Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Gminy w 2021 r."

 • Treść ogłoszenia: tresc_ogloszenie.pdf
  ogłoszenie nr 771867-N-2020 z dnia 30.12.2020 1.
  Zakład Obsługi Gminy: Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi GminyJ'
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
  Nie
  Nazwa projektu lub programu
  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
  których działalność, lub działalność ich "yodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
  realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami
  grup społecznie marginalizowanych
  Nie
  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
  kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
  przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców ich jednostki (w %)
  T, 7AMAWTA 1Ącv
  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
  Nie
  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzywpowierzyli
  przeprowadzenie postępowania
  Nie
  Informacje na temat któremu zamawiający prowadzenie
  postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
  Nie
  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
  podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi
  do kontaktów:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
  Unii Europejskiej
  Nie
  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw•
  członkowskich Unii Europejskiej — mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
  publicznych:
  Informacje dodatkowe:
  I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi Gminy, krajowy numer identyfikacyjny
  14299134800000, ul. ul. Kolonia , 07-411 Rzekuń, woj. mazowieckie, państwo Polska, teł. 29
  761058, 7617394, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 297 617 394.
  Adres strony internetowej (URL): https://mvw.rzekun.pl/zaklad-obslugi-gminy.html
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
  plików, które nie są ogólnie dostępne
  1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
  1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
  postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
  innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
  przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
  odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
  zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
  zamawi aj ących):
  1.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać
  pod adresem (URL)
  Nie
  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
  zamowłema
  Nie
  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać
  pod adresem
  Tak
  https://www.rzekun.pl/zaklad-obslugi-gminy.html
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w należy przesyłać:
  Elektronicznie
  Nie
  adres
  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
  inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:
  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
  inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Ofertę należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera, posłańca lub złożyć
  osobiście
  Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu, ul. Kolonia IB, 07-411 Rzekuń — w sekretariacie.
  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
  które nie są ogólnie dostępne
  Nie
  Nieograniczony, Lkłny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać
  adresem: (URL)
  SEKCJA 11: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju naLĘciowego dla Zakładu
  Obsługi Gminy”
  Numer referencyjny: ZOG.26.23.2020
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
  Nie

  11.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:
  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w można składał w odniesieniu
  do:
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
  cz&scł:
  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
  Mykonawcy:
  11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
  budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
  innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
  budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby
  Zakładu Obsługi Gminy według szacunkowej ilości do 50 000 1. do zbiornika paliwa o pojemności
  5 000 litlów, znajdującego się na terenie siedziby Zamawiającego. 2. Podana w pkt 1 ilość paliwa
  stanowi prognozowane zapotrzebowanie przewidziane do zakupu przez Zamawiającego w okresie
  realizacji umowy tj. do 31 grudnia 2021 1. i nie jest wartością obligatoryjną. Zamawiający
  zastrzega, że z uwagi na czynniki niemożliwe do przewidzenia ilość zakupionego paliwa może być
  niższa od prognozowanej. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonyw•ane będą
  na faktycznie zakupionego paliwa. W przypadku, gdy faktycznie zakupiona ilość paliwa
  będzie niższa niż prognozowana w pkt 1 wartość, Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne
  roszczenia wobec Zamawiającego (Zamawiający nie ma obowiązku vvykorzystania całości
  przedmiotu zamówienia podstawowego). 3. VVykonawca gwarantuje jakość paliwa zgodną z
  obowiązującymi normami: olej napędowy powinien spełniać normy PN-EN 590. Oferowane paliwo
  musi spełniać również wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015
  r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., 1680). Wykonawca
