Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, tj. osobie, która wykorzystuje prąd jako główne źródło ogrzewania w gospodarstwie domowym (pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne), i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmowane są w Zakładzie Obsługi Gminy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zakładu.


Dopłata do ogrzewania prądem wymaga złożenia wniosku wniosek.pdf

Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środo wiska
z dnia 24 listopada 2022 r. (Dz. U. poz. 2443)
WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU ELEKTRYCZNEGO
UWAGA!
Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego składa się pod
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń — zgodnie z art.
34 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących
ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku
energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą".
Zgodnie z art 30 ust 1 ustawy kwota dodatku elektrycznego wynosi 1000 zł W przypadku
gdy zužycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu
zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niž 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł
(art. 30 ust. 2 ustawy)l) .
Dn 7 przedsiębiormvem energetyc7nym potu•ierrlzajace energii
Skrócona instrukcja wypełniania-
Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI.
Pola wyboru należy zaznaczać V lub X
ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU
ELEKTRYCZNEGO 2)
Wójt Gminy Rzekuń
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
2] Dodatek wójt, albo miEta właściwy
składającej o wypłatę .
względu

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 1 JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO
l. Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą".
DANE "MOSKODAWCY
01 _ Imię (imiona)
02. N azwisko
03 _ Obywatelstwo
04_Numer PESEL
05. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
Należy wypełnić w przypadku gdy osoba nie posiada numeru PESEL.
ADRES MIEJSCA ZAMIESZKĂNIA
01 _ Gmina / dzielnica
Kod pocztowy
02.
03 _
04.
Miejscowość
Ulica
Nr domu 05. Nr mieszkania 06. Nr telefonu4)
07 _ Adres poczty elektronicznej
Dane nieobowiązkowe. W przypadku podania adresu e-mail zostanie na niego przesłana informacja o
wypłacie dodatku elektrycznego _
NUMER RACHUNKU PŁATNICZEGO, NA KTÓRY ZOSTANIE PRZEKAZANA
KWOTA DODATKU ELEKTRYCZNEGOS
01 _ Numer rachunku
02 Imię i nazwisko właściciela rachunku
Należy wypełnić w przypadku chęci offzymania dodatku elekȚcznego w formłe przeleuu na rachunek
płamiczy. Przez rachunek płatlłczy rozumie się także rachunek bankowo' lub rachunek prowadzony przez
spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową_

2. Dane członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy.
Gospodarstwo domowe wnioskodawcy jest:
jednoosobowe
wieloosobowe (liczba osób: z uwzględnieniem wnioskodawcy:
Definicja gospodarstwa domowego: zgodnie z art. 27 ust 3 ustał" gospodarstłvo domowe tworzy osoba
fizyczna składająca umiosek o przyznanie dodatku elektrycznego samotnie zamieszkująca i gospodarująca
(gospodarstłvo domowe jednoosobowe) albo osoba fizyczna składająca uniosek o przyznanie dodatku
elektrycznego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrev.nione pozostające w faktycznym związku,
wspólnie z nią zamieszkujące i gospodamjące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)
W skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy wchodzą':
W przypadku gdy oświadczenie dotyczy liczby członków gospodarstwa domowego większej niž 6 osób,
należy dodać formularz obejmujący dane kolejnych członków gospodarstxva unłoskodawcy
DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
01 _ Imię (imiona)
02 _ Nazwisko
03. NumerPESEL
04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
7) Naležy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numenł PESEL.
DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
01 _ Imię (imiona)
02 _ Nazwisko
03. NumerPESEL
04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
Należy wypełnić w przypadku: gdy osoba me posiada numeru PESEL.
DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO
01 _ Imię (imiona)
02 _ Nazwisko
03. NumerPESEL
04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość
Należy wypełnić w przypadku: gdy osoba nie posiada numeru PESEL

