Zakład Obsługi Gminy zaprasza do składania ofert na zadanie p.n. „Dostawa kwiatów rabatowych - ukorzenionych w doniczce z kwiatem”


Szczegóły zapytania ofertowego w załączniku:

Zapytanie_ofertowe___kwiaty.pdf

ul. Kolonia IB, 07411 Rzekuń
teł. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rzekun.pl/zog
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekuń, dnia 23 04.2021
ZOG_ 26.4.2021
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający Zakład Obsługi Gminy ul Kolonia IBI 07-411 Rzekuń zaprasza do złożenia ofert
na: „Dostawę kwiatów rabatowych - ukorzenionych w doniczce z kwiatem"
Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia są ukorzenione sadzonki poniższych gatunków kwiatów ozdobnych
w doniczce, z kwiatem, wraz z ich dostawą do siedziby Zamawiającego:
Lp
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nazwa łacińska
Tagetes patula
Begonia mini dragon
Begonia mini dragon
Pelargonium
Pelargonium
Plektrantus
Ipomoea batatas
Ipomoea batatas
Pelargonium
Pelargonium
Plektrantus
Nazwa polska
Aksamitka
Odmiana
Odmiana o
żółtych
Odmiana o
Begonia mini dragon
biakych
Odmiana o
Begonia mini dragon
Pelargonia
bluszczolistna
Pelargonia
bluszczolistna
Komarzyca
Wilez ziemniaczany
Wilez ziemniaczany
Pelargonia stojąca
Pelargonia stojąca
Komarzyca purpurowa
czerwonych
Odmiana o
w kolorze czerwonym
i pokroju zwisającym
Odmiana o
białych i pokroju
zwłsałącym
Odmiana cilatus"
Odmiana o liściach
limonkowych
Odmiana o liściach
brązowych
Odmiana o
czerwonych i pokroju
wyprostowanym
Odmiana o
białych i pokroju
rostowan m
Odmiana „nico"
Ilość
180
145
145
375
375
35
25
25
18
18
80
2.
Wymagania materiału roślinnego:
sadzonki powinny znajdować się w pojemnikach i mieć silnie przerośniętą i wilgotną
bryłę korzeniową oraz wyraźny pąk kwiatowy,

rośliny muszą być w fazie pierwszego kwitnienia (mim 30% pałtii materiału
z rozkwitniętym kwiatem), z widocznymi pączkami kwiatowymi,
materiał musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki,
rośliny powinny być zahartowane i prawidłowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości
pędów, a także równomiernie rozgałęzione i rozkrzewione, odpowiednio wybanvione,
materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty.
Termin realizacji zamówienia oraz termin związania ofertą:
2
termin realizacji zamówienia: sadzonki będą dostarczane etapami, po wcześniejszym
ustaleniu terminu, począwszy od 1 W05.2021 r. Czas dostawy 1 dzień roboczy
po zgłoszeniu
termin związania Ofelią: wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
Zamawiający zastrzega, że w ramach każdej grupy zamówienia może nastąpić
zwiększenie lub zmniejszenie zamawianego asortymentu w zależności od potrzeb Z tego
tytułu Dostawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia. Zamawiający nie poniesie również
żadnych kosztów z tytułu niewykorzystania pełnego zakresu zamówienia.
Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty:
1. oświadczenia, że wykonawca (zał. nr 3 do zapytania ofertowego):
a)
b)
c)
posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie,
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość
wywiązania się z wykonania umowy.
Ponadto wykonawca oświadcza, że:
sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
Sposób przygotowania oferty:
1. ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie,
komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej
w następujący sposób
Zakład Obsługi Gminy, ul. Kolonia 18, 07-411 Rzekuń
Zapytanie ofertowe nr ZOG.26_4.2021 do postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na: „Dostawę kwiatów rabatowych - ukorzenionych w doniczce
z kwiatem
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert: 05.05.2021 godz. 10:15
2
3
str. 2
oferta powinna zawierać cenę ofertową brutto oraz termin dostawy.
ofertę podpisuje osoba uprawniona do składania oświadczeń
wykonawcy.
woli
w
Imieniu

Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zakładu Obsługi Gminy, Kolonia IB,
07-411 Rzekuń do dnia 5 maja 2021 r, do godziny 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 maja 2020 r. o godz. 10:15 w Zakładzie Obsługi Gminy,
Kolonia IBI 07-411 Rzekuń. Otwarcie ofert jest jawne
Załączniki stanowiące integralną część zapytania:
formularz ofenowy (zał. Nr 1),
wzór umowy (zał Nr 2),
oświadczenie (zał. Nr 3).
Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia:
Agnieszka Oparka teł 29 643 20 55
Kryteria oceny oferty: przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
najniższej ceny — 100%
Zamawiający zastrzega sobie
przyczyny.
prawo
odstąpienia
od
zamowłema
bez
podawania
Odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty w następujących przypadkach:
Jeżeli oferta Zleceniobiorcy jest niekompletna, w szczególności nie została złożona
na formularzu ofefloveym lub brakuje wypełnionego i zaparafowanego projektu umo'.vy
W przypadku gdy koszt wykonania dokumentacji podany przez Wykonawcę przekracza
możliwości finansowe Zamawiającego.
Dyrektor
Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu
Danuta Orzołek

oswiadczenie_kwiaty.odt

(pieczęć wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
IMIĘ I NAZWISKO/ NAZWA DOSTAWCY: …………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
ADRES: ………………………………………………….………….………………………………………..
przystępując do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest: „Dostawa kwiatów rabatowych - ukorzenionych w doniczce z kwiatem”
oświadczamy, że:
posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
posiadamy wiedzę i doświadczenie,
dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość wywiązania się z wykonania umowy.
Ponadto oświadczamy, że:
sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
……………………………….…………….…………………..………
podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy
………………………. , dn. ………………………
(miejscowość) (data)

formularz_ofertowy_kwiaty.odt

Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy
Zamawiający: GMINA RZEKUŃ – Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu
ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń
tel. /fax 29 643 20 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: www.rzekun.pl Oznaczenie sprawy: ZOG. 26.4.2021
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
Nazwa …........................................................................................................................……...............
Adres ….............................................................................................................................……............
NIP …....................................................................................................................................……........
Regon ….................................................................................................................................…….......
Nr telefonu/fax/e-mail ….............................................................................................……...................
Oferuję:
L.p
Nazwa polska
Cena jednostkowa brutto
Ilość
Cena brutto
1
Aksamitka
180
2
Begonia mini dragon
140
3
Begonia mini dragon
140
4
Pelargonia bluszczolistna zwisająca
375
5
Pelargonia bluszczolistna zwisająca
375
6
Komarzyca “ noco”
35
7
Wilez ziemniaczany
25
8
Wilez ziemniaczany
25
9
Pelargonia stojąca
18
10
Pelargonia stojąca 18
11
Komarzyca purpurowa
80
Razem:
Termin płatności wynosi: ..........… dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
Czas dostawy wynosi ………………….dni od zgłoszenia.
Oświadczam, że uważam się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Oświadczam, że załączony do zapytania zał. nr 2 – projekt umowy został przeze mnie/nas zaakceptowany i podpisany, zobowiązuję/my się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oferta została złożona na ..... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ..... do nr ....
Integralną część oferty stanowi wypełniony i podpisany projekt umowy.
Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:
.......................................................................................................................…
......................................................................................................................…
......................................................................................................................…
.......................................................................................................................…
......................................................................................................................…
......................................................................................................................…
Podpis/y:
L.p.
Nazwa Wykonawcy
Nazwisko i imię osoby/osób/ upoważnionej/ych/ do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy
Podpis/y/ i pieczęć/cie/ osoby/osób/ upoważnionej/ych/ do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy/ów/
Miejscowość i data
Oświadczenie
Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z art. 4 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady UE o ochronie danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub Rozporządzenie)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora tj.: Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu z siedzibą ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń w celu realizacji w/w zadania.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem (-am) się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych 2016/679 (dalej, jako RODO lub Rozporządzenie)
…………………………………. (data, czytelny podpis) Klauzula informacyjna:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń zwany dalej Administratorem;
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator wskazuje Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się przez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO);
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy;
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 5 lat.

