Ustawa z dnia 15 września 2022 r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967) wprowadziła dodatek dla podmiotów wrażliwych (które nie są przyłączone do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej).
Lista podmiotów wrażliwych:
    1)  podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
    2)  jednostki organizacyjne pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej;
    3) noclegownie albo ogrzewalnie, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy o pomocy społecznej;
    4) jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
    5) podmioty systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy Prawo oświatowe;
    6) podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
    7) podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienny opiekun, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
    8) kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
    9) podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;


    10)  podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
    11)  ochotnicze straże pożarne;
    12)  placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy o pomocy społecznej;
    13)  rodzinne domy pomocy, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej albo mieszkania chronione, o których mowa w art. 53 tej ustawy;
    14)  centra integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
    15)  kluby integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
    16)  warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy i art. 29 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
    17)  organizacje pozarządowe albo podmioty w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
    18)  spółdzielnie socjalne w rozumieniu art. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych.
Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności.
Ważne: źródło spalania paliw musi być wpisane do CEEB.
Dodatek wyniesie 40 % różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat.
Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.
Co należy złożyć?
    • wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – wzór został określony w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r.
    • klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych – dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła
    • dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania podmiotu (oryginał lub kopia poświadczona urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem),
    • dokumenty (oryginały) potwierdzające zakup paliw oraz jego ilości z dwóch wybranych lat z okresu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wypłatę dodatku,
    • dokumenty (oryginały) potwierdzające zakup paliw oraz jego ilości w 2022 r., przy czym dokumenty zakupu źródeł ciepła powinny obejmować co najmniej 50 % średniej rocznej ilości paliwa zakupionego w latach poprzednich,
    • oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
o nie korzystaniu z dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (wzór oświadczenia dołączony do wniosku),
    • oświadczenie o nie korzystaniu ze wsparcia w ramach art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw.
UWAGA! W przypadku nieudokumentowania zakupu w 2022 r. co najmniej 50 % średniej rocznej ilości paliwa z dwóch wybranych lat z okresu 2019-2021 – dodatek nie przysługuje.
Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych można złożyć:
– osobiście w Sekretariacie Zakładu Obsługi Gminy, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
Instrukcja wypełnienia wniosku, narzędzie poglądowe do obliczania dodatku dla podmiotu wrażliwego oraz wniosek w załączeniu.
Szczegóły na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/rzadowa-tarcza-energetyczna

Podmioty wrażliwe, jako odbiorcy ciepła systemowego (przyłączone do sieci gazowej lub do sieci ciepłowniczej) korzystają z rekompensat obejmujących okres od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Obowiązki odbiorcy ciepła:
- złożenie przez odbiorców ciepła do sprzedawców ciepła, oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich za odbiorców uprawnionych (np. szkoły, żłobki czy szpitale).
- gospodarstwa domowe, spółdzielnie i wspólnoty otrzymują ciepło z rekompensatą niezależnie od złożenia oświadczenia.

