Dyrektor Zakładu Obsługi Gminy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy. Wymagane dokumenty należy składać w Zakładzie Obsługi Gminy, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń, w terminie do dnia 5 lipca 2021 r.

Szczegóły w załączniku:

 • zarzadzenie.pdf
  ZARZĄDZENIE NR 5/2021
  DYREKTORA ZAKŁADU OBSŁUGI GMINY
  z dnia 24 czenvca 2021 r.
  w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze
  Na podstawie art. 11 ust. l, alt 13 ust 1, 2 usta" z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
  samorządowych Dz U z 2019 r., poz. 1282) oraz Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  w Zakładzie Obsługi Gminy zarządzam, co następuje:
  S l. Ogłaszam konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy.
  S 2. W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego powołu ę Komisję Rekmtacyjną w składzie
  1) Joanna Małgorzata Wołynek — Przewodnicząca Komisji
  2) Anna Wielga — Członek Komisji
  3) Grażyna Przeradzka — Sekretarz Komisji.
  S 3. Wymagania wobec kandydatów oraz wamnki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze,
  stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
  S 4. Ogłoszenie o naborze zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez uywieszenie na tablicy
  informacyjnej Zakładu Obsługi Gminy i w BiuleȚnie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rzekuń
  S 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.
  S 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  Dyrektor Zakładu Obsługi
  mgr Danuta Orzolek
  B4gFIDFF-CC4B-4B7F-BA1 g-COEC63SESEIO. Przyjęty

  Załącznik do zarządzenia Nr 5/2021
  Dyrektora Zakładu Obsługi Gminy
  z dnia 24 czeruc-a 2021 r.
  OGŁOSZENIE O NABORZE
  _ Nazwa i adres jednostki:
  Zakład Obsługi Gminy, ul. Kolonia IB. 07-411 Rzekuń;
  2 Stanowisko pracy: głóv.ny księgoxvy;
  3 _ Wymagania związane ze stanowiskiem
  a) Wymagania niezbędne
  a) obywatelstwo polskie,
  b) pehla zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pehli praw publicznych,
  c) brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciłvko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,
  przeciwko działalności instytucji państwov.ych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności
  dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
  d) Spełnienie jednego z poniższych wamnków:
  a) ukończone ekonomiczne _l ednolite studia magisterskie, ekonomiczne vvyžsze studia zawodowe, uzupełniające
  ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej
  prakȚki w księgowości,
  b) ukończone średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej
  prakȚki w księgowości,
  c) v.pisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  6-1 etniej
  d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkouych albo
  świadectwa kwalifikacyjnego uprauniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkow}ă wydanego
  na podstałvie odrębnych przepisów;
  e) nieposzlakowana opina;
  D znajomość przepisów prawnych (ustaw i aktów uykonawczych) w zakresie niezbędnym do wykony,vania
  a) ustawy o rachunkowości,
  b) ustawy o finansach publicznych,
  c) ustawy o pracownikach samorządouych,
  d) ustau,y prawo zamówień publicznych:
  e) ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorouym odprowadzaniu ścieków,
  D ustav.y prawo wodne
  g) ustawy o ochronie danych osoboxvych,
  h) ustavvy kodeks postępowania administracyjnego;
  g) stan zdrowia pozwalający na zatmdnienie na wskazanym stanowisku.
  b) Wymagania dodatkowe
  a) umiejętność sprav.'neJ organizacji pracy;
  b) umiej ętrłość u,ykonyvvania sprawozdali opracowań: planów;
  B4gFIDFF-CC4B-4B7F-BA1 g-COEC63SESEIO. Przyjęty

