Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na wykonanie wycinki drzew wraz z wyrównaniem terenu w msc. Przytuły Stare

Treść zapytania : zapytanie_ofertowe_nr_FPZ.271.2.21.2024.pdf

nasza gmina
FPZ.271.2.21.2024
URZĄD GMINY W RZEKUNIU
Rzekuń, dn. 9.04.2024 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
l. ZAMAWIAJĄCY
Zamawiający Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń zaprasza do złożenia ofert
na wykonanie wycinki drzew wraz z wyrównaniem terenu w msc. Przytuły Stare
w ramach zadania inwestycyjnego pn : Zagospodarowanie terenu przylegającego do
ogrodzenia świetlicy poprzez karczowanie równanie i posianie trawy w msc. Przytuły Stare
na dz. nr ewid. 223/6"
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmi0tem zamówienia jest wykonanie Zagospodarowanie terenu przylegającego
do ogrodzenia świetlicy poprzez karczowanie równanie i posianie trawy na dz. nr ewid.
223/6 w msc. Przytuły Stare
2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września
2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) —
szacowana wartość zamówienia wynosi poniżej 130 000 zł netto.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zakres prac na dz. nr ewid. 223/6 w msc. Przytuły Stare obejmuje:
a) oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonej wycinki pod względem BHP
i bezpieczeństwa ruchu
b) karczowanie krzewów i drzew owocowych ( nie podlegających pozwoleniu na wycinkę )
c) usunięcie karp wraz z zasypaniem powstałych wyrw w ziemi,
d) równanie i rekultywację terenu
d) mulczowanie terenu,
e) wyrównanie terenu
f) zasianie traw,'
g) uporządkowanie terenu polegające na:
- zebraniu i wywiezieniu pozyskanego drewna
- zebraniu i wy.viezieniu wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac.
4. Obowiazki wykonawcy:
a) Każdy Oferent przed złożeniem oferty ma obowiązek dokonać wizji lokalnej terenu
przedmiotu zamówienia w celu przygotowania swojej oferty.
b) złożenie oferty jest równoznaczne z posiadaniem niezbędnego sprzętu oraz wszystkich
koniecznych uprawnień w zakresie wykonywania ww prac,
c) wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt narzędzia
i specjalistyczny sprzęt niezbędny do realizacji zadania,
d) oferta powinna zawierać cenę pozyskanego drewna oraz ostateczną cenę oferty tj. cenę
oferowanej usługi pomniejszona o cenę zakupu drewna
e) Koszty i odpowiedzialność za usunięcie i likwidację pozostałego materiału zielonego, tj.
pozostałych mniejszych części oraz karp, ponosi Wykonawca.
f) W wyniku dokonanych prac wyżej opisanych teren powinien zostać
uporządkowany, a powstała biomasa usunięta poza obszar prac.
adres: ul. Kościuszki 33
Rzekuń
telefon: 296432000
faks: 296432093
intern cłowa:
uprzątnięty i
rzckun .pl
rzekun@

5. Inne wymagania:
5.1 Wykonawca w czasie trwania umowy obowiązany jest posiadać ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wszelkie
koszty związane z ubezpieczeniem obciążą Wykonawcę.
5.2 Zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie przed złożeniem oferty.
5.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
5.4 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i Ilub rzeczowe wyrzą-
dzone osobom trzecim wynikłe podczas wykonywania prac,
5.5 Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zlecenia wykonania całości lub
części prac.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 10 maja 2024 r.
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania
ofertowego.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1 . Oferta powinna być dostarczona na adres:
Urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
do dnia 15 kwietnia 2024 r. do godziny 10:00.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: Oferta na wykonanie usługi „
Wykonanie wycinki drzew wraz z wyrównaniem terenu w msc Przytuły Stare”
lub drogą mailową, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w tytule: „Wykonanie wycinki
drzew wraz z wyrównaniem terenu w msc Przytuły Stare”
2. Termin otwarcia ofert 15.04.2024 r. godz. 10:15.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca može przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
VI. WARUNKI PŁATNOŚCI
Środki finansowe za wykonanie usługi będą przekazywane przez Zamawiającego na rachunek
bankowy na podstawie faktury VAT przedłożonej przez wykonawcę, w terminie 30 dni od daty
wpływu faktury do Urzędu Gminy w Rzekuniu.
VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pani Aneta Kordel pod numerem telefonu: 29 643 20 77
oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Urząd Gminy w Rzekuniu,
adres: ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować
w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty
elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy;
4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom,
na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator
zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią
prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą
świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobo•vwch);
5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie
dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń.
2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego.
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy.
4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu
0 państwa dane osobowe.
IX. ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr 1 Mapa z lokalizacja
2. Załącznik nr 2 Oferta cenowa
inż. Paweł
podi
ds. infra
Zastępca Kie
i ejewski
kto
nicznej -
feratu Inwestycji
(podpis Zamawiającego)