  bierze pełną odpowiedzialność za jakość paliwa, w tym za jego zgftność z wszelkimi powszechnie
  obowiązującymi przepisami prawa. 4. Dostawy oleju napędowego odby,vać się
  *kcjalistycznymi cysternami o odpowiedniej pojemności, zaopatrzonymi w Lm-rłpę umożliwiającą
  tłoczenie oleju napędowego na min. 2,50 m oraz przewoźną instalację pomiarową do
  wydawania paliw ciekłych, spełniającą Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27
  grudnia 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do
  ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu
  badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów
  pomiarovvych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1619). Instalacja pomiarowa powinna posiadać ważne
  świadectwo legalizacji wydane przez stosowny Urząd Miar. 5. W związku z częstą zmianą cen
  paliw, w czasie obowiązywania umowy VVykonawca przed każdą dostawą ustalać będzie cenę netto
  dostawy jednego litra oleju napędowego, kierując się aktualną ceną netto jednego litra u
  producenta, obowiązującą w dniu złożenia przez Zamawiającego zamówienia, publikowaną na jego
  stronie internetowej. Wykonawca przedstawi w ofercie nazwę producenta, u którego zaopatruje się
  w olej napędowy, wraz z adresem strony internetowej, na której Zamawiający będzie mógł śledzić
  hurtową cenę producenta. W przetargu zostanie wybrany Wykonawca, który w formularzu
  ofertowym przedstawi najkorzystniejszą cenowo łączną cenę ofertową. 6. TernLkratura zapłonu
  dostarczanego oleju napędowego winna być wyższa niż +560C. Odbioru oleju napędowego
  dokona wyznaczony pracownik Zamawiającego w obecności upoważnionego przedstawiciela


 • SIWZ: siwz.pdf
  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  (SIWZ)
  W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W
  TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
  „Dostawa oleju napędowego
  na potrzeby Zakładu Obsługi Gminy”
  Nr postępowania: ZOG.26_23 2020
  Zatwierdzam:
  DYREKTOR
  Zakładu Obsługi Gminy
  mgr Danuta Orzołek
  Zamówienie o wartości mniejszej niž kwoty określone w przepisach Vô'danych na pMstawie
  art 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo Zamów efi Publicznych.
  Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony przeprowadzony zgMnie z postanowieniami art. 39 ustawy
  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., 1843).
  Rzekuń, dnia 30 grudnia 2020 r.
  Strona I z 23

  SPIS TRESCI
  Rozdział I
  Rozdział II
  Rozdział III
  Rozdział IV
  Rozdział V
  Rozdział VI
  Rozdział VII
  Rozdział VIII
  Rozdział IX
  Rozdział X
  Rozdział XI
  Rozdział XII
  Rozdział XIII
  Rozdział XIV
  Rozdział XV
  Rozdział XVI
  Rozdział XVII
  Rozdział XVIII
  Rozdział XIX
  Rozdział XX
  Rozdział XXI
  Rozdział XXII
  Rozdział XXIII
  Rozdział XXIV
  Rozdział XXV
  Rozdział XXVI
  Nazwa i adres zamawiającego
  Tryb udzielenia zamówienia
  Opis przedmiotu zamówienia
  Informacje dotyczące ofert wariantowych i częściowych. informacja o
  możliwości zawarcia umowy ramowej. informacja o aukcj elektronicznej
  Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art 67 ust 1
  pkt 6 i 7 ustawy pzp, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich
  zamowłen
  Termin wykonania zamówienia
  Warunki udziału w postępowaniu
  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
  udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
  oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
  uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
  Wymagania dotyczące wadium
  Termin związania Ofelią
  Opis sposobu przygotowania oferty
  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
  Opis sposobu obliczenia ceny
  Opis kryteriów, którymi zamawiający, będzie się kierował przy wyborze oferty,
  wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
  WyMr ofelty i zawiadomienie o wyniku
  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
  oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
  zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego: ogólne warunki
  umowny albo wzór umowy
  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
  postępowania o udzielenie zamówienia
  Opis części zamówienia
  Umowa ramowa
  Zamówienia uzupełniające
  Ofelty wariantowe
  Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do
  porozumiewania się drogą elektroniczna
  Informacje dotyczące walut obcych: w jakich mogą być prowadzone
  rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.
  Nr strony
  4
  4
  4
  6
  6
  6
  6
  9
  13
  15
  15
  15
  17
  18
  19
  19
  20
  20
  20
  20
  21
  21
  21
  21
  21
  21
  strona 2 z 23

  Rozdział XXVII
  Rozdział XXVIII
  Rozdział XIX
  Rozdział XXX
  Rozdział XXXI
  Rozdział XXXII
  Rozdział XXXIII
  Rozdział XXXIV
  Aukcja elektroniczna
  Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
  Ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne
  Możliwość dokonania zmian w umowie na art 144 pzp
  Podwykonawstwo
  Postanowienia końcowe
  Klauzula informacyjna RODO
  Załączniki
  21
  21
  21
  22
  22
  22
  22
  24
  strona 3 z 23


 • Edytowalne zał.: zalaczniki_edytowalne.odt
  Załącznik Nr 1
  FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
  Dane dotyczące wykonawcy
  Nazwa:
  …………………………………………………………………………………..