    1. ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw ustawa.pdf

I)
2)
3)
I)
2)
3)
4)
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 19 września 2022 r.
Poz. 1967
USTAWA
z dnia 15 września 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliwl
Rozdział I
Przepisy ogólne
Art. I. Ustawa reguluje zasady i ffyb:
ustalania przez M,-ytwórcę ciepła określonego poziomu średnich cen uytwarzania ciepła dla odbiorców na potrzeby
gospodarstw domowych i potrzeby użyteczności publicznej: dalej „średnimi cenami wytwarzania Ciepła
z rekompensatą": ustalania Ilmłtu średniej ceny wytwarzania ciepła, od której może być przyznawana
przyznawama: ustalania wysokości i wypłacania rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz właściwość
podmiotów w tych sprawach;
wypłacania oraz uysokość dodatku dla gospodarstw domowych z tytuku wykorzystywania niektórych
źrćdeł ciepła, zwanego dalej „dodatkiem dla gospodarstw domouych", oraz właściwość organów w tych sprawach;
przyznawama: wypłacania oraz określania wysokości dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami
domouymi z tytułu uykorzystywania niektórych żrćdeł zwanego dalej .@odatkłem dla podmiotów wrażliwych”
oraz właściwość organów w tych sprawach.
Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
ciepło — ciepło w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustauy z dnia I O kwietnia 1997 r. — Prawo energety:zne (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1385 i 1723), zwanej dalej „ustawą — Prawo energetyczne";
dystrybutor ciepła — przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłamem i dystrybucją ciepła zakupionego od
mnegc przedsiębiorstwa energeȚcznego;
przedsiębiorstwo energeȚczne — podmłot, o którym mowa w art. 3 pkt 12 lit. a ustauy — Prawo energetyczne;
sprzedawca ciepła — przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się bezpośrednią sprzedażą potworzonego ciepła lub
przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu ciepłem;
Niniejszą ustawą zmienia się z dnia 17 listopada 1964 r. — Kcdeks postępowania cywilnego, ustawę z dnia 17 czerwca
1956 L o egzekucyjnym w administracji, ustawę z dnia 26 lipca r. o pda&u osób fizycznycă
z dnia I S lutego 1992 r. o pdatku osób prawnycă z dnia 12 marca 2004 r. o społecznej,
z dnia 25 Sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, z dnia 21 listopada 203S o wspie-
raniu tennomodemizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, ustawę z dnia 6 grudnia 2US r. o podatku
usta'ăț z dnia 12 czenvca 2015 L o systemie handlu uprau-niemami do emisji gazów cłeplumanych, ustawę z dnia
31 lipca 2019 r _ o Smadczeniu uzupełniającym dla mezdolnych do samodzielnej egzystencji, z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie usta'ăy o szczególnych rozmezamach zmezanych z zapobiegamem: przecnvdzłałanłem zwalczanem C OX.•D- 19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji b-yzyso•aych oraz mektórych Innych ustaw, ustawę z dnia 20 maja 2021 r. o zmia-
nie usta" — Prawo energety:zne oraz niektórych innych ustaw oraz usta'.îț z dnia S sierpnia 2022 r. o dodatku

