Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie p.n:

"Dostawa materiałów do rozbudowy, modernizacji i napraw sieci wodociągowej"


 • ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Dostawy
  Dostawa materiałów do rozbudowy, modernizacji i napraw wodociągowej do Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu
  MAWIAJ
  1.1.) Rola zamawiającego
  pt*tępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
  1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Obsługi Gminy
  1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142991348
  1.5) Adres zamawiającego
  1.5.10 Ulica: Kolonia IB
  1.5.2.) Miejscowość: Rzekuń
  1.5.3.) Kod pocztowy: 07411
  1.5.4.) Województwo:
  1.5.5.) Kraj: Polska
  1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki
  1.5.7.) Numer telefonu:
  1.5.8.) Numer faksu: 296432035
  1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  1.5.10.) Adres strony internetowej zamavâającego: ww.v.rzekun.pl
  1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznFh - jednostka samorządu
  1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
  Pobór,uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i cczyszczanie ścieków
  EKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
  2.1 Ogłoszenie dotyczy:
  Zamówienia publicznego
  2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
  2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
  Dostawa materiałów do rozbudowy, modernizacji i napraw sieci wodociągowej do Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu
  2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-1486ło-172d528e-cfi59-1 lec-aa46-6a814e8de928
  2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00136115/01
  2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
  2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-26 15:49
  2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
  2.9.) Numer planu postepowań w BZP: 2022/E3ZP
  2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
  I I Dostawa materiałów do rozbudowy, modernizacji i napraw sieci wodociągowej
  2.11 O udzielenie zamówienia ubiegać sie wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
  2.14.) Czy zamówienie umowa ramowa dotyczy projektu lub współfinansowanego ze Unii
  Europejskiej: Nie

  2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
  Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na art. 275 pkt I ustawy
  EKCJA III - UDOS PNIANIE DOKUMEN
  ZAM ENIA I KOMUNIKACJA
  3.1 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
  www.rzekun.plizog
  3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
  3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wmioskÓw o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
  oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu komunikacji elektronicznej: Tak
  3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
  wykonawcami - adres strony internetowej: https:\/miniportal.uzp.gov.pl/
  ePUAPu dostępnego pod adresem:/zogiSkrytkaESP
  oraz poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https:\/miniportal.uzp.gov.pb'
  3.7.) Adres strony internetowej, pod którym Są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie Są ogólnie
  dostępne: https4\miniportal.uzp.gov.pl/
  3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia Ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego danych
  budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
  3.12.) Oferta - elektroniczny: Nie dotyczy
  3.14.) Języki, w jakich być sporządzane dokumenty składane w
  polski
  3.15.) (Obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie cN3hrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
  swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46,'ăAlE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U , UE LI 19 z dnia 4 maja 2016 r., str. I; zwanym dalej
  ROOO) informujemy, że:
  Administratorem danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszystkich inr1Fh dokumentach składanych przez wykonawcę w
  postępowaniu o udzielenie zamo,vienia publicznego jest Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia 1 B, 07-411 RZEKUŃ,
  Zakład Obs'ugi Gminy w Rzekuniu wyznaczy' Inspektora Ochrony Danych z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony
  swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iodo@rt-net „pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podrnioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja PK)stępowania w
  oparciu o art. 74 ustawy p. z. p.
  Pani/Pana dane przechowywane, zgcxlnie z art. 78 ust. 1 p. z. p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postęgx:wania
  o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania urncwy przekracza 4 lata, Okres przechowywania obejmuje cały czas tnvania urnowy;
  1 'obowiązek przez Panią'Pana dany* osobowych bezpośrednio Pani,pana dotyczących jest ustawo'Aym
  określonym w przepisanych ustawy p. z. p. związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
  21w odniesieniu do pani/pana danych 0M)bowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
  posiada Pani/Pan:
  na pcxlstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych pani\pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z
  prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysi'ku może zostać Pani,Pan zobowiązana do wskazania
  dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności nazwy lub daty postepowania o
  udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
  zamówienia);
  na pcxlstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani,'Pana danych osolxw.'W3h (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
  skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
  z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protoko*u oraz jego załączników); na podstawie art. 18 RODO
  prawo żądania administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania o
  udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
  przetwarzania nie ma zastosowania w cxlniesieniu do przechowywania, w cŔu zagw.vnienia korzystania ze grodków cy*rony prawnej
  lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego unii Europejskiej lub
  państwa członkowskiego);
  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna PaniFan, że przetwarzanie danych
  osobowych Pani\pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  8) nie przysługuje Rani/Panu:

