Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pn. "Zakup i montaż rozdzielni elektrycznej przy świetlicy w msc. Drwęcz"

Treść zapytania: FPZ.271.2.36.2023.pdf

UR74D GMINY W RZEKUNIU
nasza gmina
Rzekuń, dnia 21.08.2023 r.
FPZ. 271.2.36.2023
ZAPYI'ANIE OFERTOWE
1. Zamawiający: Gmina Rzekuń z siedzibą ul. Kościuszki 33, 07 - 41 1 Rzekuń zaprasza do złożenia oferty
na: „Zakup i montaż rozdzielni elektrycznej przy świetlicy w msc. gm. Rzekuń.
2. Przedmiot zamówienia:
2. I. Dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielni elektrycznej przy świetlicy w msc. Dnvęcz.
Szmxgólowy zakres:
I. Wykonanie wewnętrznej linii zasilającej od ZG do rozdzielni głównej w budynku świetlicy
2. Demontaż istniejącej rozdzielni głównej w celu uporządkowania obwodów i rozbudowy
3. Montaż nowej rozdzielni (obudowy natynkowej) z wykorzystaniem istniejących
zabezpieczeń i przystosowanej do potrzeb obiektu.
4. Rozbudowa nowej rozdzielni o ochronę przepięciową i nowy obwód do zasilania
rozdzielni gniazd zewnętrznych.
5. Wykonania uziemienia rozdzielni głównej obiektu
6. Montaż i podłączenie rozdzielni zewnętrznej z gniazdami i Ix32A) oraz
230V(6x116A)
7. Rozdzielnia ma być wypsažona w niezbędne aparaty zabezpieczeniowe (rozłącznik,
wyłączniki różnico-prądowe, ochronnik przepięć)
2.2. Rozdzielnica elektryczna dostarczona przez Wykonawcę musi spełniać wymagania określone w:
l) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 października r. w sprawie minimalnych wymagań
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas
pracy,

2) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 1 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań
dla maszyn.
2.3. W koszt zamówienia należy wliczyć dostawę na adresy:
świetlica ul. Tadeusza Kościuszki, 07-411 Drwęcz, gm. Rzekuń.
2.4. W zakresie Wykonawcy jest w szczególności:
- dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielni elektrycznej w celu msilania imprez wiejskich;
- zabezpieczenie pomieszczeń i instalacji w budynku przed uszkodzeniem,
- wykonanie instalacji zgodnie z Warunkami Technicznymi,
- wykonanie prób,
- wykonanie przejść przez przegrody budowlane jeżeli wymagane,
- przeprowadzenie kontroli działania instalacji,
- uruchomienie i oddanie do užytkowania zgodnie z wymaganiami instalacji,
- utylizacja elementów z demontażu oraz innych elementów powstałych w trakcie wykonywania
nimeJszego zamowiema,
- pozostawienie w należytym stanie czystości Imnieszczeń, w których będą realizowane niniejsze prace,
- w przypadku uszkcxizenia, którąoś z elementów istniejących budynku Wykonawca zobowiązuje się
w cenie oferty dokonać napraw elementów przez siebie uszkodzonych.
- przywrócenie pomieszczenia do stanu pierwotnego
- zabudowa przewodów instalacyjnych jeśli wymagane
- wykonanie rozdzielni wraz z wszelkimi pracami niezbędnymi do prawidłowego i estetycznego wykonania
niniejszej dostawy i montażu i uruchomienia;
- szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie działania
Uwaga! Lokalizację rozdzielni z gniazdami przy ścianie budynku.
2.5. Wymagania Zamawiającego:
- Wykonawca przed realizacją zamówienia znbowiązany jest przedstawić do uzgodnienia z Zamawiającym
proponowane przez niego rozwiązanie w formie uproszczonej dokumentacji uwzględniającej założenia
Zamawiającego,
- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych
zgodnie z prawem budowlanym i aktualnymi przepisami,

- Wykonawca wykona przed protokołu końcowego dokumentację
powykonawczą,
- wykonane instalacje winny posiadać (sporządzone w języku jeżeli dostępne) certyfikaty
i deklaracje zgodności z polskimi Normami, które zostaną przekazane Zamawiającemu przed podpisaniem
protokołu odbioru końcowego,
- Wykonawca zobowiązany jest zwrócić szczególną uwagę na nienaruszenie (nie uszkcxlzenie) istniejących
sieci i instalacji w budynku, a przejścia i przebicia przez przegrody budowlane winny być wykonywane z
należytą ostrożnością, wyłącznie z zakresie do przeprowadzenia elementów instalacji.
Naprawa przejść winna być wykonana z zastosowaniem materiałów uszczelniających oraz
zapobiegających powstaniu korozji rur i przewodów. W przypadku uszkodzeń elementów i wyposażenia
budynków Wykonawca mbowiązany jest do prz»rrócenia ich stanu poprzedniego, łącznie z wykonaniem
prac malarskich w zakresie wynikającym z IN)wstałych uszkodzeń,
- Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonany zakres prac i urządzenia. Bieg
terminu gwarancji się dnia protokołu przedmiotu Umowy przez obie
strony umowy.
2.6. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji stanu istniejącego, w zakresie niezbędnym dla
wykonania przedmiotu zamówienia oraz określenia zakresu prac i wyceny kosztów oraz robocizny.
Urządzenia należy dobrać do powierzchni użytkowej obiektów.
3. w z RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. I Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
3.1. Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Urząd Gminy w Rzekuniu, adres:
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;
3.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach
przetwarzania moich danych osobowych za elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3.3. Administrator przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. I lit. b) ROM), tj.
przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub
do działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
I. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie prmisów prawa,
a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz
administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem,
zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
2. Administrator nie zamierza przekazywać państwa danych osotmvych do państwa lub
organizacji
3. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, Że:
l. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego,
w którym umowa została wykonana, chyba Że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi
na dochodzenie roszczeń.

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Monika Pawłowska
 • Wprowadził(a): Paweł Mierzejewski
 • Czas wytworzenia: 21-08-23 12:32
 • Czas udostępnienia: 21-08-23 12:32

Historia zmian

8297 Modyfikacja Zakup i montaż rozdzielni elektrycznej przy świetlicy w msc. Drwęcz z 21-08-2023 12:35:46 dokonane przez Paweł Mierzejewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8296 Dodanie Zakup i montaż rozdzielni elektrycznej przy świetlicy w msc. Drwęcz z 21-08-2023 12:35:43 dokonane przez Paweł Mierzejewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2