Dziennik Ustaw
Poz 1967
5)
6)
średnia cena wytwarzania ciepła — iloraz sumy planowanych przychodów uytwórcy ciepła ze sprzedaży ciepła: mocy
cieplnej 1 nośnika ciepła oraz planowanej ilości sprzedanego ciepła dla danego źródła w zatwierdzonej taryfie dla ciepła,
a w przypadku M,ytwarzania ciepła w lokalnym źr±dle Ciepła lub źródle w którym zainstalowana moc cieplna
nie przekracza MXV, bezpośrednio zasilającym zeunetrzne instalacje odbiorcze, Iloraz sumy planowanych przycho-
dów wytwórcy ciepła ze sprzedaży mocy cieplnej i sprzedaży Ciepła oraz planowanej ilości sprzedanego ciepła skal-
kulowanych na podstawie aktualnie stosowanych cen lub stawek opłat;
wytwórca ciepła — przedsiębiorstwo energetyczne zajmuj ące się uytwarzaniem ciepła.
Rozdział 2
Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą
Art. 3. I Przedsiębiorstwo energety:zne posiadające koncesję i wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwa
rzania ci• które jest dostarczane do odbiorców ciepła: o których moura w art. 4 ust. I dla:
I ) każdego źró dła c łepka lub
2) grupy źródeł ciepła stosujących ten sam rodzaj paliwa: z których żadne nie przekracza 5 MW zainstalowanej mocy
cieplnej
— ustala na podstawie taryțr dla ciepła zatwierdzonej na podstawie art. 47 ust 2 ustawy — Prawo energety:zne cenę ciepła,
cenę za zamówioną moc cieplną i cenę nośnika ciepła lub stawkę opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawkę
opłaty za ciepło z rekompensatą wynikające ze średniej ceny wytwarzania ciepła z o której mowa w ust _ 3,
uwzględniając planowane wielkości uwzględnione w zatwierdzonej taryfie, i wprowadza ustalone ceny z rekompensatą do
stosowama w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. I: w okresie od dnia I października 2022 r. do dnia
30 kwietnia 2023 r.
2. Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie uytwarzama ci• które jest do-
starczane do odbiorców ciepła: o których mowa w art. 4 ust. I , która nie wymaga uzyskania koncesji: lub zwolnione z obo-
włązku przedkładania taryf dla ciepła do zatwierdzania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, zwanemu dalej
URE” , dla każdego źródła ciepła lub grupy źródeł Ciepła stosujących ten sam rodzaj paliwa: z których żadne nie przekracza
5 MW zainstalowanej mocy cieplnej, kalkuluje ceny lub stawki opłat zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 46 ust. 5 i 6 ustauy — Prawo energetyczne oraz ustala składniki średniej ceny wytwarzania ciepła wynikające ze średniej
ceny wytwarzama ciepła z rekompensatą: o której mowa w ust 3 , i %îrprowadza je do stosowama w okresie cd dnia I paź-
dziernłka 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust I.
3. Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą przyjmuje wartość:
1)
150:95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałouym;
2) 103: 82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła
4. Dla źródła ciepła różne palmą o których moura w ust. 3, średnią cenę wytwarzania ciepła oraz
średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą dla tego źródła określa proporcjonalnie do procentowego udziału ciepła
z tych paliw w ogólnej Ilości wytworzonego ciepła w Țm źródle.
5. W przypadku gdy w systemie ciepłowniczym występują źródła ciepła stosujące taryfę skalkulowaną na podstawie
kosztów uzasadnionych w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy — Prawo energeȚczne oraz źródła Ciepła stosujące taryfę skalku-
Iowaną na podstawie art. 47 ust. 2f ustauy — Prawo energetyczne, sprzedawca ciepła stosuje w rozliczeniach z odbiorcami,
o których mowa w art. 4 ust. I , średnią cenę uytwarzania ciepła z rekompensatą w uysokości określonej w ust. 3 propor-
cjonalnie do prccentowego udziału ciepła dostarczanego tym odbiorcom w ogólnej ilości ciepła dostarczanego przez tego
sprzedawcę: zgodnie z algorytmem zawarȚm w taryfie dystrybutora ciepła.
6. Jeżeli średnia cena wytwarzania ciepła dla danego źródła ciepła jest uyższa od średniej ceny wytwarzania ciepła
z rekompensatą dla tego źródła, cd dnia I października 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r _ są stosowane ceny lub stawki
opłat w wysokości odpowiadającej średniej cenie wytwarzanego ciepła z rekompensatą.
7. Jeżeli średnia cena uytwarzania ciepła dla danego źródła ciepła jest niższa od średniej ceny uytwarzania ciepła
z rekompensatą dla tego źródła, przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust I lub 2, w rozliczeniach z odbior-
cami, o których mowa w aft. 4 ust. I , stosuje tę cenę. Z Țtułu stosowama średniej ceny wytwarzania ciepła niższej niż
łona w ust. 3 rekompensata nie przysługuje.