  Numer NIP:
  …………………………………………………………………………………..
  Siedziba:
  …………………………………………………………………………………..
  Adres poczty elektronicznej:
  …………………………………………………………………………………..
  Numer faksu:
  …………………………………………………………………………………..
  Dane dotyczące Zamawiającego
  Gmina Rzekuń - Zakład Obsługi Gminy, ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń
  Zobowiązania wykonawcy
  Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na „Dostawę oleju napędowego na potrzeby Zakładu Obsługi Gminy” numer sprawy: ZOG.26.23.2020 oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe:
  wynagrodzenie netto …............………………………….......................................................................… zł
  (słownie: ....................………………………..........................................…..................................................)
  stawka - ……...% podatek VAT.................zł (słownie: …..............……….............................................. zł)
  wynagrodzenie brutto …………………………………...………………...................................................… zł
  (słownie: ....................................................................................…………………………............................)
  Wynagrodzenie netto jest sumą ceny jednostkowej za 1l oleju napędowego, skorygowanej o upust/marżę, pomnożonej przez zamawianą ilość do 50 000 l.
  Cena jednostkowa za 1l oleju napędowego netto u producenta na dzień 30 grudnia 2020 r. …………………zł (słownie: ….................……………………………………………..................................zł)
  Stały opust/marża* od ceny zakupu u producenta 1 l oleju napędowego …………………...….… zł (słownie: …...……………………………………………………………..……………………………….......... zł)
  Nazwa producenta oleju napędowego i adres jego strony internetowej:
  …...............................................................................………….................................................................
  Oświadczam, że:
  Wykonam zamówienie publiczne do 31 grudnia 2021 r.
  Termin płatności: 21 dni Termin dostawy: do 2 dni
  Okres gwarancji: nie obowiązuje
  Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... telefon kontaktowy .......... .......... ........., faks: .......... .......... .......... zakres odpowiedzialności
  Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej
  Nazwisko, imię ....................................……………………………….............................................................
  Stanowisko ..........................................................……………………………................................................
  Telefon .................................… Fax ..........................................adres e-mail ……………………………….
  Zakres*:
  do reprezentowania w postępowaniu
  do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
  do zawarcia umowy.
  Oświadczenie dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
  Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  Oświadczamy, że załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ogólne warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
  Informujemy, że niżej wymienione usługi zamierzamy powierzyć podwykonawcom (jeżeli jest wiadome, należy podać również nazwy firm proponowanych podwykonawców):
  ……………………………………………………………………………………………………………….
  Informujemy, że niżej wymienione usługi mają być powierzone podwykonawcom (nazwy firm), na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1,
  ……………………………………………………………………………………...……………………..…
  (jeśli Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia podwykonawcom wpisuje „nie dotyczy”).
  Nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.
  Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przed upływem terminu składania ofert wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
  Zgodnie art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych informuję że wybór naszej oferty będzie/nie będzie* prowadzić u Zamawiającego do wystąpienia obowiązku podatkowego.
  Wykaz towarów/usług z obowiązkiem podatkowym po stronie Zamawiającego:
  …………………………………...……………………………………………………………..……………
  (jeżeli nie dotyczy pozostawić bez wypełnienia)
  Wartość towarów/usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to …………. zł netto.
  Oświadczam, że nie wypełnienie oferty w zakresie powyższym oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.
  Informuję, że posiadam status*:
  mikroprzedsiębiorstwa
  małego przedsiębiorstwa
  średniego przedsiębiorstwa
  Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
  .........................................................................................………………………………………………………
  Zastrzeżenie Wykonawcy
  Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
  .........................................................................................………………………………………………………
  Inne informacje Wykonawcy:
  .........................................................................................………………………………………………………
  .................................................................................
