Zakład Obsługi Gminy zaprasza do składania ofert na zadanie p.n: "Bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Rzekuń w 2023 r."

Szczegóły w załączniku:

Biezace_utrzymanie_nawierzchni_bitumicznych.pdf

1-7
ul. Kolonia 13, 07-411 Rzekuń
tel. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: wmv.rzekun.pl/zog
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekuń, dnia 17.04.2023 r.
ZOG.26.5.2023
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń
zaprasza do złożenia oferty na: „Bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych na
terenie Gminy Rzekuń w 2023 roku".
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni
bitumicznych na podstawie wskazań Zamawiającego na terenie Gminy Rzekuń.
Remont będzie wykonany w technologi uzupełnienia nawierzchni bitumicznej o łącznej
powierzchni do 150m2 z terminem realizacji do 24.12.2023 roku.
W zakres rzeczowy zamówienia wchodzi:
a) mechaniczne obcięcie krawędzi z nadaniem regularnych kształtów (lub frezowanie
mechaniczne);
b) usuniecie uszkodzonego fragmentu asfaltu, oczyszczenie, przygotowanie i
uzupełnienie brakującej podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31 ,5 mm;
c) regulacja znajdujących się w obszarze roboczym włazów studziennych, skrzynek
od zasuw lub hydrantów podziemnych;
d) oczyszczenie krawędzi;
e) skropienie dna ubytku emulsją asfaltowa, krawędzi zaś asfaltem;
f) ułożenie mieszanki mineralno-asfaltowej gr. Około 4 cm;
g) uszczelnienie złączy gorącym asfaltem i zasypanie kruszywem;
h) uporządkowanie miejsca remontu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości planowanych remontów
cząstkovô'ch bez podania przyczyn.
Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do roszczeń z tego tytułu.
Zamawiający dopuszcza wykonw•anie remontów cząstkowych nawierzchni
bitumicznych za pomocą recyklera o ile jakość wykonywanych prac na tym nie ucierpi.

3. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
Proszę o przedstawienie oferty z rozbiciem na ceny netto oraz brutto za lm2
remontu.
Miejsce wykonywania usługi: Teren Gminy Rzekuń po wcześniejszym wskazaniu
zakresu prac przez wyznaczonego pracownika Zakładu Obsługi Gminy.
Termin realizacji zamówienia do 24.12.2023
Okres gwarancji: 12 miesięcy.
Miejsce i termin złożenia Ofert:
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem „Bieżące utrzymanie nawierzchni
bitumicznych na terenie Gminy Rzekuń w 2023 roku" w sekretariacie Zakładu Obsługi
Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia 1 B, 07-411 Rzekuń
do dnia:
24.04.2023 r. godz. 9:00.
Termin otwarcia ofert:
24.04.2023Lgodz. 9:15.
Warunki płatności: po przedłożeniu faktury, 30 dni roboczych, przelewem na konto.
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Hubert Parzych teł. 534-537-000
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania
przyczyn. O fakcie takim wszyscy składający oferty zostaną poinformowani.
podpis
Obsługi (iminy
mgr Danuta O
str. 2

Klauzula_informacyjna_wobec_osob_bioracych_udzial_w_zamowieniu_publicznym_lub_zapytaniu_ofertowym.pdf