Dziennik Ustaw
Poz 1967
I)
2)
3)
4)
Art. 4. L Srdnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą ustala się dla:
go darstw domowych;
wspólnot mieszkaniouych: o których mmva w alt. 6 ustauy z dnia 24 czerwca 1994 r _ o własności lokali (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1048), albo spółdzielni mieszkaniowych, o których mowa w art. I ust I ustav.y z dała I S grudnia 2000 0 spół-
dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208 oraz z 2022 r. poz. 1561): które są uprawnione lub zoboăvią-
zane do zapewnienia ciepła w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach
podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach;
podmiotów innych niż podmioty, o których mowa w pkt 2: które na mocy ustauy, umowy lub innego tytułu prawmego
są upraunłone lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycła przez gos-
podarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mm.va w pkt 4, w zakresie, w jakim zuȚ.vają ciepło na
potrzeby określone w tych przepisach;
o ile złożą oświadczenie, c którym mcnă;a w art. 6 ust I — podmiotów będących:
a)
b)
c)
d)
e)
g)
h)
i)
j)
k)
I)
podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: w zakresie, w jakim
zużywa ciepło na potrzeby udzielania tych świadczeń,
jednostką organizacyjną społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustauy z dnia 12 marca 2004 r. o
społecznej (Dz. U z 2021 r _ poz. 2268: z póżn. zm. w zakresie: w jakim zużywa Ciepło na potrzeby świadczenia
społecznej
noclegownią albo ogrzewalnią, o których mowa w art. 48a ust 3 albo 4 ustawy z dnia 12 marca 2ff14 r. o
społecznej , w zakresie, w jakim zużywaj ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 i 1700), w zakre-
Siez w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności:
podmiotem systemu ośwłaȚ, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r _ — Prawo oświatowe (Dz U.
z 2021 r. poz 1082: z późn_ zm3)): w zakresie: w jakim zużywa ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
podmiotem system szkolnictwa wyższego i nauki, c którym mowa w alt. 7 ust I pkt 1—7 ustawy z dnia
20 lipca 201 g r. — Prawo o szkolmctwłe uyžszym 1 nauce (Dz. U _ z 2022 r. 574: z późn. zm. w zakresie,
w jakim zuży.va ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy, a także dziennym opiekunem, o których mowa w art. 2 ust I
ustauy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2022 r. 1324 i 1383), w zakresie,
w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
kościołem lub innym związkiem wyznaniowym: o których mowa w art. 2 pkt I ustawy z dnia 17 maja 1989 r _ o gwa-
rancjach wolności sumienia i wyznania (Dz. U _ z 2022 r. 1435 i 1700): w zakresie, w jakim zużywa ciepło na
potrzeby działalności niegospodarczej
podmiotem prowadzącym działalność kulturalną w rozumieniu art. I ust I ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), w zakresie: w jakim zużywa
ciepło na potrzeby tej działalności:
podmiotem prowadzącym działalność archiwalną, c której mowa w art. 22 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
dowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. 164), w zakresie, w jakim zużywa ciepło na poa-zeby
tej działalności,
ochotniczą strażą pożarną w rozumieniu art. I ust I ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach
pożarnych (Dz U poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1301): w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby realizacji
zadań określonych w tej ustawie,
placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym: przewlekle chorym lub osobom w pode-
szłym wieku, o której mowa w art. 67 i alt. 6g ustawy z dała 12 marca 2CK)4 r. o pomocy społecznej, w zakresie,
w jakim zuży.va ciepło na potrzeby podstawowej działalności,
Zmiany tekstu jednohtego "3łnłemoneJ ustauy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. 2270 oraz z 2022 r. I, 66, 1079, 1692:
IS12i
Zmiany tekstujednohte.go wymienionej ustany zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 L poz. 655, 1079, 1 1 16, 1383, 1700 i 1730.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustauy zost$' ogłoszone w Dz. U z 2022 r. poz 583, 655, 682, 807, 1010, 1079, 1117 1459.


    2. wniosek wniosek.pdf
    3. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych klauzula_informacyjna.pdf
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
— DODATEK DLA NIEKTORYCH PODMIOTOW NIEBĘDĄCYCH GOSPODARSTWAMI DOMOWYMI
Z TYTUŁU WYKORZYSTANIA NIEKTORYCH ZRODEŁ CIEPŁA
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (ELI) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Obsługi Gminy (dalej: „ADMINISTRATOR"), z siedzibą:
ul. Kolonia 18, 07-411 Rzekuń. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty
tradycyjnej na adres: ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń lub drogą e-mailową pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Andrzeja Rybus-ToHoczko, z którym można się
skontaktować pod adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobov"ch jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i art. B ust. 2 lit. b RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz rozporządzenia
Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku
dla niektórych podmiotów nie będących gospodarstwami domov"mi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł
ciepła.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania
na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub podmiotom, na podstawie zawartych umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją celu, o którym mowa w pkt 4, a następnie
zgodnie z przepisami usta'.'.y o narodo'.'"m zasobie archiwalnym i archiwach.
7. Na zasadach określonych przepisami RODO posiada Pani/Pan prawo do:
dostępu do treści swoich danych oraz uzyskania ich kopii,
sprostowania (poprawiania) danych osobov"ch — jeśli są błędne lub nieaktualne,
ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobownych,
z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w przypadku, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych
narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, jest dobrowolne z wyjątkiem danych wynikających z przepisów
prawa. Podanie danych jest wymogiem ustawowym koniecznym do prawidłowego wypełnienia obowiązków
związanych z realizacją wniosku o przyznanie świadczeń.
(data, czytelny podpis)


