Zakład Obsługi Gminy zaprasza do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym na "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń."


Szczegóły w załącznikach:

ogłoszenie o przetargu ogloszenie.pdf

ogłoszenie nr 770366-N-2020 z dnia 22.12.2020 r.
Zawad Obsługi Gminy: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Rzekuń
OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się Mylącznie zakłady pracy chronionej oraz Mykonawcy, których
działalność, lub działalność ich %yodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawMiową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać rninimalny procentoș,vy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 'więcej kategorii,
o I-aÓrych mowa w at. 22 ust. 2 ustaș,vy Pzp, nie rnniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub v.ykonawców albo ich jednostki (w %)
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
Nie
Informacje na temat któremu zamawiający pouierzyVp0%ierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów M•zaz z darł}mi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wsłMjlnie z zama%iającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej — mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: ZalQad Obsługi Gminy, numer identyfikacyjny 14299134800000, ul. ul.
Kolonia , 07-411 Rzekuń, woj. rnazowieckie, państ%'0 Polska, teł. 29 761058, 7617394, e-mail
zog@łzekun.net, faks 297 617 394.
Adres strony internetoqej (URL): v.MW.rzekun.net
Adres profilu nabyv.rcy:
Adres strony internetoqej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w
tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państv.'
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest 'Mipowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakirn zal-aesie za przeprowadzenie odP)wiadają pyzostali zamavviający,
czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indyvvidualnie, czy zamówienie zostanie
udzielone w imieniu i na rzecz zamawiających):

1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, i bezpośredni dostęp do dokumentów z można uzyskać
adresem (URL)
Tak
net
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie istotnych warunków
Tak
https:,//v.,—..vv.r.rzekun.pL\zaklad-obslugi-gminy.html
Dostęp do dokumentów z je•st ograniczony - więcej informacji można uzyskać
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postę1M)waniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
firmy kurierskie, Poczta Polska, dostarczenie osobiste do Zamawiającego
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
Zakład Obsługi Gminy, ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń — w sekretariacie.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie
są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pekny, bezpośredni i dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
PR7FnMTOT 7
II. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie
gminy Rzekuń
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
11.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamómenie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może został udzielone zamówienie jednemu