  (data i czytelny podpis Wykonawcy)
  * niepotrzebne skreślić
  Załącznik nr 2
  Umowa Nr ………../2021
  zawarta w dniu ............................. 2021 r. pomiędzy:
  Gminą Rzekuń z siedzibą w Rzekuniu ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń NIP 758-214-17-29 w ramach której działa Zakład Obsługi Gminny w Rzekuniu, z siedzibą: ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń, reprezentowany przez Danutę Orzołek – Dyrektora ZOG, przy kontrasygnacie Joanny Wołynek – Głównej Księgowej - zwaną dalej Zamawiającym,
  a
  ………………………………………………………………………………………………………..………………
  reprezentowanym przez: ...........................................................................................…............... zwanym dalej Wykonawcą,
  W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, zgodnie z postępowaniem przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści:
  § 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa oleju napędowego w ilości do 50 000 l. (dm³) do wolnostojącego zbiornika paliw Zamawiającego o pojemności 5 000 l. (dm³) znajdującego się na terenie siedziby Zakładu Obsługi Gminny w Rzekuniu przy ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń w ciągu trwania umowy.
  Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnej dostawy, zależnie od zapotrzebowania, Zamawiającemu oleju napędowego, a Zamawiający zobowiązuje się ten towar odbierać i uiszczać za niego cenę zgodnie z niniejszą umową,
  Wymieniony w ust. 1 towar będzie dostarczany cysternami na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B, w terminie 2 dni roboczych od złożenia telefonicznego lub mailowego zamówienia. Wykonawca gwarantuje jakość sprzedawanego oleju napędowego zgodnie z europejską normą PN-EN 590:2013.
  Temperatura zapłonu dostarczanego oleju napędowego jest wyższa niż 56ºC.
  Parametry dostarczanego oleju napędowego dostosowane będą do okresu dostawy.
  W razie sporadycznej sytuacji, będzie to olej napędowy dostowowany do warunków pogodowych.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania limitu określonego w ust. 1 z prawem do obniżenia wartości umowy, bez prawa Wykonawcy do zgłoszenia roszczeń z tego tytułu.
  § 2.
  W dniu zawarcia umowy cena:
  oleju napędowego wraz z podatkiem VAT wynosi ……………..…. zł/l. Wartość zamówienia zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi ………….…………….. złotych brutto.
  Ceny ulegną zmianie w przypadku zmiany ceny hurtowej w PKN ORLEN S.A. lub Grupy LOTOS w stosunku do wszystkich nabywców o wskaźnik zmiany ceny zawarty w ofercie, który wynosi:
  dla oleju napędowego -…..…..…….i nie ulega zmianie do końca trwania umowy. Ceny zostaną wyliczone zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
  Powyższe zmiany cen następują bez konieczności zmiany umowy w tym zakresie.
  § 3.
  Rozliczenie za dostarczone paliwo następować będzie fakturą VAT wystawioną przez Wykonawcę na podstawie dokumentu potwierdzającego przyjęcie oleju napędowego.
  Cena brutto za 1 l. oleju napędowego ustalana będzie według zasady: cena netto 1 l. oleju napędowego wg ceny producenta oleju napędowego wyrażona w złotych polskich (zaokrąglona do pełnych groszy – dwa miejsca po przecinku) opublikowanej na oficjalnej stronie internetowej producenta oferowanego oleju napędowego w dniu dostawy minus …..…. upust Wykonawcy za 1 litr oraz naliczenie podatku VAT.
  W okresie obowiązywania umowy upust Wykonawcy jest stały i wynosi dla 1 litra dostarczonego oleju napędowego: ………………...… złotych, słownie: ………………………………………... …………………………………………………………………,
  Wartość netto wskazaną na fakturze należy wyliczyć według wzoru:
  Cena jednostkowa netto x ilość paliwa – upust = wartość netto.
  Producentem paliwa jest …………………………………………………………………………………
  Cena zakupu paliwa z dnia poszczególnych dostaw inna niż cena jednostkowa z dnia zawarcia umowy nie będzie stanowić zmiany treści umowy. Podstawą weryfikacji prawidłowości ustalonej ceny dostarczonego paliwa stanowić będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura.
  Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur.
  Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie dostarczonego i odebranego paliwa. Płatności realizowane będą w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z potwierdzeniem realizacji dostawy oraz świadectwem jakości paliwa.
  Płatność będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
  Faktura VAT zostanie wystawiona przez Wykonawce przy określeniu następujących danych:
  Nabywca: Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, NIP 758-214-17-29,
  Odbiorca: Zakład Obsługi Gminy ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń.
