Informacja jest archiwalna. Jej ważność wygasła 2024-01-29 23:00:00

Zakład Obsługi Gminy zaprasza do składania ofert na postępowanie w trybie podstawowym pn. "Bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Rzekuń w 2024 roku."

Szczegóły w załącznikach:

ogloszenie_zamowieniu.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń w 2024 r."
MAWIAJ
1.1.) Rola zamawiającego
postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Obsługi Gminy
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142991348
1.5) Adres zamawiającego
1.5.10 Ulica: Kolonia IB
1.5.2.) Miejscowość: Rzekuń
1.5.3.) Kod pocztowy: 07411
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki
1.5.7.) Numer telefonu: 296432055
1.5.8.) Numer faksu: 296432035
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.5.10.) Adres strony internetowej zamavâającego: ww.v.rzekun.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznFh - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
pobór,uzdatnianie wody,odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
EKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1 Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
"Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń w 2024 r."
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-32d71c1d-b895-1 lee-b7da-22bd761ba7f3
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024\BZP 00057474
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-22
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postepowań w BZP: 2024/E3ZP 00018301/018?
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3. I „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń w 2024 r."
2.11 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze Środków Unii
Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt I ustawy
EKCJA III - UDOS PNIANIE DOKUMEN
ZAM ENIA I KOMUNIKACJA
3.1 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl!mp-client\search./list\ocds- 148610-32d71 cl d-b895-11 ee-b7da-22bd761 ba7f3
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wmioskÓw o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami • adres strony internetowej: https:\/ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https:\/ezamowienia.gov.pl
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym Są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie Są ogólnie
dostępne: https•./\ezamowienia.gov.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia Ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): l. Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporządzenia pariamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobown,'Ch i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46NVë (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. urz. UE
L 119 z 04.052016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że: 1 , administratorem Pani\Rana danych osobowych jest Zakład Obsługi
Gminy w Rzekuniu z siedzibą przy ul. Kolonia I B,C7411 Rzekuń email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
2, 2. do kontaktów w sprawie ochrony dansn-;h osobowych został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się
kontaktować wysyłając e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamo,vienia publicznego;
4.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. LI. z 2021 r.
poz. 1129z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp":
5, 5. pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. I ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamó,vienia. a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cafy czas
rwania urnowy;
6, 6. obowiązek podania przez PaniąFana danych osobowych bezpośrednio Raniłpana dotyczący* est wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp. związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: konsekwencje
niepodania określonyn-;h danw.h wynikają z ustawy Pzp;
7.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;
e, B. posiada Rani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowH3h pani/pana dotyczący*; - na
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani\Pana danych osobowych; — na podstawie art. 18 RODO prawo żądania Od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust, 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osot»owych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani\Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9, 9. nie przysługuje Rani/Panu: - w związku z art. 17 ust 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; — prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobov.ych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani\pana danych osobowych jest art. 6 ust, I lit. c RODO.
EKCJA IV - PRZEDMIOT
IENIA
4.1 Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1 przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny:
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie Ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4 Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
422.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: Usługi
2. Przedmiot zamówienia
2.1. Zakres zadania obejmuje dostawę, przygotowanie podłoża poprzez wyrównanie
i wyprofilowanie oraz rozplantowanie mieszanki żwirowej przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
znajdującyrn się na terenie gminy Rzekuń.
22 Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie naprawy z materiałów własnych Wykonawcy tj. kruszyw wraz z ich
załadunkiem, transport materiałów na miejsce robót wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego, wyładunek, równanie
nawierzchni drogi z nadaniem jej odpowiedniej geometrii (spadków).
2.3 Naprawa drogi polegała będzie zaró'.•.mo na:
2.3. I miejscowym (punktov."y'rn) rozłożeniu warstv.ay wbudov,np.vanego kruszywa, zasypaniu dziur, wyrw i nierówności
występujących w drogach z równoczesnym wyróv.maniem, wyprofilowaniem kruszywa na naprawianych Odcinkach dróg,
2.3.2 ciągłym rozłożeniu warstwy kruszywa na całej szerokości i długości naprawianego odcinka drogi, wyrównaniu
rozłożonego kruszywa, wyprofilowaniu.
2.4 Zamawiający zastrzega sobie wyłączne prawo do ustalenia ilości kruszywa i sposobu naprawy drogi z uwzględnieniem
każdorazowo warunków i uszkodzeń drogi. Wskazania Zamawiającego nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności
dotyczącej niezastosowania odpowiedniej ilości kruszywa. W celu wyłączenie swojej odpowiedzialności za nienależyte
wykonanie zlecenia wskutek zastosowania nienależyte ilości kruszywa, Wykonawca jest zobowiązany uprzednio
powiadomić Zamawiającego pisemnie o potrzebie zastosowania ilości kruszpva większej niż Zamawiający wskazał w
zleceniu.
2,5 0 konieczności przystąpienia do wykonania robót budowlanych Zamawiający będzie każdorazowo informował
Wykonawcę poprzez wystaWenie zlecenia szczegółowego zawierającego informacje o miejscu, sposobie i zakresie
wykonania napraw,y.
2.6 Przewidywana wielkość zamówienia wynosi do:
a) mieszanka kruszywa łamanego 0/31 w ilości 2.000,00 ton,
Określone ilości planowanych robót są ilościami szacunkowymi, zostały określone na podstawie danych z ubiegłego roku i
służą jedynie do wyboru najkorzystniejszej oferty i jako takie nie mogą stanowić do wnoszenia przez Wykonawcę
jakichkolwiek roszczeń co do ilości rzeczpvistych robot zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w
sprawie niniejszego zamówienia publicznego, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane prace wg cen
jednostkowych zaproponowanych w ofercie. Rzeczywiste ilości realizowanych w trakcie umowny robót będą wynikały z
aktualnych potrzeb Zamawiającego
Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub rozszerzenia przedmiotu umowy w zakresie ilościowyrn i
asortymentowym, w zależności Od bieżących potrzeb oraz możliwości finansov.aych Zamawiającego.
2,7 Podstawą do wykonywania robót będą pisemne zlecenia wystawiane przez Zamawiającego.
W każdym zleceniu zostanie określony zakres robót, to jest lokalizacja miejsca naprawy, ilość potrzebnego kruszywa,
sposób wykonania robót oraz termin
426.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
428.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2. I I Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny Ofert
4.3.1 Sposób oceny ofert: I. cena4C„1 waga kryterium 60%
2. czas rozpoczęcia robót awaryjnFh4CR/- waga kryterium 40%
4.3.20 Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościoae
Kryterium I
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.60 Waga: 60
Kryterium 2

