Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty:

 • Zawiadomienie_o_odrzuceniu_oferty_i_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
  OESEUGj
  tel. 296432055, 29 642 20 35
  ZOG.26.24.2020
  Rzekuń, dn. 25.01.2021
  WYKONAWCY
  Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty
  Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 771872 -N-2020
  z dnia 30.12.2020r. na: "Dostawę materiałów do rozbudowy i modernizacji gminnych sieci
  wodociągo wych ”
  DO wyznaczonego terminu wpłynęły dwie oferty.
  1. ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY
  '1. Zamawiający, działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
  publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z' późn. zm.), zawiadamia o odrzuceniu oferty
  Wykonawcy Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej Energas Spółka z o. o. spółka komandytowa
  ul. Warszawska 2, 07-410 Ostrołęka z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
  „Dostawę materiałów do rozbudowy i modernizacji gminnych sieci wodociągowych”. Oferta
  Wykonawcy została odrzucona na mocy art. 89 ust.l pkt.6 Pzp wymienionej ustawy.
  UZASADNIENIE Oferta została odrzucona ze względu na błąd w zakresie obliczania ceny i kosztu.
  Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie elementów oferty
  mających wpływ na wysokość ceny. Wykonawca w swoim wyjaśnieniu podał, iż ustalając ceny nie
  uwzględnił ceny rur wymaganych w formularzu cenowym. Zamawiający zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 6
  ustawy Pzp odrzuca ofertę Wykonawcy, gdyż dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi
  dowodami potwierdza, że oferta podlega odrzuceniu.
  II. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
  1. Zamawiający Zakład Obsługi Gminy , działając na podstawie art 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
  zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 r, , poz. 1843), zwanej dalej "ustawą"
  informuje, o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
  nieograniczonego na: "Dostawę materiałów do rozbudowy i modernizacji gminnych sieci
  wodo ciągo wych
  2_ Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na
  podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
  3. Wybrano Ofertę: Wykonawcy Grami Leszek Mirkowski Konarzyce ul. Malinowa 16,18-400
  Łomża, która spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oferta odpowiada wszystkim
  wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała
  maksymalną ilość punktów-IOO, w oparciu o kryteria oceny ofert

  5. Poniżej przedstawiamy tabele ze streszczeniem oceny zložonych ofert wraz z przyznaną punktacją.
  Firma (nazwa) oraz Cena oferty
  Nr
  adres lub nazwisko
  oferty
  wykonawcy
  Grami Leszek
  Mirkowski
  Konarzyce
  ul. Malinowa 16,
  18-400 Łomża
  (brutto) [zł]
  Kryterium
  cena wraz
  przyznaną
  punktacją
  Termin
  dostawy
  mat
  2 dni
  Kryterium
  termin
  dostawy Łączna
  materiałów punktac
  z ja
  wraz
  przyznaną
  punktacją
  234 955,29 60 pkt.
  40 pkt
  100 pkt
  6. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów- nie dotyczy.
  7. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów- nie dotyczy.
  8. Uniewažnienie postępowania- podając uzasadnienie faktyczne i prawne- nie dotyczy.
  III Informacje dotyczące zawarcia umowy:
  Wykonawca, który został wybrany w przetargu zostanie powiadomiony e-mailem, o dokładnym
  terminie i miejscu podpisania umowy, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy
  Zatwierdzam:
  Zakładu
Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu zaprasza do udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym na

"Dostawę materiałów do rozbudowy i modernizacji gminnych sieci wodociągowych”

Szczegóły w załącznikach:

