Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na Zakup kontenera morskiego do msc. Przytuły Stare

Treść zapytania: FPZ.271.2.24.2023.pdf

nasza gmina
URZĄD GMINY W RZEKUNIU
Rzekuń, dnia 09 czerwca 2023
FPZ271.2.24.2023
ZAPYTANIE OFERTOWE
l. Zamawiający Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na
dostawę w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Zakup kontenera morskiego do msc.
Przytuły Stare" gmina Rzekuń.
2. Przedmiotem zamówienia jest zakup kontenera morskiego wraz z dostawą:
• przygotowanie terenu pod usytuowanie,
• dostawa kontenera morskiego, długość 5m-6m, używany, sprawny technicznie, bez
oznak korozji
• uporządkowanie terenu po wykonanych pracach,
wywiezienie i utylizacja odpadów powstałych podczas wykonywania prac.
3. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany róvvmiež do:
uzgodnienia z Zamawiającym propozycji użytych materiałów,
współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia
oraz przyjętych rozwiązań i wykorzystania materiałów, będących w dysFX)zycji
Zamawiającego,
• wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia,
• przedstawienia do akceptacji przd przystąpieniem do robót kart technicznych, aprobat
technicznych, certyfikatów, świadectw dopuszczalności na wbudowane urządzenia i materiały
budowlane,
• dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji zamówienia na własny
koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia,
• zaleca się wykonanie wizji lokalnej w terenie realizacji zamówienia celem właściwego
oszacmvania wartości.
• masę ziemną pozyskaną pcxiczas wykonywania utwardzenia należy wykorzystać do
wyrównania terenu przyległego terenu zielonego, a jej nadwyżkę odwieźć na teren Zakładu
Obsługi Gminy, ul. Kolonia 18, 07-411 Rzekuń,
4. Klauzula informacvina w związku z RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu EuroŔskiego i Rady (UE) 2016/679 z
adres: 33
telefon: 29761 7301
29 761 73 02
faks: 296432093
strona intern
e—mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO", informuję, Że:
administratorem Pani/Pana danych osotX)wych jest Wójt Gminy Rzekuń z w urzędzie
Gminy Rzekuń pod adresem:
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
teł: (029) 761-73-01,
administrator wyznaczył Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za IX)średnictwem
poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na art. 6 ust. 1 lit. c w
związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym,
Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej
„ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
przez paniąFana danych osobowych Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postęgmvaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych decyzje nie będą pcxiejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osokx)wych Pani{Pana
dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do pani/Pana danych osobowych;
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.)
na art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art 18 ust. 2
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na IKKistawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
5. Termin realizacji zamówienia: 01.08.2023 r.
6. Okres gwarancji: 36 miesięcy
7. i termin złożenia Oferty:
Urząd Gminy w Rzekuniu,
ul. Kościuszki 33,
07-411 Rzekuń,
do 16.06.2023 r. qodz. 10.00
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem:
„Zakup kontenera morskiego do msc. Przytuły Stare”.
8. Termin otwarcia ofert 16.06.2023 r. godz. 10.15.
9. Warunki płatności: po protokolarnym końcowym robót, w ciągu 30 dni roboczych,
przelewem na konto.
10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Monika Pawłowska (29) 6432077
11. Opis sposobu obliczenia czny:
• Cena Oferty jest ceną ryczałtową uwzględniającą wszystkie zobowiązania, musi być
podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem p•odatku VAT.
Cena ryczałtowa oferty brutto jest ostateczną obejmującą wszystkie koszty
i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w
tym m. in. VAT, upusty, rabaty.
W cenę (koszt) zadania należy uwzględnić zakres określony w zapytaniu. Otrzymaną w
ten sposób cenę Wykonawca może powiększyć o inne elementy nieztĘ•dne według wyko-
nawcy do zrealizowania przedmiotu zamówienia (np. zauważone podczas wizji lokalnej)
oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy. Otrzymaną w ten cznę Wykonawca poda w formularzu
ofertowym.
DO porównania Ofert ŁĘdzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT).
Cena brutto Oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych
polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku • Czas wytworzenia: 16-07-24 04:49
 • Czas udostępnienia: 16-07-24 04:49

Historia zmian

2654 Dodanie Zakup kontenera morskiego do msc. Przytuły Stare z 19-06-2023 09:36:39 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2