    4. instruktaż – jak wypełnić wniosek instruktaz_jak_wypelnic_wniosek.pdf
WSKAZÓWKI, JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O WYPŁATĘ
DODATKU DLA NIEKTÓRYCH PODMIOTÓW NIEBĘDĄCYCH
GOSPODARSTWAMI
DOMOWYMI
z
TYTUŁU
WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA
Szanou,ni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z materiałem instruktażowym: jak vvypełnić uniosek
o v.ypłatę dodatku dla podmiotów niebędących gospodarstwami domov.ymi: z Țtułu wykorzystania
niektórych źródeł ciepła (dalej: w dokumencie określanych nazwą uražliwe") Wspólnie,
krok po kroku, przej dziemy przez formularz
Należy pamiętać, że informacj e wpisane we wniosku o wy•platę dMlatku są rygorem
(Klpowiedzialności karnej za składanie falsz»ych oświadczeń.
Do wypehlienia uniosku potrzebne będą dane osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania
podmiotu uražliwego w zakresie złożenia Mliosku_
Każda z osób składających uniosek w imieniu podmiotu wrażliwego obowiązana J est podać swoj e imię,
nazwisko, nr PESEL i obywatelstwo, a w przypadku nieposiadania nr PESEL naležy xvpisać serię
i numer dokumentu stłvierdzającego tożsamość. Konieczny będzie róM1iež nr konta bankowego, na
który dokonany zostanie przelew.
Wniosek naležy I.vyłk.łnić czytelnie, wielkimi literami, a pola uybon_l zaznaczać literą lub
W polu „ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY I,VNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA
NEKTORYCH PODMIOTOW NIEBĘDĄCYCH GOSPODARSTWANfl DOMOT,VYMI Z TYNJŁU
WYKORZYSTYWANA NIEKTÓRYCH ŽRÓDEŁ CIEPŁA” trzeba wpisać nazwę który
będzie rozpatrywać wniosek i xvypłacał świadczenie. X'.ypłaca wójt, burmistrz: prezydent
miasta właścixvy ze względu na miejsce siedziby podmiotu składającego wniosek o "»latę tego
dMlatku. Jeżeli dany wrażli"'y ma kilka miejsc wykonywania działalności, to należy
złożyć na te miejsca wnioski.
W pierłvszej części uniosku uzupełnimy informacje dotyczące wnioskodawcy
czesc 1: DANE OSOB UPRAWNIONYCH DO REPREZENTOWANIA
PODMIOTU NIEBĘDĄCEGO GOSPODARSTWEM DOMOWYM ORAZ
OZNACZENIE PODMIOTU
CZ. 1 PKT 1
DANE PODMIOTU
W tej części każda z osób reprezentujących Imioskodawcę będącego podmiotetn •ATažlivvym wpisuje
swoje dane — imię: naz•aisko: i PESEL Serię i numer dokumentu stłvierdzającego
tożsamość naležy wpisać wtedy, gdy unioskodawca nie ma prąznanego numeru PESEL
Należy pamiętać, iž wniosek powinien być składany zgodnie z zasadami reprezentacj i danego podmiotu,
np. jeżeli do reprezentacji danej fundacji V.ymagane jest współdziałanie dwóch członków jej
to uniosek musi być zgodnie z tą zasadą.