  a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  c) na art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych KK)dstawą prawną przetwarzania
  Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.
  lit. c RODO;
  9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/pana danych
  osobowych przez administratora.
  EKCJA IV - PRZEDMIOT
  IENIA
  4.1 Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
  4.1. I Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
  4.12) Numer referencyjny: ZOG.ZP26.B.2022
  Rodzaj zamówienia: Dostawy
  4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
  4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
  4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
  4.2. Informacje szczegółowe odnoszące sie do przedmiotu zamówienia:
  422.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
  przedmiotem zamówienia jest materiałów do rozbudowy, i napraw sieci do Zakładu
  Obsługi Gminy w Rzekuniu
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone są na
  załączniku nr 5 do SWZ oraz we Wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ
  UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w całości. Podane wielkości są tylko
  orientacyjne.
  . Nazwy i kody opisujące przedmiot zamówienia (CPV):
  44 Rurtx:iągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i țX}d0bne elementy
  4.2.6.) Główny kod CPV: 44 - Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy
  428.) Zamówienie opcje: Nie
  4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-07-31
  4.2.11 Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
  4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na usługi lub
  budowlane: Nie
  4.3.) Kryteria oceny ofert
  4.3.1 Sposób oceny Ofert: cena -waga kryterium 60%
  Termin dostawy -waga kryterium 40%
  4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny Ofert: Procentowo
  4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
  Kryterium I
  4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
  4.3.60 Waga: 60
  Kryterium 2
  4.3.40 Rodzaj kryterium:
  inne.
  4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
  4.3.60 Waga: 40

 • S_W_Z.pdf
  ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń
  teł. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rzekun.pl/zog
  SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
  ZAKŁAD
  OBSŁUGI
  GMINY
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie
  podstawol•wm na podstawie art. 275 pkt 1
  Wartość zamówienia jest nižsza niž kwoty określone w przepisach wydanych na pod-
  stawie art3 PZP
  Nazwa zamówienia
  Dostawa materiałów do rozbudowy, modemizacji i napraw sieci wodociągowej
  nr referencyjny ZOG.ZP.26.8.2022
  Nr IP :ocds-148610-172d528e.c559-11ec-aa46-6a814e8de928
  Nr referencyjny: 2022/BZP 00136115/01
  Zatwierdził
  Dyrektor ZOG
  mgr Danuta Orzołek
  Rzekuń, dnia 26.04.2022 r.

  Rozdział I
  Zamawiający: Zakład Obsługi Gminy, ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń
  E-mail do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Adres strony internetowej: www.rzekun.pl/zaklad-obslugi-gminy.html
  Korespondencja pisemna: Zakład Obsługi Gminy,
  07-411 Rzekuń, ul. Kolonia IB
  czynne poniedziałek, środa, czwartek w godz. 745 1545 wtorek w godz. 745 -
  1700 • tek w odz. 745-1430
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie
  podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych z
  dn. 11.092019 r ( t.j_ Dz. I-I. z 2021 r, poz. 1129 zezm) zwaną dalej PZP Do spraw
  nieuregulowanych w niniejszej SWZ maja zastosowanie przepisy w/w ustawy.
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofen wariantov,nych o których mowa w art 92
  ustawy PZP.
  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w aft. 311-315
  ustawy PZP.
  Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji
  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
  Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez "konawcę wizji lokalnej oraz
  sprawdzenia przez "konawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia do-
  stępnych na miejscu u zamawiającego
  8. Informacja o przewidywanych
  pkt 7 i 8 ustawy PZP.
  Zamawiający, o ile będzie dysponował środkami finansovvymi, przewiduje možliwości
  udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8, w włysokości do 70%
  zamówienia podstawowego.
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do rozbudowy, modemizacji i
  napraw sieci wodociągowej do Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu
  2.Szczegół0V'ô' opis przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe warunki i zasady reali-
  zacji zamówienia określone są na załączniku nr 5 do SWZ oraz we Wzorze Umowy
  stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ
  UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówie-
  nia w całości. Podane wielkości są tylko orientacyjne.
  1. Nam." i kody opisujące przedmiot zamówienia (CPV):