11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robot
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i Itymagari ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem
zamóv,ienia jest usługa polegająca na dostawie mieszanki żwirowej na bieżące utrzymanie dróg gminnych
na terenie Gminy Rzekuń w 2021 r. 1.1.1. Zakres zadania obejmuje dostaqț przygotowanie poprzez
'wyrównanie i qyprofilowanie oraz rozplantowanie mieszanki żwirowej przez Wțkonawcę w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego znajdującym się na terenie gminy Rzekuń. Przeș,vidywana wielkość
zamóv,ienia %ynosi do: a) mieszanka krusz}wa łamanego 0/31,5 w ilości 3.400,00 ton, b) pospółka drogowa
w ilości 3.5ffl,00 ton. 1.1.2. Zakres zadnia dostawę i rozsypanie mieszanki kruszyv.ra przez
Wykonawcę w miejscu wskazanym przez ZamaĘ,viającego znajdującym się na terenie Gminy Rzekuń.
Przygotowanie poprzez i %ypłofilowanie oraz rozplantowanie mieszanki v,ykona
Zamawiający. PrzeĘ,vidywana 'wielkość zamóv.rienia %ynosi a) mieszanka kruszywa kamanego 5 w ilości
1.216,Cn ton. Podana ilość mieszanki żvńrowej stanowi prognozowane zapotrzebowanie przewidziane do
zakupu przez Zarnawiającego w okresie realizacji umoș,vy i nie jest wartością obligatoryjną. Zamav,iający
zastrzega, że z uwagi na czynniki niemożliwe do przevidzenia ilość zakupionego rnateriału może być niższa
od prognozowanej. Rozliczenia Wykonawcą a Zarnawiającym dokonywane będą na podstav,ie
faktycznie dostarczonej i wbudowanej ilości mieszanki żwirowej. W prz»adku, gdy faktycznie zakupiona
ilość mieszanki będzie niższa niż prognozowana wartość, Wțkonawcy nie będą przysługiwać żadne
roszczenia wobec Zarnawiającego (Zamawiający nie ma oboș,viązku %ykorzystania całości przedmiotu
zamóv,ienia podstawowego). Parametły mieszanki żwirowej zostały 01-aeślone w załączonej do niniejszej
SIWZ Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 7. 1.2. Wykonawca
zapevmi %ykonanie usługi polegającej na dostawie mieszanki na terenie Gminy Rzekuń w 2021 r.
vaaz z transportem przygotowaniem podłoża oraz jej wbudowanie poprzez rozplantowanie w terrninie nie
dłuższym niż 7 dni od daty zamóv,ienia w godzinach pracy Zakładu Obsługi Gminy tj. od p)niedziałku do
piątku w godzinach od 730 do 15Cn na wskazane drogi na terenie Gminy Rzekuń. 1.3. Zamawiający będzie
informował Wykonawcę o zap)trzebowaniu na dostawę, określającą ilość mieszanki żvărowej oraz jej
dokładny rodzaj (posp5łka drogowa, mieszanka kruszywa łamanego 0/31, 5), wskazując konkretne miejsce
"konania usługi poprzez zamówienia pocztą elektroniczną. 1.5. Zamav,iający zastrzega sobie
możliwość zmniejszenia ilości zakupu usługi polegającej na dostawie mieszanki fi,viroqej na bieżące
utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń w 2021 r. 1.6. Wțkonawca oświadcza, że nie
wnosił roszczeń względem Zamawiającego z tytułu zmniejszenia ilości zamówionej mieszanki żwirowej. 2.
W ramach zamówienia będzie zobowiązany rÓ%TLież do: - Wțkonawca przed przystuieniem do
"konania pierwszej dostav.y mieszanki żvărowej dostarczy Zarnawiającemu laboratoryjne badanie obu
mieszanek do akceptacji ZamaĘ,viającemu (w razie wątpliwości co do jakości mieszanki żwirowej
Zamawiający może zlecić badania kontrolne dostarczonej mieszanki żwirowej. W przypadku niezgodności
jakości mieszanki żwirowej kosztami badań kontrolny:h Zamawiający obciąży Wykonawcę). - Zamawiający
może zarządzić dodatkowe badania mieszanki żwirowej w trakcie kolejnych dostaw przedmiotu
zamóv,ienia, jeżeli zaś qyniki ty:h badań v,ykażą, iż mieszanka jest niezgodne z normą oraz opisem
przedmiotu zamówienia - koszty zleconych badań obciążają Wykonawcę. - Na dzień podpisania umów oraz
na każde żądanie Mțkonawca przedstaĘ,vi Zamawiającemu do wglądu dokument że
zakupiona mieszanka żwirowa ze żwiłov.rni posiadającej koncesję na "dobycie obu mieszanek 3.
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pława zarnówień publicznych. 3.1. Na podstaĘ,vie aft. 29 ust.
3a. „Zamawiający Ę,vymaga zatrudnienia przez "konawcę, lub dalszego
osób %ykonujących wszelkie czynności w tzw. koszty bezpośrednie na podstav,ie umowy o
pracę. Tak więc ',vymÓg ten dotyczy osób, które czynności bezpośrednio związane w
"konyș,vaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. 3.2. W trakcie realizacji zamówienia
Zamawiający uprawniony jest do czynności kontrolnych wobec 'wykonawcy odnośnie
spełniania przez %ykonawcę lub pod%ykonawcę 'wymogu zatrudnienia na podstawie umo•wy o pracę osób
"konujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamaș,viający uprawniony jest w szczególności do: a)
żądania oświadczeń i dokumentów w zal-aesie potwierdzenia spełniania vv-w. i dokonywania ich
oceny, b) żądania v.yjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu %ykonyv.rania "Niadczenia. 3.3. W trakcie realizacji zarnówienia na
każde wezwanie Zamawiającego w '.vyznaczonyn-ł w tym wezwaniu terminie 'wykonawca przedłoży
Zamawiającemu wskazane poniżej w celu potv,ierdzenia spełnienia vvymogu zatrudnienia na
podstaș,vie o pracę przez %ykonawcę lub poŃsykonawcę osób wskazane w punkcie
3.1 czynności w trakcie realizacji zamóqienia: a) oświadczenie 'Mykonawcy lub o


specyfikacja istotnych warunków zamówienia  SIWZ_z_zalacznikami.pdf

ul. Kolonia IB, 07411 Rzekuń
teł. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rzekun.pl/zog
SPECYFIKACJA
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej SIWZ
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŽEJ 30 000 EURO
a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówieh publicznych (Pzp)
Przedmiot zamówienia:
„Bieżące utrzymanie gminnych na terenie Gminy Rzekuń w 2021 r.”
Rzekuń, dn 22 grudnia 2020 r.

