmian

2642 Dodanie Wykonanie prac budowlanych i wykończeniowych w budynku OSP Kamianka z 19-06-2023 09:36:39 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2