  § 4.
  Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas oznaczony: od dnia podpisania do 31 grudnia 2021 r.
  Umowa wygasa przed terminem wskazanym w ust. 1 w przypadku:
  wcześniejszego zrealizowania dostaw oleju napędowego w ilości wynikającej z § 1 ust. 1 umowy,
  wcześniejszego zrealizowania zamówienia na kwotę określoną w § 2 ust. 4 umowy.
  § 5.
  Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, zamówienie wykona:
  osobiście*,
  przy udziale podwykonawców …………………………………………………………………..
  (nazwa Podwykonawcy)
  w następującym zakresie ……………………………………………….……………………..…*,
  przy udziale ……………………………………………………………………………………..……..
  (nazwa Podwykonawcy)
  na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w następującym zakresie …………………………………………………………………………..………….…………………*
  Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić wszelkich informacji dotyczących podwykonawcy w zakresie niezbędnym do potwierdzenia doświadczenia i kompetencji podwykonawcy.
  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań, wynikających z umów o podwykonawstwo.
  Wykonanie dostawy przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje dostawy w sposób wadliwy, niezgodny z warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa.
  Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
  W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizację części usług podwykonawcy, Wykonawca lub podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
  Jakakolwiek przerwa w realizacji usług wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.
  Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.
  § 6.
  Ilości zamawianego oleju napędowego oraz szczegółowe terminy dostaw Zamawiający będzie zgłaszał Dostawcy telefonicznie lub mailowo na 2 dni przed planowanym przez Zamawiającego terminem dostawy.
  Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy zamawianej części oleju napędowego.
  Podane ilości oleju napędowego, przewidziane do realizacji w okresie obowiązywania umowy, są szacunkowe. Zamawiający informuje, że w rzeczywistości ilości zamawianego oleju napędowego mogą być mniejsze.
  Wykonawca dostarczy olej napędowy do zbiornika Zamawiającego na własny koszt w wyznaczonym terminie przy użyciu własnych środków transportu spełniających normy przewidziane w przepisach dotyczących ochrony środowiska.
  Dostarczony olej napędowy musi odpowiadać wymaganiom jakościowym określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (DZ. U. 2015 r., poz. 1680) i normach PN-EN 590.
  Zamawiający wymaga od Wykonawcy każdorazowego przedłożenia wymaganego świadectwa jakości dostarczanego oleju napędowego.
  Wykonawca zapewni Zamawiającemu ciągłość dostaw w okresie trwania umowy i zagwarantuje realizacje jednorazowej dostawy w ilości do 5 000 litrów w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego.
  Zamawiający wymaga, aby poszczególne dostawy odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7. 30 do 14.00.
  Potwierdzenie ilości dostarczonego oleju odbywać się będzie na podstawie wskazania przepływomierza na cysternie posiadającego aktualną legalizację potwierdzoną przez uprawniony organ oraz dowodu dostawy WZ lub protokołu.
  Wykonawca zobowiązany jest przy każdej dostawie, na swój koszt, zapewnić specjalną plastikową butelkę z szerokim wlewem i specjalną plombą numeryczną o pojemności 1 000 ml, w której przechowywana będzie próbka dostarczonego paliwa. Pobranie próbki paliwa i oplombowanie butelki nastąpi w obecności pracownika Zakładu Obsługi Gminy. Przy każdej dostawie Wykonawca w obecności Zamawiającego pobierze próbkę dostarczonego oleju, będącego przedmiotem zamówienia. Próba zostanie zaplombowana przez Wykonawcę i pozostawiona w siedzibie Zamawiającego do czasu kolejnej dostawy.
  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
  W przypadku stwierdzenia, że jakość dostarczonego oleju napędowego jest niższa niż wynika to z umowy i dołączonych atestów, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia Zamawiającemu wszelkich poniesionych z tego tytułu szkód, w tym także w postaci utraconych korzyści.
  § 7.
  Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać aktualne świadectwo producenta paliwa potwierdzające wymagane parametry paliwa w załączeniu do faktury za dostarczone paliwo.
