Gmina Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na: Wykonanie ogrodzenia w miejscowości Rozwory.:

Treść zapytania: Zapytanie_ofertowe_nr_271.2.28.2024.pdf

URZĄD GMINY W RZEKUNIU
Rzekuń, dnia 24.04.2024r.
FPZ.271.2.28.2024
ZAPYTANIE OFERTOWE
l. ZAMAWIAJĄCY
Zamawiający Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na:
„Wykonanie ogrodzenia w miejscowości Rozwory" w ramach zadania inwestycyjnego
pn. "Odgrodzenie terenu przeznaczonego pod boisko do gry w piłkę przy remizo —'wietlicy".
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac budowlanych na działce
oznaczonej numerem geodezyjnym 142 w msc.. Rozwory gm. Rzekuń
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Zakup i montaż ogrodzenia panelowego systemowego tzw. 3D ocynkowanego ogniowo bez
dodatkowego malowania. Wykonanego z drutu grubości 0 4 mm, wysokość przęsła ok 133
cm całkowitą wysokość wraz podmurówką ( wzór cegiełka) dostosować do istniejącego
ogrodzenia , długość sekcji 2,50 m, słupki dla ogrodzenia o wym. 60 x 40 mm wykonane z
materiału o grubości min. 1,5 mm i wysokości min. 2,4 m. Wymiar oczka panelu
systemowego 45 x 200 mm. Obejmy montażowe minimum 3 szt. na jeden słupek;
furtka szer. lm - 2szt. zamykana na klucz + klamka, dostosowana do ogrodzenia o wysokości
1,7 m (lokalizacja furtki do uzgodnienia z zamawiającym),
brama dwuskrzydłowa szer.5m( lokalizacja do uzgodnienia z zamawiającym)
Słupki stabilizowane w gruncie fundamentami o średnicy min. 0,25 m i głębokości min. 0,8 m
betonem C 12/15;
Długość ogrodzenia ok 85 m, zgodnie z załącznikiem graficznym;
Uprzątnięcie placu budowy po wykonanych robotach;
Zapewnienie obsługi geodezyjnej;
Przedłożenie dokumentacji powykonawczej,
Wykonanie inwentaryzacji po•vwkonawczej.
lokalizacja ogrodzenia została pokazana w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,
W wszystkie prace należy wykonwvać z zachowaniem zasad BHP.
ul. Kościuszki 33
07411 Rzekuń
telefon: 29 761 7301
29 761 7302
faks: 296432093
strona internetowa:
www.rzekun pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po zakończonych pracach Wykonawca winien uporządkować teren budo" i zutylizować wszelkie
wytworzone odpady.
3. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany również do:
a) uzgodnienia z Zamawiającym zgodności użytych materiałów z zamówieniem.
b) przedstawienia do akceptacji przed przystąpieniem do robót kart technicznych, aprobat
technicznych, certyfikatów, świadectw dopuszczalności na wbudowane urządzenia i materiały
budowlane;
c) dokonania napraw wszelkich zniszczeń powstałych w trakcie realizacji zamówienia na własny
koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamówienia;
III. Klauzura informacvina w zwiazku z RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Urząd Gminy w Rzekuniu,
adres: ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w
sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy;
4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom,
na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł
umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną,
dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę
z zakresu ochrony danych osobowych);
5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej;
6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy
okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń.
2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego.
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy.
4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany
W
oparciu
o Państwa dane osobowe
M TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: 10.06.2024 r.
V. Okres gwarancji: 36 miesięcy.
VI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Urząd Gminy w Rzekuniu,
ul. Kościuszki 33,
07-411 Rzekuń,
pokój 103
do 10.05.2024 r. godz. 10.00
Ofertę nale2y złożyć w zamkniętej kopercie z opisem:
Wykonanie ogrodzenia w miejscowości Rozwory".
lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w tytule :„ Wykonanie ogrodzenia w miejsco-
WOŚci Rozwory
Termin otwarcia ofert godz. 10.15.
VII. WARUNKI PŁATNOŚCI
Środki finansowe za wykonanie usługi będą przekazywane przez Zamawiającego na rachunek
bankowy na podstawie faktury VAT przedłożonej przez wykonawcę, w terminie 30 dni od daty
wpływu faktury do Urzędu Gminy w Rzekuniu
VII. DODATKOWE INFORMACJE
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Aneta Kordel 29 643-20-77
VIII. SPOSOÓN PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofertę należy złožyć według danych:
1) nazwa wykonawcy,
2) adres wykonawcy,
3) NIP/Regon,
4) nr rachunku bankowego,
5) wartość wykonania przedmiotu zamówienia za:
Cenę należy podać za wykonanie całości przedmiotu zamówienia:
- cenę netto, (słownie złotych),
- podatek VAT, (słownie złotych),
- cenę brutto, (słownie złotych),

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Aneta Kordel
 • Wprowadził(a): Aneta Kordel
 • Czas wytworzenia: 24-04-24 15:12
 • Czas udostępnienia: 24-04-24 15:12

Historia zmian

12033 Dodanie Zapytanie ofertowe na wykonanie ogrodzenia w msc. Rozwory z 24-04-2024 15:18:28 dokonane przez Aneta Kordel
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2