wniosek.odt
Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 24 listopada 2022 r. (Dz. U. poz. 2443) WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU ELEKTRYCZNEGO
UWAGA!
Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy kwota dodatku elektrycznego wynosi 1000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł (art. 30 ust. 2 ustawy)1) . 1) Do wniosku dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.
Skrócona instrukcja wypełniania: Należy wypełniać WIELKIMI LITERAMI. Pola wyboru należy zaznaczać V lub X . ORGAN, DO KTÓREGO JEST SKŁADANY WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU ELEKTRYCZNEGO 2) Wójt Gminy Rzekuń
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
2) Dodatek elektryczny wypłaca wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej składającej wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego. CZĘŚĆ I DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY I JEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO 1. Dane osoby fizycznej składającej wniosek, zwanej dalej „wnioskodawcą”. DANE WNIOSKODAWCY Imię (imiona) ………………………………………………………………………….…………………………
Nazwisko …………………………………………………………………………………….………………
Obywatelstwo …………………………………………………………………………………….………………
Numer PESEL Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość3) ………………………………………………………………………………………………………
3) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA Gmina / dzielnica ………………………………………………………………………………………………………
Kod pocztowy - Miejscowość ………………………………………………………………………………………………………
Ulica ………………………………………………………………………………………………………
Nr domu 05. Nr mieszkania 06. Nr telefonu4) 07. Adres poczty elektronicznej4) ………………………………………………………………………………………………………
4) Dane nieobowiązkowe. W przypadku podania adresu e-mail zostanie na niego przesłana informacja o wypłacie dodatku elektrycznego.
NUMER RACHUNKU PŁATNICZEGO, NA KTÓRY ZOSTANIE PRZEKAZANA KWOTA DODATKU ELEKTRYCZNEGO5) Numer rachunku Imię i nazwisko właściciela rachunku
………………………………………………………………………………………………………
5) Należy wypełnić w przypadku chęci otrzymania dodatku elektrycznego w formie przelewu na rachunek płatniczy. Przez rachunek płatniczy rozumie się także rachunek bankowy lub rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową. 2. Dane członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy.
Gospodarstwo domowe wnioskodawcy jest:
jednoosobowe
wieloosobowe (liczba osób, z uwzględnieniem wnioskodawcy: .......)
Definicja gospodarstwa domowego: zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy gospodarstwo domowe tworzy osoba fizyczna składająca wniosek o przyznanie dodatku elektrycznego samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osoba fizyczna składająca wniosek o przyznanie dodatku elektrycznego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
W skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy wchodzą6): 6) W przypadku gdy oświadczenie dotyczy liczby członków gospodarstwa domowego większej niż 6 osób, należy dodać formularz obejmujący dane kolejnych członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy.DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO Imię (imiona) ………………………………………………………………………………………………………
Nazwisko ………………………………………………………………………………………………………
Numer PESEL Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość7) ………………………………………………………………………………………………………
7) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL. DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO Imię (imiona) ………………………………………………………………………………………………………
Nazwisko ………………………………………………………………………………………………………
Numer PESEL Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość7) ………………………………………………………………………………………………………
7) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL. DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO Imię (imiona) ………………………………………………………………………………………………………
Nazwisko ………………………………………………………………………………………………………
Numer PESEL Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość7) ………………………………………………………………………………………………………7) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO Imię (imiona) ………………………………………………………………………………………………………
Nazwisko ………………………………………………………………………………………………………
Numer PESEL Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość7) ………………………………………………………………………………………………………
7) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO Imię (imiona) ………………………………………………………………………………………………………
Nazwisko ………………………………………………………………………………………………………
Numer PESEL Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość7) ………………………………………………………………………………………………………
7) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL. DANE OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO Imię (imiona) ……………………………………………………………………………………..………..………
Nazwisko ……………………………………………………………………………………..……..…………
Numer PESEL Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość7) ………………………………………………………………………………………………………
7) Należy wypełnić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL. 3. Informacja dotycząca źródeł ogrzewania zasilanych energią elektryczną 8). Głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest jedno z następujących źródeł: pompa ciepła,
ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny
– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, z późn. zm.)9).
8) Dotyczy wyłącznie tych wnioskodawców, których gospodarstwo domowe wykorzystuje urządzenia grzewcze określone wyżej jako główne źródło ogrzewania, oraz pod warunkiem, że to źródło ogrzewania zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
9) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia do centralnej ewidencji emisyjności budynków deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
CZĘŚĆ II OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że:
osoby wymienione w części I w pkt 2 wniosku są członkami mojego gospodarstwa domowego,
wszystkie podane we wniosku dane są zgodne z prawdą,
gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym nie jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2022 r. poz. 1378, z późn. zm.), która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy10),
gospodarstwo domowe nie skorzystało z dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692, z późn. zm.), ani nie złożyłem(-łam) wniosku o przyznanie tego dodatku,
gospodarstwo domowe nie skorzystało z paliwa stałego zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477, z późn. zm.)11),
gospodarstwo domowe nie skorzystało z dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.), ani nie złożyłem(-łam) wniosku o przyznanie tego dodatku.
10) Przez mikroinstalację rozumie się instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.
11) Przez przedsiębiorcę rozumie się przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, wpisanego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, z późn. zm.), który sprzedawał paliwa stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę, w celu wykorzystania na potrzeby własne tych gospodarstw domowych.
Do wniosku dołączam następujące dokumenty:
1) .............................................................................................................................................................
2) .............................................................................................................................................................
3) .............................................................................................................................................................
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia ………………………… ………………………… ………………………… (miejscowość) (data: dd/mm/rrrr) (podpis wnioskodawcy) Deklaracja odbioru informacji w sprawie przyznania dodatku elektrycznego
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………..……………
zamieszkały/a ……………………………………………………………………...…………………
PESEL: ………………………………………………………………………………………...………
Zaznacz
X
Informację o przyznaniu dodatku elektrycznego proszę przekazać na adres e – mail:
(proszę wpisać adres e-mail)
…………………………………………………
Poinformowano mnie, że informację w sprawie przyznania dodatku elektrycznego można odebrać w Zakładzie Obsługi Gminy w Rzekuniu
Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty przyznanego dodatku.
………………………………………………..
(data)
………………………………………………..
(czytelny podpis)
Klauzula Informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych
Dodatek elektryczny
Na podstawie obowiązku prawnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje się, że:
Administratorem danych osobowych jest Zakład Obsługi Gminy (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń lub drogą e-mailową pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego przez Państwa wniosku o dodatek elektryczny, a podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 2243 ze zm). Przesłanka legalizująca przetwarzanie Państwa danych osobowych wynika z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, co spełnia wymagania art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów ustawy wskazanej w pkt 3.
Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.
Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp uprawnieni pracownicy Zakładu Obsługi Gminy, a także na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Zakładu Obsługi Gminy.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
Posiadają Państwo, na zasadach art. 15- 21 RODO, prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
W sytuacji, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.
Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, ani też nie będą podlegały profilowaniu.


