Dyrektor Zakładu Obsługi Gminy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy. Wymagane dokumenty należy składać w Zakładzie Obsługi Gminy, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń, w terminie do dnia 27 września 2021 r.

Szczegóły w załączniku:

zarzadzenie_w_sprawie_ogloszenia_konkursu_na_wolne_stanowisko_urzednicze.pdf

ZARZĄDZENIE NR 10/2021
DYREKTORA ZAKŁADU OBSŁUGI GMINY
z dnia 16 m-ześnia 2021 r.
w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze
Na poclstawie art. 11 ust. l, alt 13 ust 1, 2 usta" z dnia 21 listopada 2CH)8 r. o pracownikach
samorządowych (to. Dz U z 2019 r., poz. 1282) oraz Regulaminu na wolne stanowiska urzędnicze
w Zakładzie Obsługi Gminy zarządzam, co następuje:
S l. Ogłaszam konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy.
S 2. W celu przeprowadzenia konkursowego powołuj ę Komisję Rekmtacyjną w składzie
1) Anna Wielga — Przewodnicząca Komisji
2) Krystyna Krak — Członek Komisji
3) Grażyna Przeradzka — Sekretarz Komisji.
S 3. Wymagania wobec kandydatów oraz wamnki zostały określone w ogłoszeniu o
stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
S 4. Ogłoszenie o zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez xvywieszenie na tablicy
informacyjnej Zakładu Obsługi Gminy i w BiuleȚnie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rzekuń
S 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.
S 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Dyrektor Zakładu Obsługi
mgr Danuta Orzolek
42SF7A17-6969-4800-AF5B-E444045D7FB4_ Przyjęty

Załącmik do zarządzenia Nr 10/2021
Dyrektora Zakładu Obsługi Gminy
z dnia 16 m-ześnia 2021 r.
OGŁOSZENIE O NABORZE
_ Nazwa i adres jednostki:
Zakład Obsługi Gminy, ul. Kolonia IB. 07-411 Rzekuń;
2 Stanowisko pracy: głóv.ny księgov.y;
3 _ Wymagania związane ze stanowiskiem
Wymagania niezbędne
1) posiadanie obywatelstwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa
członkowskiego Unii Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umouy
o Europej skim Obszarze
2) znajomość języka polskiego w mowłe i piśmie w zakresie koniecznym do uykonywania obDwiązków
głóunego księgowego ,
3) pełna zdolność do czynności prav.nych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4) stan zdrowia pozwalający na zatmdnienie na określonym stanowisku;
5) osoba nie była skazana prawomocnym vvyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo oraz nie była ścigana z oskarżenia publicznego
w szczególności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi przeciwko
działalności instytucji państwołvych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów
lub za skarbowe;
6) spełnienie jednego z poniższych wamnków:
a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe,
uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co
najmniej 3-letniej prakȚki w księgowości,
b) ukończone średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej
letniej praktyki w księgowości,
c) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie oclrębnych przepisów,
6-
d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkoxvych
kwalifikacyjnego upraxvnłającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkovvych:
"danego na odrębnych przepisów:
7) brak skazania w zakresie pehlienia funkcji złviązanych z dysponowaniem śrdkami publicznymi, o których
mowa w aft. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia r. o za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych;
8) nieposzlakowana opinia.
9) znajomość przepisów prawnych (ustaw i aktów v.ykonawczych) w zakresie niezbędnym do wykony,vania
a) ustaxvy o rachunkouăci,
b) ustaxvy o finansach publicznyă
c) ustaxvy o pracownikach samorządow}ă
d) ustaxvy prawo zamówień publicznych,
e) ustaxvy o zbiorouym zaopatrzeniu w wodę i zbiorołvym odprowadzaniu ścieków,
42SF7A17-6969-4800-AF5B-E444045D7FB4_ Przyjęty

