Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na dostawę w ramach zadania pn. "Zakup kontenera morskiego do msc. Przytuły Stare" Treść zapytania: FPZ.271.2.28.2023.pdf

nasza gmina
URZĄD GMINY W RZEKUNIU
Rzekuń, dnia 19 czerwca 2023
FPZ.271.2.28.2023
ZAPYTANIE OFERTOWE
l. Zamawiający Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na
dostawę w ramach zadania inwestycyjrmo pn.:„ Zakup kontenera morskiego do msc.
Przytuły Stare” gmina Rzekuń.
2. zamówienia jest zakup kontenera morskiego wraz z dostawą:
• dostawa kontenera morskiego, długość 5m-6m, używany, sprawny technicznie, bez
oznak korozji
4. Klauzula informacyjna w związku z RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swotx)dnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO', informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rzekuń z w urzędzie
ul. Kościuszki 33, 07411 Rzekuń
Gminy Rzekuń pod adresem:
teł: (029) 761-73-01,
administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych za pośrednictwem
EX)czty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym,
odbiorcami Pani/Pana danych osotmvych EĘdą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej
„ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
33
07411 Rzekuń
telefon: 29761 7301
29 761 73 02
faks: 296432093
Strona internetowa:
www.rzckun pl

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach usta" Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznąo; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w do Pani/Pana danych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na art. 15 RODO prawo dostępu do danych Pani/Pana
dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.)
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania administratora ograniczenia przetwarzania
danych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowpvania, w celu zapewnienia korzystania ze środków cx:hrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 ROCK) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
gdyż FXXistawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO
5. Termin realizacji zamówienia: 21.07.2023 r.
6. Okres gwarancji: 36 miesięcy
7. i termin złożenia oferty:
Urząd Gminy w Rzekuniu,
ul. Kościuszki 33,
07-411 Rzekuń,
do 26.06.2023 r. qodz. 10.00
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej z opisem:
„Zakup kontenera morskiego do msc. Przytuły Stare”.
8. Termin otwarcia ofert 26.06.2023 r. godz. 10.15.

9. Warunki płatności: po protokolarnym odbiorze końcowym robót, w ciągu 30 dni roboczych,
przelewem na konto.
10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Monika Pawłowska (29) 6432077
11. Opis sposobu obliczenia
• Cena oferty jest ceną ryczałtową uwzględniającą wszystkie zobowiązania, musi być
podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.
• Cena ryczałtowa oferty brutto jest ceną ostateczną wszystkie koszty
i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w
tym m. in. VAT, upusty, rabaty.
W cenę zadania należy uwzględnić zakres w zapytaniu. Otrzymaną w
ten wjsób cenę Wykonawca może powiększyć o inne elementy niezbędne według wyko-
nawcy do zrealizowania przdmiotu zamówienia (np. zauważone podczas wizji lokalnej)
oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy. Otrzymaną w ten cenę Wykonawca poda w formularzu
ofertowym.
Do porównania Ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT).
Cena brutto Oferty musi być cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych
polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
12. Sposób przygotowania oferty
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w języku
polskim, według danych:
1) nazwa wykonawcy,
2) adres wykonawcy,
3) NIP/Regon,
4) nr rachunku bankowego,
5) wartość wykonania przedmiotu zamówienia za:
- cenę netto, (słownie złotych),
- EKKiatek VAT, (słownie złotych),
- brutto, (słownie złotych),
6) termin realizacji zamówienia,
7) okres udzielanej gwarancji.
8) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODOI) wobec osób fizycznych, od których dane osotX)we lub pśrednio
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępwaniu.
(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie obowiązku informacyjnego, stosownie do art.


 • Czas wytworzenia: 22-05-24 22:11
 • Czas udostępnienia: 22-05-24 22:11

Historia zmian

4769 Dodanie Zakup kontenera morskiego do Przytuł Starych z 17-07-2023 12:34:25 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2