INFORMACYJNA DLA OSOB UDZIAL W ZAMOMENIU
PUBLICZNYM LUB ZAPYTANIU
Szanowni Państvw zaodnie z art 13 i ort. 14 RODOI informu\ernv_ że:
Przetwarzanie Pani•Pana danych osobowych następuje przez poniższych współadministratcrów:
I)
2)
Dyrektora Zakładu Obsługi Gminy — wykonującego zadania przy pomocy Zakładu Obskugi
Gminy zlokalizowanego przy ulicy Kolonia LB: kod pocztouy 07-411 Rzekuń. Współadministrator
przetwarza dane osobowe w ramach udzielenia zamówienia publicznego lub zapytania ofertowego;
Zakład Obsługi Gminy — reprezentowany przez Dyrektora Zakładu Obsługi Gminy. Siedziba
współadministratora znajduje się przy ulicy Kolonia IB, kod pocztowy 07-411 Rzekuń.
Współadministrator przetwarza dane osobowe w ramach zapewnienia obsługi organom jednostki
publicznej m.in. w zakresie: administracyjnym, informatycznym, prawnym.
2.
3.
4.
Współadminłstratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Piotra Podedwornego
Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani,'Pan skontaktować się we wszystkich sprawach związanych
z przetwarzamem swoich danych osobowych, w szczególności w zakresie wykonywania przez Panie•Pana
przyznanych Pani? anu na mocy RODO uprawnień. Z IOD można skontaktować się:
I) wysyłając e-mail na adres:
2) osobiście w sie dzibie adm mistratcra, po ustaleniu terminu spotk ania.
Pani,'Pana dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach:
1)
2)
3)
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO -
w celu zawarcia z Panlą/Panem umcnăy na realizację zamówienia
publicznego lub zapytania ofertowego;
art. 6 ust. I lit. c) RODO — w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
dotyczącym dokumentowania wszczęcia i przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub zapytania ofertowego, a wynikającym w szczególności z ustawy z dnia I I u;rześnia
2019r. Prawo Zamówień Publicznych;
art. 6 ust. I lit. e) RODO — w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, również w oparciu
o zasadę jawności i gospodarności finansów publicznych.
Współadministratorzy posiadają dane osobowe od podmiotów biorących udział w zamówieniu
publicznym lub zamtamu ofertowym.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich dan
oraz uchylenia dyrektyw,' 95/46/WE.

5.
6.
8.
9.
Odbiorcami Pani,'Pana danych osobowych mogą być:
I)
2)
wszystkie zainteresowane podmioȚ i osoby, ponie•.vaż:
a)
b)
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jaune, zgodnie z wymagamami
przepisów wynikających z ustaw:
z dnła I I września 201 gr. Prawo Zamówień Publicznych;
z dnła 27 sierpnia 200% o Finansach publicznych.
zapytame ofertowe jest jawne, zgodnie z uymagamamł przepisów wynikających z ustaw:
z dnia II września 201 gr. Prawo Zamówień Publicznych;
z dnła 27 sierpnia 200% o Finansach publicznych.
ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić wyłącznie w szczególnych przypadkach
jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z przepisami prawa.
Pani,'Pana dane osobowe będą udostępniane:
I)
2)
3)
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ;
w ramach odpowiedzi na zapytania o informację publiczną;
podmiotom, którym Współadministratorzy, na podstawie przepisów prawa mają obowiązek je
udostępnić, w szczególności: policji; sądowi; prokuraturze.
Współadministratorzy nie mają zamiaru przekazywać Pani'?ana danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak również nie będą wykorzystywać danych do celów
innych niż te: dla których zostały pierwotnie zebrane.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 4 lat liczonych od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zapytania ofertowego zgodnie z wymaganiami
ustawy z dnia I I września 201 g r. Prawo Zamówień Publicznych, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, dane przetwarzane będą przez cały okres trwania umcnăy.
Przysługuje Pani/Panu prawo:
I)
2)
3)
4)
dostępu do danych osobowych (Jgdnakžg Współadministratorzy mogą żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanig żądania,
w szczególności podania nazwy lub daȚ postępowania o u±ielenie zamówienia publicznego lub
zapy tan ta ofertowego);
do sprostowania danych osobowych — (Skorzystanig z uprawnienia nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzigignig zamówienia publicznego lub zapytania ofertowego);
do ograniczenia przetwarzania danych osobowych — (nig ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia pstępowania o u±ielgnig zamówienia publicznego lub zapytania
ofertow ggo);
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobouych_
Wskazane powyżej żądania mogą być u;noszone pisemnie na adres: Zakład Obsługi Gminy z siedzibą przy
ulicy Kolonia IB: kod poczto'ă,y 07-411 Rzekuń lub na adres e-mail:

12.
W przypadkłx gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Współadministratorów danych
osobowych narusza przepłsy prawa, ma Pani.Nan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobouych_
Podanie przez PaniąJPana danych osobowych w zakresie wynikającym z ustawy o zamówieniach
publicznych jest obowiązkowe i jest warunkiem wzięcia udziału w zamówieniu publicznym lub zapytaniu
ofertowym: zgodnie z przepłsamł prawa tj. ustawą z dnła I I września 201 g r _ Prawo Zamówień Publicznych
oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r_ o Finansach Publicznych.
W stosunku do Pani.'Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w Țm decyzje opierające się
na profilowaniu


 • Czas wytworzenia: 15-07-24 00:32
 • Czas udostępnienia: 15-07-24 00:32

Historia zmian

8204 Dodanie Bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Rzekuń w 2023 r. z 02-08-2023 10:29:12 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2