Zakład Obsługi Gminy zaprasza do składania ofert na zadanie p.n: "Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni żwirowej na terenie Gminy Rzekuń w 2023 r."

Szczegóły w załącznikach:

 • Biezace_utrzymanie_drog_gminnym_o_nawierzchni_zwirowej.pdf
 • Klauzula_informacyjna_wobec_osob_bioracych_udzial_w_zamowieniu_publicznym_lub_zapytaniu_ofertowym.pdf
  INFORMACYJNA DLA OSOB UDZIAL W ZAMOMENIU
  PUBLICZNYM LUB ZAPYTANIU
  Szanowni Państvw zaodnie z art 13 i ort. 14 RODOI informu\ernv_ że:
  Przetwarzanie Pani•Pana danych osobowych następuje przez poniższych współadministratcrów:
  I)
  2)
  Dyrektora Zakładu Obsługi Gminy — wykonującego zadania przy pomocy Zakładu Obskugi
  Gminy zlokalizowanego przy ulicy Kolonia LB: kod pocztouy 07-411 Rzekuń. Współadministrator
  przetwarza dane osobowe w ramach udzielenia zamówienia publicznego lub zapytania ofertowego;
  Zakład Obsługi Gminy — reprezentowany przez Dyrektora Zakładu Obsługi Gminy. Siedziba
  współadministratora znajduje się przy ulicy Kolonia IB, kod pocztowy 07-411 Rzekuń.
  Współadministrator przetwarza dane osobowe w ramach zapewnienia obsługi organom jednostki
  publicznej m.in. w zakresie: administracyjnym, informatycznym, prawnym.
  2.
  3.
  4.
  Współadminłstratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Piotra Podedwornego
  Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani,'Pan skontaktować się we wszystkich sprawach związanych
  z przetwarzamem swoich danych osobowych, w szczególności w zakresie wykonywania przez Panie•Pana
  przyznanych Pani? anu na mocy RODO uprawnień. Z IOD można skontaktować się:
  I) wysyłając e-mail na adres:
  2) osobiście w sie dzibie adm mistratcra, po ustaleniu terminu spotk ania.
  Pani,'Pana dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach:
  1)
  2)
  3)
  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO -
  w celu zawarcia z Panlą/Panem umcnăy na realizację zamówienia
  publicznego lub zapytania ofertowego;
  art. 6 ust. I lit. c) RODO — w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  dotyczącym dokumentowania wszczęcia i przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia
  publicznego lub zapytania ofertowego, a wynikającym w szczególności z ustawy z dnia I I u;rześnia
  2019r. Prawo Zamówień Publicznych;
  art. 6 ust. I lit. e) RODO — w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
  w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, również w oparciu
  o zasadę jawności i gospodarności finansów publicznych.
  Współadministratorzy posiadają dane osobowe od podmiotów biorących udział w zamówieniu
  publicznym lub zamtamu ofertowym.
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich dan
  oraz uchylenia dyrektyw,' 95/46/WE.

  5.
  6.
  8.
  9.
  Odbiorcami Pani,'Pana danych osobowych mogą być:
  I)
  2)
  wszystkie zainteresowane podmioȚ i osoby, ponie•.vaż:
  a)
  b)
  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jaune, zgodnie z wymagamami
  przepisów wynikających z ustaw:
  z dnła I I września 201 gr. Prawo Zamówień Publicznych;
  z dnła 27 sierpnia 200% o Finansach publicznych.
  zapytame ofertowe jest jawne, zgodnie z uymagamamł przepisów wynikających z ustaw:
  z dnia II września 201 gr. Prawo Zamówień Publicznych;
  z dnła 27 sierpnia 200% o Finansach publicznych.
  ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić wyłącznie w szczególnych przypadkach
  jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z przepisami prawa.
  Pani,'Pana dane osobowe będą udostępniane:
  I)
  2)
  3)
  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ;
  w ramach odpowiedzi na zapytania o informację publiczną;
  podmiotom, którym Współadministratorzy, na podstawie przepisów prawa mają obowiązek je
  udostępnić, w szczególności: policji; sądowi; prokuraturze.
  Współadministratorzy nie mają zamiaru przekazywać Pani'?ana danych osobowych do państwa
  trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak również nie będą wykorzystywać danych do celów
  innych niż te: dla których zostały pierwotnie zebrane.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 4 lat liczonych od dnia zakończenia
  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zapytania ofertowego zgodnie z wymaganiami
  ustawy z dnia I I września 201 g r. Prawo Zamówień Publicznych, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
  4 lata, dane przetwarzane będą przez cały okres trwania umcnăy.
  Przysługuje Pani/Panu prawo:
  I)
  2)
  3)
  4)
  dostępu do danych osobowych (Jgdnakžg Współadministratorzy mogą żądać od osoby, której dane
  dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanig żądania,
  w szczególności podania nazwy lub daȚ postępowania o u±ielenie zamówienia publicznego lub
  zapy tan ta ofertowego);
  do sprostowania danych osobowych — (Skorzystanig z uprawnienia nie może skutkować zmianą
  wyniku postępowania o udzigignig zamówienia publicznego lub zapytania ofertowego);
  do ograniczenia przetwarzania danych osobowych — (nig ogranicza przetwarzania danych
  osobowych do czasu zakończenia pstępowania o u±ielgnig zamówienia publicznego lub zapytania
  ofertow ggo);
  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobouych_
  Wskazane powyżej żądania mogą być u;noszone pisemnie na adres: Zakład Obsługi Gminy z siedzibą przy
  ulicy Kolonia IB: kod poczto'ă,y 07-411 Rzekuń lub na adres e-mail:

  12.
  W przypadkłx gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Współadministratorów danych
  osobowych narusza przepłsy prawa, ma Pani.Nan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobouych_
  Podanie przez PaniąJPana danych osobowych w zakresie wynikającym z ustawy o zamówieniach
  publicznych jest obowiązkowe i jest warunkiem wzięcia udziału w zamówieniu publicznym lub zapytaniu
  ofertowym: zgodnie z przepłsamł prawa tj. ustawą z dnła I I września 201 g r _ Prawo Zamówień Publicznych
  oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r_ o Finansach Publicznych.
  W stosunku do Pani.'Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w Țm decyzje opierające się
  na profilowaniu

 • Podmiot udostępniający: Zakład Obsługi Gminy
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Danuta Orzołek
 • Wprowadził(a): Tomasz Majewski
 • Czas wytworzenia: 13-01-24 15:25
 • Czas udostępnienia: 13-01-24 15:25

Historia zmian

9467 Modyfikacja Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni żwirowej na terenie gminy Rzekuń w 2023 r. z 13-01-2024 15:25:55 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Tekst wstępny
 3. Tekst
 4. Data modyfikacji
 5. Pola dodatkowe
8208 Dodanie Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni żwirowej na terenie gminy Rzekuń w 2023 r. z 02-08-2023 10:29:12 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2