Zakład Obsługi Gminy zaprasza do złożenia ofert na zadanie p.n.: "Dostawa materiałów do rozbudowy, modernizacji i napraw sieci wodociągowej."

Szczegóły w załącznikach:

Dostawa_materialow_do_rozbudowy__modernizacji_i_napraw_sieci_wodociagowej..pdf

ul. Kolonia IB, 07411 Rzekuń
tel. 29 643 20 55, faks 29 643 20 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wmv.rzekun.pl/zog
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekuń, dnia 25.04.2023 r.
ZOG.23.8.2023
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia IB. 07-411 Rzekuń
zaprasza do złożenia Oferty na: „Dostawa materiałów do rozbud0"', modernizacji i
naprawy sieci wodociągowej na terenie Gminy Rzekuń w 2023 roku".
2. Przedmiotem zamówienia jest jest dostawa materiałów do rozbudowy,
modernizacji i napraw sieci wodociągowej realizowanych przez Zakład Obsługi
Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia IB 07-411 Rzekuń.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym
formularzu ofertowym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości
zamawianych materiałów z podanego asortymentu. Podane wielkości Są orientacyjne.
Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do roszczeń z tego tytułu.
3. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
Proszę o przedstawienie oferty ceny jednostkowej brutto (za daną jednostkę
miary zgodnie z formularzem ofertowym) oraz łączną wartość zamówienia brutto.
Dostawę materiałów należy zrealizować na podstawie pisemnego zlecenia.
Miejsce dostawy: teren placu Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia IB,
07-411 Rzekuń po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z wyznaczonym pracownikiem
Zakładu Obsługi Gminy.
Termin realizacji zamówienia:
Okres gwarancji: Nie dotyczy

Miejsce i termin złożenia Ofert:
Oferty należy zł02yć w zamkniętej kopercie z opisem „Dostawa materiałów do
rozbudowy, modernizacji i naprawy sieci wodociągowej na terenie Gminy Rzekuń
w 2023 roku” w sekretariacie Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia IB,
07-411 Rzekuń
do dnia:
Termin otwarcia Ofert:
05.05-2023 r. godz. 9:15.
Warunki płatności: po przedłożeniu faktury, 30 dni roboczych, przelewem na konto.
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Hubert Parzych teł. 534-537-000
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania
przyczyn. O fakcie takim wszyscy składający oferty zostaną poinformowani.
podpis
Danuta
str. 2

Formularz_ofertowy.xlsx

Klauzula_informacyjna_wobec_osob_bioracych_udzial_w_zamowieniu_publicznym_lub_zapytaniu_ofertowym.pdf

INFORMACYJNA DLA OSOB UDZIAL W ZAMOMENIU
PUBLICZNYM LUB ZAPYTANIU
Szanowni Państvw zaodnie z art 13 i ort. 14 RODOI informu\ernv_ że:
Przetwarzanie Pani•Pana danych osobowych następuje przez poniższych współadministratcrów:
I)
2)
Dyrektora Zakładu Obsługi Gminy — wykonującego zadania przy pomocy Zakładu Obskugi
Gminy zlokalizowanego przy ulicy Kolonia LB: kod pocztouy 07-411 Rzekuń. Współadministrator
przetwarza dane osobowe w ramach udzielenia zamówienia publicznego lub zapytania ofertowego;
Zakład Obsługi Gminy — reprezentowany przez Dyrektora Zakładu Obsługi Gminy. Siedziba
współadministratora znajduje się przy ulicy Kolonia IB, kod pocztowy 07-411 Rzekuń.
Współadministrator przetwarza dane osobowe w ramach zapewnienia obsługi organom jednostki
publicznej m.in. w zakresie: administracyjnym, informatycznym, prawnym.
2.
3.
4.
Współadminłstratorzy wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Piotra Podedwornego
Z Inspektorem Ochrony Danych może Pani,'Pan skontaktować się we wszystkich sprawach związanych
z przetwarzamem swoich danych osobowych, w szczególności w zakresie wykonywania przez Panie•Pana
przyznanych Pani? anu na mocy RODO uprawnień. Z IOD można skontaktować się:
I) wysyłając e-mail na adres:
2) osobiście w sie dzibie adm mistratcra, po ustaleniu terminu spotk ania.
Pani,'Pana dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach:
1)
2)
3)
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO -
w celu zawarcia z Panlą/Panem umcnăy na realizację zamówienia
publicznego lub zapytania ofertowego;
art. 6 ust. I lit. c) RODO — w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
dotyczącym dokumentowania wszczęcia i przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub zapytania ofertowego, a wynikającym w szczególności z ustawy z dnia I I u;rześnia
2019r. Prawo Zamówień Publicznych;
art. 6 ust. I lit. e) RODO — w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, również w oparciu
o zasadę jawności i gospodarności finansów publicznych.
Współadministratorzy posiadają dane osobowe od podmiotów biorących udział w zamówieniu
publicznym lub zamtamu ofertowym.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich dan
oraz uchylenia dyrektyw,' 95/46/WE.