ogłoszenie o przetargu: tresc_ogloszenia.pdf

ogłoszenie nr 771872-N-2020 z dnia 30.12.2020 1.
Zakład Obsługi Gminy: Dostawa materiałów do rozbudowy i modernizacji gminnych sieci
wodociągowych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich "yodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami
grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców ich jednostki (w %)
T, 7AMAWTA 1Ącv
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzywpowierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat któremu zamawiający prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi
do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw•
członkowskich Unii Europejskiej — mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi Gminy, krajowy numer identyfikacyjny
14299134800000, ul. ul. Kolonia , 07-411 Rzekuń, woj. mazowieckie, państwo Polska, teł. 29
761058, 7617394, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 297 617 394.
Adres strony internetowej (URL): https://mvw.rzekun.pl/zaklad-obslugi-gminy.html
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawi aj ących):
1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać
pod adresem (URL)
Tak
https://www.rzekun.pl/zaklad-obslugi-gminy.html
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamowłema
Tak
https://www.rzekun.pl/zaklad-obslugi-gminy.html
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać
pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera, posłańca lub złożyć
osobiście
Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu, ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń — w sekretariacie.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, Lkłny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać
adresem: (URL)
SEKCJA 11: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów do rozbudowy i
modernizacji gminnych sieci wodociągowych.
Numer referencyjny: ZOG.26.24.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
11.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w można składał w odniesieniu
do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
częscł:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
Mykonawcy:
11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do rozbudowy i modernizacji
gminnych sieci wodociągowych” 2. Szczegółowy wykaz materiałów określa załącznik nr 2 do
formularza oferty o nazwie „Formularz cenowy”. 3. Wszystkie materiały stanowiące przedmiot
zamówienia muszą być vvykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, obowiązującymi
normami obowiązującymi dla wody pitnej (w zakresie sieci wodociągowej). Wykonawca dostarczy
aprobaty, atesty i certyfikaty na materiały równocześnie z dostawą. Materiały muszą być
dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spełniać polskie normy. 4. VsTykonawca
zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIM7Z i ofercie. 5.
Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 44160000-9
Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy. Dftatkowe kody
(CPV): 44162500-8 wody pitnej. 44163000-0 Rury i osprzęt. 1. Nie dopuszcza się
składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych
przedmiotu zamówienia, zostaną odrzucone. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania
ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje mozhwości udzielenia zamówień, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia
Podwykonawcy lub Podwykonawcom vvykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 5. Zamawiający zgodnie z art. 36b
ustawy żąda podania przez Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). Powierzenie
wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia
umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze
odpłatnym, której przedrniotem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego,
zawartą pomiędzy mranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem
(Pftwykonawcą). 6. Dodatkowo w przypadku gdy Wykonawca korzysta z podwykonawców, na
których zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania
*klnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy zobowiązany jest w przypadku zmiany lub rezygnacji z wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie je w
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoły.vał się w trakcie
postępowania o udzielenia zamówienia. 7. Powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte "konanie zamówienia.
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykony,vać zamówienia przy udziale


specyfikacja istotnych warunków zamówienia : SIWZ.pdf

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W
TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
„Dostawę materiałów do rozbudowy i modernizacji gminnych sieci
wodociągowych”
Nr postępowania: ZOG.26.24.2020
Zatwierdzam:
DYREKTOR
Zakładu Obsługi Gminy
mgr Danuta Orzołek
Zamówienie o wartości mniejszej niž kwoty określone w przepisach wydanych na pMstawie
art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo Zamówień Publicznych.
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony przeprowadzony zgMnie z postanowieniami art 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 1843).
Rzekuń, dnia 30 grudnia 2020 r.
Strona I z 28

SPIS TRESCI
Rozdział I
Rozdział II
Rozdział III
Rozdział IV
Rozdział V
Rozdział VI
Rozdział VII
Rozdział VIII
Rozdział IX
Rozdział X
Rozdział XI
Rozdział XII
Rozdział XIII
Rozdział XIV
Rozdział XV
Rozdział XVI
Rozdział XVII
Rozdział XVIII
Rozdział XIX
Rozdział XX
Rozdział XXI
Rozdział XXII
Rozdział XXIII
Rozdział XXIV
Nazwa i adres zamawiającego
Informacje uzupełniające
Tryb udzielenia zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
Informacje dotyczące ofert wariantowych i częściowych. informacja o
możliwości zawarcia umowy ramowej. informacja o aukcji elektronicznej
Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art 67 ust. 1
pkt 6 i 7 ustawy pzp, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich
zamowłen
Termin wykonania zamówienia
Warunki udziału w postępowaniu
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Wymagania dotyczące wadium
Termin związania ofertą
Opis sposobu przygotowania oferty
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Opis sposobu obliczenia ceny
Opis kryteriów, którymi zamawiający, będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Informacje o formalnościach, jakie zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki
umowy albo wzór umowy
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
Opis części zamówienia
Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do
porozumiewania się drogą elektroniczna
Postanowienia końcowe
Klauzula informacyjna RODO
Załączniki do SIWZ
Nr strony
3
3
3
4
5
5
5
5
7
11
13
13
13
16
16
18
20
21
22
23
24
24
24
25
28
strona 2 z 28