CZ. 1 PKT 2
OZNACZENIE PODMIOTU 1 JEGO SIEDZIBY
W tej sekcji w pierwszym kroku naležy omaczenłe podmiotu uraz z poclaniem lokalizacji
budynku, w którym majduje się ciepła objęte mlioskiem_ o wskazanie konkretnej nazuy
i lokalizacji w której prowadzona jest działalność danego podmiotu nražliwego. Podając lokalizację
naležy określić: województwo, grninę lub dzielnicę, kcd pocztov.y, miejscowość oraz ulicę i numer
domu lub mieszkania.
Taka kolejność upisnvania danych sugeruje, że jeden poclmiot składa uniosek każdorazowo na każde
żródło ciepła, w różnych lokalizacjach: nawet na obszarze różnych gmin czy województw.
z informacja zawartą w przypisie 1 do uniosku, w takich przypadkach właściłvy do rozpatrzenia
uniosku o u,ypłaȚ• dodatku będzie nadal wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu
na miej sce składającego uniosek
W ramach punktów 02 do 06 pdawany jest adres siedziby podmiotu xvražliwego: gminę lub
dzielnicę: kod miejscowość oraz ulicę i numer domu lub mieszkania. Jeżeli adres
u,ykonnvania działalności i adres siedziby danego podmiotu wrażliwego są idenȚczne należy
uprowadzić te same dane.
Kolejne punktu tej sekcji dotyczą danych kontaktov.ych_ Pdanie nr telefonu i adresu e-mail nie jest
obowiązkowe, jednak xvpisanie adresu poczty elektronicznej daje możliwość przesłania przez gminę
powiadomienia o przyznaniu i X'.ypłacie ddatku_
Jeśli we nniosku nie będzie podany adres e-mail, informacj ę o przyznaniu dodatku, wówczas informację
o przyznaniu dodatku można uzyskać w gminie _
Ostatnim punktem tej sekcji jest xvypełnienie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub innego numeru
rejestrowego właściwego dla podmiotu składającego wniosek.
CZ. 1 PKT 3
OKRESLENIE RODZAJU PODMIOTU - ZGODNIE Z TRESCIĄ ART.4 UST.] PKT 4
USTAWY
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na
rynku paliw, szczegółowo określa katalog podmiotów, które są upraxvnione do skorzystania z
z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.
W związku z tym w części I w punkcie 3 nniosku naležy wskazać, jaki podmiot jest reprezentowany
Właścixvy podmiot, spośród xvymienionych, należy zaznaczyć w okienku znaj dującym się w
czesc 11: OBLICZENIA 1 NUMER RACHUNKU
CZ. 11 PKT 1
WNIOSKOWANA WYSOKOŚĆ DODATKU DLA PODMIOTU

