Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac budowlanych i wykończeniowych w budynku OSP Kamianka w ramach zadania: ,,Remont pomieszczeń w OSP Kamianka" oraz "Modernizacja holu w OSP Kamianka w gm. Rzekuń

Treść zapytania: FPZ.271.1.77.2022.pdf

nasza gmina
Fpz.271.1.77.2022
URZĄD GMINY W RZEKUNIU
Rzekuń, dnia 03.10.2022r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający Gmina Rzekuń z siedzibą w Urzędzie Gminy przy ul. Kościuszki 33, 07-411
Rzekuń zaprasza do złozenia oferty na wykonanie prac budowlanych i wykończeniowych
w budynku OSP Kamianka w ramach zadań pn.: „Remont pomieszczeń w OSP Kamianka"
oraz „Modernizacja holu w OSP Kamianka w gm. Rzekuń". Zadanie realizowane będzie
w ramach przyznanej pomocy finansowej ze środków województwa mazowieckiego w
ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŽNICE OSP-2022" oraz środków powiatu
ostrołęckiego w ramach zadania „STRAZNICE osp-2022” .
1.1 Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń oraz modernizacja holu
wejściowego w budynku OSP Kamianka.
2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1. Lokalizacja obiektu: Budynek OSP Kamianka 47, 07-411 Rzekuń
2.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje roboty w pomieszczeniach holu wejściowego,
korytarza wraz z klatką schodową w budynku OSP w Kamiance:
l) HOI wejściowy 0 powierzchni około 55 m2:
Prace rozbiórkowe:
- oczyszczenie Ścian, usunięcie starych powłok malarskich,
- demontaż lamp oświetleniowych,
prace przygotowawcze:
- uzupełnienie i szpachlowanie ubytków tynkarskich,
- usunięcie ewentualnych kolizji,
- minimum dwukrotne gruntowanie ścian,
- wykonanie podkonstrukcji sufitu podwieszonego
prace budowlane:
- zabudowy płytą g-k sufitu,
- wykonanie sufitu podwieszanego z płyt kasetonowych,
prace wykończeniowe:
- montaž istniejących lamp oświetleniowych,
- minimum dwukrotne malowanie ścian matową farbą lateksową,
- utylizacja.
2) Korytarz wraz ze schodami o powierzchni około 65m2:
prace rozbiórkowe:
- demontaż ościeżnic i drzwi - 3 szt.,
- rozbiórka okładziny podłogowej,
- usunięcie starych powłok malarskich, oczyszczenie, odtłuszczenie ścian,
- usunięcie starego obarierowania schodów, oraz innych elementów stalowych,
prace przygotowawcze:
- wyrównanie posadzki,
- uzupełnienie i szpachlowanie ubytków tynkarskich,
- minimum dwukrotne gruntowanie Ścian,
- powiększenie otworów drzwiowych,
prace budowlane:
- przygotowanie otworu drzwiowego pod montaż drzwi, zabezpieczenie narożników ścian,
adres: 33
07411 Rzekuń
telefon: 29761 7301
29 761 7302
faks: 29 643 20 93 strona internetowa: www.rzekun.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

prace wykończeniowe:
- dostawa i ułożenie płytek gresowych w kolorze jasnoszarym gat. I (korytarz i schody),
- montaż istniejących lamp oświetleniowych,
- minimum dwukrotne malowanie ścian matową farbą lateksową,
- montaž drzwi płytowych bezprzylgowych w kolorze antracyt wraz z ościeżnicami
regulowanymi,
- dostawa i montaż nowoczesnej balustrady stalowej w kolorze czarnym o wys. 1 , lm,
- utylizacja.
Zakup i dostarczenie wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu
niniejszego zamówienia są po stronie Wykonawcy. Płytki podłogowe wymagane
w gatunku l. Podane wartości liczbowe służą jedynie pomocniczo do szacowania
oferty.
2.3. Obowiązki stron:
W ramach zamówienia będzie zobowiązany również do:
• udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 36 miesięcy licząc od dnia
końcowego odbioru robót;
• przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji przed przystąpieniem do robót
proponowanych materiałów;
• poniesienia odpowiedzialności za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia;
• dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji zamówienia na
własny koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia;
• wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno — budowlanymi,
wytycznymi Zamawiającego z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę,
zaakceptowanych przez Zamawiającego.
• przeprowadzenia wizji lokalnej i zebranie niezbędnych informacji do sporządzenia Oferty.
3. Klauzula informacyjna W związku z RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Rzekuń adres: ul.
Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.:
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. I lit. c)
RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co
wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w
związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu
ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazy.vać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO infomnujerny, że:
7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,
tj. z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r.
w prawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów

archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
8) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9) w przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obligatoryjne, w
pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
Konsekwencją
niepodania danych będzie odmowa załatwienia sprawy przez
administratora,
10) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe
4. Termin realizacji zamówienia: 30.11.2022 r.
5. Okres gwarancji i rękojmi: 36 m-cy Od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
6. Miejsce i termin złożenia oferty.
urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
do 10.10.2022 r. godz. 10:00.
Ofertę należy złoZyó w zamkniętej kopercie z opisem: „Remont pomieszczeń w OSP
Kamianka, oraz modernizacja holu w OSP Kamianka w gm. Rzekuń”
7. Termin otwarcia Ofert:
Urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
pok. 103
10.10.2022 r. godz. 10:15.
8. Warunki płatności: PO przedłożeniu faktury/rachunku, 30 dni roboczych, przelewem na
konto bankowe.
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Ewa Kuklińska-Tworek - teł. 296432077
10. Sposób przygotowania oferty: ofertę naležy sporządzić w formie pisemnej, w języku
polskim, według danych:
1 nazwa wykonawcy,
2 adres wykonawcy,
3 NIP/Regon,
4 nr rachunku bankowego,
5 wartość konania rzedmiotu zamówienia za:
Dotyczy: Zapytania ofertowego nr FPZ.271.l.77.2022 z dnia 21.09.2022 r. na wykonie
zadania publicznego pn.: „Remont pomieszczeń w OSP Kamianka" oraz „Modernizacja
holu w OSP Kamianka w gm. Rzekuń"
1 cena netto
2 podatek VAT
3 cena brutto.
zł (słownie.
„zł (słownie..
...zł (słownie..
4 termin realizacji zamówienia..
5 okres gwarancji.... ..
Podpis
Oświadczam. że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOD wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 0
udzielenie zamówienia ubliczn 0 w ninie sz os owaniu.
(W gnypadku, gdy wykonawca nio przekazuje danych innych niż bezpośrednio jego dotyczących „'ub zachodzi
'Włączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosounie do art 13 ust. 4 lub art. 14 ust S RODO treści oświadczenia
nie Składa
i Rady (UE) z 27 Kwietnia 2015 r. w sprawie osób
fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobonych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz Lŕchylenia dymktywy 95/46'WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. urz. LIE L 119 z 04.05.2016.
' nŻ. arch. Ewa Ku worek
inspek1r«i1hĐtiii • i
Kiercwnik

Załącznik nr. 1: Kamianka_OSP_korytarz_rzut.pdf

drzwi •
0110'
I hydra
1.9
&zwi
pionowa
I_IOSA
57
drzwi
1.1
iti\i•••••.
65 100
1 534
+ 15000
do
posad*" - g
deski z
+ ISO,OO
STUDIO ARCHITEKTURY
proje
a 111
1 n7NAr.7EŃ•

Załącznik nr. 2: korytarz_OSP_Kamianka.pdf

ściany malowanie farbą
sum podwieszămy
z 20*20.
STUDIO ARCHITEKTURY
DOROTA DŁUGOŁ A
OSTROŁĘKA
UL, W, Skierkowskiego I
tel 604 208
e•moil:
RAL
Ściany malowanie farba
RAL 7012
1035
s-2
s-1
suEt
RAL 1015
RAL
RAL
suEt
ściany malowanie farbą
ściany rrăwanie Lateksową

 • Czas wytworzenia: 03-12-23 05:13
 • Czas udostępnienia: 03-12-23 05:13

Historia zmian

2645 Dodanie Wykonanie prac budowlanych i wykończeniowych w budynku OSP Kamianka z 19-06-2023 09:36:39 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2