ROZDZIAŁ l. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiającym jest:
Gmina Rzekuń - Zakład Obsługi Gminy
Kolonia 13, 07-411 Rzekuń
Strona internetowa: https:/,wvvw.rzekun.pl/zaklad-obslugi-gminy html
Adres elektronicznej: zw@7eKun net
Numer tełetonu: 29 643 20 55
Numer faksu: 29 643 20 35
Godziny urzędowania: pn., śr., czw., 7:45 do 15 45, wt. od T45 do 17:00, pt. od 7_45 do 14.30
ROZDZIAŁ II. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
1 .Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Specyfikacji słotnych Warunków Zamów enia zwanej dalej
„SIWE, przeznaczone są wyłączne do celów przygotowania ofeny i w žadnym przypadku nie powinny
być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w post#m'.'aniu.
2.11ekroć w SIWZ zastosowane jest pojęcie „ustawa", bez określenia, o jaką ustawę chMZl, dotyczy ono
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz LI. z 2019 r, 1843 ze zrn)_
3Postępowanie o udzielenie zamów enia publicznego może zostać uniewažnione jedynie
w przypadkach określonych w art. 93 ustawy. O takcie unłewažnienia .tępowania, Zamawiający
poinformuje wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy.
4.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim z zachowaniem
formy pisemnel
5Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy ježeli w niniejszym koniec terminu do wykonania danej
czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wo ny pracy, termin upływa dnia następnego po
dniu lub dniach wolnych pracy.
ROZDZIAŁ III. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
1 prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz
art. 39—46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamów efi publicznych (Dz.U z 2019 r., poz 1843)
dalej „PZP" oraz aktów wykonawczych do PZP
2. jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości gM)nižej
kwoty określonej w przepisach Vô'danych na art. 11 ust 8 PZP_
3W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
zwaną dalej „SIWZ", zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp i przepisy wykonawcze do tej ustawy.
4.0głoszenłe o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie
internetowej www.rzekun.pl wraz z niniejszą S WZ w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
Strona 3 z 28

