Zakład Obsługi Gminy zaprasza do składania ofert na zadanie p.n: "Dostawa kwiatów rabatowych."Szczegóły w załącznikach:

Zapytanie_ofertowe_2___kwiaty_2022.odt

Umowa_2022.odt

UMOWA Nr …../2022
zawarta w dniu ……..04.2022 r. w Rzekuniu pomiędzy:
Gminą Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, NIP 758-214-17-29, w imieniu której działa Zakład Obsługi Gminy, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń, reprezentowany przez Danutę Orzołek Dyrektora Zakładu, przy kontrasygnacie Bożeny Kamińskiej – Głównej Księgowej Zakładu, zwaną dalej Kupującym,
a
NIP: …………..., Regon: …………………. reprezentowanym przez – …………………………………. firmy, zwanego dalej Dostawcą.
§ 1. Przedmiotem umowy jest zakup sadzonek roślin ozdobnych:
L.p
Nazwa polska
Odmiana
Ilość
1
Aksamitka
Kwiaty żółte, odmiana niska
240
2
Aksamitka
Miks kolorów, odmiana niska 140
3
Żeniszek
Kwiaty niebieskie
240
3
Pelargonia bluszczolistna, zwisająca
Kwiaty w kolorze białym 450 szt i czerwonym 450 szt - pokrój zwisający 900
4
Calibrachoa Million Bells Kwiaty miks kolorów
40
5
Goździk Miks kolorów, odmiana niska 20 cm
70
7
Smagliczka zwisająca
Kwiaty białe
30
Dostawca oświadcza, że określone w pkt 1 rośliny są we wczesnym stadium kwitnięcia, przy czym nie są uszkodzone, połamane, częściowo uschnięte, obumarłe lub zamierające bez względu na przyczynę zamierania lub obumarcie.
§ 2. Zamawiający zastrzega, że w ramach każdej grupy zamówienia może nastąpić zwiększenie lub zmniejszenie zamawianego asortymentu w zależności od potrzeb.
W sytuacji o której mowa w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie proporcjonalnie do zrealizowanej części przedmiotu umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia. Zamawiający nie poniesie również żadnych kosztów z tytułu niewykorzystania pełnego zakresu zamówienia.
Niewykorzystanie podanych w umowie ilości materiałów roślinnych nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy. Sadzonki będą dostarczane etapami, począwszy od 16.05.2021 r. Czas dostawy 1 dzień roboczy po zgłoszeniu.
§ 3.
Kupujący zobowiązuje się zapłacić Dostawcy cenę w wysokości ………... zł (słownie: ……………………... złotych 00/100).
§ 4.
Płatność za wykonanie usługi określone w § 1 pkt 1 nastąpi przelewem na rachunek bankowy Dostawcy na podstawie faktury VAT w terminie………... dni licząc od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Dane do faktury:
Nabywca: Gmina Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07- 411 Rzekuń, NIP 7582141729
Odbiorca: Zakład Obsługi Gminy, ul. Kolonia 1B, 07- 411 Rzekuń
Podstawą wystawienia faktury jest dokument wz podpisany przez pracownika Zakładu Obsługi Gminy i Dostawcę.
§ 5. W wypadku nie wykonania przez Dostawcę czynności, o których mowa w § 1 pkt 1 w terminie określonym w § 2 Dostawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 1 % kwoty określonej w § 3 za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu określonego w § 2 .
W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca zobowiązany jest do zapłaty Kupującemu kary umownej w wysokości 20% wartości określonej w § 3 umowy. W przypadku nieterminowej zapłaty za wykonane czynności określone w § 1 umowy w terminie określonym w § 2 Kupujący zapłaci Dostawcy odsetki w wysokości ustawowej od wartości kwoty, o której mowa w § 3, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu zapłaty.
Kupujący może od umowy odstąpić w terminie 20 dni od daty jej podpisania, jeżeli Dostawca nie dotrzymał terminów dostaw, albo nie wykonał umowy zgodnie z jej treścią pod względem parametrów rzeczy.
Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych bezpośrednio z faktury.
W przypadku zaistnienia sytuacji, w której Kupujący wystawi notę obciążeniową dla Dostawcy, Dostawca wyraża zgodę na potrącenie tej kwoty z faktury końcowej.
Klauzura informacyjna w związku z RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
w przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa załatwienia sprawy przez administratora;
administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
§ 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mieć będą przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Ewentualne spory mogące wynikać na tle wykonania postanowień Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
…………………………………………….
Dostawca
…………………………………………….
Kupujący

