Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na dostawę w ramach zadania pn. "Zakup kontenera morskiego do msc. Przytuły Stare"

Treść zapytania: FPZ.271.2.31.2023.pdf

nasza gmina
URZĄD GMINY W RZEKUNIU
Rzekuń, dnia 12 2023
FPZ.271.2.31.2023
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33, 07411 Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na
dostawę w ramach zadania inwestycyjnego Zakup kontenera morskiego do msc. Przytuły
Stare" gmina Rzekuń.
2. Przedmiotem zamówienia zakup kontenera morskiego w
Dostawy, rozładunku i posadowienia na betonowych bloczkach kontenera
morskiego o długość 5-6m, używanego, sprawnego technicznie.
3. Klauzula informacyjna w związku z RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony căb fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepłw.•u takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. l), dalej „RODO”,
informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych Wójt Gminy Rzekuń z w urzędzie
Gminy Rzekuń pod adresem:
teł: (029) 761-73-01,
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym się Państwo kontaktować
w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty
elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym,
odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub gx)dmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja w oparciu o art. 8 oraz art. ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej
„ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 usta'" Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania cały czas trwania umowy;
obowiązek przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
a&es: ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
telefon: 29761 7301
29 761 7302
faks: 29602093
strona internetowa:
e—mail : pl

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z usta" Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osotx)wych decyzje nie będą pcxiejmowane
w zautomatyzowany, do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników. )
na podstawie art. 18 ROCK) prawo żądania od administratora przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osot:mvych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
•/ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
v' na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż pcxistawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobown,'ch jest art. 6 ust. 1 lit. c
4. Termin realizacji zamówienia:
5. Okres rękojmi: 1 rok
6. i termin złożenia oferty:
Urząd Gminy w Rzekuniu,
ul. Kościuszki 33,
07-411 Rzekuń,
do 20.07.2023 r. qodz. 10.00
Ofertę naležy złożyć w formie elektronicznej z opisem:
„Zakup kontenera morskiego do msc. Przytuły Stare"
7. Termin otwarcia ofert ZLAZ@OZ3-L-godz.
10.15.
8. Warunki płatności: po protokolarnym odbiorze końcowym robót, w ciągu 30 dni roboczych,
przelewem na konto.
9. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Monika Pawłowska (29) 6432077

10. Opis sposobu obliczenia ceny:
Cena oferty jest ceną ryczałtową uwzględniającą wszystkie zobowiązania, musi być
podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.
Cena ryczałtowa oferty brutto jest ceną ostateczną wszystkie
i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w
tym m. in. podatek VAT, upusty, rabaty.
W cenę (koszt) zadania należy uwzględnić zakres określony w zapytaniu. Otrzymaną w
ten sposób cenę Wykonawca może powiększyć o inne elementy według wyko-
nawcy do zrealizowania przedmiotu zamówienia (np. zauważone podczas wizji lokalnej)
oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczn"ci których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy. Otrzymaną w ten sposób cenę Wykonawca poda w formularzu
ofertowym.
Do Ofert brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT).
Cena brutto oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyra20na w złotych
polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
11. Sposób przygotowania Oferty:
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznei na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w języku polskim,
według danych:
1) nazwa wykonawcy,
2) adres wykonawcy,
3) NIP/Regon,
4) nr rachunku bankowego,
5) wartość wykonania przedmiotu zamówienia za:
- cenę netto, (słownie złotych),
- țX)datek VAT, (słownie złotych),
- cenę brutto, (słownie złotych),
6) termin realizacji zamówienia,
7) okres udzielanej rękojmi.
8) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOI)
osób fizycznych, których dane osobowe tyzpośrednio lub gr)średnio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa - usuniecie treści
oświadczenia no. przez ieqo wykreślenie).
('rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych Qsobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W'E (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 149 z 04.05.2016, str. 1)."
inż. arch. Ewa Kukli s Tworek
Kłemnik Referatu Rozw


 • Czas wytworzenia: 18-05-24 14:16
 • Czas udostępnienia: 18-05-24 14:16

Historia zmian

4770 Dodanie Zakup kontenera morskiego do msc. Przytuły Stare z 17-07-2023 12:34:25 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2