Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia oferty na  Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej w msc. Laskowiec

Treść zapytania : zpytanie_ofertowe_FPZ_271.2.34.2024.pdf

Dokumentacja :dokumentacja.zip

Wzór umowy:wzor_Umowy_do_zapytania.pdf

Załącznik do zapytania ofertowego FPZ_271 _234.2024
Wzór
UMOWA
./2024
W dniu
r. w Rzekuniu pomiędzy:
1. Gminą Rzekuń z siedzibą w Urzędzie Gminy w Rzekuniu ul. Kościuszki 33, 07-411
Rzekuń,
NIP 7582141723 REGON 550667959, reprezentowaną przez:
• Bartosz Podolak- Wójt Gminy Rzekuń,
przy kontrasygnacie
• Monka Teresa Michalska — Skarbnik Gminy Rzekuń,
zwaną dalej „Zamawiającym" ,
NIP.
reprezentowaną przez:
Właściciel,
zwanym dalej „Wykonawcą"
REGON _
zostaje zawarta umowa w rezultacie zapytania ofertowego nr FPZ271 _2 34.2024
z dn. 19.06.2024 na zadanie pn.: „„ Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej w msc.
Laskowiec” w ramach zadania inwestycyjnego kanalizacji sanitarnej
zgodnie z zarządzeniem nr 136/2020 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 31 grudnia 2020
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych do kwoty
130.000 zł (netto).
Sł.
Przedmiot umowy
1 Przedmiot umowy obejmuje
Przedmiotem zamówienia jest budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy
pasa drogowego w ul. Słonecznej w msc. Laskowiec w technologii PVC o średnicy
a 160 mm typ cięžki (klasa SN8 rury lite) o długości ok. 14 mb_ Na podstawie
załączonej dokumentacji projektowej.
W ramach zadania naležy wykona'
a) Przyłącze, kanalizacji sanitarnej bez naruszania konstrukcji jezdni (ul. Słonecznej
drogi gminnej), poprzez wykonanie robót metodą bezwykopową — przeciskiem.
Włączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez trójnik skośny 200/160 mm
PVC.Przylącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych kielichowych łączonych na uszczelkę gumową ał60mm PVC typ
cięžki (klasa SN8 rury lite).
Przyłącze wykonać tylko do granicy pasa drogowego i zakończyć zaślepką
2. W ramach umowy Wykonawca będzie zobowiązany równiež do:
a) Ustanowienia kierownika robót budowlanych legitymującego
odpowiednimi uprawnieniami budowalnymi,
Się

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
dla przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy
przedłoženia, wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót, pozytywnego
stanowiska Eksploatatora sieci, tj. Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu,
dotyczącego wykonanych robót. W związku z powyžszym zaleca się
przeprowadzenie odbioru wykonanego przyłącza w obecności Eksploatatora
Sieci.
udzielenie gwarancji na wykonanie roboty budowlanej na okres 36 miesięcy,
licząc od dnia końcowego odbioru robót (okres gwarancji uzaležniony od wpisu
zamieszczonego w formularzu ofertowym przez Wykonawcę);
wykonania na własny koszt obsługi geodezyjnej inwestycji;
wykonania na własny koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
zatwierdzonej w PODGiK w 3 egzemplarzach;
opracowania projektów czasowej organizacji ruchu i poniesienia kosztów
zajęcia pasa drogowego;
przedstawienia do akceptacji przed przystąpieniem do robót kart technicznych,
aprobat technicznych, certyfikatów, świadectw dopuszczalności na wbudowane
urządzenia i materiały budowlane;
wszystkie materiały, które będą užyte do realizacji przedmiotu zamówienia
winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu
stosowania w budownichvie określonym w art 10 ustawy Prawo Budowlane;
przedłoženie Zamawiającemu pełnej dokumentacji odbiorowej w dniu
zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego;
przedstawienia protokołów badań wszystkich przewodów w zakresie
szczelności, badań gruntu (wskaźnik zagęszczenia);
dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji
zamówienia na własny koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego
zamowłenła;
odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych punktów geodezyjnych na własny
koszt;
m) zamówienie powinno być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami
techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi, z materiałów dostarczonych
przez Wykonawcę, odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie „Prawo
Budowlane" tj. posiadających certyfikat;
n) zapewnienia przejezdności dróg i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy,
oraz robót poza placem budowy, a w szczególności: zabezpieczenia terenu
budowy przed dostępem osób nieupowažnionych;
o) odtworzenia nawierzchni drogowych do stanu pierwotnego, demontaž obiektów
tymczasowych oraz uporządkowanie całego terenu zajętego w celu
prowadzenia robót
p) každa zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga
akceptacji Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zman obciąža Wykonawcę.
r) Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
oraz specyfikacji warunków zamówienia.
3. Ochrona danych osobowych.
Zgodnie z art 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)
informujemy, Ze.
Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Urząd Gminy w Rzekuniu,
adres: ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować
w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty
elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1
lit. b) RODQ tj. przetwarzane jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną
jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na Zadanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy;
Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na
podstawie przepisów prawa, a takže na rzecz podmiotów, z którymi administrator
zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią
prawną, dostawca oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą
świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
Maja Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie
administratora.
Dodatkowo zgodnie z art 13 ust 2 RODO informujemy, Ze.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym umowa została wykonana, chyba Ze niezbędny będzie
dłužszy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń.
Przysługuje Pańshvu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub
ograniczenła przetwarzania, a takže prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakže niezbędne do zawarcia
umowy. Konsekwencja niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o
Państwa dane osobowe
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakže niezbędne do
przeprowadzenia postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa
dane osobowe.
2.
1)
2)
3)
4)
Termin wykonania zamówienia
Termin rozpoczęcia robót — od dnia podpisania niniejszej umowy.
Termin wykonania zamówienia do 30.07.2024r.
Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego naležy:
Weryfikacja i akceptacja wbudowywanych materiałów;
Nadzór nad prawidłowością wykonywania zadania;
Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego naležytego wykonania;
Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Aneta Kordel
 • Wprowadził(a): Aneta Kordel
 • Czas wytworzenia: 19-06-24 14:23
 • Czas udostępnienia: 19-06-24 14:23

Historia zmian

12423 Modyfikacja Zapytanie ofertowe na budowę przyłącza kanalizacji sanitranej w msc Laskowiec. z 19-06-2024 14:45:48 dokonane przez Aneta Kordel
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12422 Modyfikacja Zapytanie ofertowe na budowę przyłącza kanalizacji sanitranej w msc Laskowiec. z 19-06-2024 14:44:13 dokonane przez Aneta Kordel
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
12421 Modyfikacja Zapytanie ofertowe na budowę przyłącza kanalizacji sanitranej w msc Laskowiec. z 19-06-2024 14:39:20 dokonane przez Aneta Kordel
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Tekst wstępny
 3. Data modyfikacji
12420 Dodanie Zapytanie ofertowe na budowę przyłącza kanalizacji sanitranej w msc Laskowiec. z 19-06-2024 14:38:21 dokonane przez Aneta Kordel
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2