załączniki edytowalne: Zalacznik_edytowalne.odt

Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa:
……………………………………………………………………….…
Numer NIP:
………………………………………………………………..…………..
Siedziba:
…………………………………………………………..…………………
Adres poczty elektronicznej:
…………………………………………………………………………………
Numer faksu:
…………………………………………………………………………………
Dane dotyczące Zamawiającego
Gmina Rzekuń - Zakład Obsługi Gminy, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń
Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na „Dostawę materiałów do rozbudowy i modernizacji gminnych sieci wodociągowych” numer sprawy: ZOG.26.24.2020 oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferuję/Oferujemy* cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, ze wszystkich kosztami niezbędnymi do realizacji zamówienia oraz przy uwzględnieniu marży lub upustu w wysokości (kwoty ogółem z formularza cenowego - załącznika nr 2 do formularza oferty):
brutto: .................................... zł (słownie złotych: ……………..…................……………………………………………………………………………………………..…………………..…....)
w tym kwota netto: .................................… zł (słownie złotych: ……….......………………..………………………………………………………………………………………………………) podatek VAT w wysokości .......… % tj. ................................ zł (słownie złotych: ..……………………………………………………………………………),
oferujemy termin dostawy materiałów: ………………………….. (do 2, do 3, do 4) dni od otrzymania zamówienia,
Oświadczam/oświadczamy, że na przedmiot zamówienia udzielam/udzielamy* gwarancji: …………….… miesięcy licząc od dnia odbioru przedmiotu zamówienia [Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi minimum 24 miesiące. W przypadku pozostawienia miejsca niewypełnionego uznaje się, że okres gwarancji jest tożsamy z wymaganym].
Oświadczam/Oświadczamy*, że zgodnie z postanowieniami art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843):
wybór niniejszej oferty nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT).*
wybór niniejszej oferty prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT).*
Jednocześnie wskazuję(emy) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazuję(emy) ich wartość bez kwoty podatku:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
W przypadku jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca składając ofertę cenową (o której mowa na wstępie niniejszego punktu, tj. całkowitą łączną cenę ryczałtową brutto usługi), wskazuje jej wartość bez kwoty podatku VAT.
Ponadto, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Oświadczam/Oświadczamy*, że jestem/jesteśmy*:
małym przedsiębiorstwem* ,
średnim przedsiębiorstwem*,
dużym przedsiębiorstwem*.
Oświadczam/Oświadczamy*, że wyrażam/wyrażamy zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności (tzw. split payment).
[Zgodnie z postanowieniami art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.), przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.- Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.), podatnicy są zobowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności.
Oświadczam/Oświadczamy*, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, która będzie wystawiona w moim/naszym* imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 poz. 2357 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
Warunki płatności: Zamawiający ma obowiązek zapłaty za fakturę VAT w terminie do 14 dni licząc od daty jej otrzymania.
Oświadczam/Oświadczamy*, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wprowadzonymi do niej zmianami (w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
Oświadczam/Oświadczamy*, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oświadczam/Oświadczamy*, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania odpowiednich dokumentów normatywnych potwierdzających jakość i bezpieczeństwo użytkowania oraz posiadamy dla oferowanego przedmiotu zamówienia wszystkie wymagane przez Zamawiającego certyfikaty i atesty w języku polskim.
Oświadczam/Oświadczamy*, także, iż na każde żądanie Zamawiającego przedstawię dokumenty potwierdzające powyższe oświadczenie.
Oświadczam/Oświadczamy*, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oświadczam/Oświadczamy*, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczam/Oświadczamy*, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oświadczam/Oświadczamy*, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oświadczam/Oświadczamy*, że wypełniłem/wypełniliśmy* obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
Załącznikami do niniejszej oferty są:
oświadczenie wykonawcy,
formularz cenowy,
pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę*.
dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego*.
........................................................................................................................................
Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.
* niepotrzebne skreślić
** w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
………………. , dnia …………..…….……. r.
(miejscowość) ......................................................................
(czytelny podpis Wykonawcy)
Załącznik nr 3
Umowa Nr ………../2021
zawarta w dniu ............................. 2021 r. pomiędzy:
Gminą Rzekuń z siedzibą w Rzekuniu ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń NIP 758-214-17-29 w ramach której działa Zakład Obsługi Gminny w Rzekuniu, z siedzibą: ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń, reprezentowany przez Danutę Orzołek – Dyrektora ZOG, przy kontrasygnacie Joanny Wołynek – Głównej Księgowej - zwaną dalej Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………………………………..………………
reprezentowanym przez: ...........................................................................................…............... zwanym dalej Wykonawcą,
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z postępowaniem przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści:
§ 1. Zamawiający, zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym z dnia 24 czerwca 2020 r. na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej zwaną także „pzp” zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy materiałów do rozbudowy i modernizacji gminnych sieci wodociągowych wg. formularza cenowego oferty-etapami. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu umowy, bezpośrednio do siedziby Zamawiającego.
Integralną częścią umowy jest SIWZ oraz oferta Wykonawcy.
Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny przewidziany w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały przekazane do realizacji niniejszej umowy.
Zamawiający, zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje, że:
Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiający. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Cele przetwarzania danych osobowych: realizacja niniejszej umowy.
Kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, dane adresowe, dane identyfikujące osobę, świadectwa i uprawnienia niezbędne do wykonywania pracy, inne dane niezbędne do realizacji umowy.
Źródłem danych jest Wykonawca.
Odbiorcy danych – odbiorcami danych są podmioty wskazane w przepisach prawa. Odbiorcami mogą być: organy kontroli (RIO, NIK, CBA i inne), Instytucje finansujące, Sądy, Policja.
Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat po zakończeniu umowy. Dostawca posiada następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych:
prawo do żądania dostępu do danych osobowych,
prawo do sprostowania danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych.
Dostawca posiada prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych w zakresie realizacji niniejszej umowy jest obligatoryjne.
Przekazanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie jest stosowane.
Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania danych osobowych Wykonawcy, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się w siedzibie Zakładu ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń.
§ 2.
Ilości zamawianych materiałów oraz szczegółowe terminy dostaw Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy telefonicznie lub mailowo na …….. dni przed planowanym przez Zamawiającego terminem dostawy.
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy zamawianej części materiałów.
Przedmiot umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, po dokonaniu przez niego pisemnego odbioru, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego kompletności oraz sporządzeniu i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.
§ 3.
Przedmiot umowy musi być zgodny z przepisami Prawa budowlanego, być dopuszczony do stosowania w budownictwie oraz spełniać obowiązujące normy. Dostawca dostarczy aprobaty, atesty i certyfikaty na materiały równocześnie z dostawą.
Do kontaktów i przekazywania uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy strony wyznaczają swoich przedstawicieli:
ze strony Zamawiającego:
………………….……… –……………………..…. Tel. ……………………….. mail: …...
………………….……… –……………………..…. Tel. ……………………….. mail: ……..
ze strony Wykonawcy:
………………….……… –……………………..…. Tel. ……………………….. mail: ………...
………………….……… –……………………..…. Tel. …………………. mail: …................
§ 4.
Wykonawca oświadcza, że dostawy objęte przedmiotem umowy wykona samodzielnie – bez udziału podwykonawców/przy pomocy podwykonawców*.
Dostawy objęte przedmiotem umowy Wykonawca może powierzyć podwykonawcy po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz niniejszej umowie.
Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji projekt umowy z podwykonawcą, a następnie podpisaną umowę.
W przypadku wykonania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców Wykonawca i Podwykonawca będą ponosić wobec Zamawiającego pełną solidarną odpowiedzialność za te dostawy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
Wykonawca, z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na dostawy, może:
powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,
wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w złożonej ofercie,
wskazać innych podwykonawców niż przedstawieni w złożonej ofercie,
zrezygnować z podwykonawstwa.
W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Umowa z podwykonawcą powinna zawierać w szczególności:
zakres dostaw do wykonania,
termin realizacji,
wynagrodzenie,
termin zapłaty wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub usługi,
zapis, że w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z treścią umowy o podwykonawstwo.
Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać:
zapisów uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres prac wykonanych przez podwykonawcę;
zapisów uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy;
zapisów, które są sprzeczne z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji dostaw lub usług przez podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi nie później niż 14 dni przed jej zawarciem. W przypadku przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę konieczne jest dołączenie zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z umową zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą.
Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.
Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw w przypadku przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, niespełniającej określonych w SIWZ wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo lub warunków dotyczących podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji dostaw lub usług przez podwykonawcę.
Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę.
Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10.000,00 zł.
W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.
Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy z podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania.
Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia oświadczenia podwykonawców oraz dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy, i dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.
Jeżeli w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.
Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania Zamawiającego.
W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 23, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:
nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli podwykonawca udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór dostaw lub usług, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 23 i 24, uwag, które potwierdziłyby niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy dostaw lub usług.
Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców. Przepisy art. 143a-143d nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
§ 5.
Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z przeprowadzonym przetargiem jest wynagrodzenie za okres dostawy materiałów etapami po otrzymaniu faktury za dane zamówienie.
Określone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy za całościowy przedmiot umowy określony w § 1 ustala się na kwotę ....………........... zł brutto (słownie złotych: …................................................................................../100).
Kwota wymieniona w § 5 ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania, a w szczególności:
wartość dostawy określonej w przedmiocie umowy,
podatek od towarów i usług*,
wszystkie zastosowane materiały i urządzenia,
koszty pracy ludzi i sprzętu,
koszty transportu,
wszystkie podatki i opłaty,
koszty ubezpieczeń,
koszty załadunków i wyładunków,
koszty dostawy do siedziby Zamawiającego,
wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku
z realizacją zamówienia.
Podatek VAT wynosi …….......% i zawarty jest w wynagrodzeniu z § 5 ust. 2 umowy*.