załącznik nr 1: Zalacznik_nr_1.pdf

6638. (66.39 a

załącznik nr 2: Zalacznik_nr_2.pdf

FPZ271.2.21.2024
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oferta cenowa
[DANE WYKONAWCY:
(nazwa Wykonawcy]
[siedziba Wykonawcy]
Numer telefonu..
e_mail..
REGON.
II.CENA:
. NIP..
Zadanie/rodzaj prac
Formularz ofertowy
cena Oferowanej usługi
netto/brutto
oferowana cena zakupu
pozyskanego drewna
netto/brutto
Wykonanie wycinki drzew wraz z wyrównaniem terenu w msc Przytuły Stare
w ramach zadania inwestycyjnego dla zadania pn : „Zagospodarowanie terenu
przylegającego do ogrodzenia Swietlicy poprzez karczowanie równanie i zasianie
trawy w msc. Przytuły Stare dz. nr ewid. 223/6'
Ostateczna cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wynosi:
(słownie....
Ostateczna cena
netto/brutto
D=B-C
...zł

FPZ.271.2.21.2024
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oferta cenowa
111. OŚWIADCZENIA:
Oświadczamy, że:
— oferujemy wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach do zapytania,
— w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty prawidłowego wykonania zamówienia,
— wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest
konłpletna,
— zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz z załącznikami do zapytania i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte..
IV. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM:
imię i nazwisko .
numer telefonu
adres e-mail .
O"is prze upowa*nion-q do wystgpo.ia w prawnym)

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Aneta Kordel
 • Wprowadził(a): Aneta Kordel
 • Czas wytworzenia: 09-04-24 13:49
 • Czas udostępnienia: 09-04-24 13:49

Historia zmian

10159 Modyfikacja Zapytanie ofertowe na wykonanie wycinki drzew wraz z wyrównaniem terenu w msc. Przytuły Stare z 09-04-2024 13:54:00 dokonane przez Aneta Kordel
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10158 Modyfikacja Zapytanie ofertowe na wykonanie wycinki drzew wraz z wyrównaniem terenu w msc. Przytuły Stare z 09-04-2024 13:52:29 dokonane przez Aneta Kordel
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10157 Modyfikacja Zapytanie ofertowe na wykonanie wycinki drzew wraz z wyrównaniem terenu w msc. Przytuły Stare z 09-04-2024 13:52:27 dokonane przez Aneta Kordel
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10156 Modyfikacja Zapytanie ofertowe na wykonanie wycinki drzew wraz z wyrównaniem terenu w msc. Przytuły Stare z 09-04-2024 13:52:14 dokonane przez Aneta Kordel
Zmiany
 1. Data modyfikacji
10155 Modyfikacja Zapytanie ofertowe na wykonanie wycinki drzew wraz z wyrównaniem terenu w msc. Przytuły Stare z 09-04-2024 13:51:58 dokonane przez Aneta Kordel
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Tekst wstępny
 3. Data modyfikacji
10154 Dodanie Zapytanie ofertowe na wykonanie wycinki drzew wraz z wyrównaniem terenu w msc. Przytuły Stare z 09-04-2024 13:50:42 dokonane przez Aneta Kordel
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2