5.
6.
8.
9.
Odbiorcami Pani,'Pana danych osobowych mogą być:
I)
2)
wszystkie zainteresowane podmioȚ i osoby, ponie•.vaż:
a)
b)
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jaune, zgodnie z wymagamami
przepisów wynikających z ustaw:
z dnła I I września 201 gr. Prawo Zamówień Publicznych;
z dnła 27 sierpnia 200% o Finansach publicznych.
zapytame ofertowe jest jawne, zgodnie z uymagamamł przepisów wynikających z ustaw:
z dnia II września 201 gr. Prawo Zamówień Publicznych;
z dnła 27 sierpnia 200% o Finansach publicznych.
ograniczenie dostępu do Państwa danych może wystąpić wyłącznie w szczególnych przypadkach
jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z przepisami prawa.
Pani,'Pana dane osobowe będą udostępniane:
I)
2)
3)
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ;
w ramach odpowiedzi na zapytania o informację publiczną;
podmiotom, którym Współadministratorzy, na podstawie przepisów prawa mają obowiązek je
udostępnić, w szczególności: policji; sądowi; prokuraturze.
Współadministratorzy nie mają zamiaru przekazywać Pani'?ana danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jak również nie będą wykorzystywać danych do celów
innych niż te: dla których zostały pierwotnie zebrane.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 4 lat liczonych od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zapytania ofertowego zgodnie z wymaganiami
ustawy z dnia I I września 201 g r. Prawo Zamówień Publicznych, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, dane przetwarzane będą przez cały okres trwania umcnăy.
Przysługuje Pani/Panu prawo:
I)
2)
3)
4)
dostępu do danych osobowych (Jgdnakžg Współadministratorzy mogą żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanig żądania,
w szczególności podania nazwy lub daȚ postępowania o u±ielenie zamówienia publicznego lub
zapy tan ta ofertowego);
do sprostowania danych osobowych — (Skorzystanig z uprawnienia nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzigignig zamówienia publicznego lub zapytania ofertowego);
do ograniczenia przetwarzania danych osobowych — (nig ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia pstępowania o u±ielgnig zamówienia publicznego lub zapytania
ofertow ggo);
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobouych_
Wskazane powyżej żądania mogą być u;noszone pisemnie na adres: Zakład Obsługi Gminy z siedzibą przy
ulicy Kolonia IB: kod poczto'ă,y 07-411 Rzekuń lub na adres e-mail:

12.
W przypadkłx gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Współadministratorów danych
osobowych narusza przepłsy prawa, ma Pani.Nan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobouych_
Podanie przez PaniąJPana danych osobowych w zakresie wynikającym z ustawy o zamówieniach
publicznych jest obowiązkowe i jest warunkiem wzięcia udziału w zamówieniu publicznym lub zapytaniu
ofertowym: zgodnie z przepłsamł prawa tj. ustawą z dnła I I września 201 g r _ Prawo Zamówień Publicznych
oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r_ o Finansach Publicznych.
W stosunku do Pani.'Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w Țm decyzje opierające się
na profilowaniu

wybor_oferty_materialy.pdf

ul. Kolonia 18, Rzekuń
tel. 29 643 20 55, Faks 29 643 20 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., veŕm.rzekun.pl/zog
ZAKŁAD
OBSŁUGI
GMINY
Rzekuń, 05.05.2023 r.
ZOG. 26.08.2023
Informacja 0 wyborze najkorzystniejszej Oferty w postępowaniu prowadzonym
w trybie zapytania ofertowego o wartości poni2ej 130 000 zł na: „Dostawę materiałów
do rozbudowy, modernizacji i naprawy sieci wodociągowej na terenie Gminy Rzekuń
w 2023 r.
Zapytanie ofertowe nr: ZOG. 26.08.2023 z dnia 25.04.2023 r.
W wyniku przeprowadzenia postępowania 0 udzielenie
zamówienia
jako
najkorzystniejszą wybrano ofertę zł020ną przez firmę:
GRAMI Leszek Mirkowski
ul. Malinowa 16, 18404 Konarzyce
Zakład
'ługi Gminy
r Danuta Orzolek • Czas wytworzenia: 24-04-24 05:50
 • Czas udostępnienia: 24-04-24 05:50

Historia zmian

8207 Dodanie Dostawa materiałów do rozbudowy, modernizacji i napraw sieci wodociągowej z 02-08-2023 10:29:12 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2