Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia oferty na  ,, Zakup i dostawę przyczepy do transportu sprzętu dla OSP w Rzekuniu”
 

zapytanie_oferowe.pdf

nasza cnn,ina
FPZ.271.2.14.2024
URZĄD GMINY W RZEKUNIU
Rzekuń, dnia 12.03.2024r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający Gmina Rzekuń z siedzibą przy ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
zaprasza do złoženia ofert na zakup przyczepy do transportu sprzętu dla OSP Rzekuń
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przyczepy do transportu sprzętu dla OSP Rzekuń
Lp.
parametry artykułu
- 2 osie hamowane
- koła poza przestrzenią ładunkową z błotnikami
- oś 2 x 1350 kg
- wymiary platformy 2750 x 1100 mm
- zaczep kulkowy
- 2 podpory rurowe z przodu
- 2 podpory kątowe z tyłu
- dopuszczalna masa całkowita 2700kg
- ładowność 2260 kg
- podłoga ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej grubości min. 12 mm
- 6x uchwyty podłogowe
- gwarancja
- oświetlenie przednie i tylnie
- rama cynkowana ogniowo
Przewidywana
ilość sztuk
1 szt.
2. Warunki udziału w postępowaniu
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w niniejszym postępowa-
2. Wszystkie kwoty należy podawać w walucie polskiej (PLN)
3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z postanowieniami
zawartymi w niniejszym zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego.
3. Klauzura informacyjna w związku z RODO.
Ponižej przedstawiamy treść proponowanej klauzuli obowiązku informacyjnego:
Zgodnie z art. 13 ust. i Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
adres: ul. Kościuszki 33
07411 Rzekuń
telefon; 29761 7301
29 64720 n
faks: 296432093
Strona intern cłowa: www_tzekunpl

1) Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Urząd Gminy w Rzekuniu, ad-
res: ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w
sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicz-
nej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest oso-
ba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 2ądanie osoby, której dane dotyczą,
przed zawarciem umowy;
4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w
związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakre-
su ochrony danych osobowych);
5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trze-
ciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administrato-
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalenda-
rzowego, w którym umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres
przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń.
2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ogra-
niczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu 0 Państwa
dane osobowe.
4. Termin realizacji zamówienia: 24.05.2024 r.
5. Sposób przygotowania Oferty
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu ofertowym (według wzoru sta-
nowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
2. Do ofert należy załączyć szczegółowy opis oraz zdjęcie poglądowe oferowanego sprzętu.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy — uprawnienie to powinno wynikać z odpowiednich dokumentów. W
przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty
Strona 214

pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby
uprawnione do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.
6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
Do 21.03.2024 r. do godz. 10:00.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „ przyczepa do transportu sprzętu
OSP'.
lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w tytule: „ przyczepa do
transportu sprzętu OSP".
7. Termin otwarcia oferty 21.03.2024 r. godz. 10:15.
8. Warunki płatności:
Płatność po protokolarnym odbiorze sprzętu w terminie 30 dni roboczych, od dostarczenia
Zamawiającemu faktury/rachunku przelewem na konto. Podstawą do złożenia faktury będzie
podpisany przez Zamawiającego protokół zdawczo -odbiorczy.
9. Kryterium oceny oferty i jego znaczenie, tryb oceny oferty
1. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaoferuje najniższa cenę za dany
asortyment.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: - cena oferty brutto dla
danego asortymentu z formularza ofertowego ( poz. II Cena, kol. 6) — waga 100%.
UWAGA: ceny podane w formularzu ofertowym muszą być zaokrąglone do dwóch miejsc po
przecinku, czyli z dokładnością do jednego.
3. Cenę ofertową za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi na formularzu ofertowym
stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Ceny podane w formularzu
ofertowym muszą być podane w PLN wraz z podatkiem VAT.
4. Ceny brutto wskazane w ofercie powinny uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do
prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zawierać będzie
najniższą cenę ofertową dla danego asortymentu.
10. Inne postanowienia
1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Strona 314

Zalacznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy.pdf

Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO
FORMULARZ OFERTY
na zakup przyczepy do transportu sprzętu dla OSP Rzekuń
I.DANE WYKONAWCY:
[nazwa Wykonawcy]
[siedziba Wykonawcy]
Numer telefonu...
REGON..
II.CENA:
. NIP
Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na na zakup i dostawę przyczepki do transportu sprzętu OSP
Lp.
Kol. 1
Przedmiot zamówienia
K012
Ilość sztuk
Ko[3
1 sztuki
Cena
jednostkowa
netto w PLN
Kol.4
PLN
Vat w %
Koi 5
23 %
Cena oferty brutto
w PLN
Kol.6
PLN
Zdjęcie poglądowe
Przyczepa do transportu sprzętu
osp
III. OSWIADCZENIA:

Oświadczamy, że:
oferujemy wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do zapytania,
w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty prawidłowego wykonania zamówienia,
zaoferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego,
wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest
kompletna,
zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz z załącznikami do zapytania i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte, _
IV. DANE OSOBY UPOWAZNIONEJ DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM-
imię i nazwisko
numer telefonu
adres e-mail
lpieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy/


Termin składania ofert:  21 marca 2024, godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 21 marca 2024, godz. 10:10

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Monika Pawłowska
 • Wprowadził(a): Monika Pawłowska
 • Czas wytworzenia: 12-03-24 13:01
 • Czas udostępnienia: 12-03-24 13:01

Historia zmian

9968 Modyfikacja Zakup i dostawa przyczepy do transportu sprzętu dla OSP w Rzekuniu z 12-03-2024 13:03:54 dokonane przez Monika Pawłowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9967 Modyfikacja Zakup i dostawa przyczepy do transportu sprzętu dla OSP w Rzekuniu z 12-03-2024 13:03:51 dokonane przez Monika Pawłowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9966 Modyfikacja Zakup i dostawa przyczepy do transportu sprzętu dla OSP w Rzekuniu z 12-03-2024 13:03:00 dokonane przez Monika Pawłowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Data modyfikacji
9965 Dodanie Zakup i dostawa przyczepy do transportu sprzętu dla OSP w Rzekuniu z 12-03-2024 13:02:33 dokonane przez Monika Pawłowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2