Zapraszamy do złożenia ofert na zakup i dostawę sprzętu multimedialnego do OSP w msc. Kamianka gm. Rzekuń.

Treść zapytania:zapytanie_ofertowe.pdf

nasza
Fpz.271.2.3.2024
URZĄD GMINY W RZEKUNIU
Rzekuń, dnia 22 stycznia 2024 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający Gmina Rzekuń z siedzibą przy ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
zaprasza do złożenia Ofert na zakup sprzętu multimedialnego do OSP w msc. Kamianka
gm. Rzekuń
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu multimedialnego do OSP
w msc. Kamianka gm. Rzekuń.
2. Opis Przedmiotu zamówienia
1) Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą do OSP w msc. Kamianka
sprzętu multimedialnego wyszczególnionego co do rodzaju i ilości w załączniku nr 1 (formularz
ofertowy) oraz załączniku nr 2 (Opis przedmiotu zamówienia) do niniejszego zapytania .
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
3. Warunki udziału w postępowaniu
l. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w niniejszym postę-
powanłu.
2. Wszystkie kwoty należy podawać w walucie polskiej (PLN)
3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z postanowie-
niami zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego.
4. Klauzura informacyjna w związku z RODO.
Poniżej przedstawiamy treść proponowanej klauzuli obowiązku informacyjnego:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
że:
1) Administratorem danych osobo"ch Wykonawców jest Urząd Gminy w Rzekuniu, adres:
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w
sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicz-
nej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umovvy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarcłem umowy;
4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w
związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą opro-
gramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu
ochrony danych osobowych);
adres; 33
07411 Rzekuń
telefon: 29761 7301
2964720 n
faks: 296432093
Strona
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trze-
ciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalenda-
rzowego, w którym umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres
przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń.
2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ogra-
niczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe.
5. Termin realizacji zamówienia: 29.02.2024 r.
6. Gwarancja na sprzęt w zależności od danego asortymentu podana w załączniku nr 2 — opis
przedmiotu zamówienia
7 „Sposób przygotowania Oferty
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu ofertowym (według vvzoru sta-
nowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego o zapytania ofertowego).
2. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy — uprawnienie to powinno wynikać z odpowiednich dokumentów. W
przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby
uprawnione do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.
8. Miejsce i termin złożenia oferty:
Urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
DO 30.01.2024 r. do godz. 10:00:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Zakup sprzętu multimedialnego do
OSP w msc. Kamianka".
lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w tytule: „Zakup sprzętu multime-
dialnego do OSP w msc. Kamianka".
9. Termin otwarcia oferty 30.012024 r. godz. 10:15.
10. Warunki płatności:
Płatność po protokolarnym odbiorze sprzętu w terminie 30 dni roboczych, od dostarczenia
Zamawiającemu faktury/rachunku przelewem na konto. Podstawą do złożenia faktury będzie
podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczo -odbiorczy.
11. KRYTERIUM OCENY OFERT I JEGO ZNACZENIE, TRYB OCENY OFERT
1 . Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaoferuje najniższa cenę za dany
asortyment.
Strona 214

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: - cena oferty brutto dla
danego asortymentu z formularza ofertowego ( poz. 1-3) — waga 100%.
UWAGA: ceny podane w formularzu ofertowym muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po
przecinku, czyli z dokładnością do jednego.
3. Cenę ofertowa za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi na formularzu ofertowym
stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Ceny podane w formularzu
ofertowym muszą być podane w PLN wraz z podatkiem VAT.
4. Ceny brutto wskazane w ofercie powinny uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do
prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia
5. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zawierać będzie
najniższą cenę ofertową dla danego asortymentu
12. INNE POSTANOWIENIA
1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający zastrzega w każdym czasie możliwość nierozpatrywania oferty, odwołania lub
zmiany warunków postępowania o udzielenie zamówienia, jak również posiada prawo do
rezygnacji z prowadzenia postępowania lub zamknięcia postępowania bez wyboru oferty i
podania przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega možliwośó rezygnacji z wyboru najkorzystniejszej oferty
w odniesieniu do danego asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego.
4. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany
zakresu zamówienia ze względu na określoną kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia
z funduszu sołeckiego poprzez rezygnację z niektórych elementów dostawy - o czym
poinformuje wybranego Wykonawcę
4. Termin związania ofertą — 30 dni od dnia złożenia oferty.
13. Osoba upoważniona do kontaktu:
Aneta Kordel 29 643 20 77
Email.: akordelOrzekun.net.
14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODOI) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.
( W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust
4 lub art. 14 ust. 5 RODO treść oswładczenia wykonawca nie składa — usunięcie treści oświadczenia np.
przez /eqo wvkreS/enłeJ.
"rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepłnvu takłch danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, strl).
Strona 314