W tym punkcie należy przedstav.'ić kalkulacj ę dotyczącą kosztów zakupu paliwa nykorzysty,vanego na
potrzeby ogrzewania
w którym wykony,vanajest działalność danego podmiotu
wrażliwego. Należy kolejno przedstawić:
1) zakładany średni roczny koszt zakupu paliw "korzystywanych na potrzeby ogrzewama
oznaczony: Zk;
2) średni roczny koszt zakupu paliwa xvykorzystyvvanego na potrzeby ogrzewania, obliczony
z xvybranych lat, z okresu trzech lat poprzedzaj ących złożenie uniosku omaczony:
Ważne! Kalkulacje należy od obliczenia Skp_ Do obliczenia tego składnika konieczne jest
przygotowanie dokumentów sprzedaży dla dwóch vvybranych lat, z okresu trzech lat poprzedzających
złożenie uniosku To IMIioskodauca decyduje: które to będą lata. Dokumenty sprzedaży powinny
dotyczyć paliw wykorzystywanych przez dany na cele ogrzewania, w złviązku
z xvykonywaniem przez ten swojej podstawowej działalności. Z dokumentów sprzedaży
powinna wynikać zarówno cena jednostkowa jak i ilość paliwa Wyliczenie Skp powinno polegać na
przemnożeniu cen oraz ilości zakupionego w tych latach paliwa, a następnie podzieleniu przez liczbę
tych lat — przez dwa. Wynik, dzięki uśrednieniu z dwóch lat, pokaże j aki był koszt zaopatrzenia w ciepło
podmiotu v.nioskującego (średniorocznie). Do nyliczenia bierze się pod uwagę dokumenty sprzedaży
z danego, całego roku kalendarzowego. W przypadku podmiotów działających krócej niż dwa lata,
naležy wziąć pd uwagę okres roku lub krótszy i tym samym we uzorze podstawić koszty uśrednione
dla j ednego roku.
Następnie należy obliczyć Zk Do uyliczenia zakładanego kosztu (Zk) naležy wziąć cenę z
dokumentów sprzedaży z 2022 roku, dotyczących paliw przewidzianych do zužycia w sezonie
grzewczym 2022/2023 i dokonać pomnożenia tej ceny przez średnią oczną ilość paliwa zužytego w
latach poprzednich - uwzględnionych do łvyliczenia Skp. Należy pamiętać, że ilość paliwa objętego
dokumentami sprzedaży dla roku 2022 powinna obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości
paliwa przyjętej do obliczenia Skp Dla przykładu: jeśli z obliczeń vvykonanych dla Skp łvynika, że
podmiot zumvał rocznie średnio 100 ton paliwa, to dokumenȚ sprzedaży za rok 2022 powinny
obejmować co najmniej 50 ton paliwa.
Na koniec naležy określić xvysokość dodatku dla podmiotu "Tažliwego — D Aby obliczyć uysokość
należnego należy [zgodnie ze wzorem: D = (Zk - Skp) x 0,4] Zk odjąć Skp, a otrzymaną
w ten sposób wartość przez 0,4.
Koszty należy określać w kwocie brutto, w złotych.
CZ. 11 PKT 2
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO ALBO RACHUNKU W SPOLDZIELCZEJ KASIE
OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ PODMIOTU, NA KTÓRY MA ZOSTAĆ
WYPŁACONA KWOTA DODATKU
W tej części nniosku należy pdać numer rachunku bankowego oraz imię i nazwisko lub
uhściciela rachunku.
czesc 111: INFORMACJA DOTYCZĄCA ZRODLA CIEPLA
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZRODEL CIEPLA


    5. prezentacja dla podmiotów wrażliwych prezentacja_dla_podmiotow_wrazliwych.pdf
Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych
źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
ROZDZIAŁ 3 - DODATKI DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PODMIOTÓW
WRAŻLIWYCH
oe
Ministerstwo
Klimatu i Środowiska

Zakres ustawy:
Wsparcie 1,2 mld zł
dla 23 000
podmiotów wrażliwych
Wsparcie 1,9 mld zł
dla 1,04 mln
gospodarstw domowych
DOTYCZY TYLKO BUDYNKÓW NIEPRZYŁĄCZONYCH DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ ANI GAZOWE'
Ministerstwo
Klimatu i Środowiska

Beneficjenci:
BENEFICJENCI
GOSPODARSTWA
DOMOWE
PODMIOTY
WRAŽLIWE
Ministerstwo
Klimatu i Środowiska
PALIWO
pelet lub inny rodzaj biomasy,
drewno kawałkowe,
skroplony gaz LPG,
olej opałowy.
węgiel kamienny,
brykiet lub pelet zawierający co najmniej 85%
węgla kamiennego,
pelet drzewny albo inny rodzaj biomasy,
gaz skroplony LPG,
olej opałowy.
ŹRÓDŁO CIEPŁA
kocioł na paliwo stałe,
kominek, koza,
ogrzewacz powietrza,
trzon kuchenny,
płecokuchnia albo piec
kaflowy na paliwo
stałe,
kocioł gazowy zasilany
skroplonym gazem
LPG,
kocioł olejowy
główne źródło ciepła
zgłoszone lub wpisane do
Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków (do
dnia II sierpnia 2022 r. dla
istniejących lub po tym
dniu — wpisane po raz
pierwszy)


    6. prezentacja – mechanizm średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą prezentacja_mechanizm_sredniej_ceny_wytwarzania_ciepla_z_rekompensata.pdf
    7. arkusz do obliczania dodatku dla podmiotu wrażliwego (narzędzie poglądowe) arkusz_do_obliczania_dodatku_dla_podmiotu_wrazliwego_narzedzie_pogladowe(1).xlsx