Zakład Obsługi Gminy zaprasza do składania ofert na zadanie p.n: " Konserwacja oraz czyszczenie boiska sportowego kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 znajdującego się w Rzekuniu ul. Nowa 7.

Szczegóły w załącznikach:

zaproszenie_do_skladania_ofert_-_Orlik.pdf

ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń
teł. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rzekun.pl/zog
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekuń, dnia 17 sierpnia 2023
ZOG. 26.12 2023
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zamawiający Zakład Obsługi Gminy ul. Kolonia 18, 07-411 Rzekuń zaprasza do złożenia ofert
na: „Konsenvację oraz czyszczenie boiska sportowego kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012
znajdującego się w Rzekuniu ul. Nowa 7"
Przedmiot zamówienia.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się na rzecz Zamawiającego wykonywać usługi
polegające na dwukrotnej kompleksowej konsenvacji i czyszczeniu boiska „Orlik" w Rzekuniu. W zakres
każdej konsenvacji i pielęgnacji boiska sportowego do piłki nożnej o wymiarach 30 m x 62 m,
pow. 1860 m2) ze sztuczną trawą wchodzą następujące czynności:
1) wybranie zanieczyszczonego wypełnienia, granulatu gumowego, piasku lub mieszanki obydwu
materiałów z włókien trawy za pomocą specjalistycznej maszyny,
2) maszynowe oczyszczenie brudnego wypełnienia poprzez oddzielenie od niego wszelkiego
rodzaju śmieci, szyszek, liści, kapsli, patyczków od lodów, stłuczonego szkła, kamieni, mchu,
glonów, kurzu i innych zanieczyszczeń oraz ponowne umieszczenie wypełnienia pomiędzy
włóknami trawy,
3) równomierne rozprowadzenie granulatu na całej nawierzchni z ewentualnym uzupełnieniem
granulatem miejsc o zwiększonej ekspozycji (granulat w zakresie wykonawcy - 2 tony),
4) maszynowe rozczesanie i wyprostowanie zgniecionych włókien trawny: przywrócenie
sprężystości, elastyczności i miękkości murawy poprzez dogłębne rozbicie i spulchnienie wsypki
oraz wygładzenie murawy z zachowaniem odpowiedniej wysokości wystających ponad granulat
włókien trawy,
5) inspekcja systemu drenażu.
Wszystkie zabiegi winny być wykonane przy użyciu specjalistycznych maszyn przeznaczonych
do pielęgnacji sztucznej nawierzchni. Należy złożyć specyfikację, certyfikaty maszyn stosowanych
podczas wykonywania serwisu nawierzchni z trawy syntetycznej do wglądu.
W celu sprawdzenia stanu technicznego boiska istnieje możliwość dokonania przez Oferentów wizji
lokalnej kompleksu sportowego.
Termin realizacji zamówienia oraz termin związania ofertą:
1) Usługa będzie wykonana w terminach:
a) konserwacja i czyszczenie — do 15 września,
b) konserwacja i czyszczenie — do 30 listopada
Istnieje możliwość przesunięcia terminów wykonania konsenvacji w przypadku niekorzystnych
warunków atmosferycznych.
2) termin związania ofertą: wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty:
1) oświadczenia, że wykonawca (zał. nr 3):
a) posiada uprawnienia do wykonwania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) odpowiednią wiedzę i doświadczenie,
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość
wywiązania się z wykonania umowy.
2) specyfikacji, certyfikatów maszyn stosowanych podczas wykonywania serwisu
nawierzchni z trawy syntetycznej.
Ponadto wykonawca oświadcza, że:
sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione groźbą kary.
Sposób przygotowania oferty:
Ofelię należy dostarczyć do 24 sierpnia 2023 r. do godziny 10.30, na adres: zog@rzekumnet
a wiadomość e-mail zatytułować „Konserwacja i czyszczenie boiska sportowego 2023
oferta".
Załączniki stanowiące integralną część zaproszenia:
formularz ofertowy (zał. Nr 1),
wzór umowny (zał. Nr 2),
oświadczenie (zał. Nr 3).
Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia:
Bartłomiej Jezierski — teL 660 957 085
Kryteria oceny oferty: przy oferty Zamawiający się kierowal kryterium:
cena brutto za realizację zadania — 100%
Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamowłema.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia bez podawania przyczyny.
Na podstawie art 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) do niniejszego zapytania nie stosuje się wiw ustawy.
Dy rektor
Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu
Danuta Orzołek
str. 2