S_W_Z.pdf

ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń
teł. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rzekun.pl/zog
SPECYFIKACJA
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZWANYCH DALEJ SWZ
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 bez negocjacji o wartości zamówienia nie
przekraczającej progów unijnych
Wartość zamówienia jest niższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art.; ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z
2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)
Przedmiot zamówienia:
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń w 2024 r."
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem ezamówień pod
adresem internetowym: https://ezamowienia.gov.pl/
Nr postepowanta: ZOG 26.4.2024
lp:ocds-1486ło-32d71c1d-b895-11ee-b7da-22bd761ba7f3
Dyrektor Zakładu Obsługi Gminy
DANUTA ORZOŁEK
RZEKUN 2024 R.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zakład Obsługi gminy w Rzekuniu zwana dalej Zamawiającym"
Nazwa: Zakład Obsługi gminy w Rzekuniu
Adres ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń
Adres poczty elektronicznej:
Strona internetowa www.rzekun_pl/zaklad-obslugi-gminy_html
Numer tełetonu: 29 643 20 55
Numer taksu: 2964320 35
godziny urzędowania wtorek 7:45 do ITOO
poniedziałek, środa i czwartek T45 do 15:45
Piątek 7:45 cło 1430
adres skrzynki ePUAPu: Izog/SkrytkaESP
Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:
II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 Ovietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektw.'y 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz Urz UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, Ze: 1 _ administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu z siedzibą przy Kolonia 13,07-411
Rzekuń email 7ng@r7egnn net,
2 do kontaktów w sprawe ochrony danych osobowych został wyznaczony inspektor ochrony
danych, z którym možna się kontaktować wysyłając e-mail na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art 8 oraz art 96 ust 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz U z 2021 poz. 1129z późm zm.), dalej
„ustawa Pzp";
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art 97 ust 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a ježeli czas tnvania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trv.'ania umowy;

6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustaw" Pzp,
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan: - na podstawie art 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeženiem przypadków, o których mowa
w art 18 ust 2 RODO; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu: — w związku z art 17 ust 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
w art. 20 RODO; — na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdy? podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust 1 lit c RODO
III.
TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz 1129 z późn_ zm.) [zwanej dalej także „pzp”]_
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
2 Podstawa prawna opracowania niniejszej SWZ
1) ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz U. z 2021 r., poz
1129 z późn_ zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
zažądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U z 2020 r., poz 2415),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz "magafi technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz U z 2020 r., poz 2452).
3. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez
zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych

zalaczniki_edytowalne_do_SWZ.odt

Załącznik nr 1
OFERTA
Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym pn. „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń w 2024 r.” oferujemy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie wymaganiami zawartymi w SWZ, na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy:
1) Oferuję wykonanie usługi polegającej na dostawie mieszanki żwirowej wraz z transportem przygotowaniem podłoża oraz jej wbudowanie poprzez rozplantowanie na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Rzekuń:
a) 1 tona mieszanki żwirowej kruszywo łamane 0/31,5 z wbudowaniem za:
Netto .............................zł. (słownie....................................zł)
VAT................% ..................................zł.
Brutto.............................zł. (słownie....................................zł) Wartość pozycji: (cena brutto 1 tonę kruszywa łamanego 0/31,5), tj. …….. x 2 000 ton )=………………. (Łączna cena brutto )
Słownie złotych:………………………………………………………….……………...
2. Oferujemy czas rozpoczęcia robót awaryjnych ………….……… (4, 8, 12, 18 lub 24 godziny) od wydania przez Zamawiającego dyspozycji wykonania prac
3.Podane w ust. 1 powyżej ceny zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem całości przedmiotu zamówienia.
Oświadczam, że jestem/nie jestem małym /średnim przedsiębiorcą.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. pn. „ Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Rzekuń w 2024 roku.” prowadzonego przez Zakład Obsługi Gminy
Oświadczamy, że:
zobowiązujemy się wykonywać zamówienie w terminie do 6 m-cy od chwili podpisania umowy
akceptujemy warunki płatności;
zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SWZ i załączonej dokumentacji i  nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,
uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
akceptujemy warunki umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego,
uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
…………………...
8) Nazwy i adresy podwykonawców……………
W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
Oferta została złożona na …………………….. stronach Do oferty dołączono następujące dokumenty:
Nazwa i adres WYKONAWCY :
.................................................................................................................................................................................................................................................
NIP ....................................................... REGON ..................................................................
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:
...............................................................................................................................................
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ........................................................................................................................... numer telefonu: (**) e-mail ................................................................................................
............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r. ...............................................
Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątk
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Rzekuń w 2024 roku.” prowadzonym przez Zakład Obsługi Gminy oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale VIII ust.2. SWZ
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Rozdziale VIII ust.2
i polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………………………..
..……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust 1 pkt 1,4 ustawy Prawo zamówień publicznych
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust.2. ustawy Prawo zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………… r. ….……………………………
(Podpis osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
Załącznik nr 3 do SWZ
WYKAZ SPRZĘTU
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Rzekuń w 2024 roku.” oświadczam1 (y), że obecnie reprezentowana przeze mnie (przez nas) firma dysponuje m. in. następującymi w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu przewidzianymi do realizacji zamówienia:
Opis
ilość
rok produkcji
forma władania
......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ .............................................................................
Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Załącznik nr 4 do SWZ
Wzór U M O W Y
zawarta w dniu ………………..2024 roku pomiędzy:
Gminą Rzekuń w ramach której działa Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń NIP: 758-234-45-74 REGON 142991348
reprezentowaną przez:
Danutę Orzołek – Dyrektor Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu przy kontrasygnacie Bożeny Kamińskiej
zwaną w treści umowy ,,Zamawiającym”,
a
…………………………….
reprezentowanym przez ……………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”,
o następującej treści: § 1
Przedmiot umowy
W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego prowadzonego na zadanie pn. „ Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Rzekuń w 2024 roku.” Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji poniższe zadanie, zwane dalej „Przedmiotem Umowy”.
Przedmiotem umowy jest bieżące utrzymanie dróg gruntowych, w tym częściowo utwardzonych kruszywem drogowym, położonych na terenie gminy Rzekuń polegające na wyrównaniu podłużnym i poprzecznym korpusu drogi równiarką samojezdną drogową z nadaniem jej prawidłowych spadków z jednoczesną likwidacją ubytków gruntowych, zagłębień i kolein. Prace należy prowadzić w odpowiednich warunkach atmosferycznych i przy właściwej wilgotności podłoża gwarantujących utrzymanie stabilności powierzchni wyrównanej drogi.
Przedmiot umowy obejmuje: zakup materiału wraz z wbudowaniem tj. załadunkiem, a następnie transport na wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego miejsca na drogach gminnych, wyładunek, plantowanie i równanie nawierzchni tych dróg.
Naprawa drogi polegała będzie miejscowym (punktowym) uzupełnieni warstwy kruszywa, polegającym na zasypaniu dziur, wyrw i nierówności występujących w drogach z równoczesnym wyrównaniem, profilowaniem na naprawianych odcinkach dróg jak również na ciągłym rozłożeniu warstwy kruszywa na całej szerokości i długości naprawianego odcinka drogi z wyrównaniem, profilowaniem kruszywa.
Przedmiot umowy realizowany będzie na podstawie wystawianych przez Zamawiającego pisemnych zleceń szczegółowych. W każdym zleceniu zostanie określona lokalizacja prac, obszar objęty naprawą, sposób naprawy, ilość koniecznych materiałów itp. oraz termin wykonania robót.
Wykonawca nie może wykonać żadnej usługi oraz zwiększać zakresu usług zleconych bez porozumienia z Zamawiającym i bez jego zlecenia.
Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to uzasadnione, polecić Wykonawcy na piśmie zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót określonych w zleceniu, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać skorygowany zakres zlecenia.
§ 2
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca oświadcza, że:
zapoznał się szczegółowo z SWZ dostarczoną mu przez Zamawiającego i innymi dokumentami stanowiącymi załączniki do tej specyfikacji oraz akceptuje postanowienia zawarte w SWZ;
oferta przez niego sporządzona na podstawie SWZ zawiera wszystkie elementy niezbędne do realizacji zadania;
W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
Wykonywania bieżącego utrzymania dróg gminnych o nawierzchni z kruszyw i gruntowej na terenie gminy Rzekuń zgodnie ze złożoną ofertą i potrzebami Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy;
Przystąpienia do wykonywania robót maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia i ich zakończenia maksymalnie do 30 dni od dnia otrzymania zlecenia;
W przypadku zleceń awaryjnych, przystąpienia do wykonywania robót maksymalnie w ciągu ……… godzin od momentu otrzymania zlecenia i ich zakończenie maksymalnie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia;
W przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, awarii lub katastrofy budowlanej wymagających podjęcia natychmiastowych działań interwencyjnych (czynności podejmowane niezwłocznie polegające na zabezpieczeniu i oznakowaniu miejsc niebezpiecznych i podjęciu drobnych robót naprawczych), Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce występowania w/w zagrożeń niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 godzin po otrzymaniu polecenia od Zamawiającego oraz usunąć zagrożenie w sposób uzgodniony z Zamawiającym nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania polecenia,
W przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę robót, o których mowa w pkt. 2d) w ciągu 24 godzin, Zamawiający ma prawo polecić ich wykonanie innemu wykonawcy, a kosztami wykonania robót i karami umownymi obciążyć Wykonawcę.
Wykonania wszystkich robót na podstawie zleceń szczegółowych wystawianych przez Zamawiającego, a podstawą ich rozliczenia będą ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do umowy oraz rzeczywistych ilości wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia. Uznaje się, że ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę uwzględniają wszystkie koszty jakie Wykonawca ponosi z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.
zapewnienia materiałów własnych, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie drogowym określonym w ustawie Prawo budowlane. Materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, posiadać deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.
Wykonawca ma obowiązek wykonywania Przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, nie naruszającymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru drogowego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym z zakresu bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody, nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie..
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych do robót materiałów.
W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego z Podwykonawców.
Ponadto Wykonawca obowiązany jest:
niezwłoczne - po otrzymaniu zlecenia Zamawiającego - do przystąpienia do prowadzenia robót;
pisemne informowanie Zamawiającego o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin ich zakończenia;
niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych kontrolach, wypadkach i zdarzeniach drogowych;
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów pasa drogowego, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na swój koszt;
opracowanie na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas wykonania robót w zakresie bieżącego utrzymania dróg zgodnego z obowiązującymi przepisami;
zgłaszanie gotowości do odbioru wykonanych odcinków robót, zgodnych ze zleceniami Zamawiającego;
przerwanie prowadzenia robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonanych robót przed zniszczeniem, do czasu ustania przyczyny będącej powodem wstrzymania robót;
utrzymanie ładu i porządku w obszarze prowadzonych robót, a po ich zakończeniu usunięcie poza pas drogowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego pasa drogowego czystego i nadającego się do użytkowania;
Wykonawca musi zapewnić prawidłowe zabezpieczenie miejsca wykonywania robót poprzez ustawienie oznakowania;
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu. Wykonawca będzie ponosił wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu.
§ 3
Termin wykonania umowy
1. Przedmiot Umowy realizowany będzie od dnia podpisania umowy do 6 m-cy.
Wykonanie Przedmiotu umowy będzie następowało sukcesywnie na podstawie wystawianych przez Zamawiającego zleceń szczegółowych.
§ 4
Obowiązki Zamawiającego
Obowiązkiem Zamawiającego jest:
Wyznaczenie daty odbioru poszczególnych części robót wynikających ze zleceń szczegółowych Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
Terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonane części Przedmiotu Umowy, wynikające ze zleceń Zamawiającego, odebrane protokołem odbioru.
§ 5
Zarządzanie realizacją Umowy
Zamawiający wyznaczy Inspektora nadzoru drogowego.
Inspektor nadzoru drogowego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych na podstawie Umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania.
Do współpracy z Wykonawcą Zamawiający ustanawia pracownika Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu: Hubert Parzych tel. 534–537-000
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie przewidzianym przez Kodeks Cywilny.
Wykonawca ustanawia do kontaktów z Zamawiającym Pana ……………………….
§ 6
Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest posiadać opłaconą, na czas trwania umowy, polisę ubezpieczenia OC deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100)
Umowa ubezpieczenia, o której mowa powyżej musi zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż w dniu podpisania umowy.
§ 7
Siła wyższa
Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.
W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację wykonywania robót zgodnie z Umową, Wykonawca wstrzyma roboty do czasu ustąpienia warunków uniemożliwiających realizację zlecenia.
§ 8
Odbiór Przedmiotu Umowy
Każdorazowo, po wykonaniu przez Wykonawcę zlecenia robót przewidzianych niniejszą Umową, Zamawiający dokona ich odbioru na pisemne zgłoszenie Wykonawcy gotowości do odbioru robót objętych zleceniem. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót.
Do czynności odbiorowych Zamawiający przystąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia wpływu do siedziby Zamawiającego pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru.
Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych prowadzonych przez Zamawiającego zostaną ujawnione istotne wady przedmiotu robót lub ich niekompletność, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i wyznaczy odpowiedni termin, nie dłuższy niż 5 dni do usunięcia nieprawidłowości lub braków. W takiej sytuacji podpisanie protokołu odbioru końcowego możliwe będzie po usunięciu wad.
Zamawiający ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia gotowości do odbioru, jeżeli znane mu będą fakty, świadczące o tym, że w dniu zgłoszenia roboty posiadają istotne wady lub są niekompletne. Termin zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, wobec którego Zamawiający wniósł uzasadniony sprzeciw, nie stanowi terminu wykonania danych robót objętych zleceniem.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu wyznaczy termin usunięcia wad i kolejny termin odbioru robot.
W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§ 9
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Zapłata za wykonane prace następować będzie w formie bezgotówkowej (przelew bankowy) na konto podane na fakturze na podstawie faktur VAT, wystawionych i dostarczonych Zamawiającemu, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
2. Zamawiający nie odpowiada za opóźnienie w dokonaniu płatności spowodowane nieprawidłowym wystawieniem faktury przez Wykonawcę.
3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin uważa się zachowany, jeśli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.
4. Wystawienie faktury VAT za zleconą część Przedmiotu Umowy nastąpić może jedynie po pozytywnym odbiorze zleconych robót potwierdzonym protokółem odbioru.
5. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie wg. następujących cen jednostkowych zgodnie z rzeczywistą ilością zamówionego materiału i usługi:
a) 1 tona mieszanki żwirowej kruszywo łamane 0/31,5 z wbudowaniem za:
Netto .............................zł (słownie....................................zł)
VAT................% ..................................zł.
Brutto.............................zł (słownie....................................zł)
Wartość pozycji: (cena brutto 1 tonę kruszywa łamanego 0/31,5 z wbudowaniem),
tj. ..…….. x 2 000 ton )=………………. (Łączna cena brutto)
Słownie:…………………………………………………………………………………..
ceny jednostkowe są stałe przez cały okres trwania Umowy i zawierają wszystkie koszty potrzebne do wykonania danego zlecenia.
6. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może wykonywać robót dodatkowych i zamiennych.
7. Wynagrodzenie umowne może być obniżone, jeżeli w przedmiocie zamówienia ujawnią się wady uznane przez Zamawiającego za nienadające się do usunięcia. Obniżenie wynagrodzenia z w/w przyczyn będzie proporcjonalne w stosunku do utraconej wartości robót (obiektu) dotkniętego wadą.
8. Wszelkie prawa i wierzytelności wynikające z wykonywania Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zarówno główne jak i uboczne, nie mogą być przeniesione na osoby trzecie w jakikolwiek sposób, a w szczególności: nie mogą stanowić gwarancji wykonania innych zobowiązań, nie mogą podlegać odnowieniu, nie mogą być przedmiotem przekazu, bez pisemnej zgody dłużnika pod rygorem nieważności.
9. Warunkiem dokonania zapłaty wynagrodzenia jest złożenie przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia podwykonawcy, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy.
10. W przypadku niedostarczenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 11, Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę, w wysokości równej należności podwykonawcy, do czasu otrzymania oświadczenia podwykonawcy o dokonaniu na jego rzecz zapłaty należności przez Wykonawcę.
§ 10
Kary umowne
W razie opóźnień w zapłacie wierzytelności pieniężnych Strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie. Strony ustalają następujące kary z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień Umowy:
Zamawiającemu należeć się będzie kara umowna od Wykonawcy:
za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu robót w stosunku do terminu umownego określonego w zleceniu w wysokości 1 % wartości zlecenia brutto;
za każdy dzień zwłoki w zakończeniu robót w stosunku do terminu umownego określonego w zleceniu w wysokości 1 % wartości zlecenia brutto;
c)za każdą godzinę zwłoki w rozpoczęciu robót awaryjnych od czasu dostarczenia zlecenia robót awaryjnych w wysokości 1 % wartości zlecenia brutto
Wykonawcy należeć się będzie kara umowna od Zamawiającego za każdy dzień zwłoki w płatności należnego wynagrodzenia w wysokości odsetek ustawowych, naliczanych od dnia następnego po dniu, w którym mija termin płatności do dnia, w którym Zamawiający dokonał płatności;
Podstawą do naliczenia kar umownych stanowić będzie notatka urzędowa sporządzona przez Zamawiającego po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kwota kar umownych może zostać potrącona z należnemu Wykonawcy wynagrodzenia.
§ 11
Gwarancja
Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i wynoszą one:
Jeden miesiąc od daty obioru potwierdzonych protokołem odbioru na:
profilowanie nawierzchni dróg gruntowych równiarką,
remont nawierzchni dróg gruntowych z uzupełnieniem ubytków kruszywami.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane z wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 12
Zmiany w treści umowy
Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, chyba że konieczność wprowadzenia zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego.
Zmiana do Umowy w stosunku do treści Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia dopuszczalna jest w przypadku:
1) zmiany stawki podatku VAT.
2) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia, powodowałby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,
3) innej zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływającej na wysokość wynagrodzenia.
Zamawiający dopuszcza również zmiany:
1) parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - w przypadku, gdy z przyczyn technicznych konieczne jest dokonanie zmiany, a parametry te będą nie gorsze niż parametry zaproponowane w ofercie;
2) zmiany/wprowadzenia podwykonawcy pod warunkiem odpowiednego zgłoszenia i po akceptacji Zamawiającego;
3) zmiany spowodowanej siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy o przedmiotowe zamówienie publiczne w trybie przewidzianym art. 455 PZP oraz określonych w niniejszej Umowie.
§ 13
Odstąpienie od umowy
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:
w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy w części uniemożliwiającej wykonanie umowy;
jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego albo przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni;
Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 5 dni kalendarzowych od otrzymania zlecenia od Zamawiającego;
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny ze wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą Umową pomimo bezskutecznego upływu terminu do podjęcia należytego wykonania, wskazanego pisemnym wezwaniem Wykonawcy skierowanym przez Zamawiającego
W razie odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z wymienionych wyżej powodów, uważa się, że odstąpienie to nastąpiło z winy Wykonawcy.
Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:
jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z zobowiązań określonych w § 4 pkt. 1b niniejszej Umowy;
jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł wypełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy;
jeżeli Zamawiający odmawia podania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru końcowego.
W razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z wymienionych wyżej powodów, uważa się, że odstąpienie nastąpiło z winy Zamawiającego.
Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 14
Podwykonawstwo
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy objęty niniejszą umową w następujący sposób:
1) własnymi siłami w zakresie: ………………………………………. ……………………………………………………………………………………………
2) przy udziale podwykonawców w zakresie: …………………… ………………………………………………………………………………………….
W przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcom, obowiązkiem Wykonawcy jest:
koordynowanie dostaw realizowanych przez podwykonawców;
każdorazowo, przedkładanie Zamawiającemu projektu umów zawieranych z podwykonawcami, przynajmniej 7 dni przed dniem ich podpisania, a także przedkładanie zawartych już umów nie później niż w terminie 7 dni od daty ich podpisania. Zamawiający może w terminie 5 dni od daty przedłożenia mu projektu umowy wnieść pisemne zastrzeżenia;
terminowego regulowania płatności wobec podwykonawców.
Wymogi odnoszące się do Wykonawcy i podwykonawców określone w ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.
Jeżeli następuje zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 118 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za działania podwykonawców i dalszych podwykonawców tak jak za działania własne związane z wykonaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie prace, zaniechania, uchybienia, jakość i terminowość prac podwykonawcy, jego przedstawicieli i pracowników, a także ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody (w tym uszkodzenia, zniszczenie czy utratę urządzeń i wyposażenia znajdujących się na terenie objętym realizacją Umowy) i straty wynikłe z realizacji przedmiotu Umowy przez podwykonawcę.
Jakość prac wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie może być niższa niż prac wykonanych przez Wykonawcę, za jakość prac odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca, zlecając usługi podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisy wynikające z art. 6471 Kodeksu cywilnego. Wykonawca zobowiązuje się do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców.
W umowie z podwykonawcą usług Wykonawca:
1) ma obowiązek określić szczegółowo przedmiot umowy, wynagrodzenie oraz zasady i terminy wypłaty wynagrodzenia, przy czym termin wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy rachunku lub faktury potwierdzających wykonanie usług;
2) ma obowiązek uzależnić zapłatę drugiej części wynagrodzenia należnego podwykonawcy, jeżeli jest ono należne w częściach, od zapłaty przez podwykonawcę wynagrodzenia za wykonane usługi dalszym podwykonawcom;
3) musi uzależnić obowiązek zapłaty całości wynagrodzenia należnego podwykonawcy po wykonaniu całości usług od zapłaty przez podwykonawcę wynagrodzenia za wykonane usługi dalszym podwykonawcom;
4) nie może wprowadzić postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres usług wykonanych przez podwykonawcę,
5) Umowy o podwykonawstwo muszą zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie do uregulowań zawartych w umowie z wykonawcą, w szczególności odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi oraz kar umownych. Umowa musi spełniać wszystkie zapisy określone w art. 427-439 oraz 463-465 PZP.
Każda zmiana terminu zapłaty będzie wymagała zmiany treści umowy o podwykonawstwo.
Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, ale może korzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części.
Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przed wypłatą należnego wynagrodzenia pisemnego oświadczenia potwierdzonego przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonany zakres usług.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 11:
1) wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane usługi w części równej sumie kwot wynikających z przedstawionych Zamawiającemu kopii umów;
2) Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W tym celu Zamawiający poinformuje wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 7 dni.
3) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 2, Zamawiający:
a) nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,
b) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
c) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia (bez odsetek) podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 14 dni od upływy terminu o którym mowa w pkt. 2, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
Wykonawca wyraża zgodę, aby w przypadku braku bezpośredniej zapłaty przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrącił kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy i z tej kwoty dokonał płatności na rzecz Podwykonawcy.
Zapłata, o której mowa w ust. 12 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
§ 15
Postanowienia końcowe
Wszelkie spory mogące wynikać przy realizacji postanowień niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności podpisanego przez obie Strony.
Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.
Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Integralna część niniejszej umowy stanowią następujące dokumenty:
Oferta Wykonawcy,
Specyfikacja Warunków Zamówienia
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
załącznik nr 5 do SWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
My niżej podpisani:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz: .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Rzekuń w 2024 roku.” prowadzonym przez Zakład Obsługi oświadczamy, co następuje:
oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2021 poz. 275)*
oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2021 poz. 275)* co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib)*:
Lp.
Nazwa (firma)
Adres siedziby
1
2
3
4
............................................................
podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy
Załącznik nr 6 do SWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
My niżej podpisani:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu i na rzecz: .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Rzekuń w 2024 roku.” prowadzonym przez Zakład Obsługi Gminy oświadczamy, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 p.z.p. są aktualne.
………………………………….
Data podpis

