Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci, który w 2021 r. przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy - od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” skierowanym do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Uczestnik Konkursu wykonuje pracę plastyczną w formacie A3 (dwuwymiarową), w dowolnej technice, obrazującą sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym, od 30 lat upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Na każdym etapie konkursu zgłoszone prace oceniane będą w podziale na dwie kategorie wiekowe (kl. 0-III i IV-VIII), według następujących kryteriów: zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, oryginalność, pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu oraz walory estetyczne pracy. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.

Termin nadsyłania prac konkursowych do PT KRUS w Ostrołęce za pośrednictwem szkół upływa z dniem 31 marca 2021 r.

Na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce „Bezpieczne dziecko w gospodarstwie rolnym” znaleźć można źródło wiedzy, z której dzieci dowiedzą się co można zrobić, żeby wspomóc rodziców w dbaniu o własne bezpieczeństwo. Tu znajdują się min.: film pt.: „Gra o zdrowie i bezpieczeństwo”, który zabierze dzieci na wirtualny spacer po gospodarstwie oraz szkolenie e-learningowe: „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, w którym wraz z trojgiem sympatycznych dzieci poznać można najczęściej występujące w gospodarstwach sytuacje niebezpieczne.

Załączniki:

 • plakat plakat.pdf
  Zapraszamy uczniów szkół podstawowych
  z terenów wiejskich do udziału w Ogólnopolskim Konkursie
  Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi”
  KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI
  Regulamin konkursu oraz dodatkowe informacje dostępne sq
  na www.krus.gov.pl
  A Partner of
  VISION ZER
  Safety.HeaIth.WeIIbeing

 • regulamin konkursu Regulamin_konkursu_plastycznego.pdf
 • formularz zgłoszeniowy zal._nr_2_formularz_zgloszeniowy.docx
  Załącznik nr 2
  Formularz zgłoszeniowy na XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” Organizator Konkursu - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  Dane autora pracy:
   
  Imię:
   
   
  Nazwisko:
   
   
  Klasa:
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  Grupa wiekowa:
  I
  II
  Nazwa szkoły:
  Ulica:
  Numer:
   
   
   
  Miejscowość:
  Kod pocztowy:
  Województwo:
  Telefon:
  Adres e-mail:
   
  Imię i nazwisko dyrektora szkoły:
   
   
   
   
   
   
   
  Nauczyciel nadzorujący wykonanie pracy
  Imię i nazwisko:
   
   
   
   
   
   
  Telefon kontaktowy:
   
   
   
   
   
   
  Rodzice / Opiekunowie Prawni Imiona i nazwiska:
  Telefony kontaktowe:
  Adres:  
   
   
   
   
  Adres e-mail:
   
   
   
   
   
   
   
  Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”, organizowanego przez KRUS, dostępnym m. in. na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl i w jednostkach terenowych KRUS. Jednocześnie akceptuję treść § 7, pkt. 3 regulaminu: "W przypadku, gdy wartość ufundowanej nagrody powoduje konieczność odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, aby otrzymać nagrodę rodzic lub opiekun prawny Laureata zobowiązany jest do uiszczenia 10% wartości nagrody brutto tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1426 z późn. zm.)." ………………………….……………..……………… podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu
 • informacja RODO zal._nr_3_informacja_na_temat_danych_osobowych.doc
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych zal._nr_4_zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych.docx
  Załącznik nr 4
  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
  W związku z przystąpieniem do XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” oświadczam/y, że wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunkowych moich/naszych i mojego/naszego dziecka/podopiecznego* przez administratora – Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów, patronów medialnych Konkursu oraz fundatorów nagród, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i lit. h ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  Dane osobowe i wizerunkowe posłużą promowaniu działań prewencyjnych poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów filmowych przedstawiających mój/nasz wizerunek jako element budowania pozytywnego wizerunku administratora w przestrzeni publicznej i w mediach. ………………………………………………….
  data, miejsce i czytelny podpis rodzica/-ów, opiekuna/-ów prawnego/-ych* * niepotrzebne skreślić


Więcej informacji na temat konkursu udzieli Placówka Terenowa KRUS w Ostrołęce, ul. dr A. Kuklińskiego 3 (tel. 29 760 74 17, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).