  W przypadku nieodpowiedniej jakości paliwa, opisanej w SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia dodatkowego badania. Jeżeli wynik badania potwierdzi niezgodność parametrów paliwa z obowiązującymi normami i przepisami, Zamawiający kosztem takiego badania obciąży Wykonawcę. Obciążenie to może nastąpić w formie potracenia z najbliżej wystawionej przez Wykonawce faktury VAT.
  W przypadku udokumentowanej nieodpowiedniej jakości paliwa Wykonawca na swój koszt wymieni ze zbiornika i pojazdów paliwo na spełniające wymagane dopuszczalne parametry w terminie nie dłuższym niż 3 dni oraz dokona napraw części samochodowych, pojazdów, maszyn i urządzeń uszkodzonych na skutek zatankowania paliwa niewłaściwej jakości w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
  W razie dwukrotnego udokumentowanego przypadku sprzedaży paliwa nieodpowiedniej jakości Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym, jednocześnie naliczając karę umowną.
  W przypadku dostarczenia nieodpowiedniej ilości paliwa, niż zamawianej przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt uzupełnić braki w terminie 24 godzin.
  Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony produkt na okres 30 dni od dnia dostawy.
  § 8.
  Strony ustalają następujące kary umowne:
  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
  w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% wartości zamówienia określonego w § 2
  w przypadku niezgodności paliwa z normami w wysokości 20% wartości dostarczonego paliwa niezgodnego z normami oraz pokryje koszty badań paliwa,
  w przypadku niedostarczenia paliwa w czasie określonym w § 1 ust. 3 umowy w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.
  Zamawiający może dokonać potrąceń kar umownych z należnego wynagrodzenia Wykonawcy bez jego zgody.
  W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w ustawowej wysokości.
  W przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość ustalonych w ust. 1 kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego te kary umowne, w szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnym zakresie za wszelkie uszkodzenia pojazdów i maszyn wynikłe z dostarczenia paliwa niezgodnego z normami.
  § 9.
  Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 90 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia.
  Istotne naruszenia umowy, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności przypadki:
  utratę przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy;
  nierozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny;
  jeżeli dwukrotne badania jakości oleju napędowego, wykonane przez niezależne laboratorium, potwierdzą jego złą jakość,
  dwukrotnego niedostarczenia oleju napędowego w terminie określonym w zamówieniu,
  w wyniku wszczętego przeciwko Wykonawcy postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, uniemożliwiające prawidłową realizację przedmiotu umowy.
  Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadkach opisanych w ust. 2 pkt 2–4 jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich obowiązków oraz wyznaczenie w tym celu dodatkowego 7 dniowego terminu.
  Wykonawca ma prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający dwukrotnie przekroczy termin zapłaty faktur częściowych o 10 dni. Przed odstąpieniem od umowy Wykonawca wezwie Zamawiającego do wykonania zobowiązania wyznaczając dodatkowy co najmniej 7 dniowy termin do dokonania płatności, rozpoczynający się od dnia dostarczenia wezwania.
  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy wywiera skutek od momentu doręczenia drugiej stronie umowy.
  § 10.
  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z przesłankami art. 144 Pzp.
  § 11.
  Do kontaktów i przekazywania uwag wynikających z realizacji niniejszej umowy strony wyznaczają swoich przedstawicieli:
  ze strony Zamawiającego:
  ………………….……… –……………………..…. Tel. ……………………….. mail: …................
  ………………….……… –……………………..…. Tel. ……………………….. mail: …................
  ze strony Wykonawcy:
  ………………….……… –……………………..…. Tel. ……………………….. mail: …................
  ………………….……… –……………………..…. Tel. ……………………….. mail: …................
  § 12.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz Oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.
  § 13.
  W oparciu o art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej RODO, informujemy, że:
  Administratorem Danych Osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe zawarte w ofercie oraz wszelkich innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu, z siedzibą przy ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń;
  dane osobowe, o których mowa w pkt 1, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
  osoby fizyczne, których dane osobowe przekazano w ofercie lub innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu mają prawo do żądania od ADO:
  dostępu do swoich danych osobowych, przy czym w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, ADO może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia;
  sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 ) – dalej PZP, a także nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
  ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym wystąpienie z takim żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  osobom fizycznym, których dane osobowe przekazano w ofercie lub innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu nie przysługuje:
  prawo do usunięcia ich danych osobowych, a to w oparciu o art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
  prawo do przenoszenia danych osobowych;
  prawo do wniesienia sprzeciwu, albowiem przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO.
  Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP (przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność; jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy).
  Osoby fizyczne, których dane osobowe przekazano w ofercie lub innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa.
  Podanie danych osobowych osób wymienionych w ofercie oraz innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym w PZP, która to ustawa również określa konsekwencje ich nie podania.
  Odbiorcami danych osobowych przekazanych w ofercie oraz innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP.
  W stosunku do danych osobowych przekazanych w ofercie oraz innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.
  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  § 15.
  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
  § 16.
  Wszelkie ewentualne spory, jakie mogą wyniknąć z tytułu realizacji niniejszej umowy podlegają właściwości Sądu określonego według siedziby Zamawiającego.
  § 17.
  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
  ……………………………………………
  WYKONAWCA
  ……………………………………………
  ZAMAWIAJĄCY
  *niepotrzebne skreślić
  Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Zamawiający:
  Gmina Rzekuń - Zakład Obsługi Gminy
  ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń
  Wykonawca:
  ……………………………………………………………
  ……………………………………………………………
  ……………………………………………………………
  ……………………………………………………………
  (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
  reprezentowany przez:
  ……………………………………………………………
  (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
  Oświadczenie wykonawcy
  składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
  Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
  DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
  Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Obsługi Gminy” prowadzonego przez Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu, oświadczam, co następuje:
  INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY
  Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  …………….……. , dnia …………………..……. r.
  …………………………………………
  (podpis)
  INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
  Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/następujących podmiotu/ów:
  ……………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………….
  w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………..………………………………………
  ………………………………………………………………………………..………………………………………
  ………………………………………………………………………………..……………………………………...
  (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
  …………….……. , dnia …………………..……. r.
  …………………………………………
  (podpis)
  OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
  Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
  …………….……. , dnia …………………..……. r.
  …………………………………………
  (podpis)
  UWAGA: niniejsze oświadczenie składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie.
  Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania Zamawiający:
  Gmina Rzekuń - Zakład Obsługi Gminy
  ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń
  Wykonawca:
  ……………………………………………………………
  ……………………………………………………………
  ……………………………………………………………
  ……………………………………………………………
  (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
  reprezentowany przez:
  ……………………………………………………………
  (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
  Oświadczenie wykonawcy
  składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
  Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
  DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
  Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Obsługi Gminy” prowadzonego przez Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu, oświadczam, co następuje:
  OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY
  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
  …………….……. , dnia …………………..……. r.
  …………………………………………
  (podpis)
  Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
  …………………………………………………………………………………………..…………………........…..……………………………………………………………………………………………………………………….
  …………….……. , dnia …………………..……. r.
  …………………………………………
  (podpis)
  OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU,
  NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA
  Oświadczam, że w stosunku do następującego/następujących podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………...
  (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
  nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
  …………….……. , dnia …………………..……. r.
  …………………………………………
  (podpis)
  [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]
  OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,
  NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA
  Oświadczam, że w stosunku do następującego/następujących podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:…………………………………………………………………………………….…..………
  ………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
  nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
  …………….……. , dnia …………………..……. r.
  …………………………………………
  (podpis)
  OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
  Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
  …………….……. , dnia …………………..……. r.
  …………………………………………
  (podpis)
  UWAGA: niniejsze oświadczenie składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie.
  Załącznik Nr 5 - Wzór oświadczenia o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej
  Zamawiający:
  Gmina Rzekuń - Zakład Obsługi Gminy
  ul. Kolonia 1B, 07-411 Rzekuń
  Wykonawca:
  ……………………………………………………………
  ……………………………………………………………
  ……………………………………………………………
  ……………………………………………………………
  (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
  reprezentowany przez:
  ……………………………………………………………
  (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
  Oświadczenie Wykonawcy
  DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ
  (składane w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji
  z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp)
  Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Obsługi Gminy” prowadzonego przez Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu oświadczam, że:
  w skład tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wchodzą następujące podmioty:
  …………………………………………………………………………………………………………….;
  …………………………………………………………………………………………………………….;
  …………………………………………………………………………………………………………….;
  …………………………………………………………………………………………………………….;
  …………………………………………………………………………………………………………….;
  nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
  …………….……. , dnia …………………..……. r.