Załączniki: Zalaczniki.pdf

Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
FORMULARZ OFERTY
OFERTA
na zakup i dostawę sprzętu multimedialnego do OSP w msc. Kamianka gm. Rzekuń
I.DANE WYKONAWCY:
[nazwa Wykonawcy]
[siedziba Wykonawcy]
Numer telefonu..
e-mail...
REGON..
II.CENA:
NawiązuJąc do zaproszenia do składania ofert na na zakup i dostawę sprzętu multimedialnego
Lp.
KOI. 1
Przedmiot zamówienia
Kol.2
Kolumna aktywna
Ilość sztuk
KOI.3
2 sztuki
Cena
jednostkowa
brutto w PLN
Kol_4
PLN
Vat w %
Kol.5
23 %
Cena oferty brutto
w PLN
(kol.3 x kol. 4)
KOI.6
PLN
Zdjęcie poglądowe
Kol.7

2.
3.
Projektor
Mixer
1 sztuka
1 sztuka
23%
PLN
23%
PLN
PLN
PLN
III. OŚWIADCZENIA:
OSwiadczamy, że:
— oferujemy wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do zapytania,
— w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty prawidłowego wykonania zamówienia,
zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego,
— wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki zwłązane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest
kompletna,
— zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz z załącznikami do zapytania i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte..
W. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM.
imię i nazwisko
numer telefonu
adres e-mail .
'pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
Lp.
2
Zakup. dostawa i sprzetu multimedialnego
DO OSP w msc Kamianka qm Rzekuń
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa artykułu
Kolumna aktywna:
5 cali
oc min. 1260 W (szczytowa)/ min 640 RMS
asmo przenoszenia ok. 45 Hz-20 kHz (-10 dB); 55 Hz-20 kHz (-3 dB)
ałcs. SPL: 128 dB
yspersja: 900 H x 600 V
jšcia/wyjścia audio: min. 2 x XLR Combo, 1 XLR passthrough
iary: ok. 700 x430x 351 mm
aga netto: ok. 16 kg
hłodzenie pasywne
budowany wzmacniacz
askownica z stalowa.
warancja miesiące
Projektor
yp urządzenia : Kino domowe
echnologia wyświetlania : LCD
rodło światła : Zwykła lampa
ozdzielczość natywna (px) : 3840x2160 px
ormat obrazu : 16x9
asnoŚĆ : min, 3000
ntrast: min. 40000
stępne złącza : min. IX Mini JACK Out, IX USB type B (service only),
x HDMI, 2x usa A. Bluetooth, MHL
spółczynnik rzutu: 1,32, 2, 15
ywotnoSć lampy w trybie normalnym : min. 3500
ywotnoŠĆ lampy w trybie ekonomicznym min. 5000
OśnoŚĆ pracy w trybie ekonomicznym (db) maks. 24 db
budowane głośniki :Nie wymagane
Moc lampy (W) : min 250 W
warancja na urządzenie min 24 miesiące
arancja na źródło światła : 3 lata lub 3000h.
oom optyczny : 162
Pobór mocy w trybie normalnej pracy (W) : maks.370 W
Sność pracy w trybie normalnym (db) maks. 32 db
obdr mocy w trybie ekonomicznym (W) : maks. 280 W
ilość
I Szt.

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Aneta Kordel
 • Wprowadził(a): Paweł Mierzejewski
 • Czas wytworzenia: 22-01-24 11:03
 • Czas udostępnienia: 22-01-24 11:03

Historia zmian

9524 Modyfikacja Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego do OSP w msc. Kamianka z 22-01-2024 11:09:01 dokonane przez Paweł Mierzejewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9523 Dodanie Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego do OSP w msc. Kamianka z 22-01-2024 11:08:59 dokonane przez Paweł Mierzejewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2