  44160000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, ruty, okładziny rurowe, rury i podobne
  elementy
  2.0pis części zamówienia: Materiały do rozbudovw, modernizacji i napraw sieci
  wodociągowej
  3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofen częściowych.
  Rozdział III
  7 am.awiaiacy wymaga reali7.acii 7amÔwienia w terminie 31 lipca 2022 od podpisa-
  nia umowy.
  Miejsce realizacji zamówienia: Dostawa materiałów na teren Zakładu Obsługi Gminy w
  Rzekuniu, przy ul. Kolonia 1 B.
  Warunki udziału w postępowani
  Na podstawie art. 112 usta" Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępo-
  waniu dotyczące:
  1) ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM:
  Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
  2) UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR-
  CZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
  Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie
  3) SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ:
  Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie
  4) ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
  a) doświadczenie wykonawcy:
  Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wiedzy i do
  świadczenia.
  b) kwalifikacje zawodowe kadry technicznej:
  Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wiedzy i do-
  świadczenia
  stawy wykl
  1 Z postępowania o udzielenie zamówienia "klucza się Wykonawców, w stosunku do
  których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustavvy Pzp.
  2 Dodatkowo, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt usta" Pzp
  3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 usta" Pzp.
  4 Zamawiający može wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzie-
  lenie zamówienia
  Nie do
  kaz oświadczeń lub dokumentówwymaganych do złożenia wraz z ofe
  I.W celu potwierdzenia, že wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
  oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty każdy wykonawca musi
  dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 125 w zakresie

 załączniki edytowalne:
 • Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_formularz_ofertowy.docx
  Załącznik nr 1 do SWZ (pieczęć Wykonawcy) ……………………….., dnia Zamawiający: Zakład Obsługi Gminy ul. Kolonia 1B
  07-411 Rzekuń NIP/PESEL ______________________________________
  e-mail ______________________________________
  reprezentowany przez:
  _________________________________________
  imię, nazwisko osoby składającej oświadczenie
  __________________________________________
  podstawa –dokument upoważniający osobę do reprezentacji
  FORMULARZ OFERTY
  Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu prowadzone w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na wykonanie:
  Dostawa materiałów do rozbudowy, modernizacji i napraw sieci wodociągowej składamy niniejszą ofertę:
  1. Wykonawca oferuje wykonanie zamówienia za cenę ofertową łączną: ogółem brutto:…………………………………………
  netto:……………………………………………
  VAT:…………………………………………….
  Słownie brutto:………………………………………………………………………
  2. Termin dostawy: ……………. od dnia złożenia zamówienia na adres e-mail.
  Jednocześnie oświadczamy, że wybór przedmiotowej oferty:
  nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w zakresie i wartości:
  __________________________________________________________________________
  __________________________________________________________________________
  * Uwaga niezaznaczenie przez wykonawcę powyższej informacji i nie wypełnienie tabeli rozumiane będzie przez zamawiającego jako informacja o tym ,że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.
  OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy.
  Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.
  OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( jedn. Tekst Dz. U. 2020 r. , poz. 1913 ).
  Wykonawca zgodnie z art. 18 ust. 3 Ustawy pzp zobowiązany jest do uzasadnienia (załączonego do oferty) zastrzeżenia ww. informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Brak uzasadnienia, nie później niż w terminie składania ofert, skutkuje ich odtajnieniem.
  7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY przy udziale podwykonawców:
  a)w zakresie ……………......................................……………
  __________________________________________________________________________
  (zakres i wartość powierzonych robót) b)w zakresie ………………………...............................……..
  __________________________________________________________________________ (zakres i wartość powierzonych robót)
  Wartość lub procentowa część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy/om: ……………………....
  8.Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednia lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
  9. Numer rachunku bankowego na który zostanie zwrócone wadium wpłacone w pieniądzu
  ……………………………………………………………………………………………………………
  10. Jestem  mikro  małym  średnim  dużym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019r. poz. 1292)* zaznaczyć właściwy kwadrat 11.OFERTĘ składamy na _____ kolejno ponumerowanych stronach. Załącznikami do niniejszej oferty są:
  ____________________________________
  ____________________________________
  _____________________________ (data i podpis Wykonawcy)
       