Umowa_2021.pdf

.. ...12021
zawarta w dniu
UMOWA Nr .
2021 r. w Rzekuniu pomiędzy:
Gminą Rzekuń, LIL Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, NIP 758-214-17-29, w imieniu której działa Zakład
Obsługi Gminy, ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń, reprezentowany przez Danutę Orzołek Dyrektora Zakładu,
przy kontrasygnacie Joanny Małgorzaty Wohynek— Głównej Księgowej Zakładu, zwaną dalej Kupującym,
zwanego dalej Dostawcą.
Przedmiotem umowy jest zakup sadzonek jednorocznych roślin ozdobnych
Cena brutto
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Nazwa
Aksamitka
Begonia mini dragon
Begonia mini dragon
Pelargonia bluszczolistna
zwisa ca
Pelargonia bluszczolistna
zwłsaJąca
Komarzyca noco"
Wilez ziemniaczany
Wilez ziemniaczany
Pelargonia stojąca
Pelargonia stojąca
Komarzyca purpurowa
Cena jednostkowa
brutto
Ilość
180
140
140
375
375
35
25
25
18
18
80
Razem
2
3
Dostawca oświadcza, że określone w pkt 1 rośliny są we wczesnym stadium kwitnięcia,
przy czym nie są uszkodzone, połamane, częściowo uschnięte, obumarłe lub zamierające
bez względu na przyczynę zamierania lub obumarcie.
Zamawiający zastrzega, że w ramach każdej grupy zamówienia może nastąpić zwiększenie
lub zmniejszenie zamawianego asortymentu w zależności od potrzeb.
W sytuacji o której mowa w ust 1 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie proporcjonalnie
do zrealizowanej części przedmiotu umowy. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne
roszczenia. Zamawiający nie poniesie również żadnych kosztów z tytułu niewykorzystania pełnego
zakresu zamówienia.
Niewykorzystanie podanych w umowie ilości materiałów roślinnych nie może być podstawą
do roszczeń finansowych Wykonawcy.

4.
Sadzonki będą dostarczane etapami, po wcześniejszym ustaleniu
od 17.05.2021 r. Czas dostawy _ ...dzień roboczy po zgłoszeniu.
terminu,
począwszy
Kupujący zobowiązuje się zapłacić
..złotych 00/100).
Dostawcy cenę w wysokości

(słownie:
Płatność za wykonanie usługi określone w S 1 pkt 1 nastąpi przelewem na rachunek bankowy
Dostawcy w banku nr konta: Invest Konto
. na podstawie faktury VAT
w terminie.
_ dni licząc od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
2
3
2
3
4.
5
6
T
Dane do faktury:
Nabywca: Gmina Rzekuń, ul Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, NIP 7582141729
Odbiorca: Zakład Obsługi Gminy, ul. Kolonia IBI 07-411 Rzekuń
Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru sadzonek podpisany przez pracownika
Zakładu Obsługi Gminy i Dostawcę.
W wypadku nie wykonania przez Dostawcę czynności, o których mowa w S 1 pkt 1 w terminie
określonym w S 2 Dostawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 1 % kwoty określonej
w S 3 za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu określonego w S 2
W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, Dostawca
zobowiązany jest do zapłaty Kupującemu kary umownej w wysokości 20% wartości określonej w S 3
umowy.
W przypadku nieterminowej zapłaty za wykonane czynności określone w S 1 umowy w terminie
określonym w S 2 Kupujący zapłaci Dostawcy odsetki w wysokości ustawowej od wartości kwoty,
o której mowa w S 3, za każdy dzień zwłoki liczony od upyywu terminu zapłaty.
Kupujący może od umowy w terminie 20 dni Gd daty jej podpisania, jeżeli Dostawca
nie dotrzymał terminów dostaw, albo nie wykonał umowy zgodnie z jej treścią względem
parametrów rzeczy.
Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych bezpośrednio z faktury.
W przypadku zaistnienia sytuacji, w której Kupujący wystawi notę obciążeniową dla Dostawcy,
Dostawca wyraża zgodę na potrącenie tej kwoty z faktury końcowej.
Klauzura informacyjna w związku z RODO
Zgodnie z art 13 ust 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej
pekun@pekun pl
2) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO,
tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika z ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego;

3) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku
z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania,
zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych
osobowych);
4) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej;
5) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1)
2)
3)
4)
Państwa dane osobowe będą przechownywane przez okres wynikający z przepisów prawa,
tj. z ustawny z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r.
w sprawie klasyfikowania
i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów
archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
w przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obligatoryjne, w pozostałych
przypadkach danych osotw,wych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania
danych będzie odmowa załatwienia sprawy przez administratora;
administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane
osobowe.
. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem
niewaznoscł_
2
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, rygorem nieważności.
3
W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mieć będą przepisy Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. cywilny.
4.
Ewentualne spory mogące wynikać na tle wykonania postanowień Umowy Strony
rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.
5
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Dostawca
Kupujący


 • Czas wytworzenia: 23-05-24 14:44
 • Czas udostępnienia: 23-05-24 14:44

Historia zmian

8171 Dodanie „Dostawa kwiatów rabatowych - ukorzenionych w doniczce z kwiatem” z 02-08-2023 10:29:12 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2