  c) umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji;
  d) udokumentowane doświadczenie lub praktyka w pracy na podobnym stanowisku
  e) dobra znajomość obsługi komputera i programów informaȚcznych
  D xvysoka kultura osobista;
  g) uprzejmość i życzliwość w kontaktach z interesantami;
  h) odpowiedzialność i xvysoki stopień zaangażowania w pracę.
  i) odpomość na stres.
  4 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
  1) Prowadzenie rachunkou•ości zakładu, a w szczególnoścł
  a) organizowanie sporządzania: przyjmowania: obiegu i kontroli dokumentów w sposób zapevmiaJący
  właściny przebieg sytuacji, operacji gospodarczych: sprav.ne przeprowadzanie kontroli wev.nętrznej
  oraz prawidłowe prowadzanie rachunkowości zakładu,
  b) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie sprawozdawczości finansowej
  w sposób umożliwiający optymalne zarządzanie i kierowanie działalnością gospodarczą: skuteczną
  ochroną mienia i rozliczania osób odpołviedzłalnych majątkowo za to mienie: prawidłowe i terminowe
  dochodzenie roszczeń i należności oraz prawidłowe i terminowe dokonnvanie rozliczeń finansoxvych,
  c) opracowanie planów i analiz gospodarki finansowej oraz uynikających z niej uniosków,
  d) należyte przechouywanie i zabezpieczenie dokumentów księgouych, ksiąg rachunkoxvych oraz
  sprawozdań finansowyă
  e) dokonywanie wramach kontroli gospodarczej czynności związanych ze sprawowaniem kontroli
  weumętrznej.
  2) Opracowywanie projektów taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
  ścieków.
  3) Prowadzenie ksiąg rachunkov.ych zakładu za pomocą komputera przy użyciu programu Vulcan-F inanse_
  4) Prowadzenie rozliczeń wody i odprowadzania ścieków za pomocą komputera przy uȚcłu programu
  Korelacj a,
  5) Sporządzanie list płac i innych uynagrodzeń pracowniczych za pomocą komputera przy użyciu programu
  Vulcan-Płace.
  6) Obsługa programu Płatnik
  7) Sprawowanie nadzoru nad prawidłouym rozliczeniem xvyników inwentaryzacji _
  8) Sprawowanie nadzom nad prawidłową ewidencją środków trwałych i przedmiotów nietnvałych będących
  w užywanłu_
  9) Wykony,vanie innych zadań i obowiązków uynikających z obsługi finansowo—księgowej, a zwłaszcza
  w zakresie przestrzegania dyscypliny finansowo—budžetowej, nadzoru nad racjonalnym i celowym
  wykorzystaniem środków finansouych i składników majątkov.ych oraz przestrzeganie przepisów ustał"
  o zamówieniach publicznych.
  10) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora ZOG
  5 Warunki pracy na stanowisku
  1) u,ymiar czasu pracy: pełny etat, umowa o pracę na czas określony z możliwością jej przedłużenia na czas
  nieokreślony.
  2) miejsce pracy — praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurouym pouyžej 4 godă
  pomieszczenia na pienvszym piętrze budynku.
  3) miejsce pracy wewnątrz budynku;
  B4gFIDFF-CC4B-4B7F-BA1 g-COEC63SESEIO. Przyjęty

 • kwestionariusz_osobowy.pdf
  Nr 2 'o Załąanika Nr 1
  w Zakładzie Obsługi Gminy
  KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
  1. Imię (imiona) i nazwisko „
  2. Data urodzenia
  3. Dane kontaktowe „
  (wskazane przez osobę ubiegająca się o zatrudnienie)
  4. Wykształcenie
  (nazwa szkoty i rok jej ukończenia)
  (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytui zawodowy, tytuł naukowy)
  5. Kwalifikacje zawodowe
  (kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności,
  w tym np. znajomość języków obcych, prawo jazdy, obsfuga komputera)
  5. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
  (wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)
  7. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich wynika z przepisów
  szczególnych
  (np. obywatelstwo)
  (miejscowość, data)
  (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

