Zakład Obsługi Gminy zaprasza do składania ofert na zadanie p.n: "Bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Rzekuń w 2022 roku."

Szczegóły w załączniku:

Zapytanie_ofertowe..pdf

ul. Kolonia 18, 07-411 Rzekuń
teł, 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rzekun.pl/zog
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekuń, dnia 15.09.2022 r.
ZOG.26.12.2022
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń
zaprasza do złożenia Oferty na: „Bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych na
terenie Gminy Rzekuń w 2022 roku"
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni
bitumicznych na podstawie wskazań Zamawiającego na terenie Gminy Rzekuń.
Remont będzie wykonany w technologi uzupełnienia nawierzchni bitumicznej o łącznej
powierzchni do 200m2 z terminem realizacji do 24.12,2022 roku,
W zakres rzeczowy zamówienia wchodzi:
a) mechaniczne obcięcie krawędzi z nadaniem regularnych kształtów (lub frezowanie
mechaniczne);
b) usuniecie uszkodzonego fragmentu asfaltu, oczyszczenie, przygotowanie i
uzupełnienie brakującej podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31 ,5 mm;
c) regulacja znajdujących się w obszarze roboczym włazów studziennych, skrzynek
od zasuw lub hydrantów podziemnych;
d) oczyszczenie krawędzi;
e) skropienie dna ubytku emulsją asfaltowa, krawędzi zaś asfaltem;
f) ułożenie mieszanki mineralno-asfaltowej gr. Około 4 cm;
g) uszczelnienie złączy gorącym asfaltem i zasypanie kruszywem;
h) uporządkowanie miejsca remontu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości planowanych remontów
cząstkowych bez podania przyczyn.
Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do roszczeń z tego tytułu.
Zamawiający dopuszcza wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni
bitumicznych za pomocą recyklera o ile jakość wykonywanych prac na tym nie ucierpi.

3. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
Proszę 0 przedstawienie Oferty z rozbiciem na ceny netto oraz brutto za lm2
remontu.
Miejsce wykonywania usługi: Teren Gminy Rzekuń po wcześniejszym wskazaniu
zakresu prac przez wyznaczonego pracownika Zakładu Obsługi Gminy,
Termin realizacji zamówienia do 24.12.2022
Okres gwarancji: 12 miesięcy.
Miejsce i termin złożenia ofert:
Oferty należy złožyć w zamkniętej kopercie z opisem „Bieżące utrzymanie nawierzchni
bitumicznych na terenie Gminy Rzekuń w 2022 roku' w sekretariacie Zakładu Obsługi
Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia IB. 07-411 Rzekuń
do dnia:
r, godz. 9:00,
Termin otwarcia ofert:
23.09.2022 r. qodz. 9:15.
Warunki płatności: po przedłożeniu faktury, 30 dni roboczych, przelewem na konto.
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Hubert Parzych teł. 534-537-000
Zamawiający zastrzega możliwość uniewažnienia postępowania bez podania
przyczyn. O fakcie takim wszyscy składający oferty zostaną poinformowani,
podpis
nv12 T
Zakład
str.

wybor_oferty_nawierzchnia_bitumiczna.pdf

ul. Kolonia IB, 07•411 Rzekuń
tel. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: www.rzekun.pl/zog
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekuń, 26.09.2022 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym
w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 zł na: „Bieżące utrzymanie
nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Rzekuń w 2022 roku.”
Na zapytanie ofertowe nr: ZOG. 26.12,2022 z dnia 15.09.2022 r., p.n. „Bieżące utrzymanie
nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Rzekuń w 2022 roku." wpłynęła jedna oferta
firmy
MAR-BUD Mariusz Kamrat
ul. Padlewskiego 35a, Ostrołęka
Złożona oferta spełnia wymagania Zamawiającego
oraz
"higi (in-,iny
Orzole
mieści
słę
w przeznaczonych na ten cel środkach finansowych.
zakl

 • Czas wytworzenia: 24-04-24 04:15
 • Czas udostępnienia: 24-04-24 04:15

Historia zmian

8195 Dodanie Bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Rzekuń w 2022 r z 02-08-2023 10:29:12 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2