1 ROZDZIAŁ l. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiającym jest:
Nazwa: Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu
Adres: 07-411 Rzekuń, uL Kłonia IB
Adres poczty elektronicznej: 7ng@r7egun net
Strona internetowa: www.rzekun_pl
Numer tełetonu: 29 643 20 55
Numer taksu: 29 643 20 35
GMzłny urzędowania: pn., śr., cz 745 do 1545,wt. do 1700, pt. 745 do 1430
ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
1 _ Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieuraniczonego zgMnie z art. 10 ust_l oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
Prawo zamówień publicznych (Pzp)_
2. PMstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2.1 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r.,
1843 ze zm.),
2.2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów jakich može żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielnie
zamówienia (Dz.U_ z 2020 r., 1282),
2.3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2019 r. w sprawe
średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego pMstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych ( DzLl. z 2019 r., 2453 ze zm),
2.5. Ustawa z dnia 16 lutego 200 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz_u_ z 2020 r.,
1076),
2.6. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2019 r.,
1781 ze zm.),
2.7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020
r., poz 1913),
2.8. Ustawa z dnia 23 Qietnia r. Kodeks cywi ny (Dz.U z 2020 r., poz 1740).
ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień.
1421 OOCn-6 Zwir, piasek, kamień kruszony i kruszywo,
14212120- žWir,

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie mieszanki żwirowej
na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń w 2021 r.
1_1.1. Zakres zadania obejmuje dostawę, przygotowanie moža wyrównanie
i wyprofilowanie oraz rozplantowanie mieszanki Zwirowej przez Wykonawcę w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego znądującym się na terenie gminy Rzekuń
Przewidywana wielkość zamówienia wynosi do:
a) mieszanka kruszywa łamanego 0/31 ,5 w ilości 3400,00 ton,
b) pospółka drogowa w ilości 3.500,00 ton.
IM .2. Zakres zadnia obejmuje dostawę i rozsypane mieszanki kruszywa przez
Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego znądującym się na terenie
Gminy Rzekuń. Przygotowanie pMłoža gurzez wyrównanie i wyprofilowanie oraz
rozplantowanie mieszanki wykona Zamawiający. Przewidywana wielkość zamówienia
wynosi
a) mieszanka kruszywa łamanego 0/31 w lości 1.216,00 ton.
Podana ilość mieszanki žwirowej stanowi prognozowane przewidziane
do zakupu przez Zamawiąącego w okresie realizacji umowy i nie jest wartością
obligatoryjną. Zamawiający zastrzega, Ze z uwagi na czynniki niemożliwe do przewidzenia
ilość zakupionego materiału može być nižsza od prognozowanej. Rozliczenia pomiędzy
Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na găstawie taktycznie dostarczonej
i wbudowane] ilości mieszanki żwirowej.
W przypadku, gdy taktycznie zakupiona ilość mieszanki będzie nižsza niž prognozowana
wartość, Wykonawcy nie będą przysługiwać žadne roszczenia wobec Zamawiającego
(Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania całości przedmiotu zamówienia
Parametry mieszanki żwirowej zostały określone w załączonej do niniejszej SIWZ
Szczegółowej Sgô'fikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr T
1.2. Wykonawca zapewni wykonanie usługi polegającej na dostawie mieszanki żwirowej
na terenie Gminy Rzekuń w 2021 r. wraz z transportem przygotowaniem podłoża oraz
jej wbudowanie poprzez rozplantowanie w terminie nie dłužszym niž 7 dni od daty
zamówienia w godzinach pracy Zakładu Obsługi Gminy od poniedziałku do piątku
w gMzłnach 730 do 1500 na wskazane drogi na terenie Gminy Rzekuń.
1_3. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o zapotrzebowaniu na dostawę
określającą ilość mieszanki Zwirowej oraz jej dokładny rMzaj (pospółka drogowa
mieszanka kruszywa łamanego 0/31,5), wskazując konkretne miejsce wykonania usługi
poprzez wysłanie zamów enia pch:ztą elektroniczną.