oswiadczenie_Orlik.odt

(pieczęć wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA WYKONAWCY: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ADRES: ………………………………………………….………….………………………………………..
przystępując do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest: „Konserwacja oraz czyszczenie boiska sportowego kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012 znajdującego się w Rzekuniu ul. Nowa 7”.
oświadczamy, że:
posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
posiadamy wiedzę i doświadczenie,
dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość wywiązania się z wykonania umowy.
Ponadto oświadczamy, że:
sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
……………………………….…………….…………………..………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy
………………………. , dn. ………………………
(miejscowość) (data)

formularz_ofertowy_Orlik.odt

Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy
Zamawiający: GMINA RZEKUŃ – Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu
ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń
tel. 29 643 20 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. strona internetowa: www.rzekun.pl Oznaczenie sprawy: ZOG. 26.12.2023
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
Nazwa …........................................................................................................................……............…………………...
Adres ….............................................................................................................................…….........……………………
NIP …....................................................................................................................................…….....…………………...
Regon ….................................................................................................................................……....…………………..
Nr telefonu/e-mail ….............................................................................................……................……………………...
Oferuję:
cenę na: „Konserwację oraz czyszczenie boiska sportowego kompleksu Moje Boisko- Orlik 2012 znajdującego się w Rzekuniu ul. Nowa 7”:
cena netto …................................................ zł
podatek VAT ….............................................. zł
cena brutto …................................................ zł
słownie brutto …..............................................................................................................…..….
Termin płatności wynosi: ..........… dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
Na usługę udzielam …………. miesięcy gwarancji.
Oświadczam, że uważam się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Oświadczam, że załączony do zapytania zał. nr 2 – projekt umowy został przeze mnie/nas zaakceptowany i podpisany, zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oferta została złożona na ..... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ..... do nr ....
Integralną część oferty stanowi wypełniony i podpisany projekt umowy.
Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:
.......................................................................................................................…
......................................................................................................................…
......................................................................................................................…
.......................................................................................................................…
Podpis/y:
L.p.
Nazwa Wykonawcy
Nazwisko i imię osoby/osób/ upoważnionej/ych/ do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy
Podpis/y/ i pieczęć/cie/ osoby/osób/ upoważnionej/ych/ do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy/ów/
Miejscowość i data
Oświadczenie
Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z art. 4 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady UE o ochronie danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub Rozporządzenie)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora tj. Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu z siedzibą ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń w celu realizacji w/w zadania.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem (-am) się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub Rozporządzenie)
…………………..………………………………….

umowa_orlik_2023.doc

Klauzula_RODO.pdf

1-aACZULA INFORMACYJNA DLA OSOB UDZIAL W ZAMOMENIU
PUBLICZNYM LUB ZAPYTANIU
Szanowni Państvw zaodnie z art 13 i ort. 14 RODOI informu\ernv_ że:
Przetwarzanie Pani•Pana danych osobowych następuje przez poniższych współadministratcrów:
I)
2)
Dyrektora Zakładu Obsługi Gminy — wykonującego zadania przy Zakładu Obskugi
Gminy zlokalizowanego przy ulicy Kolonia LB: kod 07-411 Rzekuń. Współadministrator
przetwarza dane osobowe w ramach udzielenia zamówienia publicznego lub zapytania ofertowego;
Zakład Obsługi Gminy — reprezentowany przez Dyrektora Zakładu Obsługi Gminy. Siedziba
współadministratora znajduje się przy ulicy Kolonia IB, kcd 07-411 Rzekuń.
Współadministrator przetwarza dane osobowe w ramach zapewnienia obsługi organom jednostki
publicznej m.in. w zakresie: administracyjnym, informatycznym, prawnym.
2.
3.
4.
Współadminłstratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Piotra Podedwornego
Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani,'Pan skontaktować się we wszystkich sprawach związanych
z przetwarzamem swoich danych osobowych, w szczególności w zakresie wykonywania przez Panie•Pana
przyznanych Pani? anu na mocy RODO uprawnień. Z IOD można skontaktować się:
I) wysyłając e-mail na adres:
2) osobiście w sie dzibie adm mistratcra, po ustaleniu terminu spotk ania.
Pani,'Pana dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach:
1)
2)
3)
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO -
w celu zawarcia z Panlą/Panem umcnăy na realizację zamówienia
publicznego lub zapytania ofertowego;
art. 6 ust. I lit. c) RODO — w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
dotyczącym dokumentowania wszczęcia i przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub zapytania ofertowego, a wynikającym w szczególności z ustawy z dnia I I u;rześnia
2019r. Prawo Zamówień Publicznych;
art. 6 ust. I lit. e) RODO — w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, również w oparciu
o zasadę jawności i gospodarności finansów publicznych.
Współadministratorzy posiadają dane osobowe od podmiotów biorących udział w zamówieniu
publicznym lub zamtamu ofertowym.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich dan
oraz uchylenia dyrektyw,' 95/46/WE.