  …………………………………………
  (podpis)
  *niepotrzebne skreślić
  OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
  Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
  …………….……. , dnia …………………..……. r.
  …………………………………………
  (podpis)
  UWAGA: niniejsze oświadczenie składa Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa je każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie.
 • Informacja_po_otwarciu_ofert.pdf
  ZOG.26.23.2020
  Rzekuń, dn. 07.01.2021 r.
  INFORMACJA po OTWARCIU OFERT
  Szanowni Państwo,
  Zamawiający na PN)dstawie art 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
  Publicznych (tekst jednolity Dz U. z 2019 r 1843) przekazuje ponižej inforrnacje,
  o których mowa w art. 86 ust 3 i 4 ustavvy Prawo Zamówień Publicznych
  Otwarcie ofert na: "Dostawę oleju napędowego na potrzeby Zakładu Obsługi Gminy” się w
  dniu 07.01.2021 0 godz. 09:10.
  Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
  zamówienia, w włysokości: 184 000,00 PLN brutto
  Zbiorcze zestawienie ofert:
  Nr Firma (nazwa) lub
  oferty nazwisko "konawcy
  Data i
  godzina
  złożenia
  oferty
  04.01.2021 r
  godz 14:13
  05.012021 r
  godz 10:20
  05.012021 r
  godz 11:11
  07.012021 r
  godz 08:40
  Cena oferty
  (brutto) [zł]
  2C6 025700
  słownie: dwieście
  sześć tysięcy
  dwadzieścia pięć
  złotych)
  2C6 640,00
  słownie: dwieście
  sześć tysięcy
  sześćset czterdzieści
  złotych)
  2C6 025700
  słownie: dwieście
  sześć tysięcy
  dwadzieścia pięć
  złotych)
  209 100,00
  słownie: dwieście
  dziewięć tysięcy sto
  złotych)
  Rabat
  0,24
  zero złotych
  dwadzieścia
  cztery grosze
  0,23
  zero złotych
  dwadzieścia
  trzy grosze
  0,24
  zero złotych
  dwadzieścia
  cztery grosze
  0,19
  zero złotych
  dziewiętnaście
  g roszy
  Uwagi
  3_
  "ARAN" Sp. z o.o. w
  Wyszkowe
  Sp.komandytowa
  ul. Serocka 39,
  07-200 Wyszków
  EURODOREX
  SP J. B_K_ Czechowscy,
  DA Zglec
  ul. H. Sienkiewicza 7,
  07-200 Wyszków
  Stacja Paliw Deptuła
  sp.l_
  ul. Trasa Mazurska
  07-420 Kadzidło
  Benzol Spółka z o.o.
  ul. Graniczna 7
  07-410 Ostrołęka
  Informujemy, iż, Wykonawcy, którzy złożyli oferty o najniższej takiej samej i rabacie,
  zostaną wezwani do złożenia oferty dodatkowej.
  Dyrektor Zakładu Obsługi Gminy
  Danuta Orzołek

 • zawiadomienie_o_uniewa__nieniu_postepowania.pdf
  ZAKŁAD GMfNY
  ul.Kolcr:in .
  teł. 29 55 296432035
  ZOG.26.23.2020
  Dotyczy przetargu nieograniczonego na:
  potrzeby Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu"
  Rzekuń, 2021-01-14
  NA WC Y
  "Dostawę
  n pęd 0 w ego
  na
  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Zamawiający na podstawie art. 93 ust. I pkt 5 i 7 z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
  Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), informuje o unieważnieniu CX)stępowania o
  udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
  Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawey Prawo Zamówień Publicznych postępowanie o
  udzielenie zamówienia publicznego unieważnia sie w przpadku, o którym mowa w art. 91 ust. 5 kryteria
  ofert, zostały złożone oferty o takiej samej cenie, po ponownym wezwaniu do złożenia ofert
  dodatkowych w przedmiotowym postępowaniu.
  Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww.
  podstawie prawnej.
  DVRF.
  Zakładn
  ugi Gminy


 • Czas wytworzenia: 18-05-24 08:15
 • Czas udostępnienia: 18-05-24 08:15

Historia zmian

8166 Dodanie Dostawa oleju napędowego dla Zakładu Obsługi Gminy z 02-08-2023 10:29:12 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2