Klauzula_informacyjna_wobec_osob_bioracych_udzial_w_zamowieniu_publicznym.pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOB UDZIAL W ZAMOWIENIU
PUBLICZNYM LUB ZAPYTANIU OFERTOWYM
Szanowni Państwo zqodnie z ort. 13 i art 14 RODO informuîemłz że:
Przetwarzanie Pani? ana danych osobowych następuje przez poniższych współadminłstratorów:
Dyrektora Zakładu Obsługi Gminy — wykonującego zadania przy pomocy Zakładu Obsługi Gminy
zlokalizowanego przy ulicy Kolonia IB, kod pocztowy 07-411 Rzekuń. Współadministrator
przetwarza dane osobowe w ramach udzielenia zamówienia publicznego
Zakład Obsługi Gminy — reprezentowany przez Dyrektora Zakładu Obsługi Gminy. Siedziba
współadmmistratora znajduje się przy ulicy Kolonia IB: kod pocztowy 07-411 Rzekuń.
Współadmmistrator przetwarza dane osobowe w ramach zapewnienia obsługi organom jednostki
publicznej m.in. w zakresie: administracyjnym: informaȚcznym, prawnym.
Współadministratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Piotra Podedwornego. Z
Inspektorem Ochrony Danych może skontaktować się we wszystkich sprawach związanych
z przetwarzamem swoich danych osobowyă w szczególności w zakresie wykonywania przez PaniȚPana
przyznanych Pani/Panu na mocy RODO uprawnień. Z IOD można skontaktować się:
wysyłając e-mail na adres:
osobiście w siedzibie administratora: po ustaleniu terminu spotkania.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
w celu zawarcia z Panią•Panem umouy na realizację zamówienia
publicznego lub zapytania ofertowego;
art. 6 ust. I lit. c) RODO — w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
dotyczącym dokumentowania wszczęcia i przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub zapytania ofertowego, a wynikającym w szczególności z ustawy z dnia II września
201 gr. Prawo Zamówień Publicznych;
art. 6 ust. I lit. e) RODO — w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, również w oparciu
o zasadę jawności i gospodarności finansów publicznych