5.
6.
8.
9.
Odbiorcami Pani,'Pana danych osobowych mogą być:
I)
2)
wszystkie zainteresowane podmioȚ i osoby, ponie•.vaż:
a)
b)
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jaune, zgodnie z wymagamami
przepisów wynikających z ustaw:
z dnła I I września 201 gr. Prawo Zamówień Publicznych;
z dnła 27 sierpnia 200% o Finansach publicznych.
zapytame ofertowe jest jawne, zgodnie z uymagamamł przepisów wynikających z ustaw:
z dnia II września 201 gr. Prawo Zamówień Publicznych;
z dnła 27 sierpnia 200% o Finansach publicznych.
ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić wyłącznie w szczególnych przypadkach
jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z przepisami prawa.
Pani,'Pana dane osobowe będą udostępniane:
I)
2)
3)
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ;
w ramach odpowiedzi na zapytania o informację publiczną;
podmiotom, którym Współadministratorzy, na podstawie przepisów prawa mają obowiązek je
udostępnić, w szczególności: policji; sądowi; prokuraturze.
Współadministratorzy nie mają zamiaru przekazywać Pani'?ana danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak również nie będą wykorzystywać danych do celów
innych niż te: dla których zostały pierwotnie zebrane.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 4 lat liczonych od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zapytania ofertowego zgodnie z wymaganiami
ustawy z dnia I I września 201 g r. Prawo Zamówień Publicznych, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, dane przetwarzane będą przez cały okres trwania umcnăy.
Przysługuje Pani/Panu prawo:
I)
2)
3)
4)
dostępu do danych osobowych (Jgdnakžg Współadministratorzy mogą żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanig żądania,
w szczególności podania nazwy lub daȚ postępowania o u±ielenie zamówienia publicznego lub
zapy tan ta ofertowego);
do sprostowania danych osobowych — (Skorzystanig z uprawnienia nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzigignig zamówienia publicznego lub zapytania ofertowego);
do ograniczenia przetwarzania danych osobowych — (nig ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia pstępowania o u±ielgnig zamówienia publicznego lub zapytania
ofertow ggo);
do wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych osobouych_
Wskazane powyżej żądania mogą być u;noszone pisemnie na adres: Zakład Obsługi Gminy z siedzibą przy
ulicy Kolonia IB: kod 07-411 Rzekuń lub na adres e-mail:

12.
W przypadkłx gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Współadministratorów danych
osobowych narusza przepłsy prawa, ma Pani.Nan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobouych_
przez PaniąJPana danych osobowych w zakresie wynikającym z ustawy o zamówieniach
publicznych jest obowiązkowe i jest warunkiem wzięcia udziału w zamówieniu publicznym lub zapytaniu
ofertowym: zgodnie z przepłsamł prawa tj. ustawą z dnła I I września 201 g r _ Prawo Zamówień Publicznych
oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2CK)9r_ o Finansach Publicznych.
W stosunku do Pani.'Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w Țm decyzje opierające się
na profilowaniu

wybor_oferty_-_Orlik.pdf

ul. Kolonia 13, 07-411 Rzekuń
tel. 29 643 20 55, faks 29 643-20 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rzekun.pl/zog
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekuń, 25.08.2023 r.
ZOG. 26.12.2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej Oferty w rxjstęEX)waniu prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 zł na: „Konserwację oraz czyszczenie
boiska sportowego kompleksu Moje Boisko — Orlik 2012 znajdującego się w Rzekuniu
ul. Nowa 7.
Najkorzystniejszą ofertę na zapytanie ofertowe nr: ZOG. 26.12.2023 z dnia 17.08.2023 r.
złożyła firma:
Sport Łach
ul. Szkolna 38, 07-411 Drwęcz
zakł
Gminy
mgr Danłuu