f) ustawy prawo wodne
g) ustaxvy o danych osobowych,
h) ustaxvy kodeks postępowania administracyjnego;
g) stan zdrowia na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
Wymagania dodatkowe
a) preferowane posiadanie doświadczenia w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości
w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych, w tym doświadczenia na stanowisku
głównego księgowego lub pracomłika działu księgowo-finansowego jednostki budżetowej ;
b) preferowana znajomość systemu - księgowego Vulcan_ systemu zarządzania budżetem
jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@;
c) umiejętność sprawnej obsługi komputera: w tym biegłego posługiwania się narzędziami
informatycznymi : środowisko Windows, pakiet Office;
d) znajomość klasyfikacji budżetowej oraz zasad księgowości;
e) posiadanie znajomości przepisów z zakresu finansów publicznych i rachunkowości, a w szczególności:
znajomość ustav.y o finansach publicznych uTaz z aktami xvykonawczymi do tej ustawy, ustał"
o rachunkowości, ustav.y o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustav.y o pcdatku
towarów i usług, ustaxvy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
f) znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa z zakresu ustav.y o samorządzie gminnym, ustał"
o danych osobowych oraz ustawy o dostepie do informacji publicznej, ustav.y o pracownikach
samorządonych i vvydanych na jej podstawie przepłsów uykonawczych;
g) samodzielność i kreatywność, odporność na stres, sumienność, umiejętność pracy w zespole,
umiejętność decyzji, opanowanie, rzetelność, dyspozycyjność, lojalność, dobra
organizacja pracy.
4 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
1) Do zakresu zadań uykonywanych na stanowisku Głóumego Księgowego należeć będzie prowadzenie
całokształtu zagadnień ekonomicmo-finansouych j ednostki w zakresie:
- organizacji finansów i rachunkou•ości,
- uykonywania dyspozycj i finansovvymi,
- organizowania sporządzania, przyjmowania. obiegu i kontroli dokumentów w sposób zapevmiaJący
właściny przebieg operacji gospodarczych,
a w szczególności:
- prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
- prowadzenie gospodarki finansowej jednostki z obowiązującymi zasadami,
- dokonywanie wstępnej kontroli:
a) operacji gospodarczych i finansouych z planem finansov.ym,
b) kompletności i rzetelności dokumentów doȚczących operacji i finansołvych,
sprawowanie nadzoru nad terminową i rzetelną realizacją zadań:
- przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz nadzór nad przestrzeganiem przez podległych
mu pracouników przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
kontrasygnata czynności praumych skutkujących powstaniem zobołviązań finansouych:
sprawowanie nadzoru nad realizacją planu finansowego Zakładu i bieżąca kontrola jego wykonania
(prowadzenie bieżącej analizy realizacji dochodów i vvydatków oraz przygotov.ywanie uniosków
w zakresie zmian w planie finansowym Zakładu, celem racjonalnego i zgodnego z prau•em
gospodarowania budžetouymi),
42SF7A17-6969-4800-AF5B-E444045D7FB4_ Przyjęty

kwestionariusz_osobowy.pdf

Nr 2 'o Załąanika Nr 1
w Zakładzie Obsługi Gminy
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
1. Imię (imiona) i nazwisko „
2. Data urodzenia
3. Dane kontaktowe „
(wskazane przez osobę ubiegająca się o zatrudnienie)
4. Wykształcenie
(nazwa szkoty i rok jej ukończenia)
(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytui zawodowy, tytuł naukowy)
5. Kwalifikacje zawodowe
(kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności,
w tym np. znajomość języków obcych, prawo jazdy, obsfuga komputera)
5. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)
7. Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich wynika z przepisów
szczególnych
(np. obywatelstwo)
(miejscowość, data)
(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