Współadministratorzy posiadają dane osobowe od podmiotów biorących udział w zamówieniu
publicznym lub zapytaniu ofertowym.
Odbiorcami Pani.'Pana danych osobowych mogą być:
wszystkie zainteresowane podmioȚ i osoby, ponieważ:
postępowanie c udzielenie zamówienia publicznego jest jaune, zgodnie z wymagamami
przepisów wynikających z ustaw:
z dnia II września 201 gr. Prawo Zamówień Publicznych;
z dnia 27 sierpnia 2009r_ o Finansach publicznych.
zapytanie ofełtowe jest jawne, zgodnie z wymaganiami przepisów wynikających z ustaw:
z dnia II września 201 gr. Prawo Zamówień Publicznych;
z dnia 27 sierpnia 2009r_ o Finansach publicznych.
ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić wyłącznie w szczególnych przypadkach jeśli
jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z przepłsamł prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane:
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej;
w ramach odpowiedzi na zapytania o informację publiczną;
podmiotom: którym Współadministratorzy, na podstawie przepisów prawa mają obowiązek je
udostępnić, w szczególności: policji; sądowi; prokuraturze.
Współadministratorzy nie mają zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak również nie będą wykorzystywać danych do celów Innych
niż te: dla których zostały pierwotnie zebrane
dane osobowe będą przechowywane przez okres: 4 lat liczonych od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zapytania ofertowego zgodnie z wymaganiami
ustawy z dnia I I września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, a jeżeli czas trwama umo'ă,y przekracza 4
lata: dane przetwarzane będą przez cały okres trwania umov.y_
Przysługuj e P ani,'Panu prawo:
dostępu do danych osobowych GiednaEe Współadministratorzy mogą żądać od osoby, której dane
doȚczq, wskazania dodatkouych iąformacji mgjących na celu sprecyzowanig żądania,
w szczególności podania nazwy lub daȚ postępowania o u±iglenie zamówienia publicznego lub

