Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na "Zagospodarowanie skweru F. Fiszera w msc. Ławy"

Treść zapytania: FPZ.271.2.17.2023.pdf

nasza gmina
FPZ. 271.2.17.2023
URZĄD GMINY W RZEKUNIU
Rzekuń, dnia 30.05.2023 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający: Gmina Rzekuń z siedzibą ul. Kościuszki 33, 07 - 411 Rzekuń zaprasza do złożenia oferty na:
„Zagospodarowanie skweru F. Fiszera w msc. Ławy”.
2. Przedmiot zamówienia:
Zagospodarowanie skweru F. Fiszera w msc. Ławy, w tym:
- 10 x ławki ogrodowe — ławka żeliwna z oparciem (siedzisko i oparcie z drewna kolor palisander) Ral
9005;
- 6 x kosze na śmieci — kosz na śmieci parkowy z elementami drewnianymi min. 30 1 Ral 9005;
- tablica pamiątkowa - dekoracyjna na słupkach 12x80 Ral 9005
(elementy mają być w jednym stylu)
2.2. Urządzenia i doposażenie dostarczone przez Wykonawcę powinno być wykonane w oparciu o
obowiązujące normy oraz potwierdzone aktualnym certyfikatem.
2.3. W koszt zakupu przedmiotu zamówienia należy wliczyć dostawę oraz montaż do wskazanej działki w
miejscowości Lawy gm. Rzekuń.
2.4. Wymagania Zamawiającego:
- Wykonawca przed realiĂą zamówienia zotmviązany jest przedstawić do uzgodnienia z Zamawiającym
proponowane przez niego rozwiązanie w formie uproszczonej dokumentacji uwzględniającej założenia
Zamawiającego,
- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i
pozwoleń zgodnie z prawem budowlanym i aktualnymi przepisami,
- Wykonawca wykona przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego uproszczoną dokumentację
- wszystkie montowane urządzenia winny posiadać (sporządzone w języku polskim jeżeli dostępne)
certyfikaty i deklaracje zgodności z Polskimi Normami, które zostaną przekazane Zamawiającemu
podpisaniem protokołu końcowego,
- urządzenia, które stanowią przedmiot zapytania muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i
prawnych,
- Materiały, substancje, Śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane przy produkcji i
montażu urządzeń mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia;
- Urądzenia powinny być przeznaczone do instalacji i użytkowania w warunkach
- Elementy stalowe mają być malowane proszkowo, farbami przeznacmnymi do użytku nzwnętrznego,
na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne;
- Urządzsnia należy mocować zgodnie z technologią wskazaną przez producenta;

- Urządzenia powinny być wykonane w oparciu o obowiązujące normy oraz aktualnym
certyfikatem;
- Wszystkie elementy muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i ergonomii oraz wymagania określone w
przepisach BHP oraz pozostałych przepisach prawa;
- Urządzenia muszą być wyposażone w instrukcję korzystania, kartę techniczną i konserwacji oraz tabliczkę
znam łonową;
- Po zakończonych pracach Wykonawca winien uporądkować teren i zutylizować wszelkie wytworzone
- Śruby metryczne nierdzewne, zasłonięte z_aślepkami. Nakrętki kołpakowe przd
odkręceniem. W łożyska kulkowe bezobsługowe zamknięte.
- Zamawiający wymaga minimum 36 gwarancji na wykonany zakres prac i urządzenia. Bieg terminu
gwarancji się dnia Ęx»dpisania protokołu CXIbioru przedmiotu Umowy przez obie strony umowy.
2.5. Zamawiający nleca przeprowadzenie wizji lokalnej stanu istniejącego, w zakresie niezbędnym dla
wykonania przedmiotu zamówienia oraz określenia zakresu prac i wyceny kosztów oraz robocizny.
3. Klauzula informacyina w związku Z RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. I Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
3. I. Administratorem danych Wykonawców jest Urząd Gminy w Rzekuniu, adres: ul.
33, Rzekuń;
3.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach
przetwarzania moich danych osobowych poczty elektronicznej:
3.3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. I lit. b) RODO, tj.
przetwarzanie jest niezbędne w celu "konania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, zawarciem umowy;
I. Dane mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na przepisów prawa, a
na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz
administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą
Świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
2. Administrator nie mmierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
3. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w administratora.
Dcxiatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
I. Państwa dane tĘdą przez okres 10 lat końca roku kalendarzowego, w którym
umowa została wykonana, chyba dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją
nimdania danych osobowych będzie brak realimcji umowy,

4. Administrator nie podejmuje decyzji w zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osotmve.
4. Prace należy wykonać w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 rogu,
5. Miejsce i termin złcŃenia oferty:
Urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
Biuro IX)dawcze w Urzędzie Gminy w Rzekuniu do dnia 05.06_2023r. do godz, 10:00: lub przesłać drogą
mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej k0Frcie z opisem: „Zagospodarowanie skweru F. Fiszera w msc.
Ławy”.
6. Termin otwarcia oferty 05.06.2023r. godz 10:15.
7. Warunki płatności: po przedłożeniu faktury w ciągu 30 dni robczych.
8. Osoba upoważniona do kontaktu z "konawcami:
Monika Pawłowska 29 643 20 77.
9. przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, w języku według danych:
l) nazwa wykonawcy
2) adres wykonawcy
3) NIP/REGON
4) nr rachunku bankowego
5) wartość wykonania przedmiotu zamówienia:
a) cena „.„.........zl (słownie........
b) VAT
c) cena brutto.... ...........................„...........zł (słownie....
6) że Wykonawca posiada stosowne uprawnienia do wykonania zamówienia.
7) okres gwarancyjny na zakupiony sprzęt.
10. Oświadczam, że wypełniłem otmviązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOO
osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
( W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zacho±i
wylqczenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust.5 RODO treść oświadczenia
wykonawca nie składa — usuniecie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie),
Orozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20/6/679 z dnia 27 kwietnia 2016". W sprawie ochrony osób
fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, strl).
Tworek
mgr ardl. Eva K
'Ceownik *atu Rozyclu

Unieważnienie zapytania: FPZ.271.2.17.2023___uniewa__nienie_zapytania_ofertowego.pdf

URZĄD GMINY W RZEKUNIU
nasza gmina
Rzekuń, dnia 05.062023 r.
FPZ.271.2.17.2023
Unieważnienie zapytania ofertowego
W związku z wystąpieniem istotnych zmian okoliczności powodujących, że prowadzenie
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było wcześniej przewidzieć, unieważnia się zapytanie ofertowe numer
FPZ.271.2.17.2023 na „Zagospodarowanie skweru F. Fiszera w msc. Ławy"
mgr inžarch.EwaKu ris
Rderatu
Sporządziła : Monika Pawłowska
adres: ul. Kościuszki 33
07411 Rzekuń
telefon: 29761 01
29761 n 02
faks:
29 643 20 77
wcđek
strona www.rzekun.pl


 • Czas wytworzenia: 15-07-24 10:55
 • Czas udostępnienia: 15-07-24 10:55

Historia zmian

2651 Dodanie Zagospodarowanie skweru F. Fiszera w msc. Ławy z 19-06-2023 09:36:39 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2