Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na "Zakup i montaż rekuperacji w świetlicy w msc. Czarnowiec"

Treść zapytania: FPZ.271.2.16.2023.pdf

URZ4D GMINY W RZEKUNIU
nasza głllłna
dnia 30.05.2023 r.
FPZ. 271.2.16.2023
ZAPYT ANIE OFERTOWE
Zamawiający: Gmina Rzekuń z ul. Kościuszki 33, 07 - 411 Rzekuń zaprasza do złożenia oferty
„Zakup i montaż rekuperacji w świetlicy w msc. Czarnowiec".
2. Przedmiot zamówienia:
2.1. Dostawa, montaż i uruchomienie rekuperacji na świetlicy w msc. Czarnowiec.
2.2. Rekuperator dostarczony przez WykonawcȚ musi spełniać wymagania określone w:
l) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań
dotyczących bezpiec.zeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas
pracy,
2) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla
maszyn.
2.3. W koszt zakupu przedmiotu zamówienia należy wliczyć dostawę na adresy świetlicy : Czarnowiec ul.
Dzikiej Róży 2, 07-411 Rzekuń, wraz z:
- ułożeniem przewodów elektrycznych do zasilania rekuperatora,
- wykonanie podkonstrukcji wsporczej jednostek wraz z wszelkimi pracami niezbędnymi do prawidłowego i
estetycznego wykonania niniejszej dostawy i montażu (prace wewnętrzne i zewnętrzne),
- montaż i uruchomienie zgodnie z instrukcją instalacji rekuperacji,
- szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie działania rekuperatora.
2.5. W zakresie Wykonawcy jest w szczególności:
- wykonanie dokumentacji technicznej rekuperacji do uzgodnienia,
- zabezpieczenie i instalacji w budynku przed uszkodzeniem,
wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej w indywidualny dla każdego układu rekuperatora obwcxiu
elektrycznego z (Xipowiednim zabezpieczeniem zgodnym z wymogami urządzenia i oraz Polskimi
N ormami,
- wykonanie instalacji zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz przepisami Prawa Budowlanego,

- wykonanie prób szczelności,
- wykonanie przejść przez przegrody budowlane jeżeli wymagane,
- przeprowadzenie kontroli działania instalacji,
- uruchomienie i oddanie do użytkowania zgodnie z wymaganiami instalacji,
- utylizacja elementów z demontażu oraz innych elementów powstałych w trakcie wykonywania niniejszego
zamówienia,
- pozostawienie w należytym stanie czystości EX)mieszczeń, w których będą realizowane niniejsze prace,
- w przypadku uszkodzenia, któregoś z elementów istniejących budynku Wykonawca zobowiązuje się w cenie
oferty dokonać napraw elementów siebie uszkcxizonych.
- przywrócenie pomieszczenia do stanu pierwotnego,
- zabudowa instalacyjnych,
2.6. Wymagania Zamawiającego:
- Wykonawca przed realizacją zamówienia zobowiąmny jest przedstawić do uzgodnienia z Zamawiającym
proponowane przez niego rozwiązanie w formie uproszczonej dokumentacji uwzględniającej założenia
Zamawiającego dla systemu klimatyzacji i zasilania,
- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i
zgodnie z prawem budowlanym i aktualnymi przepisami,
- Wykonawca wykona przed podpisaniem protokołu (Xibioru końcowego uproszczoną dokumentację
powykonawczą,
wykonane instalacje winny posiadać (sporądzone w języku jeżeli dostępne) certyfikaty
i deklaracje zgodności z Polskimi Normami, które zostaną przekazane Zamawiającemu
protokołu odbioru końcowego,
- Wykonawca zol:mviązany jest zwrócić szczególną uwagę na (nie uszkodzenie) istniejących sieci
i instalacji w budynku, a przejścia i przebicia przez przegrody budowlane winny być wykon»vane z należytą
ostrożnością, wyłącznie z zakresie niezbędnym do przeprowadzenia elementów instalacji. Naprawa przejść
winna być wykonana z zastosowaniem materiałów uszczelniających oraz zapobiegających powstaniu korozji
rur i przewodów. W przypadku uszkodzeń elementów i wyposażenia budynków Wykonawca zobowiązany jest
do przywrócenia ich stanu Emrzedniego, łącznie z wykonaniem prac malarskich w zakresie wynikającym z
powstałych
- Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonany zakres prac i urządzenia. Bieg terminu
gwarancji rozpoczyna się dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu Umowy przez obie strony umowy.
2.7. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizii lokalnei stanu istniejącego, w zakresie niezbędnym dla
wykonania przedmiotu zamówienia oraz określenia zakresu prac i wyceny kosztów oraz Urządzenia
należy dobrać do użytkowej obiektów.

3. Klauzula informacyjna w związku z RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. I Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, Że:
3.1. Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Urząd Gminy w Rzekuniu, adres:
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;
3.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach
przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3.3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. I lit. b) RODO, tj.
przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
I. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a
także na podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz
administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą
Świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
2. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osăwych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
3. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym
umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie okres przetwarzania np. z uwagi na dcx:hcxlzenie
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu przctwarzania, prawo do przeniesienia danych
oraz prawo do wniesienia skargi do organu
3. Pcxianie danych osăwych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją
niepodania danych osokmvych będzie brak realizacji umowy;
4. Administrator nie IX)dejmuje decyzji w sposób zautomatyznwany w oparciu o Państwa dane osobowe.
4. Prace należy wykonać maksymalnie w terminie do dnia: 31 lipca 2023 roku.
5. Miejsce i termin złożenia oferty:
Urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
Biuro podawcze w Urzędzie Gminy w Rzekuniu do dnia 05.06.2023r. do godz. lub przesłać drogą
mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 • Czas wytworzenia: 16-07-24 05:36
 • Czas udostępnienia: 16-07-24 05:36

Historia zmian

2652 Dodanie Zakup i montaż rekuperacji w świetlicy w msc. Czarnowiec z 19-06-2023 09:36:39 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2