zapytania ofertow ggo);
do sprostowania danych osobowych — (Skorzystanig z uprawnienia nig možg skutkować zmianą
wyniku postępowania o u±iglenie zamówienia publicznego lub zapytania ofertowego);
do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (nig ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania o u±ielgnig zamówienia publicznego lub zapytania ofertowego);
do wnłesłenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Wskazane powyżej żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres: Zakład Obsługi Gmmy z siedzibą przy
ulicy Kolonia IB, kod pocztowy 07-411 Rzekuń lub na adres e-mail:
W przypadku: gdy Pani,'Pana zdaniem przetwarzanie przez Współadministratorów Pani,'Pana danych
osobowych narusza przepłsy prawa, ma Pani'?an prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: tj.
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez PaniąNana danych osobowych w zakresie wynikającym z ustawy o zamówieniach
publicznych jest obowiązkowe i jest warunkiem wzięcia udziału w zamówieniu publicznym lub zapytaniu
ofertowym, zgodnie z przepisami prawa tj. ustawą z dnia II września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych
oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r_ o Finansach Publicznych.
W stosunku do Pani”Pana nie będą podejmowane zautomaȚzowane decyzje, w Țm decyzje opierające się na
pro

Informacja_o_kwocie_na_sfinansowanie_zamowienia.odg

Informacja_po_otwarciu_ofert-1.pdf

ZOG.26.4.2024
Rzekuń, dnia 30.01.2024 r.
Informacja z sesji otwarcia ofert
dotyczy: postępowania o udostępnienie zamówienia publicznego na zadanie pn. „ Bieżące
utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń".
Zamawiający- Gmina Rzekuń działając zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zmianami) , przekazuje informację z
sesji otwarcia ofert w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
nybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy PZP
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 30.01.2024 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w
Zakładzie Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń.
Termin składania Ofert w przedmiotowym postępowaniu został wyznaczony na dzień
30.01.2024 r. do godz. 10:00
Zamawiający zamierzał przeznaczyć w przedmiotowym postępowaniu na sfinansowanie
zamówienia pn. „ Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń"
kwotę zgodnie z planem 350 PLN brutto.
( słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto 00/100)
Lp
1
2
3
Nazwa i adres Wykonawcy
Łukasz Prusaczyk
07-402 Lelis, ul. Słoneczna 32
Budowa Dróg mgr inż. Dawid Kamrat
. Staniszewskiego 2A,
07410 Ostrołęka
Usługi Budowlane Mat Bud Mateusz
Mierzejewski ul. Broniewskiego 17,
07-405 Troszyn
Cena oferowana brutto
Czas rozpoczęcia robót
awaryjnych
366 540 zł
4 godziny
467 400 zł
4 godziny
366 540 zł
godziny
zakl
O ługi Gminy
mgr Danuta

Wezwanie do złożenia ofert dodatkowych:

Wezwanie_do_zlozenia_ofert_dodatkowych-3.pdf

ZAKŁAD OBSŁUGI GMINY
ul.KolOnia IB , 07411 Rzekuń
NIP 7582344674, REGON 142991348
teł. 29643 fax. 29643 2035
ZOG.26.4.2024
Rzekuń dn. 31.01.2024 r.
WIMAT Łukasz Prusaczyk
07-402 Lelis, ul. Słoneczna 32
Usługi Budowlane Mat Bud
Mateusz Mierzejewski
ul. Broniewskiego 17, 07405 'froszyn
WEZWANIE DO zŁ02ENlA OFERT DODATKOVWCH
Zamawiający, na podstawie art. 249 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2023 r poz. 1605 z późn.
zm.) wzywa Państwa do złożenia ofert dodatkowych w postępowaniu, o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na
terenie Gminy Rzekuń w 2024 r."
UZASADNIENIE:
W związku z tym, Że w prowadzonym postępowaniu zostały złożone dwie oferty najkorzystniejsze o
takiej samej cenie, Zamawiający, koaystając z art. 249 PZP, wzywa Państwa do złożenia ofert
dodatkowych.
Zgodnie z wskazanymi powyżej zapisami Jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w którym
jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze
względu na to, 2e zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych
zawierających nową cenę lub koszt
Oferty dodatkowe proszę złożyć z wykorzystaniem wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik do
niniejszego wezwania.
Termin składania ofert dodatkowych upływa dnia 02.02.2024 r. 0 godz. 12:00.
Termin otwarcia ofert dodatkowych 02.02.2024 r. godz. 12:15.
Oferty dodatkowe należy złożyć w języku polskim w formie elektronicznej zaszyfrowanej
https://ezamowienia.gov.pl przez formularz ofertowy
Nie złożenie, w wyznaczonym terminie, oferty dodatkowej będzie oznaczał, że podtrzymujecie Państwo
cenę zaoferowaną w ofercie podstawowej
Złożenie oferty dodatkowej z ceną wyższą niż w ofercie dodatkowej spowoduje pozostawienie złożonej przez
Państv•a oferty bez rozpoznania.
Zamawiający unieważni postępowanie (zamknie postępowanie bez dokonania wyboru). jeżeli nie będzie
można dokonać "boru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone Oferty dodatkowe zawierają
taką samą cenę.
DYR KTO
Zakładu

Formularz_oferty_dodatkowej.odt

…………………………. Nazwa Wykonawcy
ZOG.26.4.2024
Zakład Obsługi Gminy ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń
Formularz oferty dodatkowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń w 2024 r.”
Oferujemy wykonanie usługi polegającej na dostawie mieszanki żwirowej wraz z transportem przygotowaniem podłoża oraz jej wbudowanie poprzez rozplantowanie na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie gminy Rzekuń objęte zamówieniem zgodnie z wymogami zawartymi w SWZ.
a) 1 tona mieszanki żwirowej kruszywo łamane 0/31,5 z wbudowaniem za:
netto .............................zł. (słownie....................................zł)
VAT................% ..................................zł.
brutto.............................zł. (słownie....................................zł) Wartość pozycji: (cena brutto 1 tonę kruszywa łamanego 0/31,5), tj. ….…….. x 2 000 ton ) = ………………. (Łączna cena brutto)
Słownie złotych:………………………………………………………….………..…………...
Oświadczam, iż w pozostałym zakresie oferta jest zgodna z ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu . ………………………………………… ( data i podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Informacja_po_otwarciu_ofert_dodatkowych.pdf

