Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości o zasilaniu solarnym w ramach zadania pn. "Radarowy wyświetlacz prędkości"

Treść zapytania:FPZ.271.2.43.2023.pdf

nasza gmina
Fpz.271.2.43.2023
URZĄD GMINY W RZEKUNIU
Rzekuń, dnia 25 września 2023 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający Gmina Rzekuń z przy ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
zaprasza do złożenia ofert na zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości 0 zasilaniu
solarnym w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Radarowy wyświetlacz prędkości”
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w msc.
Borawe gm. Rzekuń w pasie drogi powiatowej nr 4403W.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
2.1 Zakup, montaż i uruchomienie radarowego wyświetlacza prędkości o zasilaniu solarnym
służący do pomiaru i wyświetlania prędkości pojazdów poruszających się po w msc.
Borawe gm. Rzekuń w pasie drogi powiatowej nr 4403W.
2.2 Specyfikacja techniczna:
Radarowy wyświetlacz prędkości.
Pomiar temperatury i automatyczny komunikat "UWAGA ŚLISKO"
Pomiar prędkości pojazdu, w przypadku przekroczenia prędkości komunikat 0
punktach karnych, kwocie mandatu, informacja aby zwolnić,
Wyświetlanie komunikatów wybranych przez użytkownika,
Zasilanie solarne zapewniające nieprzerwane zasilanie,
Wyswietlanie znaku aktywnego ograniczenia B-33,
Wskaźnik naładowania akumulatora,
Komunikacja z urządzeniem poprzez GSM,
Komunikacja z urządzeniem poprzez sieć wi-fi i interfejs,
Obudowa odrmna na uszkodzenia mechaniczne,
Statystyki o przekroczeniu i natężeniu ruchu,
Zasięg radaru do 250m,
Czytelność wyświetlacza 150m,
Ilość kolorów min. 4
Obudowa aluminiowa malowana proszkowo
Zgodność z najnowszymi rozporządzeniami,
Słup wsporczy + fundament,
Zasilanie solarne wraz z akumulatorem + elementy montażowe, stelaż, regulator na-
pięcia (autonomia 14-20 dni),
Tablica podkładowa
adres: ul. Kościuszki 33
telefon; 29761 7301
29 20 77
faks:
29 643 20 93
e-mail: rzekun@rzekun4YI

2.3 Obowiązki stron:
2.3.1.
Do okX)wiązków Wykonawcy będzie należało:
Dostarczenie i montaż urządzenia we wskazane miejsce,
Uruchomienie,
Przeprowadzenie instruktarzu z obsługi,
W cenie zamówienia należy uwzględnić wszystkie koszty dodatkowe związane z do-
starczeniem i uruchomieniem urządzenia,
2.5. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się którzy spełniają następującz warunki:
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
usta" nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami do wykonywania zamówienia.
2.6. Klauzula informacyjna w związku z RODO.
Poniżej przedstawiamy treść proponowanej klauzuli obowiązku informacyjnego:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Urząd Gminy w Rzekuniu, adres:
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w
sprawach przetwarzania moich danych za pośrednictwem poczty elektronicz-
nej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3) Administrator będzie przetwarzał państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy;
4) Dane osobowe mogą być innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz z którymi administrator zawarł umowę w
związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. prawną, dostawcą opro-
gramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu
ochrony danych osobowych);
5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trze-
ciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalenda-
rzowego, w którym umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres
przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń.
2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ogra-
niczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu przetwarzania,
prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) Podanie danych osobowych dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy.
Konsekwencją niepodania danych osobowych brak realizacji umowy;
4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe.
3. Termin realizacji zamówienia: 27 października 2023 r.
4. Okres gwarancji i rękojmi: 36 m-cy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
5. Miejsce i termin złożenia oferty:
strona 213

Urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
dę 28.09.2023 r. do godz. 10:00.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Radarowy wyświetlacz prędk"ci"
lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w tytule „Radarowy
wyświetlacz prędkości"
6. Termin otwarcia ofert: 28.09.2023 r. godz. 10:15.
7. Warunki płatności: Płatność po protokolarnym odbiorze w terminie 30 dni roboczych, od
dostarczenia Zamawiającemu faktury/rachunku przelewem na konto. Podstawą do złożenia
faktury podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru.
8. Osoba upoważniona do kontaktu: Paweł Mierzejewski 29 643 20 77
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim,
według danych:
1)
2)
3)
4)
5)
nazwa wykonawcy,
adres wykonawcy,
NIP/Regon,
nr rachunku bankowego,
wartość wykonania przdmiotu zamówienia zakupu i montażu
„Radarowy wyświetlacz
prędkości"
a) cena netto
b) podatek VAT
c) cena brutto..
6) termin realizacji zamówienia..
...zł (słownie.
.zł (słownie.
...zł (słownie.. .
7) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RO[XDI) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamóv.'ienia publicznego
w niniejszym
(W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych
niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa - usunięcie treści oświadczenia no. przez jego wykreślenie).
inż. Paweł M
podin
ds. infrastru
Zastępca Kiero
ejewski
kto r
hnicznej -
eferatu Inwestycji
('rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016079 z dnia 27 Kwietnia 2016 r w sprawie osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
95-i46•1ĄE (ogólne mzporzâdzenie o ochronie danych) (Dz. IJZ. UE L 119 z 04.052016, Str. I).
Strona 313

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Paweł Mierzejewski
 • Wprowadził(a): Paweł Mierzejewski
 • Czas wytworzenia: 25-09-23 13:22
 • Czas udostępnienia: 25-09-23 13:22

Historia zmian

8861 Modyfikacja Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości z 25-09-2023 13:27:45 dokonane przez Paweł Mierzejewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8860 Dodanie Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości z 25-09-2023 13:27:42 dokonane przez Paweł Mierzejewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2