 • zalacznik_nr_2___oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.doc
 • zalacznik_nr_3___oswiadczenie_o_wykluczeniu.doc
 • zalacznik_nr_4_umowa.docx
  Załącznik nr 4 do SIWZ
  UMOWA NR /2022
  W dniu …………………………. w Rzekuniu, pomiędzy:
  Gminą Rzekuń w ramach której działa Zakładem Obsługi Gminyw Rzekuniu ul. Kolonia 1B, NIP: 758-234-45-74,REGON: 142991348 reprezentowaną przez: Danutę Orzołek- Dyrektora Zakładu Obsługi Gminy przy kontrasygnacie Bożeny Kamińsiej- Głównego Księgowego Zakładu, zwaną w treści umowy „Zamawiającym”,
  a …………………………………… z siedzibą: …………………………., ul. ……………………………, NIP ………………………, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: ……………………………………………………… W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o zamówienie publiczne nr …………………………………….. prowadzonego w trybie tryb podstawowym bez negocjacji,
  § 1
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do rozbudowy, modernizacji i napraw sieci wodociągowej zgodnie z asortymentem wyznaczonym w szczegółowym formularzu ofertowym. Ilości wykazane w załączniku są przykładowe i zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej lub większej ilości poszczególnych produktów niż wykazane. § 2
  Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres: od dnia podpisania umowy do 31.07.2022 r.
  § 3
  Wykonawca zobowiązany jest dostarczać materiały określone w Załączniku Nr 1 do umowy każdorazowo na odrębne zamówienia Zamawiającego, określające ilość i rodzaj. Do wystawiania zamówień upoważnieni są w imieniu Zamawiającego :
  Krystian Zalewski Hubert Parzych. Ze strony Wykonawcy za realizację usługi odpowiedzialny będzie …………………..……………….. , e-mail:………………………………………………..…….…………
  tel. ………………….…………… . §4
  Wykonawca zobowiązany jest dostarczać zamawiane produkty sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, w terminie do ……., od dnia otrzymania pocztą elektroniczną pisemnego zamówienia. Miejscem dostawy zamawianych materiałów jest Zakład Obsługi Gminyw Rzekuniu,, ul. Kolonia 1 B czynna w dni robocze w godzinach od 7:15 do 15:00 , dostawy mogą być realizowane tylko w tym czasie. Dowodem zrealizowania dostaw będzie pisemne potwierdzenie na każdorazowo dostarczonej fakturze, dokonane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego po sprawdzeniu ilości i rodzaju zamówionych materiałów. Koszty dostaw do Zamawiającego ponosi Wykonawca. Do czasu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. §5
  Strony ustalają, że w okresie obowiązywania umowy będą stosowane ceny na poszczególne asortymenty, takie jak zaproponowane w szczegółowym formularzu ofertowym, który stanowi integralna część umowy. Strony dokonywać będą rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktur częściowych – wystawionych każdorazowo, zgodnie z ilością i rodzajem dostarczonych materiałów. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy nr …………………….……………………………………………………….. w terminie 30 dni, od daty wystawienia faktury . Wykonawca oświadcza , że rachunek do płatności wskazany w umowie należy do Wykonawcy i jest rachunkiem otwartym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT . Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy znajduje się w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej tzw. „białej listy podatników VAT”. W przypadku braku rachunku bankowego na liście , płatność nie będzie realizowana . Zapłata należności za dostawę towaru/usługę będącą przedmiotem niniejszej umowy będzie dokonywana tzw. mechanizmem podzielonej płatności.
  Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku.
  § 6
  W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają stosowanie kar umownych. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za ten przedmiot za każdy dzień zwłoki;