7.4
NIP
29643 55 , fax. 29 6432035
ZOG.26.4.2024
Rzekuń, dnia 02.02.2024 r.
Informacja z sesji otwarcia ofert
dotyczy: postępowania o udostępnienie zamówienia publicznego na zadanie pn. „ Bieżące
utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń w 2024"
Zamawiający- Gmina Rzekuń - Zakład Obsługi Gminy działając zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze
zmianami) , przekazuje informację z sesji otwarcia ofert dodatkowych w w/w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275
pkt. 1 ustawy PZP
Otwarcie ofert dodatkowych odbyło się w dniu 02.02.2024 r. o godz. 12:15 w siedzibie
Zamawiającego w Zakładzie Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń.
Termin składania ofert dodatkowych w pĘzedmiotowym postępowaniu został wyznaczony na
dzień 02.02.2024 r. do godz. 12:00
Zamawiający zamierzał przeznaczyć w przedrniotowym postępowaniu na sfinansowanie
zamówienia pn. „ Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń w 2024 r.
kwotę zgodnie z planem 350 000,00 PLN brutto.
( słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto 00/100)
Lp
1
3
Nazwa i adres Wykonawcy
Łukasz Prusaczyk
07-402 Lelis, ul. Słoneczna 32
Usługi Budowlane Mat Bud Mateusz
Mierzejewski ul. Broniewskiego 17,
07-405 Troszyn
Cena oferowana brutto
356 700zł
340 720 zł
Czas rozpoczęcia robót
awaryjnych
4 godziny
4 godziny
DYREKTOR
Gminy
zak u 0
mgr Danuta Orzo

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf

ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń
tel. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekuń dn. 05.022024 r.
Zawiadomienie 0 wyborze Oferty
art. 253 ustawy z dnia I I 20191- prawo
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 1605)
Dotyczy: postępowania 0 udzielenie zamówienia publicznego na „Bieżące utrzymanie dróg gmin-
nych na terenie Gminy Rzekuń w 2024 r."- nr postępowania (ZOG.26.4.2024)
Zakład Obsługi Gminy, jako Zamawiający przedstawia zestawienie wszystkich złožonych waż-
nych Ofert wraz z przyznaną punktacją po otwarciu Ofert dodatkowych, prezentuje się następują-
l.
2
3
Wykaz złożonych ofert po złożeniu ofert dodatkowych wraz ze streszczeniem ich oce-
ny porownama:
Nazwa i adres Firmy
WIMAT Łukasz Prusaczyk, 07-402
Lelis, ul. Słoneczna 32
Budowa Dróg mgr inż. Dawid Kam-
rat . ul. Staniszewskiego 2A, 07-
410 Ostrołęka
Usługi Budowlane Mat Bud Mate-
usz Mierzejewski ul. Broniewskie-
go 17,07405 Troszyn
oferty:
Cena
356 700 zł
467 400 zł
340 720 zł
Czas rozpoczęcia ro- Ilość zdobytych punk-
bót awaryjnych
4 godz
4 godz
4 godz
97,31 pkt
83,74 Pkt
100 pkt
Oferta 3 —Usługi Budowlane Mat Bud Mateusz Mierzejewski ul. Broniewskiego 1 7, 07-405 Troszyn
uzasadnienie wvboruž
Wybrano ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w ocenie ofert na podstawie kryteriów okreslonych
w swz.
III.
Nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana w miejscu i terminie uzgodnionym z wyłonio-
nym "konawcą, po upływie terminu pięciodniowego okresu przysługującego na skorzystanie ze środków
ochrony prawnej.
Zakład bsługi Gminy

 

 

 • Podmiot udostępniający: Zakład Obsługi Gminy
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Danuta Orzołek
 • Wprowadził(a): Anna Wielga
 • Czas wytworzenia: 22-01-24 15:39
 • Czas udostępnienia: 22-01-24 15:39
 • Ważność do: 30-01-24 00:00

Historia zmian

10044 Modyfikacja Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń w 2024 r. z 21-03-2024 11:23:55 dokonane przez Agnieszka Oparka
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Autor modyfikacji
 3. Pola dodatkowe
9642 Modyfikacja Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń w 2024 r. z 05-02-2024 15:43:23 dokonane przez Anna Wielga
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9636 Modyfikacja Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń w 2024 r. z 02-02-2024 14:37:15 dokonane przez Anna Wielga
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9625 Modyfikacja Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń w 2024 r. z 31-01-2024 13:57:41 dokonane przez Anna Wielga
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9616 Modyfikacja Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń w 2024 r. z 30-01-2024 15:14:30 dokonane przez Anna Wielga
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9611 Modyfikacja Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń w 2024 r. z 30-01-2024 10:42:15 dokonane przez Anna Wielga
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9610 Modyfikacja Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń w 2024 r. z 30-01-2024 10:35:19 dokonane przez Anna Wielga
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
9547 Modyfikacja Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń w 2024 r. z 23-01-2024 11:32:49 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
9540 Modyfikacja Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń w 2024 r. z 22-01-2024 15:47:45 dokonane przez Anna Wielga
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9539 Modyfikacja Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń w 2024 r. z 22-01-2024 15:46:32 dokonane przez Anna Wielga
Zmiany
 1. Inny autor
 2. Data modyfikacji
9538 Dodanie Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń w 2024 r. z 22-01-2024 15:45:05 dokonane przez Anna Wielga
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2