Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na dostawę i montaż wiaty w ramach zadania inwestycyjnego pn.:Zakup i montaż Altany w msc. Ołdaki na działce ozn. nr geodezyjnym 284 w msc. Ołdaki gmina Rzekuń.

Treść zapytania: FPZ.271.2.15.2023.pdf

nasza gmina
URZĄD GMINY W RZEKUNIU
Rzekuń, dnia 30 maja 2023
FPZ.27f .2.15.2023
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na
dostawę i montaż wiaty w ramach zadania inwestycyjnego i montaż Altany w msc.
Ołdaki ” na działce ozn. nr gecKiezyjnym 284 w msc. Ołdaki gmina Rzekuń.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wiaty w skład którego wchodzi:
2.
• opracowanie dokumentacji dla projektowanej wiaty na mapie co celów opiniodawczych do
w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce,
• przygotowanie terenu usytuowanie wiaty,
wykonanie fundamentów do osadzenia słupów— zgodnie ze sztuka budowalną i przepisami
prawa budowlanego
• dostawa i montaż altany- wiaty drewnianej o wym 5,0 x 5,5m, wys. max 3,5m,.
Konstrukcja — elementy z drewna klasy C30 ( słupy min. 12x12cm) malowane
dwukrotnie lakierobejcą i dodatkowo 1 raz lakierem bezbarwnym do zewnętrznego
stosowania dach dwuspadowy pokryty blachodachówką w kolorze ceglastym,
masę ziemną pozyskaną wykonywania utwardzenia należy wykorzystać do
wyrównania terenu przyległego terenu zielonego, a jej nadwyżkę odwieźć na teren Zakładu
Obsługi Gminy, ul. Kolonia 18, 07-411 Rzekuń,
uporządkowanie terenu po wykonanych pracach,
wywiezienie i utylizacja odpadów powstałych podczas wykonywania prac.
3. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany również do:
uzgodnienia z Zamawiającym propozycji użytych materiałów,
wsgńłpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia
oraz przyjętych rozwiązań i wykorzystania materiałów, t*ących w dyspozycji
ponoszenie wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,przedstawie-
nia do akceptacji przed przystąpieniem do robót kart technicznych, aprobat technicznych, cer-
tyfikatów, świadectw dopuszczalności na wbudowane urządzenia i materiały budowlane,
adres: 33
07-411 Rzekuń
29 761 73 01
29 761 7302
faks: 296432093
Strona internMowa:

• dokonania napraw wszelkich zniszczeń pwstałych w trakcie realizacji zamówienia na własny
koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia,
• zaleca się wykonanie wizji lokalnej w terenie realizacji zamówienia '*lem właściwego
oszacmvania wartości.
4. Klauzula informacyina w zwiazku z RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozgmządzenia Parlamentu EuroŔskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
i w sprawie swobodnego przepłyvvu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie 0 danych) (DZ. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO', informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Rzekuń z siedzibą w urzędzie
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
Gminy Rzekuń adresem:
teł: (029) 761-73-01,
administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Pani/Pana dane przetwarzane będą na țX)dstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
dokumentacja w oparciu o art. 8 oraz art. ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej
„ustawa pzp"•
Pani/Pana dane cM)bowe przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w IX)stępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych cM)bowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych Pani/Pana
dotyczących;
s/ na pdstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
z a łączników.)

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)
•/ prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osotmvych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, przetwarzania danych
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
5. Termin realizacji zamówienia: 01.08.2023 r.
6. Okres gwarancji: 36 miesięcy
7. Miejsce i termin złożenia oferty:
Urząd Gminy w Rzekuniu,
ul. Kościuszki 33,
07-411 Rzekuń,
do 6.06.2023 r. godz. 10.00
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem:
„Zakup i montaż Altany w msc. Ołdaki” lub przesłać drogą mailową na adres:
8. Termin otwarcia Ofert 6.06.2023 r. godz. 10.05.
9. Warunki płatności: protokolarnym odbiorze końcowym roMt, w ciągu 30 dni roboczych,
przelewem na konto.
10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Aneta Kordel (29) 6432077
11. Opis sposobu obliczenia
• Cena oferty jest ceną ryczałtową uwzględniającą wszystkie zobowiązania, musi być
w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.
• Cena ryczałtowa oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty
i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w
tym m. in. VAT, upusty, rabaty.
W cenę (koszt) zadania należy uwzględnić zakres określony w zapytaniu. Otrzymaną w
ten sposób cenę Wykonawca może powiększyć o inne elementy niezbędne według wyko-
nawcy do zrealizowania przedmiotu zamówienia (np. zauważone podczas wizji lokalnej)


 • Czas wytworzenia: 14-06-24 14:31
 • Czas udostępnienia: 14-06-24 14:31

Historia zmian

2653 Dodanie Zakup i montaż Altany w msc. Ołdaki z 19-06-2023 09:36:39 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2