O'M)wiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zasobie „NABORY"
Informacja w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie cchrom,' osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektmy 95/46/WE dotycząca danych
osobowvch pozyskanych w niniejszej sprawie:
I) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu z siedzibą
przy uL Kolonia lb, 07-411 Rzekuń;
2) Administrator wyznaczył Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych
osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iodo@rt-netol
3) Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu weryfikacji możliwości zatrudnienia pracownika
na danym stanowisku, wyboru i zatrudnienia pracownika na wolne stanowisko urzędnicze.
4) Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustaw,' Kodeks pracy, ustawo' z dnia
21 1 stopada 2008 r. o pracownikach samorządow,'ch, zarzedzenia Nr 3/2021 Dyrektora Zakładu Obsługi
Gminy z dnia 7 czerwca 2021 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu naboru pracowników na wolne
stanowiska urzędnicze w Zakładzie Obsługi Gminy.
5) Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych
osobowych.
6) Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) w trakcie prowadzenia sprawo'
i przez okres:
a) w przypadku dokumentów pracownika zatrudnionego w wyniku przeprowadzonego dokumenty
złożone do naboru dołącza się do jego akt osobowych i przechowuje zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, pozostała dokumentacja pracownika złożona do naboru przechowywana
jest w dokumentacji związanej z naborem Kategoria archiwalna A.
b) dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu
i zostały umieszczone w protokole jako 5 najlepszych kandydatów, za wyjątkiem oferty wybranego
kandydata, podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy cd dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru.
c) oferty nie wybranych kandydatów podlegaje zniszczeniu niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo do ich wglądu i poprawy w każdym czasie.
8) Przysługuje Pani/Panu praw."3 do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpłwvu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
g) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do PUOOO z siedzibą w Warszawie w przypadku
przetwarzania danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych oscbcwvch_
10) Pozyskanie danych oscbcwvch jest wymogiem określonym w ustawie Kodeks Pracy, ustawie z dnia
21 1 stopada 2008 r. o pracownikach samorządow,'ch, zarzedzenia Nr 3/2021 Dyrektora Zakładu Obsługi
Gminy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
w Zakładzie Obsługi Gminy.
II) Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
(data)
(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

oswiadczenia.pdf

Załącznik 3 do
w Za "adzie Obsŕugi Gminy
(miejscowość, data)
(imię i nazwisko)
(miejsce zamieszkania)
(telefon kontaktowWe-maiI)
OSWIADCZENIA
Oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie.
(czytelny podpis)
Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na wykonanie pracy na stanowisku głównego księgowego oraz
obsługę monitora ekranowego.
(czytelny podpis)
Oświadczam, że posiadam pełne zdclncść do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw pubFcznych.
(czytelny podpis)
Oświadczam, że nie byłem skazanv/nie byłam* skazany/a prawomocnym wyrokiem
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
sądu
za umyślne
(czytelny podpis)
Oświadczam, że posiadam nieposzlakowaną opinię.
(czytelny podpis)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich moich danych zawartych w przedłożonej przeze mnie
ofercie pracy, w celu realizacji procedury naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/67g z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem
danych osob-aw"vch iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy g5/4E/WE.
(czytelny podpis)
* dane nieobowiązkowe

lista_kandydatow_spelniajacych_wymagania_formalne.pdf

USTA
kandydatów spełniających wymagania formalne
na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Zakładzie Obsługi Gminy
Informuję, że do naboru na wolne stanowisko urzędnicze Głównego księgowego w Zakładzie
Obsługi Gminy zgłosił się 1. kandydat. W wyniku wstępnej selekcji do następnego etapu rekrutacji Komisja
postanowiła zakwalifikować tego kandydata gdyż spełnia wymagania formalne, w tym wymóg wykształcenia oraz
stażu pracy. Wymagania te spełniła i została zakwalifikowana do kolejnego etapu naboru następujący kandydat:
Bożena Kamińska zam. Ostrołęka
Drugi etap naboru czyli rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem zostanie przeprowadzony 30 września 2021 r.
Dyrektor
Zakładu Obsługi Gminy
Danuta Orzofek
Rzekuń, dn. 29.09.2021 r.
Niniejszą informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Rzekuń.


Informacja_o_wyniku_naboru.pdf

ul. Kolonia IB. 07-411 Rzekuń
tel. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Www.rzekun.pl/zog
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekuń, dnia 19 października 2021 r.
INFORMACJA O WYNIKU NABORU
Informuję, iż w wyniku zakończenia nalM)ru na ww. stanowisko zatrudniona zostanie
pani Bożena Kamińska zamieszkała w Ostrołęce
Stosunek pracy zostanie nawiązany w miesiącu listopadzie 2021 r.
Uzasadnienie wyboru:
W wyniku przeprowadzonego naboru kandydatem do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym
Głównego księgowego w Zakładzie Obsługi Gminy została Pani Bożena Kamińska, która podczas
rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą merytoryczną oraz predyspozycjami
pozwalającymi na prawidłowe wykonywanie obowiązków na oferowanym stanowisku.
DYREKT
Zakładu O
(podpis Dyrekt