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie dostarczonych i odebranych materiałów do budowy, rozbudowy oraz naprawy sieci wodociągowej.
Dostawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem przedmiotu umowy, na podstawie którego dokonał wyliczenia ceny i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
§ 6.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
za nieterminowe zrealizowanie dostawy za każdy dzień opóźnienia w wysokości 1% wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2,
z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30 % wartości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2,
za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rękojmi za wady przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji - w wysokości 0,4 % wartości wynagrodzenia z § 5 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad - usterek,
z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 2, za każdy przypadek,
z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 2 % wartości brutto wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 2, za każdy przypadek,
z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub projektu jej zmiany - w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia z § 5 ust. 2, za każdy przypadek,
z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia z § 5 ust. 2, za każdy przypadek,
w innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy - w wysokości 30 % wartości wynagrodzenia z § 5 ust. 2, za każdy przypadek.
Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Strony za obopólnym pisemnym porozumieniem mogą odstąpić od naliczania kar umownych.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia i/lub kompensaty kar z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 7.
Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie dostawy odbędzie się na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT.
Dostawca zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie do 7 dni od daty pisemnego odbioru dostawy.
Faktura VAT zostanie wystawiona przez Wykonawcę przy określeniu następujących danych:
Nabywca: Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, NIP 758-214-17-29,
Odbiorca: Zakład Obsługi Gminy ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń
Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.
Zamawiający za prawidłowo wystawioną fakturę zobowiązuje się zapłacić w terminie do 14 dni, licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury za wykonaną dostawę.
Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazane będzie na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.
Za datę zapłaty strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Za opóźnienie w realizacji zapłaty Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
Zamawiający oświadcza, że będzie realizował płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 7. ust. 5 umowy.
Podzielną płatność (tzw. split payment) stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0 % lub objęte odwrotnym obciążeniem.
Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności (tzw. split payment).
Dostawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze, która będzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. 2019, poz. 2357 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek bankowy podany w fakturze VAT, nie spełnia tych wymogów, o których mowa w § 7 ust. 12 umowy, to wstrzyma się z dokonaniem zapłaty do czasu wskazania rachunku spełniającego te wymagania, co nie będzie stanowiło podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia odsetek lub odstąpienia od umowy.
Strony postanawiają, że Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca nie mogą przenieść na osoby trzecie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, jak i umów podwykonawczych.
W przypadku, gdy przedmiot umowy w całości lub w części zostanie wykonany przez podwykonawców, to Wykonawca na podstawie potwierdzenia wykonywania przedmiotu umowy wystawi i doręczy Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT, do której dołączy oświadczenia podwykonawców i dowody, o których mowa w § 4 ust. 21 umowy.
Prawidłowo wystawione przez podwykonawców pisemne oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca zapłacił im należne wynagrodzenie i przedstawione na to dowody stanowić będą dla Zamawiającego podstawę do zapłaty faktury na rzecz Wykonawcy.
W przypadku, gdy Wykonawca do faktury nie dołączy prawidłowych pisemnych oświadczeń i dowodów, o których mowa wyżej to Zamawiający wynagrodzenie należne za wykonanie zamówienia wypłaci bezpośrednio podwykonawcom (na rachunki bankowe podwykonawców wskazane na kopiach ich faktur), do wysokości określonej w umowie zawartej przez nich z Wykonawcą.
Podstawą płatności należnych podwykonawcom, będzie prawidłowo wystawiona faktura Wykonawcy z dołączonymi następującymi dokumentami: potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami prawidłowo wystawionych faktur podwykonawców, sporządzonymi przez Wykonawcę i podwykonawcę, określającymi zakres rzeczowy wykonanych dostaw wynikający z umów o podwykonawstwo, pisemną dyspozycją Wykonawcy do przekazania kwot należnych podwykonawcom wynikających z wystawionych przez nich faktur zaakceptowaną przez Koordynatora ze strony Zamawiającego.
Kwoty wypłacone podwykonawcom na podstawie dokumentów wymienionych w ust. 18 pomniejszać będą należności Wykonawcy wskazane na fakturze.
§ 8.
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony: od dnia podpisania do 31 grudnia 2021 r.
Umowa wygasa przed terminem wskazanym w ust. 1 w przypadku:
wcześniejszego zrealizowania dostaw materiałów w ilości wynikającej z załącznika nr 2 do umowy,
wcześniejszego zrealizowania zamówienia na kwotę określoną w § 5 ust. 2 umowy.
§ 9.
Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu bez ujemnych dla siebie skutków prawnych, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższych okolicznościach,
w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o powyższej okoliczności,
gdy Wykonawca nie rozpoczął dostaw bez uzasadnionych przyczyn albo nie kontynuuje ich – pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty, w której bezskutecznie upłynął wyznaczony przez Zamawiającego termin do rozpoczęcia dostaw lub ich kontynuacji przez Wykonawcę,
gdy opóźnienie Wykonawcy w zakresie zakończenia realizacji przedmiotu umowy przekracza 3 dni; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty, w której upłynął 3-dniowy termin opóźnienia.
Jeżeli Wykonawca wykonuje dostawy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu - zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego - Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dostaw innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
Odstąpienie od umowy określone w ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 nastąpi z winy Wykonawcy.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 10.
Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne dostarczonych materiałów. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż przedmiot umowy posiada wady, Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania na własny koszt naprawy lub wymiany na niewadliwy.
Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy zostanie rozszerzona i będzie równa okresowi trwania gwarancji, tj. na okres ………….. miesięcy, licząc od daty jego odbioru.
Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres ………. miesięcy, licząc od daty jego odbioru, zobowiązując się do bezpłatnego usuwania wad fizycznych przedmiotu umowy lub jego wymiany, jeżeli wady te ujawnią się we wskazanym wyżej okresie.
O wykryciu wady przedmiotu umowy w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Wiążącą Wykonawcę formą zawiadomienia o wadzie jest również zawiadomienie dokonane przez Zamawiającego za pośrednictwem telefonu, faksu lub poczty elektronicznej – potwierdzone następnie na piśmie.
Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady – z zastrzeżeniem ust. 6.
W razie uchylania się przez Wykonawcę od obowiązków określonych w ust. 5 – dokonane w tym względzie jednostronne ustalenia Zamawiającego - przedstawione Wykonawcy w jednej z form przewidzianych dla zawiadomienia o wadzie – są dla Wykonawcy wiążące.
Ustalony przez strony termin usunięcia wady liczony jest od daty jego ustalenia, zaś w przypadku określonym w ust. 6 – od daty zawiadomienia Wykonawcy o ustaleniach Zamawiającego w przedmiocie sposobu i terminu usunięcia wady. Jako datę zawiadomienia przyjmuje się datę przekazania Wykonawcy informacji w formie telefonicznej, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, a w przypadku zawiadomienia dokonanego wyłącznie na piśmie – datę, w której pismo zostało Wykonawcy doręczone bądź też Wykonawca miał możliwość zapoznania się z jego treścią.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zgłoszenia u Zamawiającego żądania wyznaczenia terminu na odbiór wykonanych w tym zakresie robót - w jednej z form przewidzianych dla zawiadomienia o wadach.
Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przez strony.
W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w okresie gwarancji w uzgodnionym przez strony terminie albo w terminie jednostronnie ustalonym przez Zamawiającego – zgodnie z ust. 6 – Zamawiający ma prawo powierzenia usunięcia stwierdzonych wad innemu podmiotowi – na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
§ 11.
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w drodze aneksu do niniejszej umowy, nie naruszając ustawy Prawo zamówień publicznych pod rygorem nieważności takiej zmiany.
Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że pojawią się okoliczności określone w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).
Nie wymagają formy aneksu do umowy:
zmiany adresowe,
zmiana siedziby i adresu do korespondencji,
zmiana numeru rachunku bankowego.
§ 12.
Wszelkie ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z tytułu realizacji niniejszej umowy podlegają właściwości Sądu określonego według siedziby Zamawiającego
§ 13.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
§ 14.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
……………………………………………
WYKONAWCA
……………………………………………
ZAMAWIAJĄCY
załącznik nr 4 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Zamawiający:
Gmina Rzekuń - Zakład Obsługi Gminy
ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń
Wykonawca:
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawę materiałów do rozbudowy i modernizacji gminnych sieci wodociągowych” prowadzonego przez Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu, oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
…………….……. , dnia ……………..……. r.
…………………………………………
(podpis)
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/następujących podmiotu/ów:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..……………………………………...
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. , dnia ……………..……. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. , dnia …………………..……. r.
…………………………………………
(podpis)
UWAGA: niniejsze oświadczenie składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie.
Załącznik nr 5 Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania Zamawiający:
Gmina Rzekuń - Zakład Obsługi Gminy
ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń
Wykonawca:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Dostawę materiałów do rozbudowy i modernizacji gminnych sieci wodociągowych” . prowadzonego przez Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu, oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
…………….……. , dnia …………………..……. r.
…………………………………………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………..…………………........…..……………………………………………………………………………………………………………………….
…………….……. , dnia …………………..……. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA
Oświadczam, że w stosunku do następującego/następujących podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………...
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. , dnia …………………..……. r.
…………………………………………
(podpis)
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA
Oświadczam, że w stosunku do następującego/następujących podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:…………………………………………………………………………………….…..………
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. , dnia …………………..……. r.
…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. , dnia …………………..……. r.
…………………………………………
(podpis)
UWAGA: niniejsze oświadczenie składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie.
Załącznik Nr 6 - Wzór oświadczenia o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej
Zamawiający:
Gmina Rzekuń - Zakład Obsługi Gminy
ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń
Wykonawca:
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
……………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
Oświadczenie Wykonawcy
DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ
(składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp)
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: .„Dostawę materiałów do rozbudowy i modernizacji gminnych sieci wodociągowych” prowadzonego przez Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu oświadczam, że:
w skład tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wchodzą następujące podmioty:
…………………………………………………………………………………………………………….;
…………………………………………………………………………………………………………….;
…………………………………………………………………………………………………………….;
…………………………………………………………………………………………………………….;
nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
…………….……. , dnia …………………..……. r.
…………………………………………
(podpis)
*niepotrzebne skreślić
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. , dnia …………………..……. r.
…………………………………………
(podpis)
UWAGA: niniejsze oświadczenie składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie.