Kwota dodatku elektrycznego wynosi 1000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:


  1. jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
  2. gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Dodatek elektryczny przysługuje jednorazowo na wniosek złożony przez dowolnego członka gospodarstwa domowego.
Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r., przy czym wypłata dodatków została przewidziana najpóźniej do dnia 31 marca 2023 r.
Wnioski o wypłatę dodatku złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

WAŻNE! Dodatkiem nie są objęte:

  1. gospodarstwa domowe zamieszkujące pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, tzw. fotowoltaika,
  2. osoby w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692),
  3. gospodarstwa domowe, objęte pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967),
  4. gospodarstwa domowe, objęte pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

Wójt przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku ma możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku bezpośrednio w Zakładzie Obsługi Gminy. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty dodatku.

Przyznanie dodatku elektrycznego nie wymaga wydania decyzji. Decyzje organ wydaje przy odmowie przyznania dodatku, uchyleniu lub zmianie prawa do tego dodatku oraz przy rozstrzygnięciach w sprawie nienależnie pobranego dodatku.

Wójt dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy,  wójt może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego.
Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
W toku wywiadu środowiskowego ustala się, czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego.
Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, lub uniemożliwienie jego przeprowadzenia, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku elektrycznego.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Dzięki tej klauzuli organy będą miały uprawnienie do podjęcia odpowiednich czynności w przypadku próby wyłudzenia dodatku.