  O'M)wiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zasobie „NABORY"
  Informacja w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie cchrom,' osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektmy 95/46/WE dotycząca danych
  osobowvch pozyskanych w niniejszej sprawie:
  I) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu z siedzibą
  przy uL Kolonia lb, 07-411 Rzekuń;
  2) Administrator wyznaczył Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych
  osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@rt-netol
  3) Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu weryfikacji możliwości zatrudnienia pracownika
  na danym stanowisku, wyboru i zatrudnienia pracownika na wolne stanowisko urzędnicze.
  4) Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustaw,' Kodeks pracy, ustawo' z dnia
  21 1 stopada 2008 r. o pracownikach samorządow,'ch, zarzedzenia Nr 3/2021 Dyrektora Zakładu Obsługi
  Gminy z dnia 7 czerwca 2021 r.
  w sprawie ustalenia Regulaminu naboru pracowników na wolne
  stanowiska urzędnicze w Zakładzie Obsługi Gminy.
  5) Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych
  osobowych.
  6) Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) w trakcie prowadzenia sprawo'
  i przez okres:
  a) w przypadku dokumentów pracownika zatrudnionego w wyniku przeprowadzonego dokumenty
  złożone do naboru dołącza się do jego akt osobowych i przechowuje zgodnie z obowiązującymi
  przepisami prawa, pozostała dokumentacja pracownika złożona do naboru przechowywana
  jest w dokumentacji związanej z naborem Kategoria archiwalna A.
  b) dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu
  i zostały umieszczone w protokole jako 5 najlepszych kandydatów, za wyjątkiem oferty wybranego
  kandydata, podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy cd dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.
  c) oferty nie wybranych kandydatów podlegaje zniszczeniu niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru.
  7) Przysługuje Pani/Panu prawo do ich wglądu i poprawy w każdym czasie.
  8) Przysługuje Pani/Panu praw."3 do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpłwvu
  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  g) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do PUOOO z siedzibą w Warszawie w przypadku
  przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych oscbcwvch_
  10) Pozyskanie danych oscbcwvch jest wymogiem określonym w ustawie Kodeks Pracy, ustawie z dnia
  21 1 stopada 2008 r. o pracownikach samorządow,'ch, zarzedzenia Nr 3/2021 Dyrektora Zakładu Obsługi
  Gminy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  w Zakładzie Obsługi Gminy.
  II) Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  (data)
  (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 • oswiadczenia.pdf
  Załącznik 3 do
  w Za "adzie Obsŕugi Gminy
  (miejscowość, data)
  (imię i nazwisko)
  (miejsce zamieszkania)
  (telefon kontaktowWe-maiI)
  OSWIADCZENIA
  Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.
  (czytelny podpis)
  Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na wykonanie pracy na stanowisku głównego księgowego oraz
  obsługę monitora ekranowego.
  (czytelny podpis)
  Oświadczam, że posiadam pełne zdclncść do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw pubFcznych.
  (czytelny podpis)
  Oświadczam, że nie byłem skazanv/nie byłam* skazany/a prawomocnym wyrokiem
  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  sądu
  za umyślne
  (czytelny podpis)
  Oświadczam, że posiadam nieposzlakowaną opinię.
  (czytelny podpis)
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych zawartych w przedłożonej przeze mnie
  ofercie pracy, w celu realizacji procedury naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/67g z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem
  danych osob-aw"vch iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy g5/4E/WE.
  (czytelny podpis)
  * dane nieobowiązkowe

 • informacja.pdf
  ul. Kolonia IB, 07411 Rzekuń
  teł. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rzekun.pl/zog
  ZAKŁAD
  OBSŁUGI
  GMINY
  Rzekuń, dnia 9 lipca 2021 r.
  Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Głównego księgowego w Zakładzie Obsługi Gminy
  W uwniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Obsługi
  Gminy, nie uwbrano żadnego kandydata.
  Uzasadnienie:
  W związku z faktem, iż żaden kandydat nie złożył dokumentów aplikacyjnych w naborze
  na wolne stanowisko urzędnicze do Zakładu Obsługi Gminy nabór pozostaje nierozstrzygnięty.
  Dyrektor
  Zakładu Obsługi Gminy
  Danuta Orzołek