formularz_ofertowy_kwiaty.odt

Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy
Zamawiający: GMINA RZEKUŃ – Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu
ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń
tel. /fax 29 643 20 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.rzekun.pl Oznaczenie sprawy: ZOG. 26.7.2022
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
Nazwa …........................................................................................................................……...............
Adres ….............................................................................................................................……............
NIP …....................................................................................................................................……........
Regon ….................................................................................................................................…….......
Nr telefonu/fax/e-mail ….............................................................................................……..................
Oferuję:
L.p
Nazwa polska
Odmiana
Ilość
Cena brutto
1
Aksamitka
Kwiaty żółte, odmiana niska
240
2
Aksamitka
Miks kolorów, odmiana niska 140
3
Żeniszek
Kwiaty niebieskie
240
3
Pelargonia bluszczolistna, zwisająca
Kwiaty w kolorze białym 450 szt i czerwonym 450 szt - pokrój zwisający 900
4
Calibrachoa Million Bells Kwiaty miks kolorów
40
5
Goździk Miks kolorów, odmiana niska 20 cm
70
7
Smagliczka zwisająca
Kwiaty białe
30
Razem:
Termin płatności wynosi: ..........… dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
Oświadczam, że uważam się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Oświadczam, że załączony do zapytania zał. nr 2 – projekt umowy został przeze mnie/nas zaakceptowany, zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Podpis/y:
L.p.
Nazwa Wykonawcy
Nazwisko i imię osoby/osób/ upoważnionej/ych/ do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy
Podpis/y/ i pieczęć/cie/ osoby/osób/ upoważnionej/ych/ do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy/ów/
Miejscowość i data
Oświadczenie
Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z art. 4 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady UE o ochronie danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub Rozporządzenie)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora tj.: Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu z siedzibą ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń w celu realizacji w/w zadania.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem (-am) się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub Rozporządzenie)
…………………………………. (data, czytelny podpis) Klauzula informacyjna:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń zwany dalej Administratorem;
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator wskazuje Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się przez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO);
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy;
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 5 lat.

oswiadczenie_kwiaty.odt

(pieczęć wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA DOSTAWCY: …………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
ADRES: ………………………………………………….………….………………………………………..
przystępując do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest: „Dostawa kwiatów rabatowych.”
oświadczamy, że:
posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
posiadamy wiedzę i doświadczenie,
dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość wywiązania się z wykonania umowy.
Ponadto oświadczamy, że:
sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
……………………………….…………….…………………..………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy
………………………. , dn. ………………………
(miejscowość) (data)

wbor_oferty.pdf

Kolonia IB, 07-411 Rzekuń
tel. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: zog@rzekurmnet, www.rzekun.pl/zog
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekuń, 19.04.2022
Informacja 0 wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym
w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 zł na: „Dostawę kwiatów
rabatowych. ”
Na zapytanie ofertowe nr: ZOG. 26.07.2022 z dnia 05.04.2022 n, p.n ,
,Dostawa Kwiatów
rabatowych” wpłynęła jedna oferta firmy:
Gospodarstwo Ogrodnicze Mierzejewscy
Mierzejewski Artur
Dzbenin 195, 07411 Rzekuń
Złożona oferta spełnia wszystkie wymagania
się w przeznaczonych na ten cel środkach finansowych.
Zamawiającego
oraz
mieści
DVŔv.K
ugi Gminy
Zakładu
gr Danuta Orzo


 • Czas wytworzenia: 18-05-24 08:35
 • Czas udostępnienia: 18-05-24 08:35

Historia zmian

8186 Dodanie Dostawa kwiatów rabatowych z 02-08-2023 10:29:12 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2