zal_nr_2_formulrz_cenowy_do_oferty.odt

załącznik nr 2 do oferty
Formularz cenowy oferty- opis przedmiotu zamówienia wykaz materiałów niezbędnych do rozbudowy gminnych sieci wodociągowych 2021r.
Materiały muszą być nowe nieuszkodzone i posiadać atest PZH tam gdzie jest to wymagalne.
Armatura : Żeliwo sferoidalne
Nazwa Wykonawcy .......................................................................................................
Adres Wykonawcy ........................................................................................................
Tel. ..................................... fax ......................................
L/p
Nazwa materiału
Ilość
J.m.
Stawka
VAT
w %
Cena jednostkowa w złotych
brutto
Wartość ogółem w złotych brutto
1
Rura PE80 SDR 13,6 DN40x3,0 NB
150
mb
2
Rura PEHD 100 RC MULTISafe 2L DN 90x5,4 SDR 17/PN10 sztangi 12
2004
mb
3
Rura PEHD 100 RC RC MULTISafe 2L DN 110x6,6 SDR 17/PN10 sztangi 12
2000
mb
4
Rura PEHD 100 RC RC MULTISafe 2L DN 160x9,5 SDR 17/PN10 sztangi 12
1008
mb
5
Zasuwy liniowe o śr. 150 mm sfero+obudowa +skrzynka duża
10
kpl
6
Zasuwy liniowe o śr. 100 mm sfero+obudowa+skrzynka duża
10
kpl
7
Zasuwy liniowe o śr. 80 mm sfero+obudowa+skrzynka duża
10
kpl
8
Kolano stopowe DN 80 ( 8 otworów )
50
szt
9
Króciec FF DN80 L-30
10
szt
10
Kolano elektrooporowe DN90 <45
10
szt
11
Kolano elektrooporowe DN110 <45
10
szt
12
Kolano elektrooporowe DN160 <45
10
szt
13
Kolano elektrooporowe DN90 <90
10
szt
14
Kolano elektrooporowe DN110 <90
10
szt
15
Trójnik kołnierzowy 80/80 sfero
10
szt
16
Trójnik kołnierzowy 100/100 sfero
10
szt
17
Trójnik kołnierzowy 150/150 sfero
10
szt
18
Trójnik kołnierzowy 100/80 sfero
10
szt
19
Trójnik kołnierzowy 150/80sfero
10
szt
20
Tuleja kołnierzowa 90 PE100 SDR17
10
szt
21
Tuleja kołnierzowa 110 PE100 SDR17
10
szt
22
Tuleja kołnierzowa 160 PE100 SDR17
10
szt
23
Kołnierz stalowy 90/80
10
szt
24
Kołnierz stalowy 110/100
10
szt
25
Kołnierz stalowy 160/150
10
szt
26
Mufa elektrooporowa 90 mm
10
szt
27
Mufa elektrooporowa 110 mm
10
szt
28
Mufa elektrooporowa 160 mm
10
29
Zaślepka żeliwo DN80
5
szt
30
Zaślepka żeliwo DN100
5
szt
31
Króciec żeliwo FW DN80
5
szt
32
Króciec żeliwo FW DN100
5
szt
33
Króciec żeliwo FW DN150
5
szt
34
Nasuwka ciśnieniowa PVC 90mm z uszczelką
10
szt
35
Nasuwka ciśnieniowa PVC 110mm z uszczelką
10
szt
36
Nasuwka ciśnieniowa PVC 160mm z uszczelką
5
szt
37
Taśma ostrzegawcza z wkładką stal
3500
mb
38
Uszczelka płaska DN80
100
szt
39
Uszczelka płaska DN100
100
szt
40
Uszczelka płaska DN150
100
szt
41
Zwężka żeliwo DN100/80
10
szt
42
Zwężka żeliwo 150/100
10
szt
43
Hydrant n/z DN 80 pojed. zamk. GJS, kolumna żeliwo
10
szt
44
Hydrant n/z DN 80 z podwójnym zabezpieczeniem , Łamany . GJS, kolumna żeliwo
40
szt
45
Hydrant podziemny 80/750
5
szt
46
Hydrant podziemny 80/1000
5
szt
47
Hydrant podziemny 80/1250
5
szt
48
Skrzynka duża PEHD
50
szt
49
Skrzynka mała PEHD
20
szt
50
Kołnierz ślepy DN100
10
szt
51
Kołnierz DN80 4/8
10
szt
52
Zawór grzybkowy żeliwny DN 25
50
szt
53
Dwuzłączka PE DN 40
50
szt
54
Rura karbowana DN 300 L6
5
szt
55
Rura karbowana DN 400 L6
5
szt
56
Rura karbowana DN 600 L6
5
szt
57
Redukcja oc DN 25/20
50
szt
58
Złączka gz 40/1"
50
szt
59
Złączka gz 40/1/4"
50
szt
60
Nypel oc 3/4"
50
szt
61
Nawiertka żeliwo DN80/32 ( PE,PVC)
10
szt
62
Nawiertka żeliwo DN100/32 ( PE,PVC)
10
szt
63
Nawiertka żeliwo DN1150/32 ( PE,PVC)
10
szt
64
Obudowa nawiertki
30
szt
65
Rura PVC DN 160 lita SN 8 WK S-LOCK 3m
20
szt
66
Wpust uliczny 400x600 kl. D400
10
szt
67
Rura drenarska DN 160 w oplocie
100
mb
Ogółem suma
podpis przedstawiciela firmy:

Informacja_po_otwarciu_ofert.pdf

ZAKŁAD OBSŁUGI GMIM'
ul.Ko[onia IB , 07-411 Rzekuń
NIP 758234674, REGON 142991348
tel. 29 6432055 , fax, 2964320 35
ZOG.26.24.2020
Rzekuń, dn. 08.01.2021 r.
INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT
Szanowni Państwo,
Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje poniżej informacje,
o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Otwarcie Ofert na: Dostawę materiałów do rozbudowy i modernizacji gminnych sieci wodociągowych"
odbyło się w dniu 08.01.2021 r. o godz. 09:10.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie za-
mówienia, w wysokości: PLN brutto 330 000,00 zł
Zbiorcze zestawienie ofert:
Data i godzi-
Nr
Firma (nazwa) lub nazwisko wy-
Cena oferty
oferty konawcy
GRAMI Leszek Mirkowski
na złożenia
(brutto) [zł]
oferty
08.01.2021r.
KONARZYCE, ul. Malinowa 16
234 955,29
godz. 8:59
18-400 Łomża
Przedsiębiorstwo ln2ynierii Sani-
2.
tarnej Energas Sp. z o.o.
ul. Warszawska 2,
07-410 Ostrołęka
08.01.202łr.
224 926,48
godz. 8:59
Termin dosta-
Uwagi
wy [dni]
do 2 dni
do 2 dni
Dyrektor Zakładu Ob ługi Gminy
Da
Orzołek • Czas wytworzenia: 18-05-24 07:49
 • Czas udostępnienia: 18-05-24 07:49

Historia zmian

8168 Dodanie Dostawa materiałów do rozbudowy i modernizacji gminnych sieci wodociągowych” z 02-08-2023 10:29:12 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2