  z tytułu samego faktu istnienia wad nieusuwalnych w przedmiocie odbioru w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;
  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.
  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór przedmiotu umowy miał być dokonany.
  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej straty.
  W razie zwłoki w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty odsetek ustawowych.
  W przypadku naliczenia kar umownych kwota kary potracona zostanie z faktury lub rachunku Wykonawcy.
  Maksymalna wysokość kar nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego brutto.
  § 7
  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
  Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,
  Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy- odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
  Wykonawca realizuje dostawy w sposób niezgodny z niniejszą umową, i wskazaniami Zamawiającego.
  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
  Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru lub podpisania protokołu odbioru,
  Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
  W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
  Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,
  Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, w terminie 5 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dostawy wraz z zestawieniem wartościowym według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych w terminie 5 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za dostawy, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
  Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
  § 8 Zmiany umowy
  Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w formie aneksu, gdy wystąpią okoliczności, o których mowa w art. art. 455 ust. 1 pkt 1-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
  Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany umowy:
  w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy, spowodowanym siłą wyższą bądź innymi przyczynami natury obiektywnej związanymi z wystąpieniem zdarzeń losowych, zagrożeń epidemicznych, działań rządowych, których przy wykazaniu należytej staranności po stronie wykonawcy, nie udało się uzyskać w terminie,
  w zakresie podwykonawstwa, aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, z tym że cena brutto może ulec zmianie tylko w stopniu wynikającym ze zmiany stawki podatkowej, zaś cena netto pozostaje bez zmian,
  - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 3 jest potwierdzenie powstania okoliczności w formie opisowej i ich właściwe umotywowanie. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług na zwiększenie kosztów realizacji umowy będących podstawą do zwaloryzowania wynagrodzenia umownego w drodze aneksu do umowy.
  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
  Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzonych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
  § 9 Postanowienia końcowe
  Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie będą przedmiotem, obrotu pomiędzy osobami trzecimi bez uprzedniej zgody zamawiającego.
  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
  Ewentualne spory między stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
  Umowę niniejszą sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Integralną częścią umowy jest: Specyfikacja Warunków Zamówienia; Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; Oferta Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCYWYKONAWCA
 • Materialy__do_wodociagu.xlsx