Informacja po otwarciu ofert Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

ZOG.26.22_2020
Rzekuń, dn. 30.12.2020 r.
INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT
Szanowni Państwo,
Zamawiający na pdstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje poniżej informacje,
o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 usta•ŕô' Prawo Zamówień Publicznych.
Otwarcie ofert na: "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń w 2021 r."
odbyło się w dniu 30.12.2020 0 godz. 10:15.
rzed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, w wysokości: 550.000,65 PLN brutto
Zbiorcze zestawienie ofert:
Nr Firma (nazwa) lub nazwisko Data i gcM3zina
Cena oferty Czas reakcji
oferty
wykonawcy
2.
3.
MEGA-KRUSZ
Małgorzata Napiórkowska
Filip Wllczyfiski Sp. J.
ul. Korczaka 4
07-410 Ostrołęka
Usługi Transportowe Łukasz
prusaczyk
ul. Szk0łna 31
07-402 Lelis
Usługi Budowlane Mat Bud
Mateusz Mierzejewski
ul. Broniewskiego 19a
07-405 Troszyn
złożenia oferty
30.12.2020K
Godz. 7:50
30.122020 r.
Godz. 9:40
Godz. 9:47
(brutto) [zł1
548.245,44
486.479,76
424.753, 72
[dni]
2 dni
2 dni
2 dni
Dyre or Zakładu
Gwarancja
6 miesięcy
6 miesięcy
6 miesięcy
sługi Gmi
Danuta Orzołek

Zawiadomienie o wyborze oferty Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf

ZAKŁAD OBSŁUGI GMINY
ul.Kolonia I B , 07411 Rzekuń
NIP 7582344614, REGON 142991348
29643 2035
ZOG.26.22.2020
Rzekuń, dn. 08.01.2021 r.
WYKONAWCY
Zawiadomienie o wyborze Oferty
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 770366-N-
2020 z dnia 22.12.2020r. na: "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń"
1. Zamawiający Zakład Obsługi Gminy , działając na pdstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej "usta-
wą” informuje, o wytx)rze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetar-
gu nieograniczonego na: "Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń w
2021".
2. Do wyznaczonego terminu wpłynęły trzy oferty.
3. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na
podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Wybrano ofertę Wykonawcy: Usługi Budowlane Mat Bud Mateusz Mierzejewski
ul. Broniewskiego 1 7, 07-405 Troszyn, która spełnia wszystkie warunki udziału w pastępowaniu,
oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamó-
wienia. Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów-IOO, w oparciu o kryteria cu:eny ofert: cena
60%, czas reakcji 20%, okres gwarancji i rękojmi 20%.
5 Poniżej przedstawiamy tabele ze streszczeniem oceny złożonych ofert wraz z przyznaną punk-
tacją.
Cena oferty
Nr Firma (nazwa) lub
Kryterium
cena wraz z
Czas
punktacją
2 dni
46,49pkt.
52,39pkt. 2 dni
Kryte
okres gwaran-
czas reak-
rękojrni
wraz z
wraz z przy-
przyznaną
Kryterium Okres
gwaranŽi i rę-
Łączna punk-
kojmi wraz z
ty
2.
3
sko wykonawcy
(brutto)
MEGA-KRUSZ Mał-
gorzała Napiórkow-
ska Filip Wilczyński
548 245,44
sp. J.
ul. Korczaka 4
07-410 Ostrołęka
Usługi Transportowe
Łukasz Prusaczyk
486 479,76
ul. Szkolna 31
07-402 Lelis
Usługi Budowlane
Mat Bud Mateusz
Mierzejewski
424 753,72
ul. Broniewskiego
17
07-405 Troszyn
60 pkt.
2 dni
20 Pkt
20 pkt.
20 pkt.
znaną punkta-
cią
6 miesięcy
6 miesięcy
6 miesięcy
punktaąą
20 pkt.
20 pkt.
20 pkt.
taga
86,49 pkt.
92,39 Pkt.
100 pkt.

6. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów- nie dotyczy.
7. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów- nie dotyczy.
8. Unieważnienie postępowania- podając uzasadnienie faktyczne i prawne- nie dotyczy.
Informacje dotyczące zawarcia umowy:
Wykonawca, który został wybrany w przetargu zostanie powiadomiony e-mailem, o dokładnym ter-
minie i miejscu podpisania umowy, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
na w dniu r
Zatwi
DV .KTOR
bslugi Gminy
o lek


 • Czas wytworzenia: 18-05-24 08:53
 • Czas udostępnienia: 18-05-24 08:53

Historia zmian

8165 Dodanie Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rzekuń w 2021 r. z 02-08-2023 10:29:12 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2