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

 • Informacja_o_kwocie.pdf
  ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń
  teł. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.rzekun.pl/zog
  ZAKŁAD
  OBSŁUGI
  GMINY
  Rzekuń: dnia 04 maja 2022 r.
  Nr referencyjny postępowania: ZOG26_ 82022
  INFOR-wĂCJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMIERZA PRZEZNACZYC
  NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA
  Dot.: postępołvania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
  na podstawie art. 275 pkt 1 ustany Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:
  Dostawa do rozbudowy, modemizacji i napraw sieci wodociągowej
  Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
  (DZU z 2021 poz. 1129 z póżn_ zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.:
  Dostawa materiałów do rozbudowy, modernizacji i napraw sieci wodociągowej,
  zamierza przeznaczyć kwotę 400 000:00 zł brutto:
  Zakładu Obsługi Gminy
  w Rzekuniu
  Danuta Orzołek
  ląformację niniejszą
  zamieszcza stę na stronie
  postępowania
  w dniu 04 mą,ia 2022 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert

 • Informacja_po_otwarciu_ofert.pdf
  uL Kolonia IB, 07-411 Rzekuń
  teł. 29 20 55. faks 29 64320 35
  e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  ZAKŁAD
  OBSŁUGI
  GMINY
  Rzekuń, dnia 04.05.2022 r.
  ZOG.26.8.2022
  Informacja z sesji otwarcia ofert
  dotyczy: postępowania 0 udostępnienie zamówienia publicznego na zadanie pn.:
  „Dostawa materiałów do rozbudowy, modernizacji i napraw sieci wodociągowej”
  Zamawiający- Gmina Rzekuń działając zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 1 1 września
  2019 r. - Prawo zamówień publicznych, przekazuję informację z sesji otwarcia ofert w
  postępowaniu 0 udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
  podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP
  Otwarcie ofert odbyło się w dniu 04.05.2022 r. 0 godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego
  w Zakładzie Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia 1 B, 07-411 Rzekuń.
  Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu został wyznaczony na dzień
  04.05.2022 r. do godz. 09:00
  Zamawiający udostępnił na stronie https://www.rzekun.pl/zog w dniu 04.05.2022 r. 0 godz
  09:06 informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w
  postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym art. 275
  pkt 1 ustawy Pzp, pn.: „Dostawa materiałów do rozbudowy, modernizacji i napraw sieci
  wodociągowej" tj. 400 000,00 PLN brutto.
  ( słownie: czterysta tysięcy złotych brutto)
  Lp.
  2
  Nazwa i adres Wykonawcy
  „GRAMI" Leszek Mirkowski
  KONARZYCE ul. Malinowa 16
  18_404 Łomža
  Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej
  ENERGAS sp. z o.o.
  ul. Warszawska 2,
  07-410 Ostrołęka
  Cena oferowana
  brutto
  383 452,50
  8 158,70
  Termin dostawy
  7 dni
  7 dni
  DYRF.
  ugi G m
  Danuta

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 • Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystnieszej_oferty.pdf
  Kolonia 07-411 Rzekuń
  29 643 20 55, faks 29 643 20 35
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  ZAKŁAD
  OBSŁUGI
  GMINY
  Rzekuń, dn. 13.05.2022 r.
  WYKONAWCY
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  w postępowaniu 0 udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy ZOGZP.26.8.2022 na :
  „Dostawę materiałów do rozbudowy, modernizacji i napraw sieci wodociągowej”
  Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 1 Ustawny z dnia 11 września 2019 r. (Dz U. z 2021 r.
  poz. 1129 ze zm.) Prawo zamówień publicznych informuję, że w WIW postępowaniu wybrano
  najkorzystniejszą ofertę wykonawcy:
  „GRAMI" Leszek Mirkowski
  KONARZYCE, ul. Malinowa 16
  18-404 Łomża
  która zaoferowała cenę: 383 452,30 zł. z terminem dostawy 7 dni
  Zestawienie wszystkich złożonych ważnych ofert wraz z przyznaną punktacją prezentuje się
  następująco:
  Lp
  2
  Nazwa Wykonawcy
  „GRAMI" Leszek
  Mirkowski
  KONARZYCE,
  ul. Malinowa 16
  18-404 Łomża
  Przedsiębiorstwo
  Inżynierii Sanitarnej
  Energas Sp. z o. o.
  ul. Warszawska 2,
  07-410 Ostrołęka
  Cena Oferty i czas
  rozpoczęcia robót
  awaryjnych
  Cena: 383 452,30 z'.
  Termin dostawy: 7 dni
  Cena: 449 088,70 zł.
  Termin dostawy: 7 dni
  Ilość
  punktów
  kryterium
  60 pkt
  51 Pkt
  Ilość
  punktów w
  kryterium
  termin
  dosta
  40 pkt
  40 pkt
  punktów
  100 pkt
  91,23 pkt

  Nie odrzucono żadnej Oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy.
  Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana w miejscu i terminie
  uzgodnionym z wyłonionym Wykonawcą po upływie terminu 5 dniowego okresu przysługującego
  na skorzystanie ze środków ochrony prawnej.
  Informujemy, Że Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu przysługują w terminie 5
  dni od dnia przeslania niniejszego zawiadomienia środki ochrony prawnej wskazane i szczegółowo
  określone w Dziale IX Prawa Zamówień Publicznych.
  Zatwierdzam:
  Zakładu


 • Czas wytworzenia: 18-04-24 22:22
 • Czas udostępnienia: 18-04-24 22:22

Historia zmian

8188 Dodanie Dostawa materiałów do rozbudowy, modernizacji i napraw sieci wodociągowej z 02-08-2023 10:29:12 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2